CENTER FOR INTERNATIONAL SCIENTIFIC COOPERATION

PUBLICATION OF THE SCIENTIFIC ARTICLES

HOLDING OF INTERNATIONAL CONFERENCE

INTERNSHIPS FOR SCIENTIFIC WORKERS

 

 PUBLISHING HOUSE «TK MEGANOM»

 

    

 

 The publisher is the member of

 CrossRef

 (Publishers International

 citation, PILA)


WE HAVE BEEN WORKING FOR YOU SINCE 2004!

IF YOU ARE WORKING ON AN ACADEMIC PAPER AND YOU NEED:

- to publish a scientific article;

- to participate in an academic conference;

- to go on an internship;

 - to confer DOI to your academic paper

YOU HAVE COME TO THE RIGHT PLACE – THIS SITE IS FOR YOU..

 

Publish an article in international academic journals Indexed, peer-reviewed journal

 

 

 

 

Become a participant of the academic international conferences in Europe and UAE

 

111111111

 

Academic conference in UAE
Publish an article and participate

 

 

The academic conference Ukraine-Poland
Publish an article and participate

Горбатюк Г.І., доктор економічних наук, професор, Вишневська О. М. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

УДК: 658.14/.17.011.4

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

магістр Горбатюк Г.І., д. е. н., професор Вишневська О. М.

Миколаївський національний аграрний університет, Україна, м.Миколаїв

 

У статті розглянуто сутність і складові фінансової безпеки підприємств. Визначено основні загрози стабільності фінансового стану підприємств. Обґрунтовано напрями управління фінансовою безпекою. Доведено тісний зв'язок із факторами зовнішнього середовища. Виявлено необхідність запровадження заходів щодо своєчасної адаптації до змін.

Ключові слова: фінансова безпека, фінансовий ризик, фінансове планування.

 

Горбатюк А.И., Вишневская О.Н. Приоритетные направления обеспечения финансовой безопасности предприятий / Николаевский национальный аграрный университет, Украина, г. Николаев

В статье рассмотрено сущность и составляющие финансовой безопасности предприятий. Определено основные угрозы стабильности финансового состояния предприятий. Обоснованы направления управления финансовой безопасностью. Доказана тесная связь с факторами внешней среды. Выявлена необходимость внедрения мероприятий по своевременной адаптации к изменениям.

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовый риск, финансовое планирование.

 

Horbatiuk H., Vyshnevska О.M. Priority areas the financial security of the companies, Mykolaiv national agrarian university, Ukraine, Mykolaiv

The article discusses the nature and components the financial security of the companies. Identified threats to the financial stability of the companies. Directions management of financial security. We prove a close relationship with environmental factors. Necessity of timely implementation of measures to adapt to change.

Keywords: financial security, financial risk, financial planning.

 

Вступ

При проведенні оцінки діяльності підприємств необхідно звертати увагу на вплив факторів макросередовища, які можуть негативно впливати на зміни у внутрішньому середовищі підприємства. Залежність фінансової безпеки підприємства від фінансової безпеки країни проявляється через незбалансованість, відсутність єдиної системи протидії негативним явищам.

Теоретичним і практичним аспектом фінансової безпеки, її гарантуванню приділено наукові праці вчених, з-поміж них: М.М. Єрмошенко, І.А. Бланк, Т.М. Іванюта, Р.С. Папехін, Е.А. Олейникова, А.М. Штангрет та інші. Авторами визначено, що фінансова безпека – це стан фінансової стабільності, в якому повинно знаходитися підприємство для реалізації своєї стратегії, характеризується можливістю підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам [1].

З урахуванням сутності процесу фінансового забезпечення метою дослідження є визначення основних загроз, обґрунтування складових управління фінансовою безпекою підприємства з урахуванням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, виявлення можливостей щодо своєчасної адаптації до змін зовнішнього середовища.

Нами виявлено, що до загроз фінансовій безпеці, відносять:

- загрози макросередовища - стан національної економіки; рівень

податкового навантаження; рівень фінансової залежності від інших країн; зміна курсів валют; високий рівень інфляції; несприятливий інвестиційний клімат; зменшення пропозиції трудових ресурсів; відтік кваліфікованих кадрів [1];

- загрози мікросередовища – зростання рівня споживчих цін, погіршення

якості сировини та матеріалів, недостатній рівень ділової активності суб’єктів ринку;

- загрози внутрішнього середовища – низький рівень іміджевої діяльності; нераціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів; низький рівень кваліфікації персоналу; відсутність або недостатній обсяг резервних та страхових фондів; низький рівень конкурентоспроможності продукції тощо [2].

 

 Повний текст за посиланням Stattya_Gorbatyuk-Vishnevska.doc

Site search

Please publish modules in offcanvas position.