Наукові конференції, Научные конференции » Питання сучасної науки і освіти (20-22.06.2017) » кандидат педагогічних наук, Лях Г. Р. КОНТРОЛЬ ЗА ПЕДАГОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ: ЕТАПИ, ВИДИ, ЦІЛІ

кандидат педагогічних наук, Лях Г. Р. КОНТРОЛЬ ЗА ПЕДАГОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ: ЕТАПИ, ВИДИ, ЦІЛІ

Категорія: Питання сучасної науки і освіти (20-22.06.2017), Педагогіка

УДК 37.091.12:005.584

 

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕДАГОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ: ЕТАПИ, ВИДИ, ЦІЛІ

кандидат педагогічних наук, Лях Г. Р.

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна, Слов’янськ

 

З’ясовано, що контроль за роботою молодого вчителя є важливою складовою внутрішньошкільного управління і спрямований він на надання допомоги вчителеві у подоланні труднощів та вдосконалення його педагогічної майстерності. Досліджено види, функції, етапи контролю за педагогічною діяльністю молодого вчителя. На основі аналізу педагогічної літератури та шкільної практики схарактеризовано цілі та зміст попереднього, оглядового, запобіжного контролю.

Ключові слова: молодий учитель, попередження труднощів, попередній контроль, оглядовий контроль, запобіжний контроль, відвідування уроків, аналіз, рекомендація .

 

Кандидат педагогических наук, Лях Г. Р. Контроль за педагогической деятельностью молодого учителя: этапы, виды, цели / ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический универсистет», Украина, Славянск

Выяснено, что контроль за работой молодого учителя является важной частью внутришкольного управления и направлен на предоставление помощи учителю в преодолении трудностей и совершенствование педагогического мастерства. Исследованы виды, функции, этапы контроля за педагогической деятельностью молодого учителя. На основе анализа педагогической литературы и школьной практики охарактеризованы цели и содержание предварительного, обзорного, предупредительного контроля.

Ключевые слова: молодой учитель, предупреждение трудностей, предварительный контроль, обзорный контроль, предупредительный контроль, посещение уроков, анализ, рекомендация.

 

PhD in Pedagogic, Lyakh H. R. The young teachers’ activity control: stages, types, aims / State Higher Educational Institution «Donbass State Teachers’ Training University», Ukraine, Slovyansk.

The young teachers’ activity control as an important part of the internal school management is described in the article. It is accentuated that the main aims of the young teachers’ activity control is to help them in overcoming difficulties in the educational work, mastering different types of the pedagogical activity and improvement of their pedagogical skills. Types, functions and stages of the control were investigated. The aims and the content of the preliminary, observation and preservative control were described.

Key words: young teacher, prevention of difficulties, preliminary control, observation control, preservative control, attendance of the lessons, analysis, recommendation.

 

Вступ. Як свідчать дослідження і спостереження за роботою молодих учителів, вони мають ґрунтовні теоретичні знання і бажання навчати та виховувати дітей, але у них ще недостатньо досвіду, щоб вирішувати складні проблеми, які виникають у повсякденній шкільній практиці. Тому у них виникає багато труднощів у роботі, а керівники шкіл відзначають недоліки у їхній роботі. На допомогу молодим учителям приходять керівники шкіл, а також досвідчені вчителі. Наставництво, консультації, взаємовідвідування уроків та позаурочних заходів, бесіди, різноманітні «школи» тощо − усе це покликано підтримати молодого вчителя на початку його педагогічної діяльності і створити умови для вдосконалення педагогічної майстерності.

Удосконалювати педагогічну майстерність можна тоді, коли вчитель бачить помилки і недоліки у своїй педагогічній діяльності. Щоб побачити і критично оцінити свої труднощі і недоліки, а також досягнення, треба, перш за все, навчитися аналізувати свою діяльність та її результати. Цьому, зокрема, сприяє контроль за діяльністю вчителя.

У педагогічній літературі контроль розглядається як «одна з основних функцій внутрішньошкільного управління, спрямована на одержання інформації про стан навчально-виховного процесу та його результативність» [1], «основне джерело інформації, на основі якої розробляються управлінські рішення, а також засіб зворотного зв’язку в системі управління» [2, с. 16], «корегуючий засіб діяльності вчителів, керівників, учнів [3]. Внутрішньошкільний контроль має бути регулятором навчально-виховного процесу, його завдання − всебічне вивчення й аналіз навчально-виховного процесу, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам, координація зусиль відповідно до визначених завдань. [4, с. 4]. Отже, контроль дозволяє не тільки отримувати інформацію про стан навчально-виховного процесу, його результативність, а й виявляти помилки і недоліки в його організації, відтак планувати заходи по їх запобіганню, а також коригувати навчально-виховний процес у школі.

Контроль за роботою молодого вчителя спрямований передовсім на надання допомоги вчителеві в опануванні ним різних видів педагогічної діяльності. Він виконує такі функції: діагностичну (забезпечення інформацією про стан); виховну (виховання відповідальності за визначену ланку роботи та результати діяльності); навчально-методичну (надання дієвої допомоги у пошуках ефективних форм та методів навчання, виховання та розвитку учнів); стимулювальну (спонукання до роботи, самоосвіти, саморозвитку, самоконтролю та самокорекції).

