Наукові конференції, Научные конференции » Сучасна наука ХХІ століття (24-26.07.17) » кандидат економічних наук, Олійник С.О. РОЛЬ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ПРОЯВИ

кандидат економічних наук, Олійник С.О. РОЛЬ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ПРОЯВИ

Категорія: Сучасна наука ХХІ століття (24-26.07.17), Економіка

УДК:657.15.

 

РОЛЬ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ПРОЯВИ

кандидат економічних наук, Олійник С.О.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

 

В статті досліджено поняття «креативний облік», його роль та передумови його виникнення. Визначено негативний та позитивний вплив на формування облікової політики. У статті розглянуто особливості креативного обліку в діяльності бухгалтера в сучасних умовах, історія розвитку, методика креативного обліку, а також його застосування в обліковій системі підприємств і організацій.Доведено, що всі механізми маніпулювання фінансовою звітністю навіть в рамках законодавства, в певній мірі ведуть до зловживань в бухгалтерському обліку. Це впливає на довіру користувачів фінансової звітності.

Ключові слова: облік, креативний облік, творчий облік, облікова політика, фінансова звітність, маніпулювання, фальсифікація, вуалювання фінансової звітності.

 

кандидат экономических наук, Олейник С. А. Роль креативного учета и его проявления/ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

В статье исследовано понятие «креативный учет», его роль и предпосылки его возникновения. Определены отрицательный и положительный влияние на формирование учетной политики. В статье рассмотрены особенности креативного учета в деятельности бухгалтера в современных условиях, история развития, методика креативного учета, а также его применение в учетной системе предприятий и организаций. Доказано, что все механизмы манипулирования финансовой отчетностью даже в рамках законодательства, в определенной степени ведут к злоупотреблениям в бухгалтерском учете. Это влияет на доверие пользователей финансовой отчетности.

Ключевые слова: учет, креативный учет, творческий учет, учетная политика, финансовая отчетность, манипулирования, фальсификация, вуалирования финансовой отчетности.

 

PhD in Economic, Oliynyk S. O. THE ROLE OF CREATIVE ACCOUNT AND ITS MANIFESTATION/ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

The article investigates the concept of "creative accounting", its role and the preconditions for its emergence. The negative and positive influence on formation of accounting policy is determined. In the article the peculiarities of creative accounting in the activity of the accountant in modern conditions, the history of development, the method of creative accounting, as well as its application in the accounting system of enterprises and organizations are considered. It is proved that all mechanisms for manipulating financial reporting, even within the framework of legislation, to some extent lead to abusive accounting. This affects the credibility of users of financial reporting.

Key words: accounting, creative accounting, creative accounting, accounting policy, financial reporting, manipulation, falsification, vuyling of financial reporting.

 

Вступ. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні здійснюється відповідно до чинного законодавства, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики, Національного банку України, Державної фіскальної служби України та інших державних органів.

Порядок формування та відображення інформації про фінансові результати в бухгалтерському обліку тісно пов'язаний з нормативно-законодавчими вимогами. Існування альтернативних методів і способів ведення обліку надає можливість суб’єктам господарювання маніпулювати обліковими даними та показниками фінансової звітності в межах чинного законодавства. Фахівці з бухгалтерського обліку зосереджують увагу на розв’язанні окремих проблем визнання доходів і витрат, дослідженні чинників їх впливу на кінцевий фінансовий результат, достовірності та об’єктивності показників фінансової звітності, обґрунтуванні облікових процедур щодо формування результатів діяльності, розкриття у звітності. Однак, на сьогодні залишаються недостатньо розробленими питання можливості існування креативного обліку, порядку та особливостей його застосування, його взаємозв’язку з обліковою політикою на рівні підприємства. В останні роки науковці часто приділяють увагу дослідженню креативного обліку.

