Разуваєва М. О. ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ В ТЕХНІКУМІ

Print

УДК 377.5

 

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ В ТЕХНІКУМІ

Разуваєва М. О.

Стахановський промислово-економічний технікум, Україна, Стаханов

 

Позааудиторна робота є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в технікумі. Вона проводиться в двох основних напрямках, які визначають форми її проведення. Першим напрямком позааудиторної роботи є робота з невстигаючими студентами (форми роботи – додаткові заняття, індивідуальні консультації, тощо). Другий напрямок – робота зі здібними студентами (форми роботи – гуртки, індивідуальні або колективні творчі проекти, тощо).

Ключові слова: позааудиторна робота, індивідуальні здібності, творче мислення, самостійна робота, гуртки.

 

Разуваева М. А. Внеаудиторная работа по информатике в техникуме / Стахановский промышленно-экономический техникум, Украина, Стаханов

Внеаудиторная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в техникуме. Она проводится в двух основных направлениях, которые определяют формы ее проведения. Первым направлением внеаудиторной работы является работа с неуспевающими студентами (формы работы - дополнительные занятия, индивидуальные консультации и т.д.). Второе направление - работа со способными студентами (формы работы - кружки, индивидуальные или коллективные творческие проекты и т.д.).

Ключевые слова: внеаудиторная работа, индивидуальные способности, творческое мышление, самостоятельная работа, кружки.

 

Razuvaeva M. A. Extracurricular work in informatics at the college / Stakhanov Industrial and Economic College, Ukraine, Stakhanov

Extracurricular work is an integral part of the educational process at the college. It is conducted in two main directions that define the form of its implementation. The first direction of extracurricular activities is to work with poor students (forms of work - extra classes, individual counseling, etc.). The second direction - working with gifted students (forms of work - mugs, individual or collective creative projects, etc.).

Keywords: extracurricular work, individual skills, creative thinking, self study, mugs.

 

Введення. Позааудиторна робота - різні виховно-освітні заходи, що виходять за рамки обов'язкових навчальних програм і проводяться в технікумі в позааудиторний час.

Поняття позааудиторної роботи широке і неоднозначне, воно включає в себе різні за змістом, призначенням, методикою проведення, формами і способами керівництва заняття.

Позааудиторна робота представляє собою сукупність різних видів діяльності, володіє широкими можливостями позитивного впливу на студентів і є самостійною сферою навчально-виховної роботи викладача, здійснюваною у взаємозв'язку з роботою на занятті.

Різноманітна позааудиторна діяльність сприяє розкриттю індивідуальних здібностей студента, які не завжди виявляються на занятті. Різноманітність позааудиторної діяльності сприяє самореалізації студента, підвищенню його самооцінки, впевненості в собі, тобто позитивному сприйняттю самого себе. Включення студентів у різні види позааудиторної роботи збагачує їх особистий досвід, знання про різноманітність людської діяльності, формує необхідні практичні вміння і навички.

У різних формах позааудиторної роботи студенти не тільки виявляють свої індивідуальні особливості, а й вчаться жити в колективі. При цьому позааудиторна діяльність збагачує досвід колективної взаємодії студентів в певному аспекті, що у своїй сукупності дає великий навчально-виховний ефект.

В позааудиторній роботі створюються умови для формування умінь включатися в продуктивну суспільну діяльність і при необхідності самостійно її організовувати. Цей момент особливо актуальний у зв'язку із зростанням кількості підлітків, що ведуть антигромадський спосіб життя (злочинність, наркоманія, алкоголізм тощо).

Велике значення позааудиторних занять для вироблення в учнів навичок самостійної роботи (самостійне вирішення важких і нестандартних завдань, підготовка і читання доповідей і повідомлень; робота над спеціальною, науково-популярною та довідковою літературою, виконання творчих проектів, тощо).

Позааудиторна робота дає великі можливості для вирішення навчально-виховних завдань, що стоять перед технікумом, виховує в учнях наполегливість, ініціативу, волю. Позааудиторні заняття приносять велику користь і самому викладачеві. В позааудиторній роботі велика роль контакту викладача зі студентами, для встановлення якого необхідні певні якості викладача.

При організації позааудиторної роботи викладач повинен бути в постійному творчому пошуку, підбираючи і створюючи нові форми. Творчість викладача є необхідною умовою для ефективної позааудиторної роботи.

Зміст позааудиторної роботи спрямовано, насамперед, на вдосконалення різноманітних умінь і навичок. В позааудитрній роботі вдосконалюються навчальні навички, відпрацьовуються вміння самостійної роботи при пошуку інформації, організації різних позааудиторних справ, комунікативні вміння, уміння співпрацювати, вміння дотримуватися етичних норм. Оскільки в змісті позааудиторної роботи практичний аспект переважає над теоретичним, розумніше розглядати зміст з позиції діяльності студентів, через яку вони освоюють ту чи іншу область соціального досвіду.

