Заболотний О. І., Заболотна А. В. ВИСОТА РОСЛИН ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ЛІНТУР 70 WG І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ЕМІСТИМ С

УДК 633.11:632.954:631.811.98

 

Заболотний О. І., Заболотна А. В.

ВИСОТА РОСЛИН ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ЛІНТУР 70 WG І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ЕМІСТИМ С

Уманський національний університет садівництва, Україна

 

Дослідженнями по вивченню застосування різних норм гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С встановлено, що висота рослин пшениці ярої була різною у різних варіантах досліду що залежало від умов, які склалися внаслідок застосування препаратів. Найвищі рослини формувалася у варіантах досліду із застосуванням ручного прополювання та при внесенні оптимальних норм гербіциду, особливо у суміші з Емістимом С.

Ключові слова: пшениця яра, бур’яни, гербіцид Лінтур 70 WG, регулятор росту Емістим С, висота рослин.

 

Заболотный А. И, Заболотная А. В.

ВЫСОТА РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ В ЗАВИСИМОТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА ЛИНТУР 70 WG И РЕГУЛЯТОРА РОСТА ЕМИСТИМ С

Уманский национальний университет садоводства, Украина

 

Исследованиями по изучению влияния разных норм гербіцида Линтур 70 WG и регулятора роста Емистим С установлено, что высота растений пшеницы яровой была разной на разных вариантах опыта, что зависело от условий, которые сложились в последствии применения препаратов. Самые высокие растениэ формировались на вариантах опыта с применением ручной прополки и при внесении потимальных норм гербицида, особенно в смеси с Емистимом С.

Ключевые слова: пшеница яровая, сорняки, гербицид Линтур 70 WG, регулятор роста Емистим С, высота растений.

 

Zabolotniy A. I., Zabolotnaya A. V.

THE HEIGHT OF SPRING WHEAT PLANTS DEPENDING OF THE APPLICATION HERBICIDE LINTUR 70 WG AND REGULATORS OF GROWTH EMISTIM C

Uman National University of Horticulture, Ukraine

 

Research on the application of different norms herbicide Lintur 70 WG and regulator of growth Emistim C revealed that height plant of spring wheat was different in different versions of the experiment depended on the conditions that have been established by the use of preparations. The highest plants was formed in the versions of experiment with using manual weeding and the application optimal norms herbicide, especially mixed with Emistim C.

Key words: spring wheat, weeds, herbicide Lintur 70 WG, regulator of growth Emistim C, height of plants.

 

Вступ. Гербіциди за своєю природою можуть діяти на рослини як інгібітори або стимулятори росту. Тому в дослідах із внесенням гербіцидів до обов’язкових досліджень належать спостереження та обліки за ростом і розвитком вирощуваної культури [1]. Також відомо, що застосування регуляторів росту дозволяє повніше реалізувати потенційні можливості рослин, закладені селекцією і поряд з цим зменшити інгібуючий вплив гербіцидів на її продуктивність [2].

Літературні дані свідчать, що зниження рівня забур’яненості за дії гербіцидів може активно впливати на ріст культурних рослин у висоту. Так, С. Захаров і Е. Бурський [3], вивчаючи дію гербіцидів на пшеницю озиму, не відмічали значного їх впливу на ріст рослин у висоту. Іншими дослідженнями [4] встановлено, що внесення гербіциду Базис 75 у виробничих нормах як окремо, так і сумісно з Зеастимуліном, має позитивний вплив на ростові процеси рослин кукурудзи.

За даними Р. М. Притуляка [5], застосування гербіциду Пріми сприяло збільшенню висоти рослин тритикале озимого на 4–7%. Але завищена норма препарату (1,2 л/га) пригнічувала ріст рослин. В дослідах В. Семенова [6] Діален–Д (2,5; 3,5 кг/га) зменшував забур’яненість посівів пшениці ярої на 36–76%. Проте, за даними В. В. Сахненко [7], перевищення оптимальної норми гербіцидів затримує ріст і розвиток рослин.

У зв’язку з наведеним, одним із завдань наших досліджень було встановити, чи змінюється, і якою мірою, висота рослин пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG та регулятора росту Емістим С.