Питання креативного обліку і облікової політики в своїх працях розглядали Г.М. Азаренкова, М.С.Пушкар, Ф.Ф. Бутинець, Т.В.Барановська, С.Ф.Голов, Кулик В.А., С.Ф.Легенчук, С.М.Міщенко, Л.В.Чижевськата ін. У своїх дослідженнях вони розкривають питання сутності та сфери застосування креативного обліку, зв’язку креативного обліку з бухгалтерською етикою, пошуку креативних методів бухгалтерського обліку.

Креативний облік – термін, який часто перекладають як творчий облік. Раніше така «творчість» зводилася до викривлення облікових даних, однак зараз, креативний облік розглядається як результат застосування облікової політики і втрачає свій негативний відтінок.

Більшість авторів зазначають, що впровадження в українську методологію креативного обліку має позитивний і негативний вплив на функціонування підприємства та його середовище. Інші зазначають про креативний облік як негативне явище, а інколи ставлять під сумнів законність визнання такого обліку.

Вітчизняні вчені також пов’язують виникнення креативного обліку у нашій державі із прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», що надає можливість формування облікової політики та реалізації творчого підходу під час формування інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

В праці Пушкаря М.С.(1) зазначено, що креативний облік є окремим видом обліку, на рівні з фінансовим і управлінським. На його думку він має свою мету, інструменти регламентації, методи та користувачів.

Голов С.Ф.(2) зазначає, що під креативним обліком слід розуміти формальне застосування або цілеспрямований вибір методів та принципів бухгалтерського обліку для забезпечення показників фінансової звітності , які відповідають цілям окремих осіб, але вводять в оману широке коло користувачів.

Бутинець Ф.Ф.(3) вважає, що креативного обліку в повному розумінні цього слова, як такого немає і не може бути.

Притримується такої думки і Легенчук С.Ф.(4) і відмічає, що такого креативного обліку не існує та існувати не може, оскільки значною мірою регламентується за допомогою чітких правил. Повна креативність обліку означала б можливість порушення законодавчо встановлених правил ведення обліку. Тому в цілому бухгалтерський облік може бути креативним тоді, коли він ведеться як в межах, та із порушенням встановлених законодавчих норм та принципів обліку. Разом з тим пропонує виділяти умовно-креативний та агресивний облік. Умовно-креативним є облік, що ведеться в межах альтернативних варіантів, передбачених обліковою політикою та на основі існуючих принципів обліку. Агресивний облік орієнтований на умисне порушення законодавчих норм та принципів обліку. Ми погоджуємось з думкою Осадчої О.О. (5), яка вважає, що недотримання законодавчих норм при веденні бухгалтерського обліку з метою викривлення інформації про реальний стан справ суб’єкта господарювання свідчить не про його креативність, а прямо призводить до настання кримінальної чи адміністративної діяльності.

Повністю бухгалтерський облік може бути креативним тільки тоді, коли він ведеться як в межах, так із порушенням законодавства.

УМіжнародному стандарті бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» (п. 10) зазначено, що якщо немає Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку або Міжнародного стандарту фінансової звітності, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була:

− доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; та

− достовірною, в тому значенні, що показники фінансової звітності:

− подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання;

− відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

− є нейтральними, тобто вільними від упереджень;

− є обачливими;

− є повними в усіх суттєвих аспектах.

Бухгалтера і керівництво підприємства мають можливість здійснювати облікові маніпуляції, внаслідок чого користувач облікової інформації буде дивитись на стан та результати діяльності підприємства або із завищенням показників звітності, або із заниження показників звітності.

Креативний облік, що здійснюється із порушенням чинного законодавства, зводиться до нелегітимних бухгалтерських маніпуляцій та передбачає фальсифікацію інформації про факти господарської діяльності підприємства.

