Наукові конференції, Научные конференции » Актуальні наукові дослідження (20-22.02.2018) » Геращенко Н. М., Сєврюкова В. Є. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ

Геращенко Н. М., Сєврюкова В. Є. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ

Категорія: Актуальні наукові дослідження (20-22.02.2018), Педагогіка

УДК: 37.04.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ

Геращенко Н. М., Сєврюкова В. Є.

Професійно-педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка, Україна, Глухів

 

Обґрунтовано основні проблеми індивідуалізації навчального процесу з урахуванням індивідуально-типологічних і вікових можливостей студентів у процесі професійної підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання.

Окреслено типові протиріччя між фронтальним навчанням студентів і потребами окремої особистості, дано короткий огляд організаційних можливостей індивідуалізації навчальної роботи з урахуванням особливостей мислення, швидкості протікання розумових процесів, рівня пізнавального інтересу студентів та інших чинників у навчальному процесі сучасної професійної школи.

Ключові слова: індивідуалізація, диференціація, індивідуальність, індивідуальний підхід, самостійна робота, особистість

 

Геращенко Н. М., Севрюкова В. Е., Индивидуализация обучения в условиях современной профессиональной школы / Профессионально-педагогический колледж Глуховского НПУ им. А. Довженко, Украина, Глухов

Обоснованы основные проблемы индивидуализации учебного процесса с учетом индивидуально-типологических и возрастных возможностей студентов в процессе профессиональной подготовки будущих мастеров производственного обучения.

Определены типичные противоречия между фронтальным обучением студентов и потребностями отдельной личности, дан краткий обзор организационных возможностей индивидуализации учебной работы с учетом особенностей мышления, скорости протекания мыслительных процессов, уровня познавательного интереса студентов и других факторов в учебном процессе современной профессиональной школы.

Ключевые слова: индивидуализация, дифференциация, индивидуальность, индивидуальный подход, самостоятельная работа, личность

 

N. M. Нerashchenko, V. Ye. Sievriukova Individualization of teching in the conditions of modern professional school / Professional-pedagogical college of Hlukhiv NPU named after O. Dovzhenko, Ukraine, Hlukhiv

The basic problems of individualization of the educational process taking into account the individual-typological and age-old possibilities of students in the process of professional training of future masters of industrial training are substantiated.

The typical contradictions between the frontal education of students and the needs of the individual are described. A brief overview of the organizational possibilities of the individualization of educational work is given, taking into account the peculiarities of thinking, the speed of the course of mental processes, the level of cognitive interest of students, and other factors in the educational process of the modern vocational school.

Key words: individualization, differentiation, individuality, individual approach, independent work, personality

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку освіти, відповідно вимогам законів України про освіту та документів Болонської декларації, одним із завдань реформування професійної освіти є застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій, а звідси розвиток у студентів самоосвіти та самоорганізації навчання, що забезпечує у майбутніх майстрів виробничого навчання самореалізації професійних якостей. Тому розвиток особистості педагога у сучасному соціумі вимагає перегляду традиційних методів підготовки.

Для всебічного розвитку особистості необхідно впроваджувати індивідуальний підхід при підготовці майбутніх фахівців, що дасть можливість «розкритися» кожній особистості. На жаль сьогодні не завжди приділяється належна увага організації індивідуальної і самостійної роботи студентів. На основі цього вважаємо, що тема індивідуалізації навчання є особливо актуальною.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень показує, що важливе місце в індивідуальному підході у професійній освіті і розвитку індивідуальних особливостей майбутніх майстрів виробничого навчання належить використанню викладачами диференційованих навчальних завдань.

У «Новому тлумачному словнику української мови» поняття «індивідуальність» означують так: «Індивідуальність – сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідів; людина як носій індивідуальних властивостей, певних характерних ознак і рис; особистість» [1, с.188].

О. Кірсанов розглядає індивідуалізацію навчальної роботи «як систему виховних і дидактичних засобів, що відповідають цілям діяльності і реальним пізнавальним можливостям колективу класу, окремих учнів і груп учнів, що дозволяють забезпечити навчальну діяльність учня на рівні його потенціальних можливостей з врахуванням цілей навчання»[2, с.138].

Провідне місце в системі професійної школи належить індивідуальному підходу до студентів. Сутність його в тому, що педагог допомагає студенту усвідомити допущені помилки та знайти способи їх виправлення і подальшого запобігання, створює кожному студенту умови, що сприяють досягненню успіхів у навчанні та подальшій професійній діяльності. Для здійснення індивідуального підходу у навчанні педагог повинен враховувати вікові та індивідуальні особливості молоді, знати її інтереси, прагнення і схильності, здібності і звички, рівень знань і навичок.

Саме в результаті недостатньо поставленого індивідуального підходу до особистості студентів (в тому числі і з вини викладачів професійної освіти) спостерігається відсів з різних курсів системи професійного навчання, а також випадки порушення дисципліни і т. д.

Ю. Бабанський [3] за ступенем впливу на результати навчання виділяє такі компоненти інтелектуального розвитку, як самостійність, раціональність, логічність, гнучкість і критичність мислення, вміння виділяти головне (основне), порівнювати, систематизувати, робити аналіз і синтез, узагальнювати, вести спостереження, а також темп мислення, пам'ять, увага.

Вченими доведено, що успіх у навчанні в значній мірі залежить і від морально-вікових якостей (наполегливість, старанність, свідомість, активність).

Реалізація успішного індивідуального підходу до студентів вимагає від педагога виховання в них самостійності, а саме: уміння орієнтуватися у вимогах, що ставляться до роботи; наполегливість у подоланні труднощів; застосування нових методів і прийомів навчання та праці. Якщо студенту все подається готовим, то у нього розвивається поверхневе ставлення до навчання, а відсутність інтересу не сприяє формуванню твердого характеру і наполегливості.

