Серховець С. В. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

УДК 378.1:096

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Серховець С. В.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький

Статтю присвячено з’ясуванню сутності поняття «кінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів».

Ключові слова: кінологічне забезпечення, майбутні офіцери правоохоронних органів, службова кінологія.

 

Серховец С. В. Особенности и содержание кинологического обеспечение деятельности правоохранительных органов/ Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого,

Украина, Хмельницкий

Статья посвящена выяснению сущности понятия «кинологического обеспечение деятельности правоохранительных органов».

Ключевые слова: кинологическое обеспечение, будущие офицеры правоохранительных органов, служебная кинология.

 

Serhovets S. V. Feature and content the cynological of provision law enforcement bodies/ National Academy of State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky, Ukraine, Khmelnitsky

This article is devoted to the elucidation of the nature of " cynological of provision law enforcement bodies"

Keywords: cynological of provision, future officers law enforcement, officer cynology.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах реформування системи правоохоронних органів України гостро стоїть питання щодо вдосконалення системи підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності. Відповідно до цих вимог і змінюються підходи щодо формування готовності випускників правоохоронних органів до реалізації здобутих ними знань на практиці.

Сучасний стан боротьби з основним загрозами національній безпеці нашої держави, до яких відносять тероризм, транснаціональну (транскордонну) організовану злочинність, зокрема переправлення через кордон людей, торгівля людьми, трафік наркотиків, контрабанда зброї, вибухових та інших небезпечних речовин, бойових припасів, потребує комплексного, узгодженого використання наявних сил та засобів правоохоронних органів.

На противагу цим загрозам система правоохоронних органів країни повинна протиставити добре підготовленого офіцера, який акумулюватиме у собі ключові компетенції, що свого роду виступатимуть в ролі індикаторів, які визначають готовність випускника вищого навчального закладу до службової діяльності. Організація використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками є складовим компонентом спеціальних вмінь, що необхідні під час виконання певних професійних обов’язків для офіцерів правоохоронних органів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Підготовка майбутніх офіцерів правоохоронного органу до професійної діяльності досить часто ставала об’єктом дослідження науковців. Про це свідчать праці В. Балашова, О. Барабанщикова, О. Діденка, Д. Іщенка, Д. Коцеруби, В. Райка, В. Ягупова, у яких розглядають окремі аспекти професійної підготовки курсантів вищих навчальних закладів та особливості формування у них професійно значущих якостей.

Разом з тим, результати аналізу наукових праць з проблеми дослідження, показують, що залишається недослідженим сутність поняття «кінологічне забезпечення діяльності правоохоронного органу», що викликає необхідність обґрунтування змісту даного поняття.

З огляду на це метою статті є аналіз базових понять дослідження, їх тлумачення, а також з’ясування сутності поняття «кінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів».

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність удосконалення системи освіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів України, підвищення її рівня якості є важливим завданням, що обумовлено потребами формування позитивних умов для становлення й реалізації курсанта як майбутнього професіонала та його особистісної самореалізації. Вирішення цієї проблеми можливе за умови підготовки майбутнього офіцера, який володіє ґрунтовними знаннями, має розвинені професійні здібності, досконалі професійні уміння, професійну самосвідомість, творче мислення, володіє навичками самонавчання, самовдосконалення, тобто підготовлений або готовий до професійної діяльності [1].

Проведений аналіз діяльності правоохоронних органів з кінологічних питань показує, що в окремих підрозділах має місце невідповідність рівня підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками вимогам керівних документів щодо їх підготовки та використання.

Серед основних проблем організації діяльності кінологічних підрозділів слід виділити наступні: практичні заняття з підготовки спеціалістів-кінологів і службових собак проводяться на низькому організаційному та методичному рівні; відсутність дієвого контролю з боку керівництва за рівнем підготовки інспекторів-кінологів і службових собак та невжиття своєчасних заходів щодо її вдосконалення; низький організаційний та методичний рівень планових занять є причиною незадовільної підготовки інспекторів-кінологів і службових собак в окремих підрозділах [2].

Передумовами виникнення даних недоліків слід вважати: низький рівень організаторської та практичної роботи керівників окремих підрозділів з питань підготовки інспекторів-кінологів і службових собак та їх використання у службі; відсутність повноцінних тренувань інспекторів-кінологів із службовими собаками; низька інтенсивність використання службових собак у службі з окремих навиків; мають місце непоодинокі випадки використання кінологів у службі не за призначенням, а службових собак без урахування напряму їх підготовки; практичні заняття з підготовки інспекторів-кінологів і службових собак проводяться спрощено.

Через специфіку служби і завдань, що виконуються, діяльність кінологів не часто попадала в поле зору сучасних дослідників.