Результати досліджень. Встановлено, що у фазі виходу в трубку висота рослин пшениці ярої при застосуванні Емістиму С зросла у порівнянні з контролем І на 8%. Причиною активізації росту рослин під дією регуляторів росту рослин може бути зростання концентрації активних ауксинів, а також підвищення енергетичного обміну.

За внесення 120 г/га Лінтуру 70 WG висота рослин пшениці ярої збільшилася в порівнянні з контролем І на 7%. При застосовуванні різних норм гербіциду Лінтур 70 WG без регулятора росту найвищі рослини пшениці ярої формувалися за дії 150 г/га гербіциду. Тут висота рослин перевищувала контроль І на 10%. За внесення 180 г/га Лінтуру 70 WG висота рослин пшениці ярої була меншою в порівнянні з попередньою нормою препарату, хоча на 6% перевищувала контроль І.

При сумісному застосуванні Лінтуру 70 WG з Емістимом С ріст рослин у висоту активізувався у порівнянні з варіантами, де гербіцид вносили без регулятора росту. Так, найвищі рослини формувалися при дії 120 г/га Лінтуру 70 WG у суміші з Емістимом С. При цьому приріст їх висоти становив у порівнянні з контролем І 20%. Проте при підвищенні норми внесення гербіциду до 150 і 180 г/га ріст рослин пшениці у висоту поступово призупинявся у порівнянні з попередньою нормою Лінтуру 70 WG, хоча їх висота і перевищувала контроль І відповідно до норм гербіциду на 16 та 13%.

На наш погляд, висота рослин пшениці ярої зростає у варіантах із внесенням гербіциду в порівнянні з контролем завдяки усуненню конкуренції з боку бур’янів по відношенню до культури пшениці ярої. Адже відомо, що бур’яни затінюють культурні рослини, затримують їх вегетацію; знижують температуру ґрунту на 2–4оС, у зв’язку з чим погіршується життєдіяльність культурних рослин, пригнічується активність перебігу основних їх фізіолого-біохімічних процесі. Застосування регуляторів росту рослин дозволяє активізувати процеси синтезу та трансляції РНК, що призводить до посиленого утворення білків і, як наслідок, ростових процесів.

За підвищеної норми Лінтуру 70 WG (180 г/га), зростає фітотоксичність гербіциду по відношенню до рослин пшениці ярої, що в певній мірі інгібує активність процесу росту в порівнянні з дією оптимальних норм Лінтуру 70 WG.

Збільшення висоти рослин пшениці ярої у варіантах досліду із внесенням бакових сумішей препаратів відбувається, на наш погляд, завдяки тому, що крім усунення значної частки бур’янів при застосуванні, гербіциду, що запобігало втратам поживних речовин з ґрунту, проявився стимулюючий вплив екзогенного регулятора росту Емістим С на фізіолого-біохімічні процеси, що також сприяло більш інтенсивному формуванню висоти рослин пшениці ярої проти варіантів досліду, де гербіцид вносили без регулятора росту рослин.

Нами також встановлено, що у фазі молочно-воскової стиглості висота рослин пшениці ярої при застосуванні 120 г/га гербіциду Лінтур 70 WG перевищувала контроль І на 10%, а за дії 150 г/га була найбільшою серед варіантів із застосуванням гербіциду без регулятора росту і перевищувала контроль І на 12%. Однак, як і в попередню фазу розвитку пшениці ярої, при підвищенні норми гербіциду до 180 г/га мало місце зменшення висоти рослин пшениці ярої у порівнянні з попередніми варіантами досліду.

За сумісного внесення гербіциду і Емістиму С ростові процеси рослин пшениці ярої відбувалися більш активно, ніж при внесенні Лінтуру 70 WG без регулятора росту. Так, висота рослин пшениці ярої у фазі молочно-воскової стиглості була найбільшою при нормі гербіциду в 120 г/га. Тут висота пшениці зросла проти контролю І на 19%. При застосуванні 150 і 180 г/га гербіциду в суміші з Емістимом С висота рослин пшениці ярої хоч і перевищувала контроль І відповідно до норм препарату на 17 та 15%, але була меншою у порівнянні з дією 120 г/га гербіциду.

