Наукові конференції, Научные конференции » Біологічні науки » кандидат біологічних наук, Дунаєвська О. Ф. МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ ОВЕЦЬ ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ

кандидат біологічних наук, Дунаєвська О. Ф. МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ ОВЕЦЬ ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ

Категорія: Біологічні науки, Актуальні проблеми сучасної науки (15-17.10.15)

УДК 591.441

 

МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ ОВЕЦЬ ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ

кандидат біологічних наук, Дунаєвська О. Ф.

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна, Житомир

 

Представлені результати морфологічної характеристики селезінки овець романівської породи в постнатальному періоді онтогенезу: 3-х місячного; 9-ти; 12-ти; 18-ти; 20-ти; 24-х; 28-ми та 30-ти місячного віку. З’ясовано абсолютну та відносну масу, індекс розвитку селезінки, макро- та мікроскопічні особливості її паренхіми та особливість будови трабекул, лімфоїдних вузликів. Морфометричними дослідженнями виявлені вікові особливості та динаміка змін структурних компонентів органа – співвідношення відносних площ опорно-скоротливого апарату, білої, червоної пульпи та складових лімфоїдних вузликів.

Ключові слова: селезінка, морфологія, вівці, морфометрія, капсула, трабекули, біла пульпа, червона пульпа, лімфоїдний вузлик.

 

кандидат биологических наук, Дунаевская О. Ф. Морфометрические особенности селезёнки овец постнатального периода онтогенеза / Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина, Житомир

Представлены результаты морфологической характеристики селезёнки овец романовской породы в постнатальном периоде онтогенеза: 3-х месячного; 9-ти; 12-ти; 18-ти; 20-ти; 24-х; 28-ми и 30-ти месячного возраста. Выяснено абсолютную и относительную массу, индекс развития селезенки, макро- и микроскопические особенности ее паренхимы и особенность строения трабекул, лимфоидных узелков. Морфометрическими исследованиями выявлены возрастные особенности и динамика изменений структурных компонентов органа – соотношение относительных площадей опорно-сократительного аппарата, белой, красной пульпы и составляющих лимфоидных узелков.

Ключевые слова: селезенка, морфология, овцы, морфометрия, капсула, трабекулы, белая пульпа, красная пульпа, лимфоидный узелок.

 

PhD of Biology Sciences, Dunaevskaya О. F. Features morphometric spleen sheep postnatal period of ontogenesis / Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, Zhitomir

The results of the morphological characteristics of the spleen romanov sheep breed in a postnatal ontogenesis: 3 months; 9; 12; 18; 20; 24; 28-and 30 months of age. It was found absolute and relative weight index of spleen, macro- and microscopic features of the parenchyma and feature trabecular structure, lymphoid nodules. Morphometric studies revealed features of structural components of the body - the ratio relative areas of support-contractile apparatus, white, red pulp and constituents lymphoid nodules and dynamics of their change.

Key words: spleen, morphology, sheep, morphometry, capsule, trabeculae, white pulp, red pulp, lymphoid nodule.

 

Вступ. Селезінка – найбільший периферичний лімфоїдний орган в організмі ссавців, який відіграє важливу роль у забезпеченні активного контакту імунокомпетентних клітин з антигенами крові [1, с. 59; 2, с. 84]. Розташовується селезінка на шляху кровоносних судин і виконує фільтраційну, імунну, кровотворну і депонуючу функції. Найважливішою функцією селезінки є імунна, яка полягає в захопленні та знешкодженні шкідливих речовин, чужорідних агентів. В селезінці руйнуються еритроцити і тромбоцити, ендотоксини, нерозчинні компоненти клітинного дендриту при опіках, травмах та інших клітинних пошкодженнях. Разом з тим, взаємозв’язок імунологічних процесів зі структурною організацією селезінки, в якій відбуваються ці явища, недостатньо вивчений. Чисельні і суперечливі дані відносно будови селезінки зумовлені тим, що її структура змінюється залежно від функціонального стану організму, а після смерті в ній рано розпочинаються аутолітичні процеси [3, с. 124; 4, с. 125].

Метою дослідження було вивчення вікових особливостей морфології селезінки овець романівської породи. Виконане дослідження є частиною наукової тематики кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології», державний реєстраційний № 0113V000900. Під час дослідження використовували гістологічні, гістохімічні, морфометричні, макроскопічні, статистичні методи.

Для дослідження здійснювали відбір селезінки овець романівської породи з врахуванням періодів постембріонального розвитку: молочний (3 місяці), статевої зрілості (9, 12, 18, 20, 24, 28, 30 місяців) та статті (співвідношення самиці: самці становило 3:1) [5]. Визначали абсолютну, відносну масу органу, індекс розвитку селезінки (ІС), який дозволяє судити про форму органа [6].

Для гістологічних досліджень шматочки матеріалу фіксували в 10–12 %-му охолодженому розчині нейтрального формаліну, з послідуючою заливкою в парафін. Парафінові зрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2, товщиною не більше 10 мкм. Для вивчення морфології клітин і тканин при світловій мікроскопії застосовували фарбування гематоксиліном та еозином, за Ван-Гізон [7]. Визначення лінійних розмірів селезінки, морфометричні дослідження здійснювали за допомогою програми “Master of Morphology”. Кількісні показники обробляли за допомогою програми “Statistic 6.0”.

Селезінка овець всіх досліджуваних вікових категорій розміщена в черевній порожнині в лівій підребровій ділянці в площині 11-12 грудних хребців, зовні вкрита серозною оболонкою, яка зростається з капсулою органа. Вісцеральна поверхня селезінки приєднується до дорсальної частини рубця, а основа прилягає до ніжки діафрагми і міцно приєднується до неї за допомоги зв’язки шириною 1,5-2,5 см. Верхівка селезінки направлена краніовентрально, досягаючи середини 10-11 ребер. Колір селезінки детермінується віком тварин: від світло-червоного (у овець 3-х місячного віку) до темно-червоного (у овець 9-20-ти місячного віку) і темно-червоно-коричневого (у овець 24-30-и місячного віку). Консистенція пружна, доволі м’яка. ІС складав 52,46-81,61 %. У овець романівської породи селезінка має 4 основні форми: трикутна, у якої краніальний і каудальний кути основи закруглені (33,4 %), еліпсовидна (33,3 %), трикутно-еліпсовидна (25 %), трапецієвидна (8,3 %). Форма та ІС не залежать від статі та віку тварин. Товщина селезінки з віком збільшується від 0,7 см до 1,8 см, довжина коливається від 6,3 до 12,8 см, ширина становить 3,8–8,5 см. Частіше зустрічається плоска селезінка (58,33 %), ніж випукла (41,67 %). Абсолютна маса селезінки становить від 9,05±0,2 г (3-х місячний вік) до 94,36±1,05 г (30-ти місячний вік). У самців цей показник більший, ніж у самиць в середньому на 11,1 %. Відносна маса знаходиться в межах 0,06-0,18 % (рис. 1), максимального значення (0,18 %) досягає у 20-ти місячному віці, мінімального – у 3-х місячному (0,06 %) та не змінюється впродовж 28-30-ти місячного віку (0,17 %).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Dunayevska.doc [2,07 Mb] (cкачиваний: 0)

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^