Разом з тим, проведений теоретичний аналіз наукових праць О.Богданюка, О. Винограда, В.Руденка дозволяє зробити висновок про те, що поняття «кінологічне забезпечення» немає однозначного наукового тлумачення та обґрунтування, що в свою чергу створює невизначеність механізмів реалізації процесу підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів до організації кінологічного забезпечення діяльності правоохоронного органу [3-5]. Відсутність такого обґрунтування є актуальною проблемою в професійному та педагогічному аспекті.

Поняття «забезпечити» або «забезпечувати» розглядається у трьох значеннях:

1. Постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах. Надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування.

2. Створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось.

3. Захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [6, с.375]. У свою чергу поняття «забезпечення» необхідно розглядати як дію від поняття «забезпечити» та/або «забезпечувати».

Під кінологічним забезпеченням органів доходів і зборів розуміють порядок добору інспекторів-кінологів, підбору та придбання службових собак, підготовка та використання під час здійснення митного контролю або проведення інших заходів кінологічних команд, облік, утримання, годівля, забезпечення спорядженням, ветеринарне обслуговування, перевезення службових собак в органах доходів та зборів України [7].

На думку В. Гурдіна основне призначення кінологічної діяльності в системі правоохоронних органів полягає, насамперед, в тому, щоб сприяти співробітникам цих структур у підвищенні ефективності їх діяльності щодо запобігання, припинення, розкриття і розслідування злочинів шляхом використання при цьому спеціальних знань кінологів, а також вмілого застосування ними службових собак в якості спеціального засобу [8, с.96]. Про те, автором не включено в даний перелік інші специфічні завдання, що виконуються кінологічною службою під час охорони кордону, виконання завдань в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах тощо.

Діяльність кінологічних підрозділів правоохоронних органів забезпечується напрацюваннями службової кінології.

Заслуговує на увагу думка окремих науковців щодо завдань та предмету службової кінології. В. Сікерін, В. Погорєлов, М. Шалабот службову кінологію розуміють як галузь кінологічної науки, що досліджує походження собак службових порід, їхню будову, фізіологію і поведінку; особливості утримання, розведення, селекцію, годівлю, хвороби собак і їхнє лікування; специфіку підготовки і застосування у військовій справі і боротьбі зі злочинністю; організацію і здійснення процесу навчання кінологів, а також правове забезпечення цієї діяльності.

Систему службової кінології вони трактують як сукупність елементів, що знаходяться у взаємозв'язках один з одним, які пов’язані внутрішньою єдністю і утворюють загальну структуру:

теорія і методологія службової кінології;

селекційна і племінна діяльність;

теорія, техніка, методика і практика дресирування службових собак;

тактико-спеціальна підготовка службових собак;

техніка застосування службових собак як спеціальних засобів;

ветеринарно-санітарне забезпечення кінологічної діяльності;

організація і здійснення процесу підготовки кінологів;

управлінська діяльність у системі кінологічних структур;

правове забезпечення кінологічної діяльності [9, с.5-9].

Таким чином, проведений аналіз зазначених джерел дає змогу зробити висновки про те, що поняття «кінологічне забезпечення» є інтегрованим поняттям класичного значення поняття «забезпечення» та специфічних завдань, що вирішуються кінологічними підрозділами, обумовлених системою службової кінології.

Поняття «кінологічне забезпечення» може розглядатися у вузькому та широкому значенні. У вузькому значенні кінологічне забезпечення полягає у здійсненні кінологічними підрозділами комплексу специфічних заходів, що обумовлюються предметом вивчення службової кінології, які створюють сприятливі умови для виконання функцій правоохоронного органу.

У більш широкому значенні, кінологічне забезпечення – це процес створення сприятливих умов та підвищення ефективності виконання функцій правоохоронного органу, який пов’язаний з комплектуванням кінологічних підрозділів кінологами та службовими собаками, їх підготовкою; організацією використання службових собак за їхнім призначенням відповідно до чинного законодавства; розміщенням, утриманням, перевезенням та збереженням службових собак, забезпеченням спеціальним спорядженням; ветеринарним обслуговуванням службових собак; організацією дотримання правил особистої гігієни та заходів безпеки під час поводження із службовими собаками; обліком та звітністю під час організації кінологічної діяльності, а також правовим, науковим та методичним забезпеченням діяльності кінологічних підрозділів.

Висновки. Складові кінологічного забезпечення свідчать про специфіку роботи офіцерів правоохоронних органів під час використання кінологічних підрозділів у своїй діяльності та необхідність їх змістовної підготовки з питань, що вивчає службова кінологія. Досвід підготовки та використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками дозволяють зробити висновок, що наявність у підпорядкуванні офіцерів, що не проходили підготовку за додатковим професійним спрямуванням «офіцер-кінолог», кінологічних підрозділів, впливає на прийняття ними управлінського рішення щодо використання службових собак як спеціального засобу та в окремих випадках нівелюють значення кінологічного забезпечення діяльності правоохоронного органу. Не завжди офіцери правоохоронних органів досягають позитивних результатів у використанні складових елементів кінологічного забезпечення службової діяльності, що насамперед, пов’язане з потребою формування в них готовності до організації цього процесу, з метою вирішення професійних завдань.