Висновок. Отже, з аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що найбільш активний вплив на ріст рослин пшениці ярої у висоту має сумісна дія Лінтуру 70 WG (120 г/га) з регулятором росту Емістим С.

 

Література:

1. Мойсейченко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В. Ф. Мойсейченко, В. О. Єщенко. – К.: Вища школа, 1994. – С. 176–179.

2. Пономаренко С. П. Українські регулятори росту / С. П. Пономаренко // Зб. наукових праць „ Елементи регуляції в рослинництві”. – К.: ВВП „Компас”, 1998. – 360 с.

3. Захаров С. Применение диалена в борьбе с устойчивыми к 2,4-Д сорнякам в посевах озимой пшеницы / С. Захаров, Е. Бурський // Эффективность севооборотов с различной насыщеностью зерновыми и промежуточными культурами в Белоруссии / Белорусская СХА. Горки, 1973. – Вып. 113. – С. 59–62.

4. Заболотний О. І. Вплив Базису, Зеастимуліну і Рексоліну на ростові процеси рослин кукурудзи / О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2005. – С. 57–58.

5. Притуляк Р. М. Вплив гербіцидів і біостимулятора росту радостиму на висоту рослин озимого тритикале / Р. М. Притуляк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2005. – С. 58–59.

6. Семенов В. Д. Влияние комбинированых гербицыдов на засоренность, урожай и качество зерна яровой пшеницы / В. Д. Семенов // Химия в сельском хозяйстве. – 1975. – № 9. – С. 51–53.

7. Сахненко В. В. Застосування нових пестицидів в інтегрованій системі захисту озимої пшениці від найбільш поширених збудників хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.11 „Захист рослин” / В. В. Сахненко. – К., 1999. – 18 с.

 

References:

1. Moyseychenko V. F. Osnovy naukovykh doslidzhen' v ahronomiyi / V. F. Moyseychenko, V. O. Yeshchenko. – K.: Vyshcha shkola, 1994. – S. 176–179.

2. Ponomarenko S. P. Ukrayins'ki rehulyatory rostu / S. P. Ponomarenko // Zb. naukovykh prats' „ Elementy rehulyatsiyi v roslynnytstvi”. – K.: VVP „Kompas”, 1998. – 360 s.

3. Zakharov S. Prymenenye dyalena v bor'be s ustoychyvыmy k 2,4-D sornyakam v posevakh ozymoy pshenytsы / S. Zakharov, E. Burs'kyy // Эffektyvnost' sevooborotov s razlychnoy nasыshchenost'yu zernovыmy y promezhutochnыmy kul'turamy v Belorussyy / Belorusskaya SKhA. Horky, 1973. – Vыp. 113. – S. 59–62.

4. Zabolotnyy O. I. Vplyv Bazysu, Zeastymulinu i Reksolinu na rostovi protsesy roslyn kukurudzy / O. I. Zabolotnyy // Materialy Vseukrayins'koyi naukovoyi konferentsiyi molodykh uchenykh. – Uman', 2005. – S. 57–58.

5. Prytulyak R. M. Vplyv herbitsydiv i biostymulyatora rostu radostymu na vysotu roslyn ozymoho trytykale / R. M. Prytulyak // Materialy Vseukrayins'koyi naukovoyi konferentsiyi molodykh uchenykh. – Uman', 2005. – S. 58–59.

6. Semenov V. D. Vlyyanye kombynyrovanыkh herbytsыdov na zasorennost', urozhay y kachestvo zerna yarovoy pshenytsы / V. D. Semenov // Khymyya v sel'skom khozyaystve. – 1975. – # 9. – S. 51–53.

7. Sakhnenko V. V. Zastosuvannya novykh pestytsydiv v intehrovaniy systemi zakhystu ozymoyi pshenytsi vid naybil'sh poshyrenykh zbudnykiv khvorob v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. s.-h. nauk: spets. 06.01.11 „Zakhyst roslyn” / V. V. Sakhnenko. – K., 1999. – 18 s.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.