Наукові конференції, Научные конференции » Простір і час сучасної науки (22-24.04.2013р) » Дихановська О. К., Кононенко А. І. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Дихановська О. К., Кононенко А. І. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Категорія: Простір і час сучасної науки (22-24.04.2013р), Економіка

Дихановська О. К., Кононенко А. І.

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства вико-ристовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства.

Питанням теоретичної розробки проблем організації і ведення бухгалтер-ського обліку виробничих запасів присвячено достатньо велика кількість праць учених-економістів та фахівців в галузі обліку, таких як: Афанас’єва І.І., Бути-нень Ф.Ф., Глібка О.В., Голов С.Ф., Дарманська Г.О., Карабаза І.А., Костир-

ко І.Г., Михалевич С.Г., Мурашко О.В., Новодворська В.В., Приймачок О.М., Пушкар М.С., Рибалко О.М., Сайко О.В. [2]

Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є:

• раціональна організація складського господарства;

• наявність інструкції з обліку виробничих запасів;

• розробка номенклатури запасів;

• правильне групування (класифікація) запасів;

• розробка норм витрачання запасів.

Для організації безперебійного постачання, розміщення, зберігання і ви-дачі матеріальних запасів у виробництво велику роль грає правильно організо-ване складське господарство, тому що в діяльності підприємства не завжди мо-жна добитися повного узгодження темпів постачання матеріальних ресурсів, темпів виробництва і збуту готової продукції. [1]

Актуальною на сьогодні є потреба переходу на комп’ютеризовану форму обліку, оскільки ще багато підприємств ведуть журнально-ордерну форму облі-ку. Це дуже трудомісткий процес. Комп'ютеризована форма обліку запасів до-поможе зробити їх оприбуткування своєчасним і повним; правильно докумен-тувати надходження й використання запасів; покращити контроль за їх збері-ганням; додержуватись встановлених норм витрат запасів та їх використання за цільовим призначенням; правильно визначати повну собівартість придбаних запасів; правильно провести інвентаризацію й виявити запаси, що не викорис-товуються в господарстві; контролювати відображення операцій по руху запа-сів в облікових регістрах.

Важливим напрямом удосконалення процесу формування запасів та під-вищення ефективності управління ними в умовах реформування економічної системи є визначення оптимальної потреби в них. У зарубіжній практиці управлінню оборотними активами приділяється значно більше уваги, ніж в Україні. Одним із напрямків є оптимізація формування виробничих запасів.

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інфор-мації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної облі-кової практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації ре-зультатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів бух-галтерського обліку.

Контроль за запасами необхідно здійснювати у відповідності з наступни-ми принципами:

1) завозити матеріали необхідно лише ті, що використовуються у вироб-ництві;

2) розмір запасу кожного виду сировини та матеріалів встановлювати з урахуванням середнього виробничого запасу, який містить поточну потребу, підготовчий та гарантійний запаси;

3) зберігання запасів організовувати за сучасними ресурсозберігаючими технологіями;

4) запаси повинні підлягати повному обліку, маркуванню та етикетуван-ню;

5) встановити єдиний принцип відпуску сировини та матеріалів у вироб-ництво – за методом середніх цін, FIFO.

Важливим напрямом удосконалення організації оперативного й складсь-кого обліку запасів є раціоналізація форм документів, документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів.

Розмаїтість форм облікових документів, у тому числі лімітно-забірних карток, істотно ускладнює роботу з обліку матеріальних ресурсів на заводських складах виробничих підрозділів, у групах відділів матеріально-технічного по-стачання.

Можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління виробни-чими запасами на підприємствах:

1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств;

2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів про-ведення інвентаризації виробничих запасів;

4) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва;

5) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підпри-ємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів ко-нтролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів). [3]

Література:

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бу-тинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 726с.

2. Глібка О.В., Рилєєв С.В. Удосконалення обліку і розробка системи кон-тролю та аналізу виробничих запасів підприємства // Чернівецький торговель-но-економічний інститут КНТЕУ. – Чернівці, 2006. – №3. – С.56

3. Рибалко О.М. Вдосконалення обліку виробничих запасів //Держава і регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2008. – №3. – С.210-215.

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^