Наукові конференції, Научные конференции » Актуальні наукові дослідження (20-22.02.2018) » Білай І. М., Демченко В. О., Білай А. І., Красько М. П., Остапенко А. О. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Білай І. М., Демченко В. О., Білай А. І., Красько М. П., Остапенко А. О. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Категорія: Актуальні наукові дослідження (20-22.02.2018), Медицина

УДК: 615.27.036.8-092.9

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

доктор медичних наук Білай І. М., кандидат фармацевтичних наук Демченко В. О., кандидат медичних наук Білай А. І., кандидат медичних наук Красько М. П., кандидат фармацевтичних наук Остапенко А. О.

 

В статті проведена порівняльна оцінка ефективності антиатеросклеротичних препаратів в експерименті. Метою цього дослідження було порівняльне вивчення гіполіпідемічного, антиоксидантного і ангіопротекторного ефектів в експерименті з використанням препаратів, що відносяться до основних груп антиатеросклеротичних засобів. В результаті дослідження отримані характеристики гіполіпідемічної дії препаратів, які можуть бути використані для диференційованого вибору антиатеросклеротичних засобів.

Ключові слова: експериментальне дослідження, антиатеросклеротичні препарати, гіполіпідемічна дія

 

доктор медицинских наук, Белай И. М., кандидат фармацевтических наук Демченко В. О., кандидат медицинских наук Белай А. И., кандидат медицинских наук Красько Н. П., кандидат фармацевтических наук Остапенко А. А. Сравнительная оценка эффективности антиатеросклеротических препаратов в эксперименте / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

В статье проведена сравнительная оценка эффективности антиатеросклеротических препаратов в эксперименте. Целью этого исследования было сравнительное изучение гиполипидемического, антиоксидантного и ангиопротекторного эффектов в эксперименте с использованием препаратов, относящихся к основным группам антиатеросклеротических средств. В результате исследования получены характеристики гиполипидемического действия препаратов, которые могут быть использованы для дифференцированного выбора антиатеросклеротических средств.

Ключевые слова: экспериментальное исследование, антиатеросклеротические препараты, гиполипидемическое действие.

 

doctor of medical Sciences, Belay I. M., candidate of pharmaceutical Sciences Demchenko V. O., candidate of medical Sciences Belay A. I., candidate of medical Sciences Krasko N. P., candidate of pharmaceutical Sciences Ostapenko, A. A. Comparative evaluation of the effectiveness of anti-atherosclerotic drugs in the experiment / Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhya.

The article compares the effectiveness of antiatherosclerotic drugs in the experiment. The purpose of this study was a comparative study of hypolipidemic, antioxidant and angioprotective effects in the experiment using drugs belonging to the main groups of antiatherosclerotic agents. As a result of the study, the characteristics of the hypolipidemic action of drugs, which can be used for a differentiated selection of antiatherosclerotic agents, are obtained.

Key words: experimental study, antiatherosclerotic drugs, hypolipidemic action.

 

Серцево-судинні захворювання є найбільш актуальною медико-соціальною проблемою охорони здоров’я. У зв’язку з цим профілактика і лікування цих захворювань, в походженні яких провідне місце займає атеросклероз, залишаються актуальною галуззю медичної науки [1].

Порушення метаболізму і транспорту ліпідів і ліпопротеїдів є первинною причиною розвитку атеросклерозу. Тому гіполіпопротеїдемічні лікарські засоби є основними для прорведення анти атеросклеротичної терапії. Фармакотерапія атеросклерозу спрямована в основному на гальмування утворення атерогенних ліпопротеїдів (статини, фенофібрат, нікотинова кислота), посилення метаболізму та виведення ліпопротеїдів (лінетол, ліпостабіл-форте), заміщення насичених жирних кислот ненасиченими і утворення метаболічно лабільних ліпопротеїдів, що вказує на певні можливості лікарської терапії.

Незважаючи на величезні досягнення в області теорії атерогенезу, в практичній медицині ще не існує відпрацьованих схем лікування захворювань, пов'язаних з атеросклеротичним ураженням артеріальних судин. У теоретичному плані ще не існує загальноприйнятої теорії атерогенезу. В останні роки активно розробляється перекисна теорія атерогенезу, заснована на тому, що важливим атерогенним фактором є дефіцит антиоксидантної системи, що веде до посилення аутоокисления ліпідів і біополімерів з утворенням токсичних продуктів (вільні радикали, епоксиди, перекиси) [2].

Метою цього дослідження було порівняльне вивчення гіполіпідемічного, антиоксидантного і ангіопротекторного ефектів в експерименті препаратів, що відносяться до основних груп антиатеросклеротичних засобів: 1) гальмують утворення ліпопротеїдів (нікотинова кислота); 2) підсилюють метаболізм і виведення ліпопротеїдів і ліпідів через кишечник (холестирамін); 3) заміщають насичені жирні кислоти ненасиченими, що утворюють метаболічно лабільні ефіри холестерину (лінетол).

