Наукові конференції, Научные конференции » Сучасна наука ХХІ століття (24-26.07.17) » Борисенко Н.М., доктор фармацевтичних наук, професор Бушуєва І.В. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НА СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

Борисенко Н.М., доктор фармацевтичних наук, професор Бушуєва І.В. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НА СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

Категорія: Сучасна наука ХХІ століття (24-26.07.17), Медицина

УДК [614.27:[615.1:661.158]

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НА СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

Борисенко Н.М.

Черкаська медична академія, Україна, Черкаси

доктор фармацевтичних наук, професор Бушуєва І.В.

Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя

 

Систематизовано чинники формування попиту на ринку ветеринарних препаратів та етапи процесу ухвалення рішення про купівлю ветеринарного препарату. Визначено елементи річної потреби у певному ветеринарному препараті чи певній фармакотерапевтичній групі препаратів. Означено показники розрахунку ємності ринку на підставі науково обґрунтованих норм споживання. Отримано дані про норми споживання ветеринарних препаратів і поголів’я тварин, визначено потенційну та реальну місткість ринку за фармакотерапевтичними групами ветеринарних препаратів, видами тварин, окремими регіонами.

Ключові слова: регулювання ринку, ветиринарні препарати, прогнозування попиту, місткість ринку.

 

Борисенко Н.Н., доктор фармацевтических наук, профессор Бушуєва И.В. Прогнозирование спроса на ветеринарные лекарственные средства на современном национальном рынке/ Черкасская медицинская академия, Украина, Черкассы; Запорожский государственный медицинский университет, Украина, Запорожье

Систематизированы факторы формирования спроса на рынке ветеринарных препаратов и этапы процесса принятия решения о покупке ветеринарного препарата. Определены элементы годовой потребности в определенном ветеринарном препарате или определенной фармакотерапевтической группе препаратов. Отмечены показатели расчета емкости рынка на основании научно обоснованных норм потребления. Получены данные о нормах потребления ветеринарных препаратов и поголовья животных, определена потенциальная и реальная емкость рынка по фармакотерапевтическим группам ветеринарным препаратам, видам животных, отдельным регионам.

Ключевые слова: регулирование рынка, ветеринарные препараты, прогнозирование спроса, емкость рынка.

 

Borisenko N.N., doctor of pharmaceutical sciences, professor Bushueva I.V. Prognostication of demand on veterinary medicinal facilities at the modern national market/ the Cherkasy medical academy, Ukraine, Cherkasies; Zaporizhzhya state medical university, Ukraine, Zaporizhzhya

The factors of forming of demand at the market of veterinary preparations and stages of decision-making process are systematized about the purchase of veterinary preparation. The elements of annual requirement are certain in certain veterinary preparation or certain group of preparations. The indexes of calculation of market capacity are marked on the basis of scientifically reasonable norms of consumption. The consumptions of veterinary preparations and population of animals given about norms are got, the potential and real capacity of market is certain on groups to veterinary preparations, types of animals, separate regions.

Keywords: adjusting of market, veterinary preparations, prognostication of demand, market capacity.

 

Вступ. Макроекономічні інструменти регулювання ринку ветеринарних препаратів базуються на маркетингових дослідженнях, виявленні внутрішніх і зовнішніх зв’язків, системному вивченні різноманітних явищ та процесів, які відбуваються на даному ринку та у пов’язаних з ним сферах, формулюванні думок, з прийнятною достовірністю, щодо поточного стану та майбутніх процесів на цьому ринку тощо. На основі цих та інших методів, у тому числі й математично-статистичних, можна здійснювати певні прогнози та розробляти перспективні плани майбутнього розвитку.

Зважаючи на те, що здійснення заходів зі стимулювання розвитку галузі ветеринарної фармації, іншими словами – зростання пропозиції на ринку ветеринарних препаратів, є доцільним лише за умови існування попиту на них, тобто можливості їх реалізувати, одним з найважливіших питань є визначення поточних та перспективних обсягів реалізації ветпрепаратів (місткості ринку).

Результати та їх обговорення. В маркетингу розрізняють такі поняття як попит та потреба [2,3,4]. В даному контексті, потреба у ветеринарних препаратах – це їх необхідна кількість для забезпечення ефективної профілактики та лікування захворювань, а платоспроможний попит – це потреба, яка підкріплюється купівельною спроможністю споживача та деякими суб’єктивними неціновими факторами. Цілком очевидно, що для підтримання епізоотичного благополуччя в країні важливо, щоб попит на ветеринарні препарати відповідав потребі.

