Боднар Л. М. СИСТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ФЛОРИ ЗАКАРПАТТЯ

УДК: 581. 92(477,87) 99234,421)

 

СИСТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИНФЛОРИ  ЗАКАРПАТТЯ

Боднар Л. М., здобувач кафедри ботаніки

Ужгородський національний університет,Україна, м.Ужгород

У статті наведена кількісна характеристика видового складу основних таксономічних одиниць, основні пропорції досліджуваних лікарських рослин флори Закарпаття. Лікарські рослини  флори  Закарпатської області  відносяться до 5 відділів. Відсоток плауноподібних становить – 1,1; хвощеподібних – 1,1 %; папоротеподібних – 2,2 %; голонасінних – 4,5 %; покритонасінних – 92,1 %.  

  За систематичним порядком вони належать до 89 родин, 175 родів,  419 видів.  Найчисельнішою є родина Asteraceae, частка видів якої складає 12,6 %, поряд з нею домінують родини  Lamiaceae – 6,7 % та Rosaceae, яка також становить  6,7 %.

Ключові слова: лікарські рослини, систематична характеристика, рід, родина.

 

Боднар Л. М. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ ЗАКАРПАТЬЯ / Ужгородский национальный университет,Украина, г.Ужгород

В статье приведена количественная характеристика видового состава основных таксономических единиц, основные пропорции исследуемых лекарственных растений флоры Закарпатья. Лекарственные растения флоры Закарпатской области относятся к 5 отделам. Процент плауновидных составляет – 1,1; хвощевидных – 1,1 %; папоротникообразных – 2,2 %; голосеменных – 4,5 %; покрытосеменных – 92,1 %.

  За систематическим порядком они относятся до 89 семейств, 175 родов, 419 видов. Многочисленной является семья Asteraceae, доля видов которой составляет 12,6 %, рядом с ней доминируют семьи Lamiaceae  – 6,7 % и Rosaceae, которая также составляет 6,7 %.

Ключевые слова: лекарственные растения, систематическая характеристика, род, семейство.

 

Bodnar L. M. SYSTEMATIC  STRUCTURE  MEDICINAL PLANTS  OF THE FLORA OF THE TRANSCARPATHIA / Uzhgorod National University, Ukraine, Uzhgorod

The article presents a quantitative characterization of species composition of major taxonomic units, the major proportion of investigational medicinal flora of Transcarpathia. Medicinal plants of the flora of the Transcarpathian region belong to the 5 departments. Percentage lycopsids is – 1,1; horsetail – 1,1%; paporotnikoobraznyh – 2,2 %; gymnosperms – 4,5%; angiosperms – 92,1%.

In systematic order they belong to 89 families, 175 genera, 419 species. The largest is the family Asteraceae, which is the proportion of species 12,6 %, along with her dominating family Lamiaceae  – 6,7% and Rosaceae, which also amounts to 6,7%.

Key words: medicinal plants, systematic characteristic, genera, family.

 

Вступ

В теперішній час регіональні флористичні дослідження набувають надзвичайної актуальності, в зв’язку з виснажливою експлуатацією фіторесурсів,  дані про таксономічний склад лікарських рослин  регіону важливі для з'ясування історії формування флори Закарпаття.

Відомості про динаміку поширення лікарських рослин, дослідження сучасного стану їх полуляцій,  еколого-ценотичної приуроченості  необхідні для вирішення завдань систематики і організації дійових заходів щодо попередження скорочення природньої сировинної бази та виснаження наявних ресурсів [4].

Історію дослідження лікарських рослин флори Закарпатської області можна розділити на чотири періоди: австро-угорський (друга половина XVIII ст.-1918 р.), який характеризується перевагою флористичних досліджень; чехословацький (1918-1939) – систематичних та ботаніко-географічних; радянський (1944-1991) – геоботанічних;  сучасний (з 1992), який характеризується вивченням народно-господарського значення рослин, особливо їх лікувальних властивостей [2,3].

Види лікарських рослин флори Закарпатської області  нерівномірно розподілені по  флористичних районах  і рослинних поясах, що пов’язано з фізико-географічними особливостями території, антропогенним впливом.

