Бойко С. М. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В АГРАРНИХ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Бойко С. М.

Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету»

 РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В АГРАРНИХ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 

Проблема об’єктивної оцінки знань студентів має важливе і багатоплано-ве значення. Достовірна і якісна інформація про кінцевий результат педагогіч-ної діяльності потрібна також викладачам для самооцінки рівня викладання ма-теріалу і можливої корекції своєї навчальної і методичної роботи.

Нині в аграрних ВНЗ 1-2 рівнів акредитації найпоширенішою формою контролю успішності студентів є тестування. Це стосується як поточних замірів знань (модульний контроль), так і підсумкове оцінювання успішності (семест-рові екзамени, комплексні державні іспити та незалежний замір знань студентів шляхом дистанційного тестування).

Тенденція до переходу на тестовий контроль пояснюється швидкістю й зручністю проведення контролю, швидкістю й зручністю перевірки отриманих результатів. Однак в цьому процесі вбачається і негативний бік: психологічний чинник (хвилювання студента під час оцінювання); репродуктивна розумова ді-яльність (примітивне зубріння відповідей); вірогідність вгадування відповідей, що знижує об'єктивність контролю [6]. Крім того, при використанні тестового контролю не враховуються (чи враховуються на недостатньому рівні) творчі здібності студента, його вміння креативно мислити, вміння знаходити нестан-дартні шляхи розв’язання поставлених задач.

Комп’ютерне тестування має додаткові переваги: а) скорочення часу пе-ревірки великого обсягу різноманітного навчального матеріалу у численної групи опитуваних; б) можливість регулювання заздалегідь визначеного рівня вимог, допускаючи автоматизовану зміну ступеня складності запитань; в) мож-ливість самоконтролю на попередньому етапі з метою самооцінки результатів підготовки перед офіційним тестуванням; г) отримання об'єктивної оцінки з ви-ключенням людського фактору; ґ) можливість організаційного зворотного зв'я-зку між студентом і викладачем з використанням мережі Інтернет; д) можли-вість формування узагальнених статистичних оцінок результатів контролю, а отже, й самого процесу навчання.

Але за перелічених переваг комп’ютерного тестування, існують суттєві його недоліки [3], зокрема: а) наявність тільки однієї правильної відповіді; б) можливість вибору правильної відповіді навмання чи наздогад; в) відсутність можливості самостійного формування відповіді; г) у розширених запитаннях існує можливість оцінити лише кінцевий результат; ґ) гранична заформалізова-ність відповідей, складність перевірки змісту досліджуваних явищ і фактів, їх-ніх закономірностей; д) потреба у висококваліфікованих фахівцях і експертах, які формулюють тестові завдання.

Для подолання чи зниження негативного впливу перелічених недоліків комп’ютерного тестування необхідно розробляти тестові завдання із дотриман-ням додаткових вимог, серед яких можна виділити декілька:

1. При складанні тестів доцільно чергувати завдання з різними формами подачі даних, що дозволить знизити ймовірність перевтоми, яку зумо-влюється одноманітністю представлення інформації;

2. Для зниження ймовірності «вгадування», тобто ситуації, коли студент може забути факти, що необхідно використовувати у відповіді, але згадати їх, переглядаючи перелік можливих відповідей на завдання те-сту, можна використати так звані «парні» завдання, коли студенту пропонується відповісти на одне й теж саме запитання, поставлене в різній формі два чи більше разів. У випадку, коли студент невірно від-повідає хоча б на одне із таких завдань, бракуються і парні з ним за-вдання;

3. Для залучення продуктивної розумової діяльності під час виконання тестових завдань слід в перелік тестових завдань внести певну кіль-кість таких завдань, на які не існує прямої відповіді в літературі, тобто завдання, відповіді на які можна знайти або логічним шляхом (при до-статньому знанні учбового матеріалу), або шляхом нескладних мате-матичних дій;

4. Складання тестових завдань слід доручати лише особам, які пройшли спеціальне навчання з тестології і мають ґрунтовні спеціалізовані знання з дисципліни, якість засвоєння матеріалу якої мають за мету контролювати тестові завдання;

5. Для перевірки творчих здібностей студента, його вміння нестандартно мислити (якщо це є необхідним) слід запроваджувати комплексну пе-ревірку знань, коли студент після виконання тестових завдань виконує завдання творчого або розрахункового характеру.

