к. н. держ. упр., Дракохруст Т. В. ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

УДК 351

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

 

к. н. держ. упр., Дракохруст Т. В.

Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль

 

У статті розглянуто основні аспекти реформування державної служби в Україні. Зроблений акцент на розробці комплексу заходів щодо удосконалення системи державної служби в Україні. Висвітлено деякі положення щодо подальшого розвитку державної служби та державного управління в цілому.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, суспільство, громадянин, управління.

 

Дракохруст Т. В. К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ / Тернопольский национальный экономический университет, Украина, Тернополь

В статье рассмотрены основные аспекты реформирования государственной службы в Украине. Сделан акцент на разработку комплекса мероприятий по совершенствованию системы государственной службы в Украине. Освещены некоторые положения относительно дальнейшего развития государственной службы и государственного управления в целом.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, общество, гражданин, управления.

 

Drakhohrust T. V. TO THE QUESTION ABOUT THE CIVIL SERVICE IN MODERN UKRAINE / Ternopil National Economic University, Ukraine, Ternopil

The article deals with the main aspects of civil service reform in Ukraine. Focused on the development of measures to improve the system of public service in Ukraine. Some provisions for the further development of civil service and public administration in general are given.

Keywords: civil service, public servant, community, citizen,management.

 

Вступ

Державна служба - ключова ланка в системі державного управління. Ефективність державного механізму безпосередньо залежить від діяльності державної служби як соціально-правового та політичного інституту, який діє на єдиних організаційних, нормативно-правових, кадрових й інформаційних засадах.

До сьогоднішнього дня інститут державної служби еволюціонував у одну з підвалин демократичної правової держави, важливу гарантію ефективного функціонування державного механізму. І хоча в світі виділяють різні варіанти систем державної служби, але все-таки можна назвати загальні ознаки державної служби. Це насамперед - професійність, аполітичність, стабільність та державне фінансування.

Головна функція державної служби полягає в служінні суспільству, вона

повинна забезпечувати стійкість держави і суспільства (його єдність), держави

та його громадян, у своїй діяльності практично реалізовувати демократичні

принципи, розширювати умови для побудови громадянського суспільства, мотивувати розвиток його самоуправлінської діяльності засобами професійної

управлінської роботи, максимально делегувати функції управління громадянським інститутам, громадянам, розвивати і підтримувати їх вільну життєдіяльність на основі не лише права, але і тих духовно-моральних принципів, цінностей, які є визначальними для народної самосвідомості [1].

У сьогоднішніх умовах державна служба має будуватись на наукових

основах, враховуючи цілий ряд суб’єктивних та об’єктивних факторів. У першу

чергу це пов’язано зі становленням української державності. З одного боку,

сила держави визначається її спроможністю вирішувати зовнішні і внутрішні

проблеми, а з іншого – вона повинна бути правовою, демократичною, соціально

орієнтованою, підконтрольною народові України. На практиці реально втілити

два основних завдання державності покликана державна служба. Вона повинна

бути ефективною, правовою, чітко організованою, міцно поєднувати державу і

громадянське суспільство. Майбутнє України повною мірою залежить від

якості державної служби – головного правового інституту сучасної держави

Здійснення кардинального реформування інституту державної служби в

Україні передбачає реалізацію таких завдань:

- розвиток політично неупередженого інституту державної служби;

- покращення якості послуг, що надають громадянам державні органи та органи місцевого самоврядування;

- забезпечення прозорості діяльності органів державної влади;

- підвищення престижності державної служби;

- запобігання проявам корупції;

- удосконалення рівня соціального захисту державних службовців тощо.

З метою вдосконалення функціонування інституту державної служби сформовано Концепцію Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, яка має на меті покращення якості державних послуг шляхом удосконалення системи та структури органів виконавчої влади та підвищення професійної спроможності державних службовців [2].

Комплекс заходів щодо удосконалення системи державної служби буде

забезпечено через прийняття Державної цільової програми розвитку державної

служби до 2016 року, виконання яких посилить здатність системи державної

служби до розроблення ґрунтовних варіантів дій щодо формування політики та

незалежно від їхнього соціального чи економічного походження реалізації рішень уряду, оперативних змін на вимоги і виклики, що виникають у процесі суспільної трансформації. Посилення правового та соціального статусу державного службовця, професіоналізація його роботи призведуть до позитивних змін у суспільному сприйнятті як державної служби, так і системи

державного управління в цілому. Одним із перших етапів реформи державної служби стало утворення Національного агентства України з питань державної служби як центрального

органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування

та реалізацію державної політики у сфері державної служби.