На території Закарпатської області залягають різноманітні геологічні породи, на яких формуються численні відмінності грунтів. Збереглися рештки третинного періоду – пенеплезіновані вершини гір і хребтів, льодовикового періоду – верхні, середні та нижні льодовикові котли з специфічною будовою, виступи пісковикових скель, болота, озера  та молодші або сучасні ерозійні форми рельєфу – долини потоків, розсипища, западини, зсуви та ін.

Важливу роль у створенні різноманітності міцезростань відіграють умови, викликані різницею гіпсометричних рівнів, які зумовлюють складну висотну поясність зі специфічним  набором видів у кожному поясі. На території Закарпатської області збереглися лікарські види різних геологічних періодів: третинні та гляціальні релікти [ 2,3,4,5,6].

Систематична структура лікарських рослин флори визначається, як притаманний їй розподіл видів між систематичними категоріями вищого рангу. Вона є важливою структурно-функціональною характеристикою і відбиває закономірності пристосування видів до екотипів регіону, що виявляється через  кількісні  характеристики  таксонів, з яких вона складається. Основними показниками систематичної структури флори є розподіл видів між різними таксонами [1,2, 3 ].

Лікарські рослини флори Закарпатської області нараховують 5 відділів,  419 видів судинних рослин, які належать до 175 родів, 89 родин. Відсоток плауноподібних – 1,1%, хвощеподібних – 1,1%, папоротеподібних  – 2,2 %,  голонасінних – 4,5 %, покритонасінних  – 92,1 % (табл. 1).                     

                                                                                                       Таблиця 1

Класифікація таксонів лікарських рослин флори Закарпатської області

 

