к. п. н., Красовська О. О. ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

УДК 378.032 – 014.6

 

ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

 

к. п. н., доцент, Красовська О. О.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Україна, м. Рівне

У статті висвітлюються проблеми змісту ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти в умовах вищого педагогічного навчального закладу. Особливої уваги потребує забезпечення наступності та неперервності змісту мистецької освіти на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

Ключові слова: зміст професійної підготовки, мистецька освіта, освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

 

Красовская О. О. ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ СТЕПЕННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОТРАСЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ / Международный економико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Украина, г. Ровно

В статье освещаются проблемы содержания степенной подготовки будущих учителей начальной школы в отрасли художественного образования в условиях высшего педагогического учебного заведения. Особенного внимания нуждается обеспечение следующей и непрерывности содержания художественного образования на всех образовательно-квалификационных уровнях «бакалавр», «специалист», «магистр».

Ключевые слова: содержание профессиональной подготовки, художественное образование, образовательно-квалификационные уровни «бакалавр», «специалист», «магистр».

 

Krasovska O. A. PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SEDATE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF INITIAL SCHOOL ARE IN INDUSTRY OF ARTISTIC EDUCATION / International University of Economics & Humanities named after academician Stepan Demyanchuk, Ukraine, Rivne

In the article the problems of maintenance of sedate preparation of future teachers of initial school are illuminated in industry of artistic education in the conditions of higher pedagogical educational establishment. The special attention is needed by providing of the following and continuity of maintenance of artistic education on all educationally-qualifying levels «bachelor», «specialist», master's «degree».

Keywords: maintenance of professional preparation, artistic education, educationally-qualifying levels «bachelor», «specialist», master's «degree».

 

Вступ. Дослідження процесу розвитку ступеневої педагогічної освіти в Україні є актуальним завданням сучасної теорії та методики професійної підготовки фахівців. Одним із головних напрямів оновлення педагогічної освіти є підвищення якості професійної підготовки учителів початкової школи, оскільки вони формують засади освіченості, культури і духовності особистості, її ключові життєві компетентності, бажання і вміння вчитися і удосконалюватися впродовж всього свого життя. Вихідні концептуальні положення щодо професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів закладено у законах України «Про освіту» (1996), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про вищу освіту» (2001), Національній доктрині розвитку освіти (2002), Державній програмі «Вчитель» (2002).

Ступенева освіта майбутніх учителів початкової школи передбачає послідовну професійну підготовку у вищих педагогічних навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», кожен з яких розглядається як окремо завершений її цикл [3, c.154].

На всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях передбачено формування фахових компетентностей у галузі мистецької освіти, від змісту якої значною мірою залежить ефективність професійної підготовки майбутніх учителів та їх подальша адаптація до професійної діяльності. Однак сучасна система організації та методичного забезпечення мистецької освіти у вищих педагогічних навчальних закладах у контексті ступеневої підготовки вчителя початкової школи має певні недоліки. Особливої уваги потребує забезпечення наступності та неперервності мистецької освіти на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», котрі є передумовою ефективної підготовки фахівців.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є висвітлення проблеми змісту ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

Аналіз останніх досліджень. У наукових дослідженнях приділяється належна увага професійній підготовці вчителів початкової школи, а саме: теоретичним та методологічним засадам підготовки майбутніх учителів початкової школи (К.Б.Авраменко, Ш.О.Амонашвілі, О.Г.Мороз, О.Я.Савченко, В.О.Сухомлинський); проблемам ступеневої освіти вчителів початкових класів (С.П.Власенко, М.М.Дарманський, Л.О.Хомич); проблемам формування дослідницьких і діагностичних умінь майбутніх учителів початкових класів (С.П.Балашова, Л.С.Коржова, О.М.Мельник), розвитку професійної активності вчителів початкових класів (О.І.Кіліченко, Л.А.Онищук).

Таким чином, теоретичний аналіз проблеми свідчить, що організаційно-методичні засади мистецької освіти майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки ще недостатньо досліджено в контексті наступності та неперервності змісту, форм і методів на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» і забезпечують якісну підготовку фахівців.