У 2012 році з урахуванням стратегічних завдань було означено наступні

напрями діяльності Нацдержслужби України:

- нормативне та організаційне забезпечення впровадження нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ «Про державну службу»;

- розвиток та модернізація системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

- реалізація положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012;

- участь у формуванні Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 87/2012;

- адаптація державної служби України до стандартів ЄС та впровадження європейських інструментів інституційної розбудови (Тwіnnіng, ТАІЕХ, SІGМА тощо), в тому числі і на регіональному рівні [3].

Варто зазначити, що всі завдання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» на 2012 рік за напрямом

«Реформа державної служби», за який відповідає Нацдержлужба, виконані в

повному обсязі.

Також необхідно констатувати, що процеси із реформування професійної державної служби стрімко посилюються, про що свідчить прийняття нового Закону України «Про державну службу» від 1 січня 2014 року [4]. Метою нового Закону України «Про державну службу» є удосконалення правового регулювання державної служби відповідно до європейських принципів ефективного врядування та у зв’язку із системними реформами, започаткованими Президентом України. Законом визначено основи державної служби, умови вступу на державну службу, порядок її проходження та припинення, правовий статус державних службовців, засади їх соціального і правового захисту. Крім того, законом було змінено підходи щодо визначення посад державних службовців, запроваджено нову класифікацію категорій та рангів, управління державною службою, розширено види дисциплінарних стягнень, переглянуто умови матеріально-фінансового забезпечення державних службовців.

Всі ці послідовні дії в сторону розвитку та вдосконалення інституту державної служби повинні діяти разом ефективно вже сьогодні.

Адже, проблемним полем, що породжує низку суспільних проблем з наслідками неефективної діяльності влади з наданням послуг суспільству, є відсутність демократичних інституційних стандартів професійної діяльності як державної служби в цілому, так і державних службовців зокрема. Ця корінна проблема розкладається на дві локальні проблеми: відсутність стандартів публічних послуг, відсутність компетенційних стандартів щодо державних службовців. До того ж, нагальною проблемою є запровадження принципів публічної політики, що передбачає залучення громадськості до процесу прийняття рішень, оцінювання ефективності політики.

Не менш важливим фактором, котрий потребує уваги в практичному сенсі – це реформування системи підготовки, перепідготовки державних службовців. Мається на увазі кадрово-ідеологічний фактор, який має свій вплив на реформування системи органів виконавчої влади. З ідеологічної точки зору необхідне впровадження нової ідеології служіння народові України, головною тезою якої повинна стати ідея «влада для народу».

Висновки. На нашу думку, існують наступні чинники, які мають сприятливий вплив на розвиток інституту державної служби та державного службовця зокрема, а саме: ефективний добір кадрів; чітка організаційна структура; адекватний контроль; кваліфіковане навчання; висока зацікавленість; практична винахідливість; вдала колективна робота; зріла управлінська філософія; достатні управлінські ресурси; зрозумілі цілі; позитивний індивідуальний розвиток.

Тобто, недостатньо тільки охоплювати правовий аспект реформування державної служби та його подальшого документального оформлення. Ми вважаємо, що потрібно також змінювати саме мислення та здійснювати набір потенційних державних службовців, виходячи із нових європейських стандартів. Відходити від «кліше» і намагатись запроваджувати нові стандарти проходження державної служби. Також, як і представникам органів влади, так і самим державним службовцям необхідно працювати над самим іміджем державної служби, зробити її престижною. Тільки спільними зусиллями реформування державної служби України буде дійсно відбуватись в правильному напрямку та займе менше часу.

 

Література:

1. Колобов Ю. Сучасні підходи до розуміння державної служби / Юрій Колобов // Вісник державної служби України. - 2012. - №2. - С.17-22.

2. Про стратегію реформування системи державної служби в Україні: указ Президента України від 14.04.2008 р. №599/2000. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart45/inx45172.htm.

3. Концепція адміністративної реформи в Україні від 1998 р. [Електронний ресурс].– Режим доступу:

http://www.kds.org.ua/article/kontseptsiyaadministrativnoi-reformi-v-ukraini.

4. Про державну службу : Закон України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 4. – Ст. 15.

 

References:

1. Kolobov Yu. (2012), “Modern approaches to understanding the Civil Service”, Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy, vol.2, pp. 17-22.

2. Decree of the President of Ukraine (2008), “On the strategy of civil service reform in Ukraine”, available at: http://uazakon.com/document/spart45/inx45172.htm.

3. Community of the best public servants Ukraine (1998), “On the strategy of civil service reform in Ukraine”, available at:

http://www.kds.org.ua/article/kontseptsiyaadministrativnoi-reformi-v-ukraini.

4. The Law of Ukraine “About government service” from November 17, 2011, no. 4050-VI, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy (2012), vol. 4., p.15.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.