Відділ

Родина

Рід

Вид

абс. к-сть

%

абс. к-сть

%

абс. к-сть

%

Magnoliophyta

82

92,1

165

94,3

405

96,6

Ріnophyta

4

4,5

4

2,3

5

1,2

Polypodiophyta

2

2,2

3

1,7

5

1,2

Equisetophyta

1

1,1

1

0,6

1

0,2

Lycopodiophyta

1

1,1

2

1,1

4

1,0

Всього

       89

100

175

100

419

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родини характеризуються такою кількістю родів та видів: до родини Lycopodiacеae  належать 1 рід, 3 види;  Equisetaceae  – 1 рід, 1 вид; Drioрteriaceae – 1 рід, 3 види; Aspleniaceae – 1 рід, 3 види; Cupressaceae  – 1 рід, 3 види;Pinaceae  – 2 роди, 2 види; Poaceae– 3 роди, 3 види; Lemnaceae – 2 роди, 2 види;  Liliaceaе – 8 родів, 10 видів;  Alliaceae– 1рід, 3 види; Amaryllidaceae  – 1 рід, 2 вид;  Iridaceae – 2 роди, 2 види; Orchidaceae – 4 роди, 22 види;  Salicaceae– 3 роди,  9 видів;  Juglandaceae – 1рід, 1 вид;  Corylaceae– 1 рід, 1 вид;  Betulaceae – 2 роди, 4 види; Fabaceae– 2 роди, 2 види; Ulmaceae – 1 рід, 1 вид; Moraceae 1 рід, 2 види; Cannabaceae – 1рід, 1 вид;Polygonaceaе – 3 роди, 9 видів; Rosaceae– 18 родів, 28 видів; Fabaceae– 12 родів, 17 видів;  Geraniaceae  – 2 роди, 4 види;   Brassicaceae – 7 родів, 9 видів; Ranunculaceaе – 12 родів, 18 видів;  Asteraceaе – 36 родів, 54 види; Lamiaceae– 20 родів, 28 видів; Solanaceae– 6 родів, 7 видів; Cariophyllaceae– 10 родів, 13 видів; Apiaceae– 12 родів, 13 видів; Scrophulariaceae  –  9 родів, 17 видів;  Adoxaceae – 1 рід, 1 вид;  Araliaceae  –  1 рід, 1 вид;Araceae – 2 роди, 2 види; Polipodiaceae  – 2 роди, 2 види; Balsaminaceae– 1рід, 1 вид; Apocinaceae 1рід, 1 вид;  Convolvulaceae  –  2 роди, 2 види; Menuathaceae – 1рід, 1вид; Vacciniaceae  –  2 роди, 2 види; Valerianaceae – 1 рід, 4 види; Verbenaceae  – 1 рід, 1 вид; Ericaceae  – 2 роди, 2 види; Hippcastanaceae  – 1 рід, 1 вид;Pyrolaceae – 1 рід, 1 вид; Cornaceae– 1 рід, 1 вид; Campanulaceae– 2 роди, 2 види; Caprifoliaceae – 3 роди, 5 видів; Rhamnaceae– 2 роди, 2 види; Hypericaceae– 1 рід, 1 вид; Urticaceae– 1 рід, 2 види;  Asplepiadaceae– 1 рід, 1 вид; Nymphaeaceae – 1 рід, 1 вид; Tiliaceae – 1 рід, 1 вид; Chenopodiaceae – 2 роди, 6 видів; Saxifragaceae– 1 рід, 1 вид;  Papaveraceae – 3 роди, 3 види; Grossulariaceae– 2 роди, 3 види; Malvaceae– 2 роди, 5 видів;Rubiaceae  – 2 роди, 4 види; Elaegnaceae– 1 рід, 1 вид; Oleaceae – 1 рід, 1 вид; Euphorbiaceae 1 рід, 3 види;Onagraceae– 2 роди, 2 види; Сyperaceae – 2 роди, 3 види; Sygophyllaceae  – 1 рід, 1 вид; Primulaceae – 3 роди, 6 видів; Lythraceae – 1 рід, 1 вид; Cuscutaceae– 1 рід, 1 вид; Plantagiaceae – 1 рід, 3 види; Portulacaceae  – 1 рід, 1 вид; Potamogetonaceae – 1 рід, 1 вид; Resedacea – 1 рід, 1 вид; Loranthaceae 1 рід, 1 вид; Fumariaceae– 1 рід, 2 види; Thymelacaceae– 1 рід, 1 вид; Gentianaceae– 2 роди, 6 видів; Crassulaceae  – 1 рід, 2 види; Violaceae – 1 рід, 3 види; Boraginaceae– 8 родів, 10 видів; Aristolochiaceae– 2 роди, 2 види; Juncaceae – 1 рід, 2 види;Parnassiaceae – 1 рід, 1 вид; Cannalaceae – 1 рід, 1 вид; Oxalidaceае – 1 рід, 1 вид [1,2,3,4,5, 6 ].  

Провідна частина родинного спектру за кількістю видів сформована 16  родинами, до кожної  з  яких належить три і більше видів. До спектру  провідних родин належать Asteraceae (54 види або12,7%), Liliaceae (10 або 2,5 %), Rosaceae (28 або 7,0 %), Boraginaceae (10 або 2,5 %), Ranunculaceae (18 видів чи 4,5 %), Brassicaceae (9 чи 2,3 %),  (7 чи 1,8 %), Caryophyllaceae (13 чи 4,0 %), Orchidaceae (24 або 5,6%), Pоligonaceae (9 видів чи 2,7 %)Scrophulariaceae (13 чи 3,3 %), Caprifoliaceae (5 чи 1,3 %), Fabaceae (17 чи 4,3 %), Salicaceae (10 видів чи 2,5 %),  Apiaceae (13 чи 3,3 %), Lamiaceae (28 чи 7,0 %).  Три найбільші провідні за кількістю видів родини налічують 138 види (29,5 %), а перших тринадцять родин 192 види –  (57,7 %).

Провідна частина родинного спектру за кількістю видів сформована  16  родинами,  до кожної з яких належить три і більше видів. Найчисельнішою є родина Asteraceae, частка видів якої складає 13,1% лікарської флори, поряд з нею домінує родина Lamiaceae (7,0 %) та Rosaceae, яка також становить  (7,0%) (табл. 2).                                                                                      

                                                                                                       Таблиця 2

Провідні родини за кількістювиявлених родів та видів

 

Родина

Кількість родів

%

Кількість видів

%

1.

Asteraceae

36

20,6

53

12,6

2.

