Наукові конференції, Научные конференции » Сучасність. Наука. Час. (20-22.11.2017) » кандидат економічних наук, доцент , Марценюк-Розарьонова О. В., Руда І. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

кандидат економічних наук, доцент , Марценюк-Розарьонова О. В., Руда І. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Категорія: Сучасність. Наука. Час. (20-22.11.2017), Економіка

УДК 368:336

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

кандидат економічних наук, доцент , Марценюк-Розарьонова О. В.

Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця

студентка, Руда І. В.

Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця

 

У статті проаналізовані підходи до визначення фінансової безпеки страхової компанії. Уточнено сутність фінансової безпеки страхової компанії. Встановлено, що обґрунтування теоретичних підходів до визначення сутності фінансової безпеки страховика сприятиме підвищенню ефективності системи державного регулювання за їхньою діяльністю.

Ключові слова: пруденційний нагляд, фінансова безпека страхової компанії, зобов’язання страховика, фінансові інтереси страхової компанії, ринкова вартість страховика.

 

Вступ. Удосконалення системи пруденційного нагляду за діяльністю страхових компаній сприятиме реалізації підходів до забезпечення захисту прав споживачів страхових послуг та відновлення довіри клієнтів до страховиків.

Серед підходів до підвищення ефективності державного регулювання та нагляду згідно зі стратегією реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки [6] визначено завдання із забезпечення впровадження системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та переходу на систему нагляду на основі оцінки ризиків.

Згідно із цією стратегією до інструментів регуляторного впливу належать: упровадження у сферу управління страхової компанією регулярного проведення стрес-тестування; запровадження індикаторів аналізу фінансової звітності, більш чутливих до зміни фінансового стану. Крім того, в Україні відсутні методики оцінки фінансової безпеки окремого страховика й страхового ринку у цілому, що стримує ефективність їх функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади щодо забезпечення фінансової безпеки страхових компаній досліджено у працях вітчизняних та зарубіжних учених: Базилевича В.Д. [7], Єрмошенко А.М. , Нікіфорова П.О., Кучерівської С.С. [8], Папка О.С. [5], Рубана О.О., Ткаченко Н.В та ін. Разом із тим, варто зазначити недостатність розробки саме теоретичних аспектів визначення фінансової безпеки страхової компанії.

Виклад основного матеріалу. В умовах формування стабільного страхового ринку в Україні та запровадження елементів пруденційного нагляду за страховою діяльністю постає необхідність забезпечення фінансової безпеки окремого страховика.

Г. В. Іващенко для визначення безпеки використав системно-діяльністний підхід, що надало змогу стверджувати, що при визначенні сутності поняття «безпека» необхідно, перш за все, уявити її як систему, визначити джерело виникнення, розвитку та функціонування, форми її прояву.

Отже, субстанціальною основою безпеки, як фінансового об’єкта, виступає її діяльність. При розгляді сутності безпеки доцільно визначати стан захищеності від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, що характеризується спроможність до захисту та передбачає наявність заходів протидії цим загрозам.

На думку Єрмошенко А. М. [4] при визначенні сутності фінансової безпеки страхової організації особливе місце займає фінансовий стан страховика, обов’язковою умовою якого є збалансованість системи фінансових показників, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз. Це дозволяє своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті страховиком зобов’язання, а також забезпечує ефективний розвиток страхової організації в поточному та наступних періодах. При цьому, що дане поняття можна розглядати як у статиці, тобто через оцінку рівня фінансової безпеки, так і в динаміці – через безперервний процес її забезпечення.

На думку Кравченка О. В. [3,с.85-89] при визначенні сутності фінансової безпеки для страховика важливо виконувати прийняті на себе страхові та інші зобов’язання за умови забезпечення належного рівня фінансової стійкості страхових операцій. Іншого підходу дотримуються Нікіфоров П. О. та Кучерівська С. С. [4, с.19], які розглядають фінансову безпеку страхової компанії здатністю компанії виважено і оптимально підходити до використання і управління своїми фінансовими ресурсами, здійснювати їх чіткий контроль, оперативно реагувати на будь-які загрози, внутрішні чи зовнішні, з метою їх мінімізації або уникнення без шкоди для загальної діяльності.

На думку Рубана О.О. фінансова безпека це інтегральна характеристика успішного функціонування страхової компанії. Вона ґрунтується на ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та характеризує фінансовий стан страхової компанії у довгостроковому періоді.

Папка О. С. [5, с. 293-297] під фінансовою безпекою страховика розглядає стан функціонування, при якому є доступ до фінансових ресурсів і ринків, забезпечує себе та страхувальника певним рівнем захисту від внутрішніх і зовнішніх фінансових, володіє здатністю до капіталізації й розвитку в майбутньому, завдяки чому має змогу в повному обсязі виконати свої зобов’язання перед страхувальниками, державою й іншими фізичними особами щодо виплати страхових відшкодувань, внесення необхідних платежів до бюджету, розміщення коштів страхових резервів і здійснення інших фінансових операцій, що характеризуються ймовірністю, платоспроможності, ліквідності, рентабельності, недоотримання доходів і прибутків у майбутньому в умовах невизначеності та ризику страхової діяльності.

Забезпечення безпеки страхового ринку характеризується таким рівнем забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати обумовлені в договорах страхування збитки їхніх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування.

На думку О. М. Гладчука [1], при розгляді фінансової безпеки страхового ринку, також необхідно враховувати й фінансову безпеку інших його учасників, окрім страхових компаній.

Згідно з Законом України "Про страхування" фінансова стійкість страхових компаній визначається, виходячи з таких умов забезпечення їх платоспроможності: створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності (рис. 1)

 

Повний текст статты за посиланням Stattya_Marcenyuk-Rozaronova-Ruda-_1_.pdf [189,38 Kb] (cкачиваний: 2)

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
Введите код: *

Карта сайту

^