При індивідуалізації навчання у студентів формується світогляд, вимогливе ставлення до себе та оточуючих, розвивається почуття відповідальності, наполегливості. Виховуються моральні якості, вольові риси характеру, та впевненість у власних силах.

У практиці є викладачі, які в умовах великих груп зуміли досить успішно здійснювати індивідуалізацію навчальної роботи.

При організації індивідуального підходу до особистості студентів під час виробничого навчання практикують групову їх роботу. Групи студентів можуть бути у кількості 3 – 5 чоловік, які працюватимуть над вирішенням однієї проблеми. Формувати такі групи необхідно враховуючи підготовку кожного з даної теми. Заслужений учитель, професор І. М. Чередов [4] пропонує формувати групи студентів відповідно їх навчальних можливостей, а саме за здатністю до навчання, працездатністю і успішністю. У складі групи повинні бути сильні за знаннями і слабкі студенти.

Досвід роботи показав, що позитивні результати дає також організація індивідуальної парної взаємодії, що забезпечує вирішення завдань навчання через різні форми взаємодопомоги. Важливо при організації парної роботи студентів враховувати рівень їх підготовленості. Необхідно, щоб в парі працювали встигаючий студент, який буде ділитися своїми знаннями і навичками із студентом зі слабкими вміннями.

Особливе місце належить і робота над навчальними проблемними ситуаціями. Саме з допомогою останніх у студентів формуються вміння критично мислити, застосовувати знання на практиці, знаходити вихід із нестандартних ситуацій у професійній діяльності.

Окремим завданням у професійній освіті є розвиток у студентів системи необхідних навчальних дій. Без цього засвоєння програмового матеріалу навчання проходитиме формально, шляхом механічного запам'ятовування понять чи способів розв'язання завдань.

Важливо педагогу розуміти важливість не лише участі студентів у вирішенні проблемних навчальних завдань, а й уміння їх контролювати правильність виконання своєї роботи. Студент повинен уміти співвідносити свої навчальні дії зі зразками, визначати рівень та повноту їх виконання. Спочатку провідна роль в організації контролю належить викладачу, та згодом у студентів розвивається вміння до самоконтролю процесу навчання.

Значущим у навчанні майбутніх майстрів виробничого навчання є прагнення знайти спільний спосіб розв’язування однорідних професійних задач, для чого необхідно мати аналітичний склад розуму.

Також важливим під час індивідуальної самостійної роботи студентів є педагогічне керівництво з метою надати допомогу у розумінні умови задачі, тобто навчити аналізувати, порівнювати, систематизувати тощо.

Приділяючи увагу кожному студенту викладач активізує його думки, спонукає проявити ініціативу у перевірці результатів своєї роботи і виконанні прийнятих рішень виховує почуття відповідальності, самоконтролю, змушує міркувати над пошуком шляхів вирішення поставлених завдань, вчить обґрунтовувати свою думку, критично ставитись до отриманих результатів.

Висновки. При індивідуалізації навчання, що реалізується у сучасній професійній школі вагомі позитивні результати має використання внутрішньогрупової і парної індивідуалізації навчання, диференційованих і проблемних навчальних завдань. Індивідуальний підхід у навчанні забезпечує підготовку фахівців, які здатні до прояву творчості у професійній діяльності, мобільності у оволодінні сучасними методами і прогресивними технологіями (в т. ч. педагогічними і інформаційними), постійний розвиток прагнення до самовдосконалення.

 

Література:

1. Яременко В. В. Новий тлумачний словник української мови: У чотирьох томах // Уклад. В. В. Яременко, О.М. Сліпушко.- К.:Аконіт, 1999.-Т.2.- 910с.

2. Кирсанов А. А. Индивидуальный подход к учащимся в обучении / А. А. Кирсанов // Казань, 1966. - 95 с.

3. Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды [Текст] / Ю. К. Бабанский ; Акад. пед. наук СССР. - Москва : Педагогика, 1989. - 560 с.

4. Чередов И.М. Учитывать учебные возможности учащихся [Текст] / И. М. Чередов // Методы и формы развития активности и самостоятельности учащихся: материалы обл. конф. / Ом. гос. пед. ун-т.- Омск, 2003.-С.3-6.

5. Онишків З. М. Індивідуалізація навчального процесу як науково-педагогічна проблема / З. М. Онишків // Наукові записки. Терноп. держ. пед. університет. Серія: Педагогіка, 2002.- № 9.- С. 6-9.

References:

1. Yaremenko V. V. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: U chotyrokh tomakh // Uklad. V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko.- K.:Akonit, 1999.-T.2.- 910 s.

2. Kirsanov A. A. Individual'nyj podhod k uchashchimsya v obuchenii / A. A. Kirsanov // Kazan', 1966. - 95 s.

3. Babanskij Yu. K. Izbrannye pedagogicheskie trudy [Tekst] / Yu. K. Babanskij; Akad. ped. nauk SSSR. - Moskva: Pedagogika, 1989. - 560 s.

4. Cheredov I.M. Uchityvat' uchebnye vozmozhnosti uchashchihsya [Tekst] / I. M. Cheredov // Metody i formy razvitiya aktivnosti i samostoyatel'nosti uchashchihsya: materialy obl. konf. / Om. gos. ped. un-t.- Omsk, 2003.-S.3-6.

5. Onyshkiv Z. M. Indyvidualizatsiia navchalnoho protsesu yak naukovo-pedahohichna problema / Z. M. Onyshkiv // Naukovi zapysky. Ternop. derzh. ped. universytet. Seriia: Pedahohika, 2002.- № 9.- S. 6-9.

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^