Матеріал і методи дослідження. Досліди виконані на білих щурах лінії Вістар обох статей масою 260-280 грамів. Модель гіперліпідемії відтворювалася шляхом перорального введення холестерину і ергокальциферолу напротязі 5 діб (лікувально-профілактичний режим). Досліджувані препарати вводилися також перорально – нікотинова кислота в дозі 500 мг/кг, лінетол - 1,5 мг/кг, холестирамін - 1,2 г/кг. При дослідженні процесів ПОЛ (перекисного окислення ліпідів) в якості препарату порівняння обрано класичний антиоксидант а-токоферол, який вводився в дозі 50 мг/кг.

В якості об'єктів дослідження обрані сироватка крові і тканина аорти. Для дослідження обрані найбільш чітко характеризуючі гіполіпідемічну, антиатеросклеротичну і антиоксидантну дію лікарських засобів показники.

Стан ліпідного обміну оцінювався за вмістом загального холестерину, тригліцеридів, β- ліпопротеїдів імуноферментним методом в сироватці крові за допомогою діагностичних наборів «Кармей» (Іспанія). Кількісне визначення холестерину в тканині аорти визначалося по кольоровій реакції Лібермана-Бурхарда. Стан процесів ПОЛ і антиоксидантної системи оцінювався за рівнем малонового діальдегіду, дієнових і трієнових кон’югатів, α-токоферолу і активності глутатіонредуктази в сироватці крові [3,4,5].

Результати дослідження оброблені сучасними методами аналізу з використанням стандартного пакету програм Microsoft Office 2007 (Mіcrosoft Excel) та «STATISTICA for Windows 6.0» (StatSoft Inc., № AXXR712D833214FAN5). Достовірність міжгрупових відмінностей за даними експериментів встановлювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Використовували рівень статистичної значущості відмінностей результатів досліджень – р<0,05.

Результати та їх обговорення. Нікотинова кислота, введена в дозі 500 мг/кг, достовірно знижувала рівень холестерину (на 19,9%) і тригліцеридів (на 64,3%), не впливаючи на вміст β-ліпопротеїдів. При цьому рівень холестерину в тканині аорти зменшувався у вигляді тенденції.

Антиоксидантна дія препарату проявлялася зниженням проміжних продуктів ПОЛ – дієнових і трієнових кон'югатів (відповідно на 21,7 і 20,0%), а також відновленням ендогенного α-токоферолу (збільшення на 30,9%).

Гіполіпідемічна дія нікотинової кислоти є результатом пригнічення ліполізу в жировій тканині і надходження жирних кислот в печінку, внаслідок чого в ній знижується синтез тригліцеридів і β-ліпопротеїдів. Зниження холестеринемії носить вторинний характер. Пригнічення мобілізації жирних кислот з адипоцитів пов'язано з інгібуванням нікотинової кислоти аденілциклази – зменшенням утворення цАМФ.

Таким чином, нікотинова кислота є інгібітором синтезу ліпопротеїдів і має помірну гіпохолестеринемічну, гіпотригліцеридемічну і антиоксидантну дію.

Лінетол в дозі 1,5 мл/кг викликав виражене зниження рівня тригліцеридів на 64,3% і β-ліпопротеїдів на 44,9%. Препарат знижував рівень холестерину в тканині аорти на 28,8%. У той же час лінетол не чинив антиоксидантної дії. Наші дані узгоджуються з літературними, так, H.A. Аветісова, Н.В. Лаптєва (1978) вказують на те, що на відміну від природних олій лінетол позбавлений природних стабілізаторів – токоферолів і інших антиоксидантів. При зберіганні в них накопичуються перекиси, що володіють прямою атерогенною дією. Ще в 1974 році В.Б. Спиричев висловив сумнів в доречності застосування лінетолу як протиатеросклеротичного засобу.

Таким чином, лінетол прискорює метаболізм і виведення ліпідів з організму. У той же час високоненасичені жирні кислоти, що містяться в препараті, дуже легко окислюються з утворенням перекисей, що надають токсичну дію на організм.

Холестирамін, що відноситься до інгібіторів всмоктування жовчних кислот (сексвестранти жовчних кислот), в дозі 1,2 г/кг помірно знижував рівень холестерину в сироватці крові в порівнянні з контрольною групою на 37,2% і тригліцеридів на 58,9%. Препарат інгібував ПОЛ і активував антиоксидантну систему, що проявлялося зниженням проміжних продуктів – дієнових (на 22,0%) і трієнових (на 24,2%) кон’югантів, а також підвищенням рівня ендогенного α-токоферолу на 24,2%. Під впливом холестираміну відбувалося посилене виділення жовчних кислот з організму і зменшення всмоктування холестерину в кишечнику, зменшення утворення ліпопротеїдів низької щільності і зниження вмісту цих ліпопротеїдів і холестерину в крові.