Застосування комп'ютерних технологій і комплексу сучасних апаратно-програмних засобів у процесі навчання дозволяє значно скоротити використан-ня людських ресурсів і розширює можливості оволодіння знаннями. Вони не тільки забезпечують значну економію часу викладача, але і дозволяють швидко й об'єктивно оцінити реальні знання студента, тобто можуть бути ефективно використані студентом при самопідготовці до іспитів і заліків. Але, все ж таки, існуючих можливостей систем тестування явно недостатньо для повноцінного контролю знань.

Комп’ютерні системи автоматизованого тестування дають можливість студенту самостійно оцінити рівень своїх знань, а викладачу – систематизувати і спростити процес оцінки якості знань студентів.

Комп’ютерне тестування пов’язане з розвитком сучасних інформаційних технологій, а тому дозволяє [1]: застосовувати нові адаптивні алгоритми тесто-вого контролю; використовувати в тестах мультимедійні можливості комп'юте-рів; зменшити обсяг паперової роботи і прискорити підрахунок результатів; спростити адміністрування; підвищити оперативність тестування; знизити ви-трати на організацію і проведення тестування.

Сучасна система автоматизованого комп’ютерного тестування повинна, на наш погляд, відповідати таким основним вимогам:

1. Програмне забезпечення (ПЗ) повинне мати зручний, але разом з тим простий та інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс;

2. Система повинна в достатній мірі підтримувати сучасні мультимедійні технології (відтворення звуку, відео, демонстрацію графічного матері-алу, флеш-анімацію тощо);

3. Система, повинна бути здатною працювати в мережі з іншими анало-гічними системами, використовуючи загальну базу даних;

4. ПЗ повинне дозволяти надрукувати (чи зберегти у файл) детальний звіт про хід тестування;

5. Програма повинна мати загальну (при наявності доступу в обчислюва-льну мережу) базу даних для зберігання статистичної інформації на рі-вні користувачів системи, комплектів тестових завдань і окремих тес-тових завдань, що дасть можливість викладачу здійснювати моніто-ринг і знаходити прогалини у знаннях користувачів;

6. Система повинна відповідати вимогам безпеки (шифрування завдань, еталонних відповідей і статистичної інформації).

Таким чином, застосування автоматизованого тестування для перевірки знань студентів не тільки полегшує роботу викладача, але і підвищує мотива-цію навчальної діяльності студентів, одночасно знижуючи їхню емоційну на-пруженість у процесі контролю [2].

 

Література:

1. Минин М. Г. Диагностика качества знаний и компьютерные технологии обучения. - Томск: ТГПУ, 2000.

2. Подготовка и проведение учебных курсов в заочно-дистанционной форме обучения: Методические рекомендации преподавателям. / ред. проф. И. А. Цикина. - СПбГТУ, 2000.

3. Кузьмінський A. I. Тест навчальних досягнень особистості як засіб пе-дагогічного вимірювання: Навчальний посібник для викладачів ВНЗ, вчи-телів ЗОШ / А. І. Кузьмінський, В. І. Єфіменко – Черкаси: Видавничий відділ Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького, 2002. – 64 с.

4. Холод Е. Г., Савчук Л. Н., Ризун Н. О., Ярмоленко Л. И. Инновационные технологии контроля знания студентов в высших учебных заведениях // Вестник ХГТУ. - №1 (7), 2000.

5. Цицюрський Л. М., Ільїн В. В., Шиманський В. М., Іщенко Т. Д., Захаренко М. О., Ківа М. С., Будько І. Р. Рекомендована практика розробки і прове-дення тестового контролю рівня професійної підготовки випускни ків аг-рарних ВНЗ (на прикладі напряму 1302) / заг. ред. Л. М. Цицюрського. - К.: Аграрна освіта, 2003. - 59 с.

6. Ярошенко Н. Велике майбутнє і певні ризики зовнішнього тестування // Погляд. - 2006. - 3 липня.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.