Значущість готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до організації кінологічного забезпечення службової діяльності як складової їх готовності до професійної діяльності, прогалини у системі її формування в умовах навчально­виховного процесу, а також певні протиріччя потребують проведення перспективних досліджень з метою пошуку ефективних шляхів формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів у процесі фахової підготовки у ВНЗ правоохоронних органів.

 

Література:

1. Коба О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України в процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коба Олександр Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2013. - 20 с.

2. Про визначення кращих за кінологічним напрямком діяльності: Наказ Адмін. Держ. прикордон. служби України від 18 груд. 2012 р. № 1097.

3. Богданюк, О. Д. Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Д. Богданюк ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2007. – 20 с.

4. Виноград О.В. Педагогічні умови формування професійних якостей військовослужбовців у процесі навчання у школі кінологів : дис. … кандидата пед. наук : 20.02.02 / Виноград Олександр Васильович – Хмельницький, 2000. – 226 с.

5. Руденко В.П. Теорія і практика навчання курсантів-кінологів у військово-навчальних закладах (1945–1997 рр.): Дис… канд. пед. наук – Хмельницький, АПВУ, 1998 – 226 с.

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

7. Про затвердження Положення про Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів та Положення про Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень Міндоходів : Наказ Міністерства доходів і зборів України від 29.трав. 2013р. № 133.

8. Кинологический вестник: 15 лет подготовки офицеров-кинологов в Пермском военном институте ВВ МВД России: Сборник трудов научно-практической конференции. Выпуск1. / Н.Е. Шалабот, В.В. Демидов, Ю.Р. Садыкова.- Пермь: Пермский военный институт внутренних войск МВД России, 2006.- 185 с.

9. Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД РФ / [В. Г. Сикерин, В. И. Погорелов, Н. Е. Шалабот и др.] ; под ред. Сикерина В. Г. : Пермский военный институт ВВ МВД России, 1999. – 292 с.

 

References:

1. Koba O. V. Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv vnutrishnikh viys'k MVS Ukrayiny v protsesi vyvchennya taktyko-spetsial'nykh dystsyplin : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Koba Oleksandr Vasyl'ovych ; Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny, In-t vyshch. osvity. - K., 2013. - 20 s.

2. Pro vyznachennya krashchykh za kinolohichnym napryamkom diyal'nosti: Nakaz Admin. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrayiny vid 18 grud. 2012 r. # 1097.

3. Bohdanyuk, O. D. Formuvannya hotovnosti do profesiynoyi diyal'nosti u maybutnikh ofitseriv-kinolohiv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity» / O. D. Bohdanyuk ; Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrayiny im. B. Khmel'nyts'koho. – Khmel'nyts'kyy, 2007. – 20 s.

4. Vynohrad O.V. Pedahohichni umovy formuvannya profesiynykh yakostey viys'kovosluzhbovtsiv u protsesi navchannya u shkoli kinolohiv : dys. … kandydata ped. nauk : 20.02.02 / Vynohrad Oleksandr Vasyl'ovych – Khmel'nyts'kyy, 2000. – 226 s.

5. Rudenko V.P. Teoriya i praktyka navchannya kursantiv-kinolohiv u viys'kovo-navchal'nykh zakladakh (1945–1997 rr.): Dys… kand. ped. nauk – Khmel'nyts'kyy, APVU, 1998 – 226 s.

6. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy (z dod. i dopov.) / uklad. i holov. red. V. T. Busel. – K. ; Irpin' : VTF “Perun”, 2005. – 1728 s.

7. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Departament spetsializovanoyi pidhotovky ta kinolohichnoho zabezpechennya Mindokhodiv ta Polozhennya pro Spetsializovanu laboratoriyu z pytan' ekspertyzy ta doslidzhen' Mindokhodiv : Nakaz Ministerstva dokhodiv i zboriv Ukrayiny vid 29.trav. 2013r. # 133.

8. Kinologicheskiy vestnik: 15 let podgotovki ofitserov-kinologov v Permskom voennom institute VV MVD Rossii: Sbornik trudov nauchno-prakticheskoy konferentsii. Vyipusk1. / N.E. Shalabot, V.V. Demidov, Yu.R. Sadyikova.- Perm: Permskiy voennyiy institut vnutrennih voysk MVD Rossii, 2006.- 185 s.

9. Kinologicheskoe obespechenie deyatelnosti organov i voysk MVD RF / [V. G. Sikerin, V. I. Pogorelov, N. E. Shalabot i dr.] ; pod red. Sikerina V. G. : Permskiy voennyiy institut VV MVD Rossii, 1999. – 292 s.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.