Наукові конференції, Научные конференции » Актуальні наукові дослідження (20-22.02.2018) » кандидат педагогічних наук, доцент, Бхіндер Н. В. ПЕРЕХРЕСНЕ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ

кандидат педагогічних наук, доцент, Бхіндер Н. В. ПЕРЕХРЕСНЕ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ

Категорія: Актуальні наукові дослідження (20-22.02.2018), Педагогіка

УДК 378.095

 

ПЕРЕХРЕСНЕ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ

кандидат педагогічних наук, доцент, Бхіндер Н. В.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький

 

Стаття присвячена дослідженню інноваційних підходів до професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія, а саме – перехресному навчанню. Мета статті – дати означення поняттю «перехресне навчання», пояснити його особливості та проаналізувати модель імплементації перехресного навчання у процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. На основі аналізу науково-педагогічної літератури зроблено висновок, що перехресне навчання – ефективний вид навчальної діяльності у ході професійної підготовки прикордонників, який варто творчо використовувати для вдосконалення підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.

Ключові слова: професійна підготовка, прикордонники, перехресне навчання, ротація, відомчий навчальний заклад, приймаюча сторона.

 

кандидат педагогических наук, доцент, Бхиндер Н. В. Перекрестное обучение в процессе профессиональной подготовки пограничников в Республике Индия / Национальная академия Государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого, Украина, г. Хмельницкий

Статья посвящена исследованию инновационных подходов к профессиональной подготовки пограничников в Республике Индия, а именно – перекрестному обучению. Цель статьи – дать определение категории «перекрестное обучение», объяснить его особенности и проанализировать модель имплементации перекрестного обучения в процесс профессиональной подготовки пограничников в Республике Индия. На основании анализа научно-педагогической литературы сделано вывод, что перекрестное обучение – эффективный вид учебной деятельности в процессе профессиональной подготовки пограничников, который следует творчески использовать для усовершенствования подготовки персонала Государственной пограничной службы Украины.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, пограничники, перекрестное обучение, ротация, ведомственное учебное заведение, принимающая сторона.

 

PhD in Pedagogics, Associate Professor, Bhinder N. V. Cross-training in the process of professional training of border guards in the Republic of India / National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Ukraine, Khmelnytskyi

The article is devoted to the investigation of innovative approaches to professional training of border guards in the Republic of India, in particular, cross-training. The aim of the article is to define the notion of «cross-training», explain its peculiarities and analyze the cross-training implementation model in the process of professional training of border guards in the Republic of India. On the basis of analysis of scientific pedagogical literature we have come to the conclusion that cross-training is an efficient learning activity which is worth using creatively for improvement of training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine.

Key words: professional training, border guards, cross-training, rotation, agency-specific educational establishment, host party.

 

Вступ. Територіальна цілісність кожної держави, недоторканість державних кордонів, безпека для усіх громадян та захист для її суверенних прав набувають особливого значення, адже вони є вимогою для гармонійного економічного, політичного та соціального розвитку. Нові виклики, які постали перед Україною у 2014 році, вимагають підвищення рівня готовності фахівців сектору безпеки, у тому числі фахівців прикордонних відомств. Тому в таких умовах актуальним постає проблема вивчення досвіду зарубіжних країн світу, які мають схожі проблеми на державних кордонах. Ми вважаємо, що Республіка Індія має багато подібностей з Україною в галузі охорони та захисту кордону, а саме: невирішені прикордонні суперечки, наявність недемаркованих кордонів, збройні сутички вздовж лінії державного, випадки гібридної війни, складні географічні та кліматичні умови несення служби, часті спроби нелегальної міграції та контрабанди. У той же час Республіка Індії, як і Україна, не є членом жодного військово-політичного союзу, періодично зазнає агресії з боку сусідніх країн (Пакистан та Китай) та має статус країни, що розвивається. І тому в умовах, коли на прикордонників покладаються надзвичайно складні завдання, значення професійної підготовки стає першочерговим завданням.

На сьогодні військова педагогіка має в своєму арсеналі багато ефективних традиційних підходів та методів, але слід зважати, що вдосконалення професійної підготовки прикордонників полягає в імплементації інноваційних підходів. Аналіз останніх наукових досліджень свідчить, що в Республіці Індія пропонується багато інновацій з метою підвищення рівня готовності майбутніх фахівців, серед яких важливе місце займає перехресне навчання. Так, перехресне навчання вивчали такі індійські дослідники: Д. Шарма [1], В. Перейра, А. Малік [3], Ш. Дедхія [5], С. Васанті, С. Рабійатхула Басарія [6], А. Верасай [9], тощо, які доводять, що використання такого підходу має низку переваг. Таким чином, мета статті – дати означення поняттю «перехресне навчання», проаналізувати його особливості та охарактеризувати модель імплементації у процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія для подальшого креативного застосування в процесі підготовки українських прикордонників.