В загальному, попит на ветеринарний препарат формується у три основні етапи: 1 - виникнення захворювання тварин (чи необхідність проведення профілактичних заходів); 2 - призначення ветеринарного препарату спеціалістом ветеринарної медицини; 3 - рішення про купівлю ветеринарного препарату.

Виходячи з цього, чинники, що формують попит на ветеринарні препарати, також можна поділити на три основні групи, а саме:

I. Чинники, що визначають потребу у медикаментозних профілактиці та лікуванні.

1. Чисельність тварин і динаміка її зміни. Розвиток тваринництва у регіоні (в обох сегментах сільськогосподарських і домашніх тварин) визначає одну з основних характеристик ринку – його місткість. Відповідно, в регіонах, де поголів’я тварин більше, рівень споживання ветеринарних препаратів теж вищий. При цьому поголів’я тварин необхідно аналізувати, поділяючи їх не лише на два сегменти (групу сільськогосподарських і групу домашніх тварин), а й за структурою видів тварин. 2. Захворюваність тварин та епізоотична ситуація в регіоні визначають норми витрат ветеринарних препаратів на проведення профілактичних і лікувальних заходів для тварин на одну голову. 3. Кліматичні та екологічні чинники більшою мірою впливають на сегмент сільськогосподарських тварин. Суттєве погіршення екологічної ситуації в регіоні у короткотерміновому періоді може призвести до ускладнення здоров’я сільськогосподарських тварин і, як наслідок, до певного зростання потреби у ветеринарних препаратах. У довготерміновому періоді воно, швидше за все, призведе до скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин і занепаду сільськогосподарського тваринництва у регіоні.

II. Чинники, що впливають на призначення ветеринарного препарату.

1. Ветеринарні – визначають рівень ветеринарного обслуговування в регіоні. 2. Ветеринарно-фармацевтичні – визначають доступність ветеринарним спеціалістам ветеринарних препаратів та інформації про них.

III. Чинники, що впливають на придбання ветеринарного препарату

1. Макроекономічні. Група чинників, що відображає макроекономічні особливості регіону. 2. Соціально-економічні – визначають платоспроможність власників тварин. 3. Ветеринарно-економічні – відображають економічну доцільність ветеринарних заходів (профілактичної та лікувальної роботи) в регіоні. 4. Особливості регіонального ринку: конкуренція, структура товаропровідної мережі, ціни, очікування покупців тощо.

Характер і ступінь впливу перелічених чинників слід оцінювати окремо для кожного з двох основних сегментів ринку ветеринарних препаратів – сегмента сільськогосподарських тварин і сегмента домашніх тварин.

Оцінити місткість національного ринку ветеринарних препаратів на сучасному етапі та прогнозувати у майбутніх періодах в умовах підвищеної невизначеності є доволі складним завданням не лише для виробників ветеринарних препаратів, але й для державних органів управління.

При цьому науково обґрунтованою може бути лише норма споживання біологічних препаратів, призначених для вакцинації (обов’язкова вакцинація згідно з планом проведення протиепізоотичних заходів, для інших же видів ветеринарних препаратів норму споживання потрібно визначати емпірично (в сучасних умовах – за допомогою дослідження споживання ветеринарних препаратів за певний проміжок часу за видами тварин на одну голову).

На підставі відомостей про раціональні норми споживання ветеринарних препаратів і чисельність поголів’я різних видів тварин, а також прогнозів змін чисельності поголів’я видів тварин можна прогнозувати попит на ринку за видами ветеринарних препаратів, фармакотерапевтичними групами препаратів чи видами тварин.

Однією з найголовніших проблем застосування нормативного методу в практиці маркетингових досліджень ринку ветеринарних препаратів (його сегментів) є відсутність науково обґрунтованих чи отриманих емпіричним шляхом норм споживання більшості видів ветеринарних препаратів. Необхідно також звернути увагу на той факт, що науково обґрунтована норма споживання відображатиме не попит, а потребу у конкретному ветеринарному препараті для певного виду тварин на рік.

Особливістю ринку ветеринарних препаратів є те, що один і той самий препарат можна застосовувати для лікування багатьох видів тварин, але в різних дозуваннях і за різної тривалості лікування (застосування різних курсів лікування).