Таким чином, холестирамін має помірну гіпохолестеринемічну, гіпотригліцеридемічну і антиоксидантну активність.

Лікарський засіб α-токоферолу ацетат, що є природним протиокислювальним засобом (антиоксидантом), в дозі 50 мг/кг викликав достовірне зниження рівня тригліцеридів (на 51,8%) і β-ліпопротеїдів (на 35,0%). Вміст кінцевого продукту ПОЛ – малонового діальдегіду знижувався виражено на 48,3% в порівнянні з контрольною групою. Рівень проміжних продуктів ПОЛ знижувався менш істотно – дієнових кон’югантів (на 13,3%) і трієнових кон’югантів (на 20,0%). При цьому вміст ендогенного α-токоферолу відновлювався найзначніше (на 191,4%).

Таким чином, гальмування атерогенезу прямим антиоксидантом – α-токоферолом обумовлено його впливом на гіполіпідемічні і перекисні механізми атерогенезу.

На підставі проведених експериментальних досліджень можна зробити висновок, що найбільш виражену гіпохолестеринемічну дію має холестирамін і нікотинова кислота. У той же час рівень холестерину в аорті істотніше знижувався при застосуванні лінетолу і α-токоферолу. Рівень тригліцеридів знижувався при введенні лінетолу, нікотинової кислоти, холестираміну і α-токоферолу.

Найбільш виражено вміст кінцевих і проміжних продуктів ПОЛ зменшувався при введенні тваринам α-токоферолу ацетату. Можна зробити висновок, що всі досліджувані антиатеросклеротичні препарати поступалися за антиоксидантним ефектом препарату α-токоферолу ацетату. Було виявлено, що помірними антиоксидантними властивостями володіють нікотинова кислота і холестирамін. При застосуванні лінетолу антиок сидантний ефект не виявлено.

Таким чином, в результаті дослідження отримані характеристики гіполіпідемічної дії препаратів, які можуть бути використані для диференційованого вибору антиатеросклеротичних засобів.

Висновки. 1. Істотна гіпохолестеринемічна дія спостерігалася при введенні холестираміну. 2. Ангіопротекторну дію виявлено при застосуванні лінетолу і α-токоферолу. 3. Всі досліджувані препарати виражено знижують рівень тригліцеридів. 4. Линетол значно зменшував вміст β-ліпопротеїдів. 5. Нікотинова кислота і холестирамін володіють помірною антиоксидантною дією, яка поступається а-токоферолу.

 

 

Література:

1. Береславская Е.Б. Атеросклероз. Современный взгляд на лечение и профилактику / Е.Б. Береславская – М., 2005. – 128 с.

2. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профи-лактики и лечения атеросклероза: Рос. рекомендации IV пересмотр. / Всерос. о-во кардиологов. – М., 2009. – 80 с.

3. Колб В.Г. Справочник по клинической химии / В.Г. Колб, В.С. Камышников. – Минск: Беларусь, 1982.

4. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) / Под ред. М.И. Прохоровой. - Ленинград: ЛГУ, 1982.

5. Jowsufoai S. Y. K., Siddigi M. 3-Hydroxy-3-MetylgJutaric Acid and Experimental Atherosclerosis in Rats / S. Y. K. Jowsufoai, M. Siddigi // Experietia, 1976. — Vol 32, N 8.

References:

1. Bereslavskaia E.B. Ateroskleroz. Sovremennyi vzghliad na lechenye y profylaktyku / E. B. Bereslavskaia – M. 2005. – 128 s.

2. Dyahnostyka y korrektsyia narushenyi lypydnoho obmena s tseliu profylaktyky y lechenyia ateroskleroza: Ros. rekomendatsyy IV peresmotr. / Vseros. o-vo kardyolohov. – M., 2009.

3. Kolb V.H. Spravochnyk po klynycheskoi khymyy / V.H. Kolb, V.S. Kamyshnykov. – Mynsk: Belarus, 1982.

4. Metody byokhymycheskykh yssledovanyi (lypydnyi y enerhetycheskyi ob-men). /Pod red.M.Y. Prokhorovoi. - Lenynhrad: LHU, 1982.

5. Jowsufoai S. Y. K., Siddigi M. 3-Hydroxy-3-MetylgJutaric Acid and Experimental Atherosclerosis in Rats / S. Y. K. Jowsufoai, M. Siddigi // Experietia, 1976. — Vol 32, N 8.

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^