Виклад основного матеріалу. З метою підвищення якості підготовки педагогічних кадрів в Україні запроваджена ступенева підготовка вчителів. Професійна підготовка на ІІ-ІІІ освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» і «спеціаліст» передбачає здобуття знань і вмінь, досвіду їх застосування для вирішення складних професійних завдань, ІV освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спрямований на поглиблену фундаментальну, психолого-педагогічну, методичну підготовку науково-педагогічного працівника [3, c.155].

Ступенева підготовка майбутніх учителів початкової школи має забезпечуватися на основі логічного зв’язку, наступності та неперервності професійної освіти на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні. В зв’язку з цим виникає необхідність розробки, теоретичного обґрунтування та узгодження змісту, форм і методів мистецької освіти на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», які готують до навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр». Організація системи професійної освіти на цих рівнях набуває особливої актуальності, оскільки існуюча в Україні тенденція створення комплексу, до складу якого входять педагогічне училище, педагогічний коледж і педагогічний навчальний заклад вищого рівня акредитації, дозволяє більш повно реалізувати потенціал мистецької освіти майбутніх учителів початкової школи та забезпечити узгодження педагогічної освіти з європейським освітнім простором.

Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у галузі мистецької освіти найбільш повно відображається та реалізується в навчальній документації, розробка якої має на меті відбір навчальної інформації, її структуру, зміст, взаємозв’язки між його елементами під час створення навчальних планів, програм, підручників, навчально-методичних посібників. Це зумовлює визначення нових підходів до змістовно-структурних та організаційно-дидактичних основ професійної підготовки фахівців початкової освіти, спрямованих на розвиток творчої особистості вчителя, формування його цінностей, культури діяльності, художньо-педагогічного мислення.

Проблема відбору і структурування змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи є актуальною в площині теоретичних досліджень, практичних методичних рекомендацій.

Нормативна частина змісту професійної підготовки у вищих навчальних закладах встановлюється галузевим стандартом, засвоєння якого забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. На основі освітньо-професійної програми вищі на¬вчальні заклади розробляють навчальний план і робочі на¬вчальні програми дисциплін, які є нормативними доку¬ментами вищого навчального закладу.

Аналіз програм професійно-орієнтованих дисциплін художньо-педагогічного спрямування засвідчує, що їх зміст не враховує всі напрями майбутньої діяльності вчителя початкової школи. Перевага надається питанням, що розкривають особливості організації навчального процесу, загальнодидактичні засади, зміст дисциплін художньо-естетичного спрямування у початковій школі, методи і засоби, технології навчання, але недостатня увага надається особливостям організації навчально-виховного процесу мистецького спрямування на засадах педагогічної інноватики. Тому актуальною є необхідність відбору та структурування змісту навчального матеріалу професійно-орієнтованих дисциплін художньо-педагогічного спрямування, який сприятиме підготовці майбутнього вчителя початкової школи а також формуванню його творчого потенціалу та відкритості до новаторства.

З метою забезпечення наступності змісту ступеневої професійної підготовки майбутніх педагогів початкової школи у галузі мистецької освіти до навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» включено наступні навчальні дисципліни: «Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі», «Теорія та методика музичного виховання з основами хореографії»; освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» - «Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво»; роз¬роблено навчально-методичні комплекси до даних учбових дисциплін: дидактичні та наочні засоби, науково-методичне та навчально-методичне забезпечення, застосування комплексу електронних засобів навчання, що забезпечують власне наукову і образно-наочну, емоційно насичену інформацію.

За найбільш доцільний спосіб розробки і побудови змісту підготовки вчителя до забезпечення основ мистецької освіти учнів початкової школи є модульний спосіб структурування навчального матеріалу, який дозволяє чітко визначити обсяг знань і вмінь майбутніх фахівців; ввести рейтинговий спосіб оцінки рівня художньо-педагогічної підготовки; забезпечує організацію індивідуальної та самоосвітньої діяльності студентів, сприяє розробці робочих програм навчальних курсів «Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі», «Теорія та методика музичного виховання з основами хореографії», «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», «Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво».