Можна виокремити такі етапи контролю: 1) вибір об’єктів контролю; 2) формулювання його мети, визначення методики перевірки; 3) збір інформації; 4) аналіз і самоаналіз; 5) висновки та рекомендації.

Об’єктом контролю може бути процес навчання (виконання навчальних програм, рівень навчальних досягнень учнів, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, вироблення навичок самостійного пізнання в учнів, стан викладання предмета, організація позакласної роботи з предмета, стан організації гурткової роботи тощо), методична робота (методичний рівень молодого вчителя, його участь в різних формах методичної роботи), наукова і експериментальна діяльність (відповідність цієї діяльності до концепції розвитку закладу, нововведення і ступінь їх наукової обґрунтованості, результативність нововведень, рівень наукової підготовки педагога).

Методи контролю різноманітні: спостереження, інтерв’ювання, анкетування, тестування, бесіда (з учителем, учнями, батьками, колегами), вивчення документації (журналів, планів роботи, учнівських зошитів тощо), аналіз і самоаналіз уроку, виховного заходу [1].

Збір інформації здійснюється під час відвідування уроків (дотримання вчителем дидактичних принципів, ефективність форм і методів роботи вчителя, організація повторення навчального матеріалу, реалізація міжпредметних зв’язків, активізація пізнавальної діяльності учнів, організація групової роботи на уроці тощо), факультативних занять (комплектація груп; тема, мета заняття; використання засобів навчання /в т. ч. комп’ютерної техніки/; виховання навичок самостійної роботи з першоджерелами, підручниками, довідковою літературою; результативність занять; відвідування учнями занять тощо), предметних гуртків (своєчасність і регулярність проведення гурткових занять, їх зв’язок з життям, з особистим досвідом школярів; зацікавленість гуртківців темою заняття тощо). Крім цього, корисну інформацію про роботу молодого вчителя може дати перевірка класних журналів (запис виконання програм з навчального предмета; зміст та обсяг домашніх завдань; система ведення тематичного обліку знань, проведення залікових уроків, об’єктивність виставлення тематичних, семестрових, річних оцінок; відвідування учнями навчальних занять), учнівських зошитів (система письмових робіт з предмета, виконання вимог єдиного орфографічного режиму тощо), учнівських щоденників (обсяг домашніх завдань з навчального предмета, характер і педагогічно виправдані записи вчителів у щоденниках) [5].

Висновки за результатами контролю включають: констатацію фактичного стану справ; об’єктивну оцінку цього стану; рекомендації, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та ліквідації недоліків, прорахунків; терміни ліквідації недоліків і, за необхідності, терміни повторного контролю за виконанням рекомендацій.

У відношенні до молодого вчителя правомірні всі види внутрішньошкільного контролю. У перший рік найбільш ефективними є персональний (за способом організації), оглядовий, попередній і запобіжний контроль (за періодичністю).

Попередній контроль спрямований на попередження можливих помилок учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, занять гуртка, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми. Наприклад, окремим учителям важко правильно спланувати урок (доцільно вибрати тип уроку, форми і методи роботи з учнями, засоби навчання тощо). Заступник з навчально-виховної роботи проводить з такими вчителями бесіду, під час якої дає рекомендації щодо планування уроку (наприклад, такі: правильно, відповідно до вимог Програми шкільного предмета, визначити мету /навчальну, виховну, розвивальну/; обирати доцільні організаційні форми, прийоми, засоби навчання на уроці на різних його етапах; правильно визначити обсяг навчального матеріалу; продумати використання системи самостійних робіт, активних, інтерактивних методів навчання, способи формування внутрішньої мотивації навчання; добирати зміст і обсяг домашніх завдань відповідно до нормативних вимог тощо). Це допоможе уникнути помилок у роботі вчителів, позитивно вплине на результативність навчання.

Попередній контроль здійснюється через відвідування уроків учителя і передбачає вивчення рівня готовності молодого спеціаліста до виконання своїх обов’язків; знання вимог навчальних програм, а також надання методичної допомоги у викладанні нового курсу, теми.

Оглядовий контроль необхідний для загального ознайомлення із професійним рівнем роботи молодого вчителя. Його слід проводити після 2−3-х тижнів його роботи в школі шляхом відвідування 3−4-х уроків з однієї теми. Це дає можливість оцінити рівень майстерності педагога, ефективність організації навчально-виховного процесу.

Запобіжний контроль особливо ефективний у роботі з молодими педагогам. Він спрямований на запобігання можливим помилкам учителя, попередження деяких труднощів у діяльності вчителя, а також допомагає молодому педагогу набути навичок поурочного і тематичного планування, бачити і здійснювати навчальний процес у перспективі. Крім цього, запобіжний контроль змушує молодого педагога ретельно готуватися до кожного уроку. При цьому виявляються слабкі сторони його діяльності, потенційні можливості, професійні здібності та вміння, організовується робота із запобігання можливим помилкам.