Фальсифікація виникає у випадках, коли певний користувач видає свою суб’єктивну мету за мету об’єктивну, навіть якщо така звітність більш ясно, правильно, точно й об’єктивно, з погляду користувача, може відображати майновий стан підприємства, але вона складена без урахування вимог нормативно-правових актів.[6]

Дослідження, проведене Фондом інтенсивних технологій дало змогу визначити такі основні напрями сучасного українського «творчого» обліку:

− завищення прибутковості для можливості нарахування якнайбільших дивідендів;

− заниження реальної прибутковості з метою позбавлення власників корпоративних прав належних їм виплат;

− завищення прибутковості та заниження обсягів зобов’язань з метою отримання вищої категорії позичальника при залучення кредитних ресурсів;

− завищення прибутковості державними підприємствами заради зниження обов’язкових платежів до бюджету;

− коригування показників дохідності для отримання бажаного податкового статусу підприємства;

− маніпулювання зі структурою та вартістю активів для задоволення офіційних обмежень, запроваджених чинним законодавством;

− штучне поліпшення показників дохідності, прибутковості та ліквідності для заохочення потенційних стратегічних інвесторів;

− прискорення відображення валових витрат у податковому обліку з метою оптимізації бюджетних платежів з податку на прибуток.[7]

Використання елементів облікової політики для маніпулювання показниками фінансової звітності називають «вуалюванням фінансової звітності» або «балансовою політикою».

Висновки. На нашу думку, всі механізми маніпулювання фінансовою звітністю навіть в рамках законодавства, в певній мірі ведуть до зловживань в бухгалтерському обліку. Це впливає на довіру користувачів фінансової звітності. Тому вважаємо, що можуть мати право на існування поняття «креативні методи» бухгалтерського обліку в рамках законодавства, але ніяк не «креативний облік».

 

Література:

1. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): Монографія./М.С.Пушкар.-Тернопіль, Карт-Бланш, 2006.-334с.

2. Голов С.Ф. Креативний облік: творчість чи шахрайство/С.Ф.Голов//Економічні науки.-2010.- №7(25).-с.360-367

3. Бутинець Ф. Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир, ПП «Рута» 2007. – 328 с.

4. Легенчук С.Ф. Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку/С.Ф.Легенчук//Міжнародний збірник наукових праць. Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Випуск 2(14)-2009.-с.88-101

5. Осадча О.О. Основні аспекти формування та відображення інформації щодо фінансових результатів у сучасних облікових концепціях/О.О.Осадча//Серія «Економіка».Випуск 1(61) – 2013.-с.152-161

6. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: Монографія. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. –с. 373.

7. Горбовська А.В. Креативність в бухгалтерському обліку / А.В. Горбовська, О.О. Наумчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/7_86943.doc.htm

 

References:

1. Pushkar M.S. Kreatyvnyyoblik (stvorennyainformatsiyidlyamenedzheriv): Monohrafiya./M.S.Pushkar.-Ternopil', Kart-Blansh, 2006.-334s.

2. Holov S.F. Kreatyvnyyoblik: tvorchist' chyshakhraystvo/S.F.Holov//Ekonomichni nauky.-2010.- #7(25).-s.360-367

3. Butynets' F. F. Al'fa i omehabukhhalters'kohooblikuabomoyabolisnanespovid' / F. F. Butynets'. – Zhytomyr, PP «Ruta» 2007. – 328 s.

4. Lehenchuk S.F. Kreatyvnyyoblik v natsional'niysystemibukhhalters'kohoobliku/S.F.Lehenchuk//Mizhnarodnyyzbirnyknaukovykhprats'. Teoriyatametodolohiyabukhhalters'kohoobliku, kontrolyu i analizu. Vypusk 2(14)-2009.-s.88-101

5. Osadcha O.O. Osnovniaspektyformuvannyatavidobrazhennyainformatsiyishchodofinansovykhrezul'tativ u suchasnykhoblikovykhkontseptsiyakh/O.O.Osadcha//Seriya «Ekonomika».Vypusk 1(61) – 2013.-s.152-161

6. Kulyk V.A. Oblikovapolitykapidpryyemstva: nabutyydosvidtaperspektyvyrozvytku: Monohrafiya. – Poltava: RVV PUET, 2014. –s. 373.

7. Horbovs'ka A.V. Kreatyvnist' v bukhhalters'komuobliku / A.V. Horbovs'ka, O.O. Naumchuk // [Elektronnyyresurs]. – Rezhymdostupu: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/7_86943.doc.htm

 

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^