На прикладі навчальної дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» розглянемо основні змістові аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи художньо-педагогічного спрямування на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст». «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» як навчальна дисципліна має на меті формування основ професійно-педагогічної свідомості вчителя початкових класів та оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми, сучасні педагогічні технології у галузі викладання художньо-естетичних дисциплін для молодших школярів.

Даний навчальний курс реалізовує завдання: надати студентам знання про становлення мистецтва та методику його викладання, про наукову спадщину видатних вчених-методистів у галузі мистецтва, про засоби, методи, прийоми та форми навчання цього предмету в початковій школі; ознайомити студентів з сучасними програмами та підручниками початкової школи з навчальних дисципліни «Мистецтво»; здійснювати теоретичну і практичну підготовку майбутніх вчителів, викладачів вищої школи, зокрема це - проведення лекційних та практичних занять з курсу; створення основи для наступного формування творчого підходу до діяльності вчителя мистецьких дисциплін у школі.

У ході вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у студентів педагогічних факультетів формуються наступні компетентності.

Студенти повинні опанувати знання про: загальну мету та навчальні, виховні і розвивальні завдання дисциплін «Мистецтво» у 1-4 класах; методологічні засади та теоретичні основи естетичного виховання підростаючого покоління українського шкільництва; зміст та принципи відбору і систематизації матеріалу у курсі «Мистецтво» у 1-4 класах; сутність методів навчання та критерії їхнього відбору залежно від змісту навчального матеріалу, вікових та психологічних особливостей учнів 1-4 класів, специфіки організації навчального процесу у курсі викладання «Мистецтво» у початкових класах; форми організації навчально-виховної діяльності у курсі «Мистецтво», типи уроків, їх дидактичну структуру; види позаурочної та позакласної роботи; форми організації навчально-виховної роботи на уроці: індивідуальну, групову, фронтальну, корпоративну, колективну; види та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів при вивченні навчальної дисципліни «Мистецтво» .

Студенти повинні виробити вміння: відповідно до змісту програми «Мистецтво» у 1-4 класах виділяти елементи знань, уміння, уміння, які повинні бути сформовані у дітей на кожному уроці; володіти методикою викладу матеріалу у курсі та свідомо вибирати методи навчання на різних етапах уроку «Мистецтво»; використовувати різноманітні засоби навчання: наочні, технічні, мультимедійні; складати конспекти уроків «Мистецтво» відповідно до опрацьованої дидактичної структури; організовувати групову, індивідуальну, фронтальну, колективну, корпоративну роботу на уроці «Мистецтво» у 1-4 класах; відповідно до визначених критеріїв давати оцінку знанням та умінням учнів у курсі «Мистецтво» у 1-4 класах.

Навчальна дисципліна «Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво» опановується майбутніми вчителями початкової школи під час фахової підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр». Мета викладання дисципліни – поглиблення, систематизація знань, удосконалення вмінь і навичок студентів-магістрантів з професійно-орієнтованих дисциплін «Образотворче мистецтво з методикою викладання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання» у початкових класах та озброєння їх теоретичними знаннями, практичними уміннями і навичками для успішного навчання студентів методики викладання мистецьких дисциплін у початкових класах.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетентностей. Добре знати теоретико-методичні засади викладання курсу «Образотворче мистецтво з методикою викладання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання», сучасні підходи до удосконалення навчально-виховного процесу з мистецьких дисциплін у початковій школі та з методики викладання «Образотворче мистецтво з методикою викладання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання» у ВНЗ, особливості підготовки та проведення лекційного і лабораторно-практичного занять, організації самостійної та науково-дослідницької роботи студентів.

Напрацювати вміння здійснювати логіко-дидактичний аналіз основних тем «Образотворчого мистецтва», «Музики» та «Мистецтва», працювати з науковою літературою, моделювати структурну блок-схему лекції з курсу «Образотворче мистецтво з методикою викладання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання», складати план - конспект лабораторного та практичного заняття, проводити консультації, керувати педагогічною практикою (уроки «Образотворчого мистецтва», «Музики» та «Мистецтва») студентів та використовувати інноваційні технології навчання у ВНЗ.

