НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Систематика та географія вищих рослин

2. Структурна ботаніка та біохімія рослин

3. мікологія та альгологія

4. Ресурсоведення та інтродукція рослин

5. Молекулярна біологія мікробіологія

6. Зоологія

7. Фізіологія людини та тварин

8. Біохімія та біофізика

9. Генетика та цитологія

10. Біоінженерія та біоінформатика

БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

1. Архітектурні рішення об’єктів будівництва та реконструкції

2. Дизайн міської та ландшафтної архітектур

3. Сучасні технології будівництва, реконструкції та реставрації

4. Сучасні будівельні матеріали

5. Теплогазопостачання і вентиляція

6. Землевпорядкування

7. Водопостачання та каналізація

ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

1. Регіоноведенняі регіональна організація суспільства

2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов

3. Гідрологія та водні ресурси

4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність

5. Картографія та геоінформатика

6. Природокористування та екологічний моніторинг

7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робот

8. Ґрунтознавство

9. Економічна географія

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільства

2. Сучасні технології управління

3. Взаємодія різних гілок влади

4. Підготовка державних службовців

ЕКОЛОГІЯ

1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей

2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон

3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми

4. Промислова екологія і медицина праці

5. Проблеми екологічного виховання молоді

6. Екологічний моніторинг

 

ЕКОНОМІКА

1. Банки та банківська система

2. Зовнішньоекономічна діяльність

3. Фінансові відносини

4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки

5. Управління трудовими ресурсами

6. Маркетинг та менеджмент

7. Облік та аудит

8. Математичні методи в економіці

9. Економіка промисловості

10. Економіка підприємства

11. Логістика

12. Економіка АПК

13. Регіональна економіка

14. Економічна теорія

15. Державне регулювання економікою

16. Макроекономіка

17. Економіка праці

ІСТОРІЯ

1. Історія України

2. Загальна історія

3. Історія науки і техніки

4. Етнографія

МАТЕМАТИКА

1. Диференціальні та інтегральні рівняння

2. Перспективи систем інформатики

3. Теорія ймовірностей та математична статистика

4. Прикладна математика

5. Математичне моделювання

МИСТЕЦТВО

1. Музичне мистецтво

2. Мистецтво танцю

3. Театральне мистецтво

4. Фото і кіномистецтво

5. Мистецтво дизайну

6. Мистецтвознавство

МЕДИЦИНА

1. Акушерство і гінекологія

2. Хірургія

3. Теоретична організація охорони здоров’я

4. Терапія

5. Педіатрія

6. Експериментальна та клінічна фармакологія

7. Клінічна медицина

8. Морфологія

9. Гігієна та епідеміологія

10. Народна та нетрадиційна медицина

11. Історія медицини

12. Інфекторлогія

13. Підготовка фахівців у вищих медичних закладах

14. Анестезіологія та реанімація

15. Неонатологія

16. Променева діагностика

17. Фармація

ПЕДАГОГІКА

1. Дистанційна освіта у вищий школі

2. Проблеми підготовки фахівців

3. Методичні основи виховного процесу

4. Стратегічні напрями реформування системи освіти

5. Сучасні методи викладання

6. Соціальна педагогіка

ПОЛІТОЛОГІЯ

1. Виборчі технології

2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство

3. Відносини України з НАТО

4. Відносини України з країнами СНД

ПРАВО

1. Історія держави та права

2. Адміністративне і фінансове право

3. Охорона авторських прав

4. Трудове право та право соц.забеспеченя

5. Кримінальне право та кримінологія

6. Боротьба з економічними злочинами

7. Екологічне, земельне та аграрне право

8. Конституційне право

9. Цивільне право

10. Господарське право

11. Криміналістика та судова медицина

12. Підприємницьке та банківське право

13. Кримінально-процесуальне право

ПСИХОЛОГІЯ

1. Місце психолога на виробництві

2. Форми роботи психолога-практика

3. Сучасні тенденції в методології психологічних досліджень

4. Психологія тероризму

5. Психолого-виховні проблеми розвитку особистості в сучасних умовах

6. Клінічна психологія

7. Загальна психологія

8. Педагогічна психологія

9. Психологія розвитку

10. Психологія праці

11. Психофізіологія

12. Соціальна психологія

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Організація с/г виробництва

2. Механізація с/г

3. Землеробство, ґрунтознавство й агрономія

4. Технології зберігання та переробки с/г продукції

5. Рослинництво, селекція та насінництво

СОЦІОЛОГІЯ

1. Кадровий менеджмент

2. Сучасні технології соц. опитування

3. Соцальні комунікації

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Комп’ютерна інженерія

2. Обчислювальна техніка та програмування

3. Програмне забезпечення

4. Інформаційна безпека

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1. Металургія

2. Механіка

3. Галузеве машинобудування

4. Транспорт

5. Енергетика

6. Електротехніка та радіоелектроніка

7. Трубопрокатне виробництво

8. Обробка матеріалів в машинобудуванні

9. Авіація та космонавтика

10. Гірництво

11. Робототехніка

12. Автоматизовані системи управління на виробництві

13. Технологія виробів легкої промисловості

ФІЗИКА

1. Теоретична фізика

2. Фізика твердого тіла

3. Фізика плазми та плазм енна техніка

4. Застосування фізичних методів в медицині

5. Геофізика

6. Радіофізика

7. Оптика

8. Молекулярна фізика

9. Астрофізика та космічні промені

10. Фізика полімерів

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

1. Фізична культура і спорт: проблеми дослідження, пропозиції

2. Розвиток фізкультури і спорту в сучасних умовах

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Методика викладання мови та літератури

2. Риторика і стилістика

3. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови

4. Синтаксис: структура, семантика, функція

5. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою

6. Актуальні проблеми перекладу

7. Мова, мовлення, мовна комунікація

8. Українська мова та література

9. Російська мова і література

10. Етно-, соціо- та психолінгвістика

11. Літературознавство

ФІЛОСОФІЯ

1. Філософія літератури та мистецтва

2. Соціальна філософія

3. Історія філософії

4. Філософія культури

5. Філософія релігії

6. Філософія науки

7. Культурологія

8. Релігієзнавство

 


Карта сайту

^