Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

   ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

СТАЖИРОВКИ ДЛЯ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 

 

 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТК МЕГАНОМ»

    

Издательство является членом

 CrossRef и Publishers International Linking Association

 (Международная ассоциация издательской

 цитируемости, PILA)


МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС С 2004 ГОДА!

 

ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ НАУЧНОЙ РАБОТОЙ И ВАМ НЕОБХОДИМО:

- опубликовать научную статью;

- принять участие в научной конференции;

- пройти стажировку;

 - присвоить DOI Вашей научной работе

                            ЭТОТ САЙТ ДЛЯ ВАС.

.

 

 Опубликуйте статью 

в международных научных журналах

 

 

 

 

Станьте участником международных

научных  конференций в Европе и ОАЭ

 

111111111

 

Научная коференция в ОАЭ
Опубликовать статью и принять участие

 

 

Научная конференция Украина-Польша
Опубликовать статью и принять участие

к. е. н., Гарбар В. А., Дерезюк Я. А. СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

УДК 336.01

 

СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

к. е. н., Гарбар В. А., Дерезюк Я. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

 

Здійснено розгляд теоретичної сутності грошових активів підприємства. Висвітлено критерії законодавства в контексті функціонування грошових активів на підприємстві. Обґрунтовано склад формування ключових елементів грошових активів, що дозволить спрямувати заходи щодо мінімізації ризиків при управління грошовими активами підприємства.

Ключові слова: грошові активи, кошти, управління грошовими активами підприємства, фінансове становище підприємства, платоспроможність операційний цикл, оборотний капітал.

к. э. н., Гарбар В. А., Дерезюк Я. А. СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

Осуществлено рассмотрение теоретической сущности денежных активов предприятия. Освещены критерии законодательства в контексте функционирования денежных активов на предприятии. Обосновано состав формирования ключевых элементов денежных активов, что позволит направить меры по минимизации рисков при управлении денежными активами предприятия.

Ключевые слова: денежные активы, средства, управление денежными активами предприятия, финансовое положение предприятия, платежеспособность операционный цикл, оборотный капитал.

c. e. s., Garbar V. A., Derezyuk Y. A. ESSENCE ENTERPRISE ASSETS CASH AND THEIR PERFORMANCE FEATURES/ Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

Done theoretical consideration of the nature of monetary assets. Legislation deals with the criteria in the context of the functioning of financial assets in the enterprise. Grounded structure formation of key elements of monetary assets, which will focus on measures to minimize the risks of the cash assets of the company.

Keywords: cash assets, funds, cash assets, the financial position of the enterprise, the solvency of the operating cycle, working capital.

 

Самостійність підприємств України щодо прийняття управлінських рішень передбачає створення інформаційної системи, яка забезпечує менеджерів достовірною і своєчасною інформацією про стан і рух активів, у тому числі грошових коштів. Негативні чинники, характерні для перехідного етапу реформування вітчизняної економіки, недоліки змісту фінансової звітності, недосконалість внутрішньої системи контролю мобілізації й розміщення грошових коштів призвели до зниження платоспроможності більшості підприємств. Одним із шляхів подолання фінансової кризи є формування достатнього обсягу ліквідних активів для покриття інвестиційних потреб підприємства і підтримання належного рівня його платоспроможності.

У найбільш загальному вигляді проблемами формуванням та управлінням грошових активів підприємства займалися такі видатні вчені як Ф.Ф. Бутинця, С.В. Голова, В.І. Єфіменка, М.І. Горбатка, В.М. Івахненка, М.Р. Лучка, М.В. Кужельного, М.Я. Остап’юка, Є.В. Мниха, П.Я. Поповича, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, І.Д. Фаріона, С.І. Шкарабана та інших. Серед зарубіжних авторів згадані питання розглядались у наукових працях М.І. Баканова, І.Т. Балабанова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, В.Ф. Палія, Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета та інших.

Метою статті є розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо сутності грошових активів підприємства в умовах ринкових відносин.

Функціонування підприємства неможливе без використання фінансових ресурсів. Основне місце серед вказаної сукупності займають грошові кошти. Їх надходження формується в результаті господарських операцій і витрачання вимагає суворого цільового спрямування на досягнення поставлених господарських завдань підприємства [2, с. 148-149]. Порушення вказаних умов призводить до дисбалансу інших складових господарських засобів, технічної відсталості виробництва, фінансової залежності суб’єкта господарювання. Таким чином, ефективність управління найбільш ліквідними ресурсами, що залежить від своєчасного та оптимального контролю використання коштів, визначає рівень фінансової стабільності й можливість подальшого розвитку підприємства. Тобто, грошові кошти є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове становище підприємства, його життєздатність. Значущість та роль грошей на рівні підприємства обумовлює доцільність їх окремого детального дослідження, визначення стратегії і тактики управління формуванням та використанням. Розмір залишку грошових активів, які знаходяться в розпорядженні підприємства, визначає рівень його платоспроможності, впливає на тривалість операційного циклу, а, відповідно, і на розмір фінансових ресурсів, інвестованих в оборотні активи, а також характеризує, певною мірою, інвестиційний потенціал здійснення короткострокових фінансових вкладень [3].

Нині в Україні основним джерелом такої інформації є звіт про рух грошових коштів, складання якого передбачене Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Звідси випливає, що від правильності складання звіту про рух грошових коштів залежить, по-перше, визначення підприємством пріоритетних напрямів розвитку; по-друге, встановлення більш ефективних методів управління грошовими коштами; по-третє, при оптимальних значеннях показників витрачання та отримання грошових коштів зацікавлення як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів [2, с. 149-150]. Основним призначенням ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів” є оцінка здатності підприємства акумулювати й використовувати грошові кошти за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. При цьому вітчизняні особливості формування звіту про рух грошових коштів призводять до неточності його показників та ускладнення контролю за правильністю їх формування.

 

Повний варіант статті за посиланням Stattya_-Garbar-V.A.-Derezyuk-Ya.A.doc

Поиск по сайту

Please publish modules in offcanvas position.