Отже, мета запобіжного контролю − виявити можливі помилки у подальшій роботі вчителя і накреслити шляхи їх запобігання. Директор або його заступник напередодні уроку обговорюють з молодим учителем урок: план, хід, навчальний матеріал, методи і форми роботи з учнями тощо. Важливо також з’ясувати, як молодий учитель використовує при плануванні досягнення педагогіки та психології, інших галузей науки, передовий педагогічний досвід. Об’єктом запобіжного контролю може бути також знання вимог до вчителя, календарне і поурочне планування. Проводиться він у формі бесіди, ознайомлення з планами-конспектами уроків, інформацією вчителя на нарадах при директорі.

Починаючи з другого року роботи застосовується контрольне і підсумкове відвідування уроків молодого вчителя. Контрольне відвідування уроків передбачає вивчення рекомендацій, які давалися у попередньому році або при відвідуванні попередніх уроків; виконання вимог методичних листів; використання виховних можливостей предмета для формування моральних ідеалів учнів; використання передового педагогічного досвіду; форм і методів роботи вчителя на уроці; використання технічних засобів навчання; рівня умінь та навичок учнів та ін.

Наприкінці року молодий учитель проводить відкритий урок, показує свої досягнення за рік, що пройшов (підсумковий контроль). На цьому уроці присутні директор або його заступник і наставник молодого вчителя. Вони фіксують позитивні й негативні сторони діяльності вчителя. У ході аналізу відзначають, що у вчителя вдалося добре, а над чим ще слід попрацювати. Підводячи підсумок за кожен рік, керівник школи разом із наставником та молодим учителем формулюють завдання на наступний навчальний рік. На І і ІІ етапах (відповідно 1-ий і 2-ий рік роботи) це може бути ліквідація недоліків у педагогічній діяльності, на ІІІ етапі (3-ій рік) − узагальнення свого власного досвіду роботи.

Висновки. Отже, контроль за педагогічною діяльністю молодого вчителя є важливою складовою внутрішньошкільного контролю, спрямованого на підвищення ефективності навчально-виховної роботи в школі. У відношенні до молодого вчителя він має специфічні цілі: 1) вивчити рівень професійно-педагогічної готовності вчителя; 2) виявити труднощі в навчально-виховній роботі молодого вчителя і накреслити шляхи їх подолання; 3) проконтролювати роботу вчителя з виконання навчальних програм; 4) вивчити позитивний досвід роботи молодого вчителя і накреслити шляхи і форми його узагальнення; 5) вивчити окремі сторони роботи молодого вчителя (наприклад, як учитель використовує досягнення психолого-педагогічних наук, запроваджує передовий педагогічний досвід у свою діяльність тощо). Це − найбільш загальні цілі контролю за діяльністю молодого вчителя, які конкретизуються у процесі організації роботи з молодим учителем.

 

Література:

1. Вербицький В. В. Вплив системи контролю на ефективність управління навчальним закладом у сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. В. Вербицький // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18016-vpliv-sistemi-kontrolyu-na-efektivnist-upravlinnya-navchalnim-zakladom-u-uchasnix-umovax. html − Заголовок з екрана.

2. Маслов В. Принципи менеджменту в установах освіти / В. Маслов, В. Шархунова // Освіта і управління. − 1997. − № 7. − С. 15−18.

3. Горська Г. Організація навчально-виховного процесу в школі / Г. Горська, Р. Чуракова. − К.: Вищ. шк., 1986. − 212 с.

4. Систематизація внутрішкільного контролю навчально-виховного процесу / Укладачі: Димчук Л. А., Ткачук Н. Б. − Кам’янець-Подільський, 2014. − 99 с.

5. Міська Школа молодого заступника директора : методичний порадник для заступників директорів з навчально-виховної роботи. − Суми: Управління освіти і науки Сумської міської ради, Інформаційно-методичний центр, 2014. − 42 с.

 

References:

1. Verbytskyi V. V. Vplyv systemy kontroliu na efektyvnist upravlinnia navchalnym zakladom u suchasnykh umovakh [Elektronnyi resurs] / V. V. Verbytskyi // Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka // http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18016-vpliv-sistemi-kontrolyu-na-efektivnist-upravlinnya-navchalnim-zakladom-u-uchasnix-umovax. html − Zaholovok z ekrana.

2. Maslov V. Pryntsypy menedzhmentu v ustanovakh osvity / V. Maslov, V. Sharhunova // Osvita i upravlinnia. − 1997. − № 7. − S. 15−18.

3. Horska H. Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli / H. Horska, R. Churakova. − K.: Vyshch. shk., 1986. − 212 s.

4. Systematyzatsiia vnutrishkilnoho kontroliu navchalno-vykhovnoho protsesu / Ukladachi: Dymchuk L. A., Tkachuk N. B. − Kamianets-Podilskyi, 2014. − 99 s.

5. Miska Shkola molodoho zastupnyka dyrektora : metodychnyi poradnyk dlia zastupnykiv dyrektoriv z navchalno-vyhovnoi roboty. − Sumy: Upravlinnia osvity i nauky Sumskoi miskoi rady, Informatsiino-metodychnyi tsentr, 2014. − 42 s.

 

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^