Обчислити норму споживання того чи іншого препарату може бути утрудненим через можливу наявність на ринку великої кількості аналогів і замінників, використання яких у тому чи іншому випадку зумовлене здебільшого суб’єктивними (рекомендаціями ветлікарів, ставленням до виробника, країни виробника, рекламою, рекомендаціями родичів чи знайомих), а також ціновими факторами.

Отримавши дані про раціональні норми споживання ветеринарних препаратів і поголів’я тварин (прогнози зміни чисельності поголів’я тварин за видами), можна визначити потенційну місткість ринку за фармакотерапевтичними групами ветеринарних препаратів і видами тварин [1,6]. Після цього можна також оцінити потенційну місткість ринку для конкретного препарату конкретного виробника. З цією метою необхідно побудувати рейтинг препаратів-аналогів різних виробників із урахуванням не лише лікувальних і споживчих, а й економічних (ціна, активність рекламної кампанії, канали дистрибуції тощо) властивостей. Розрахувавши рейтинг, можна оцінити потенційну місткість ринку з урахуванням принципу Парето та відповідного значення рейтингу конкретного препарату [3,7]. Реальну місткість ринку ветеринарних препаратів можна розрахувати, виходячи з емпірично визначених норм споживання ветеринарних препаратів [1,5].

Висновки. Система чинників формування попиту на ринку ветеринарних препаратів відображає етапи процесу ухвалення рішення про купівлю ве- теринарного препарату: 1) виникнення захворювання тварин (або необхідність профілактичних заходів), 2) призначення ветеринарного препарату спеціалістом ветеринарної медицини, 3) рішення про купівлю ветеринарного препарату, а також внесок учасників цього процесу. Річну потребу (потенційну місткість ринку) у певному ветеринарному препараті або певній фармакотерапевтичній групі препаратів можна розрахувати на підставі науково обґрунтованих норм споживання, а річний попит (реальну місткість ринку) – на підставі норм споживання, отриманих емпірично. Отримавши дані про норми споживання ветеринарних препаратів і поголів’я тварин (прогнози зміни чисельності поголів’я тварин за видами), можна визначати потенційну та реальну місткість ринку за фармакотерапевтичними групами ветеринарних препаратів, видами тварин, окремими регіонами.

 

Література:

1. Гаврилюк О.Г. Роль держави у регулюванні ринку ветеринарних препаратів / Логістика. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2006. – С. 135-139.

2. Гаврилюк О.Г. Оцінка обсягу попиту і споживання на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4. – С. 74-82.

3. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник. – М.: Дело, 2009. – 440 с.

4. Ізбанова В. Маркетинг ветеринарних препаратів – досвід роботи // Ветеринарна медицина України. – 2008. – №2. – С. 43.

5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. – 2-е европ. изд. – М.; СПб; К.: Издат. дом «Вильямс», 1999. – 1056 с.

6. Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження / Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 288 с.

7. Мищенко В.В. Государственное регулирование и планирование национальной экономики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_gosreg/.

 

References:

1. Ghavryljuk O.Gh. Rolj derzhavy u reghuljuvanni rynku veterynarnykh preparativ / Loghistyka. Visnyk Nac. un-tu «Ljvivsjka politekhnika». – Ljviv: Vyd-vo NU «LP», 2006. – S. 135-139.

2. Ghavryljuk O.Gh. Ocinka obsjaghu popytu i spozhyvannja na vitchyznjanomu rynku veterynarnykh preparativ // Aktualjni problemy ekonomiky. – 2007. – № 4 . – S. 74-82.

3. Golubkov Ye.P. Marketing: Slovar-spravochnik. – M.: Delo, 2009. – 440 s.

4. Izbanova V. Marketyngh veterynarnykh preparativ – dosvid roboty // Veterynarna medycyna Ukrajiny. – 2008. – № 2. – S. 43.

5. Kotler F. Osnovy marketyngha: Per. s anghl. / Kotler F., Armstrongh Gh., Sonders Dzh., Vongh V. – 2-e evrop. yzd. – M.; SPb; K.: Yzdat. dom «Vyljjams», 1999. – 1056 s.

6. Krykavsjkyj Je. V. Marketynghovi doslidzhennja / Krykavsjkyj Je.V., Kosar N.S., Mnykh O.B., Soroka O.A. – Lviv: Intelekt-Zakhid, 2007. – 288 s.

7. Mishchenko V.V. Gosudarstvennoe regulirovanie i planirovanie natsionalnoy ekonomiki [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://irbis.asu.ru/mmc/econ/u_gosreg/.

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^