Мета ступеневої професійної підготовки студентів педагогічних факультетів до забезпечення мистецької освіти учнів початкової школи полягає у формуванні готовності майбутніх фахівців до здійснення процесу художньо-естетичного виховання молодших школярів, формуванні особистісних і суспільно значущих світоглядних якостей фахівців, індивідуального визначення в світі мистецьких цінностей, а також активізації процесів професійного вдосконалення на шляху мистецької самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення особистості.

Професійну підготовку майбутніх учителів до забезпечення основ мистецької освіти учнів початкової школи визначаємо як розгорнутий у часі об’єктивний процес, що має свою мету, закономірності, відповідну структурно-функціональну побудову, центровану навколо інтегративних видів художньо-педагогічної діяльності. Це забезпечує залучення до культурно детермінованих шляхів вирішення завдань особистісної та фахової життєдіяльності та створює умови для самовизначення майбутнім вчителем основних параметрів готовності до професійної праці та культури художньо-педагогічної діяльності і, водночас, як результат, що фіксується в кожний момент цього процесу – конкретний образ конкретного вчителя, але не статичний, а в динаміці розвитку.

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання комплексу завдань, серед яких виокремлюємо: формування цілісної системи художньо-педагогічних знань; формування ціннісних орієнтацій, художньо-педагогічних умінь та навичок, професійної самосвідомості, яка базуватиметься на основі опанування досвіду художньо-творчої діяльності майбутніх вчителів, орієнтованої на забезпечення продуктивного входження в соціокультурну та освітню практику; відкритості до художньо-педагогічних інновацій; формування досвіду культуротворчої діяльності; засвоєння суб’єктної природи культурних процесів як інструменту гуманізації стратегій професійної діяльності.

Висновки. Зміст професійної підготовки студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів у галузі мистецької освіти повинен удосконалюватися. Адже її метою є не лише формування системи професійних компетентностей майбутніх педагогів початкової школи, а й актуалізація культурного, життєвого, педагогічного й творчого досвіду шляхом залучення до професійно орієнтованої художньо-творчої діяльності, в якій вони виявляють власне бачення педагогічних ситуацій, авторський підхід до їх розв'язання і завдяки цьому перетворюються на активних та зацікавлених суб'єктів розвитку своєї професійної свідомості.

 

 

Література:

1. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання // Нормативний збірник: в 2 т. / [за заг. ред. М.Ф. Степка, Л.М. Горбунової]. – К. : ФОРУМ, 2007. – Т. 1. – С. 9–42.

2.Концепція педагогічної освіти / Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / [за заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського]. – К. : ФОРУМ, 2003. – С. 658.

2. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України / Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / [за заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського]. – К. : ФОРУМ, 2003 – С. 153–170.

3. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. Навчальний посібник / О.П.Рудницька. –Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 2005. -360 с.

5.Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л.О. Хомич. – К.: Магістр-S, 1998. – 199 с.

 

References:

1. Vischa osvita v Ukraini. Normativno-pravove reguluvania // Normativniy zbirnik: v 2 t. / [za zag. red. М.F. Stepka, L.М. Gorbounovoy]. – К. : FOROUM, 2007. – Т. 1. – S. 9–42.

2.Коncepcia pedagogitchnoi оsvity / Vischa osvita v Ukraini. Normativno-pravove reguluvania / [za zag. red. А.P. Zaitca, V.С. Zhuravskogo]. – К. : FOROUM, 2003. – S. 658.

3.Pro zatverdzhenia Polozhenia pro оsvitnio-kvalifikaciyni rivni (stupenevu osvitu): Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy / Vischa osvita v Ukraini. Normativno-pravove reguluvania / [za zag. red. А.P. Zaitca, V.С. Zhuravskogo]. – К. : FOROUM, 2003. – S. 153–170.

4.Rudnycka O.P. Pedagogika zagalna i mystecka. Navcalnyy posibnyk [Pedagogics: general and artistic. Train aid] / O.P. Rudnycka –Ternopil: Navchalna knyga – Bogdan, 2005. -360 s.

5.Kchomytch L.O. Rol mystectva u profesiyno-pedagogichniy pidgotovci vchytela [A role of art is in professionally-pedagogical preparation of teacher] / L.O. Kchomych //Mystectvo ta osvita. -1998. -№2. – S. 49-51.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.