Пізнавальна діяльність в позааудиторній роботі призначена для формування пізнавального інтересу, позитивної мотивації навчання, удосконалення навчальних навичок. Вона є продовженням навчальної діяльності з використанням інших форм.

Позааудиторні заняття можуть бути використані для поглиблення знань студентів в області програмного матеріалу, розвитку їх логічного мислення, уяви, дослідницьких навичок, засвоєння мови інформатики, для повідомлення студентам відомостей з історії інформатики. Позааудиторні заняття можуть і повинні бути використані для задач з практичним змістом, для навчання студентів конструктивним навичкам, навичкам моделювання, виготовлення наочних і програмних засобів.

Важливо також, щоб обсяг позанавчальної діяльності, ступінь її труднощі не тільки відповідали, але й випереджали вже досягнутий учнями рівень розвитку, сприяючи формуванню всебічно розвиненої особистості.

Слід розрізняти два види позааудиторної роботи з інформатики: робота зі студентами, що відстають від інших у вивченні програмного матеріалу (додаткові позааудиторні заняття); робота зі студентами, які проявляють до вивчення інформатики підвищений, порівняно з іншими, інтерес і здібності (власне позааудиторна робота в традиційному розумінні сенсу цього терміна).

Говорячи про перший напрямок позааудиторної роботи, зазначимо таке. Підвищення ефективності навчання інформатики має призвести до зниження значення додаткової навчальної роботи з відстаючими. В ідеальному випадку перший вид позааудиторної роботи повинен мати яскраво виражений індивідуальний характер і виявлятися лише у виняткових випадках (наприклад, у разі тривалої хвороби студента). Проте в даний час ця робота вимагає ще значної уваги з боку викладача інформатики. Основною метою її є своєчасна ліквідація (і попередження) наявних у студентів прогалин у знаннях і уміннях з курсу інформатики.

Передовий досвід роботи викладачів інформатики свідчить про ефективність наступних положень, пов'язаних з організацією та проведенням позааудиторної роботи з невстигаючими студентами.

1. Додаткові (позааудиторні) заняття з інформатики доцільно проводити з невеликими групами невстигаючих (по 3-4 людини в кожній); ці групи студентів повинні бути досить однорідні як з точки зору наявних у студентів прогалин у знаннях, так і з точки зору здібностей до навчання.

2. Слід максимально індивідуалізувати ці заняття (наприклад, пропонуючи кожному з таких студентів заздалегідь підготовлене індивідуальне завдання і надаючи в процесі його виконання конкретну допомогу кожному).

3. Заняття з невстигаючими в технікумі доцільно проводити не частіше одного разу на тиждень, поєднуючи цю форму занять з домашньою роботою студентів за індивідуальним планом.

4. Після повторного вивчення того чи іншого розділу інформатики на додаткових заняттях необхідно провести підсумковий контроль з виставленням оцінки по темі.

5. Додаткові заняття з інформатики, як правило, повинні мати навчальний характер, при проведенні занять корисно використовувати відповідні варіанти самостійних або контрольних робіт з дидактичних матеріалів, а також навчальні посібники (і завдання) програмованого типу.

6. Викладачу інформатики необхідно постійно аналізувати причини відставання окремих учнів при вивченні ними інформатики, вивчати типові помилки, що допускаються студентами при вивченні тієї чи іншої теми. Це робить додаткові заняття з інформатики більш ефективними.

Другий із зазначених вище напрямків позааудиторної роботи з інформатики - заняття зі студентами, які проявляють до її вивчення підвищений інтерес, відповідає наступним основним цілям:

1. Пробудження і розвиток стійкого інтересу до інформатики.

2. Розширення і поглиблення знань з програмного матеріалу

3. Оптимальний розвиток здібностей студентів та прищеплення їм певних навичок науково-дослідного характеру.

4. Виховання культури мислення.

5. Розвиток у студентів уміння самостійно і творчо працювати з навчальною та науково-популярною літературою.

6. Розширення і поглиблення уявлень студентів про практичне значення інформатики в житті суспільства.

7. Розширення і поглиблення уявлень студентів про культурно-історичної цінності інформатики, про роль інформатики у світовій науці.

8. Виховання у студентів почуття колективізму та вміння поєднувати індивідуальну роботу з колективною.

9. Встановлення більш тісних ділових контактів між викладачем інформатики та студентами і на цій основі більш глибоке вивчення пізнавальних інтересів і запитів студентів.

10.Створення активу, здатного надати викладачу інформатики допомогу в організації ефективного навчання інформатиці всього колективу даної групи (допомога у виготовленні наочних посібників, заняттях з відстаючими, у пропаганді знань з інформатики серед інших студентів).