Виклад основного матеріалу статті. Перехресне навчання, за визначенням Д. Шарми, означає практику переміщення курсантів та військовослужбовців в інші підрозділи з метою підготовки до виконання різних завдань [1, с. 84]. «Перехресне навчання не передбачає видалення чи заміни основних професійних навичок, а розширення їх кількості та підготовку до виконання професійних завдань іншими нестандартними методами» [2, с. 10]. В. Перейра, А. Малік, Ж. Годард стверджують, що перехресне навчання – альтернативний вид стажування під час професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах[3; 4]. Основна мета перехресного навчання – збільшення досвіду тих, хто навчається [2; 5], що дуже важливо для військовослужбовців, які повинні вирішувати безліч специфічних завдань у ході професійної діяльності, а часто і в особливих чи екстремальних умовах.

Перехресне навчання – зміна способу мислення майбутнього фахівця, створення для нього можливості вивчити способи виконання специфічних функцій в межах професійної діяльності. Перехресне навчання змінює індивідуальний спосіб виконання професійних завдань усіх учасників [6, с. 3542]. Перехресне навчання – вид навчальної діяльності, під час якої окремі учасники новоствореної команди тренуються виконувати професійні обов’язки відповідно до посади, на яку тимчасово переміщено того, хто навчається [7].

На основі аналізу наукових досліджень [2; 8; 9] ми можемо перелічити рекомендації для організації ефективного перехресного навчання: 1) розробка чіткого плану перехресного навчання з детальним описом завдань; 2) заборона для курсантів брати участь в особливих чи небезпечних для життя завданнях; 3) ознайомлення з місцем навчання, врахування мовних, культурних та релігійних відмінностей тих, хто навчається; 4) можливе одиночне переміщення та групове; 5) тривалість повинна бути від 4 тижнів до 4 місяців; 6) не залучати курсантів першого курсу. Для них можливі так звані «навчальні візити» (studying visits) тривалістю у кілька днів. 7) участь у перехресному навчанні є добровільною. Перевага надається курсантам з вищим рівнем підготовки для організації успішного взаємообміну знаннями, вміннями та навичками; 8) С. Станлей рекомендує переміщення на тимчасово звільнені посади, коли постійний працівник чи слухач навчальної групи перебуває у відпустці, лікарняному чи у відрядженні, а не їх одночасне перебування [10], оскільки це може негативно впливати на самостійність виконання дій.

У ході підготовки прикордонників у Республіки Індія застосовують такі види перехресного навчання [11]:

Групові навчальні візити у центри підготовки чи органи охорони кордону;

Навчання в іншій групі того самого чи іншого навчального закладу;

Одиночне переміщення в органи охорони кордону, у ході якого відбувається оцінювання рівня готовності курсанта до виконання професійних завдань перед завершенням навчання у відомчому навчальному закладі;

Мініротація – виконання різних ролей під час заняття чи періоду навчання (слухач-викладач, слухач1-слухач2, слухач-інструктор, тощо).

В. Вайлд та Б. Орвіс [12] зазначають, що у процесі професійної підготовки військовослужбовців, то можна говорити про особливий вид перехресного навчання - «польове перехресне навчання», яке орієнтується на підготовку військових до виконання завдань в особливих умовах. Такий вид навчання реалізується за допомогою двох програм: 1) консолідація необхідних професійних навичок відповідної військової спеціальності; 2) переміщення з навчального закладу у військові підрозділи для формування необхідних професійних навичок відповідної військової спеціальності.

Крім того, у дослідженнях перелічені поетапні техніки перехресного навчання [13]; вони є наступними:

І етап - позиційне пояснення – письмове чи усне пояснення ролі чи діяльності, яку повинен здійснювати переміщений слухач.

ІІ етап - позиційне моделювання – пояснення ролі та спостереження за виконанням завдання постійним працівником. Крім того може використовуватися відеозапис чи онлайн спостереження;

ІІІ етап - позиційна ротація – участь переміщеного слухача в діяльності команди, самостійне виконання завдань.

Майбутні офіцери Прикордонної служби Республіки Індія протягом свого навчання у складі дійсних підрозділів охорони кордону повинні відвідати найбільш важливі стратегічні пункти на державному кордоні, а саме: район Каргіл, Лінію фактичного контролю між Індію та Пакистаном, укріплення на спірній висоті Сіачен на індо-китайському кордоні, тощо [14].

Д. Шарма зазначає [1], що перехресне навчання має низку переваг у процесі професійної підготовки фахівців:

1) Зменшення професійного вигорання, негативного ставлення до рутинної діяльності, елімінація негативних психологічних станів (втома, роздратування, зниження бажання навчатися, тощо). Хоча дослідники Т. Такада, Т. Асада, Й. Сумі та Й. Хугучі [8] зазначають, що на першому етапі впровадження перехресного навчання слухачі показують нижчий результат, що пов’язане зі стресом переміщення, тощо, але уже через кілька тижнів спостерігається значне підвищення результатів навчання переміщених слухачів та зменшення відчуття напруги, занепокоєння та страху.

2) Перехресне навчання має позитивні наслідки і для того, кого переміщують, і для тієї групи осіб, куди переміщують курсанта(-ів), оскільки відбувається взаємонавчання.

3) Збільшення практичного досвіду, розширення набору професійних навичок, вміння вирішувати професійні завдання нестандартно. Проте незначна кількість курсантів демонструють зниження продуктивності під час вивчення додаткових функцій чи за умови передачі виконання завдання іншому слухачеві [6].

4) Підвищення рівня міжособистісних навичок, вміння працювати в команді.

Відповідно до С. Васанті, С. Рабійатхула Басарії [6] перевагами перехресного навчання є такі: 1) в результаті майбутні фахівці можуть отримати нові професійні знання та навички; 2) вдосконалення вміння працювати в команді; 3) в майбутньому прикордонника можна призначати на інші посади залежно від функцій, які він вміє виконувати, у тому числі тимчасово для заміни постійного персоналу; 4) вдосконалення навичок міжособистісного спілкування; 5) отримання знань про нові методи роботи та способи вирішення професійних завдань; 6) створює реалістичне бачення ситуації на місці служби, нівелює видумані страхи та власну інтерпретацію інформації; 7) у підсумку перехресне навчання потребує менше фінансових вкладень ніж підготовка окремого фахівця для виконання вузького кола завдань; 8) підвищення мотивації до професійної діяльності; 9) підвищує вміння управляти тривалістю пам’яті щодо професійних дій; 10) підвищує самооцінку майбутніх фахівців.

На думку В. Перейри та А. Маліка перехресне навчання повинно включати такі види роботи: роботу в команді, розширення посадових обов’язків, «коло якості» (регулярні зустрічі переміщених та постійних слухачів чи військовослужбовців підрозділу для обговорення та вирішення професійних завдань), гнучке розприділення завдань, вправа «самокерована команда», що підвищує дискреційну та творчу поведінку майбутнього фахівця, вміння самостійно приймати рішення та дає змогу опанувати нові методи професійної діяльності [3; 15].

Дж. Ліонс вважає, що перехресне навчання – «ефективний механізм підготовки до ефективної роботи в команді» [16, с. 50], що є дуже важливим для підготовки професійного військовослужбовця. Оскільки для військового фахівця більшість професійних завдань необхідно виконувати в команді. Переміщення майбутніх прикордонників між навчальними групами, в органи охорони кордону, зміна звичної ролі, на нашу думку, допомагає вдосконалити навички роботи в команді, уникати конфліктних ситуацій та підвищити рівень ефективності спілкування як з керівником, так і з підлеглим, а також долати стереотипи поділу групи на підгрупи, мікрогрупи впливу, тощо.

Дж. Опроско [17] описує роль викладача, а саме вважає, що викладач не повинен втручатися у процесі переміщеного слухача, а лише моніторити його діяльність. Варто зауважити, що спостереження здійснює особа, яка є постійним працівником підрозділу, куди перемістили слухача. Спочатку рекомендовано продемонструвати тому, хто навчається, правильний алгоритм виконання нового завдання, а потім спостерігати за його діяльністю. Після цього в «колі якості» обговорюють методи, які використовував той, хто навчається, його сильні професійні сторони, помилки, якщо вони є, а також способи вдосконалення діяльності.

На основі аналізу наукової літератури можемо зобразити модель імплементації перехресного навчання у процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія (рис. 1).

 

Повний текст статті за посиланням Bhnder_stattya.doc [81,5 Kb] (cкачиваний: 0)

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^