Lamiaceae

20

11,4

28

6,7

3.

Fabaceae

12

6,9

17

4,0

4.

Rosaceae

18

10,3

28

6,7

5.

Scrophulariaceaе

10

5,7

13

3,1

6.

Apiaceae

12

6,9

13

3,1

7.

Poligonaceae

3

1,7

9

2,1

8.

Ranunculaceae

12

6,9

18

4,3

9.

Liliaceae

8

4,6

10

2,4

10.

Brassicaceae

7

4,0

9

2,1

11.

Boraginaceae

8

4,6

10

2,4

12.

Salicaceae

3

1,7

10

2,4

13.

Orchidaceae

12

6,9

21

5,0

14.

Cariophyllaceae

10

5,7

13

3,1

15.

Solanaceae

3

1,2

7

1,7

 

3

1,7

5

1,2

16.

Caprifoliacea

 

Співідношення родин і видів флори лікарських рослин з обліком дрібних оліготипних родин наведено в табл. 3. Слід відмітити, що найбільший процент припадає на оліготипні родини, які містять в своєму складі від 1 до 4 видів, сумарно 124, що становить ( 29,7%). На другому місці знаходяться великі родини, які нараховують 118 види (28,3%). Третє місце займають середні родини  – 108 видів (25,8%),  четверте  – дрібні, які нараховують 69 види (15,7%).

                                                                                                          Таблиця 3

Співвідношення родин та видів  лікарських рослин флори

Закарпатської області

Родини

(к-сть видів)

Великі

(більше 20)

Середні

(10-19)

Малі

(5-9)

Оліготипні, к-сть видів

4

3

2

1

К-сть родин

3

7

9

5

13

19

33

Всього 70

% від загального числа родин

3,4

7,9

10,2

5,6

14,6

21,3

37,0

Всього 78,5

К-сть видів

118

108

69

20

33

38

33

Всього 124

% від загального числа видів

28,3

25,8

15,7

4,8

7,9

9,1

7,9

Всього 29,7

                 

                                                                               

Висновки

Лікарські рослини  флори  Закарпатської області  відносяться до 5 відділів. Відсоток плауноподібних становить 1,1 %; хвощеподібних – 1,1 %; папоротеподібних – 2,2 %; голонасінних – 4,5 %; покритонасінних – 92,1 %.  

За систематичним порядком вони належать до 89 родин, 175 родів,  419 видів.  Найчисельнішою є родина  Asteraceae, частка видів якої складає 12,6 %, поряд з нею домінує родина Lamiaceae (6,7 %) та Rosaceae, яка також становить  6,7 %.

 

Література:

1. Визначник рослин України.– А. І. Барбарич та ін.– Київ: Урожай, 1965.– 878 с.

2. Визначник рослин Українських Карпат.–  А. І. Барбарич та ін. – Київ: Наук. думка, 1977.– 436 с.

3. Комендар В. І.  Лікарські рослини Карпат. – Ужгород: Карпати, 1971. – 247 с.

4. Мінарченко В. М. Флора лікарських рослин України. – Луцьк: ПФ «Едельвіка», 1996. – 178 с.

5. Фодор С. С. Флора Закарпаття. – Львів: Вища школа, 1974.– 207 с.

6. Чопик В. І. Високогірна флора Українських Карпат.– Київ: Наук. думка, 1976.– 270 с.

 

References:

1. Determination key for plants of Ukraine/ A. I. Barbarych et al. – Kyiv: Urozhay, 1965, – 878 p.

2. Determination key for plants of Ukrainian Carpathians/ A. I. Barbarych et al. – Kyiv: Nauk. dumka, 1977.– 436 p.

3. Komendar  V. I.  Medicinal plants of Carpathians.– Uzhgorod: Karpaty, 1971.– 270 р.

4. Minarchenko V. M. Flora of medicinal plants of  Ukraine. – Luck: PF "Edelvika", 1996. – 178 p.

5. Fodor S. S. Flora Transcarpathia. – Lviv: High school, 1974. – 207 p.

6. Chopyk V. I. Highland flora of Ukrainian Carpathians. – Kyiv: Nauk. dumka,1976. – 270 p.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.