В умовах технікуму доцільно проводити до гурткові заняття з інформатики. Участь у заняттях гуртка, де студентам наочно демонструється зв'язок інформатики з життям, безпосередньо з їх майбутньою професією, створює передумови для активної роботи на заняттях: в них з'являється інтерес до інформатики, а у деяких - прагнення до пошукової діяльності. Гурток - одна з найбільш дієвих та ефективних форм позааудиторних занять. В основі гурткової роботи лежить принцип добровільності. Зазвичай гурткові заняття організовуються для добре успішних студентів. Однак іноді і слабко успішних студенти виявляють бажання брати участь у роботі гуртка і нерідко досить успішно займаються. Необхідно лише більш уважно поставитися до таких студентів, постаратися зміцнити наявні у. них паростки інтересу до інформатики, простежити за тим, щоб робота в гуртку виявилася для них посильної. Звичайно, наявність слабо успішних студентів серед членів гуртка ускладнює роботу викладача, однак шляхом індивідуалізації завдань, запропонованих викладачем гуртківцям, можна в деякій мірі зменшити ці труднощі. Головне - зберегти масовий характер гурткових занять з інформатики, що є наслідком доступності відвідування гурткових занять всіма бажаючими.

Вже на етапі організації гуртка необхідно зацікавити студентів, показати їм, що робота в гуртку не дублює аудиторні заняття, чітко сформулювати цілі і розкрити характер майбутньої роботи (для цього доцільно виділити частину часу на одному з занять з інформатики, з тим, щоб звернутися з повідомленням про організацію гуртка до всієї групи).

Гурткова (групова) позааудиторна робота сприяє виявленню та розвитку інтересів і творчих здібностей студентів у певних галузях науки, техніки, мистецтва, спорту, поглибленню знання ними програмного матеріалу, дає нові відомості, формує вміння і навички.

Студенти із задоволенням займаються створенням віртуальних (електронних, представлених в мережі Інтернет) музеїв, виставок і галерей. Цей вид роботи може виступати і як самостійна форма діяльності, і як допоміжна для реально існуючих шкільних музеїв, виставок і галерей і т.п.

Заняття гуртка доцільно проводити один раз на тиждень, виділяючи на кожне заняття по одній годині.

До організації роботи гуртка доцільно залучати самих студентів (доручати їм підготовку невеликих повідомлень з досліджуваної теми, підбір завдань і вправ по конкретній темі, підготовку довідок історичного характеру, підготовку програмних засобів до заняття і т.д.). На заняттях гуртка викладач повинен створити атмосферу вільного обміну думками та активної дискусії.

Результати позааудиторних занять доцільно підводити під час предметних тижнів, які дуже важливі для прищеплення інтересу до предмета і встановлення міжпредметних зв'язків. Вони можуть проходити як по одному предмету, так і об'єднуватися з предметами з однієї або близькою освітній галузі (тижні циклових комісій).

В рамках предметних тижнів проходять вікторини, бесіди, конкурс на кращого інформатика, олімпіади, тощо, які завершуються конференцією із запрошенням вчених вузів, програмістів, нагородженням переможців.

Висновок. Судити про якість позааудиторної роботи можна і за реакцією студентів. Їх увага, емоційний настрій, інтерес до подій, активність або, навпаки, байдужість говорять відразу багато про що. Більш віддалені в часі спостереження за поведінкою студентів, бесіди з ними, анкетування дозволяють глибше оцінити ефективність виконаної роботи.

Стан і результати позааудиторної роботи необхідно систематично обговорювати на педагогічних радах і методичних об'єднаннях. До оцінки проведених виховних заходів слід залучати і студентів, використовувати в цих цілях стінні газети, виставки. Результати таких форм роботи, як змагання, огляди, конкурси, олімпіади, тощо, вимагають широкого обговорення в педагогічному колективі.

 

Література:

1. Подласый И. П. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. / И. П. Подласый – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.: ил.

2. Реан А. А. Педагогика. Учебник для вузов / А. А. Реан, Н. В. Бордовская – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 304 с. – (Серия «Учебник нового века»)

 

Referenses:

1. Podlasj Y`.P. Novj kurs: Uchebny`k dlya stud. ped. vuzov: V 2 kn. / Y`.P. Podlasыj – M.: Gumany`t. Y`zd. Centr VLADOS, 1999. – Kn. 1: Obshhy`e osnovy. Process obucheny`ya. – 576 s.: y`l.

2. Rean A. A. Pedagogy`ka. Uchebny`k dlya vuzov / A. A. Rean, N. V. Bordovskaya – SPb: Y`zdatel`stvo «Py`ter» ,2000. – 304 s. – (Sery`ya «Uchebny`k novogo veka»)

Tags: