к. е. н., Тужилкіна О. В. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

УДК 331.101.3:005.336.1

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

к. е. н., Тужилкіна О. В.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

 

У сучасній вітчизняній практиці спостерігається спонтанність управління мотивацією, що значно знижує її ефективність за рахунок неузгодженості мотиваційних очікувань працівників, мотиваційних заходів підприємств і чинників впливу. У статті обгрунтовано гіпотезу про необхідність застосування системного підходу в управлінні мотивацією праці, розроблено схему організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної мотивації праці.

Ключові слова: людські ресурси, мотивація праці, організаційно-економічний механізм, системний підхід, управління.

 

Тужилкина О. В. Системный поход к формированию системы обеспечения эффективной мотивации труда / Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговки», Украина, г. Полтава

В современной отечественной практике наблюдается спонтанность управления мотивацией, что значительно снижает ее эффективность за счет несогласованности мотивационных ожиданий работников, мотивационных мероприятий предприятий и факторов влияния. В статье обосновано гипотезу о необходимости применения системного подхода в управлении мотивацией труда, разработана схема организационно-экономического механизма обеспечения эффективной мотивации труда.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, мотивация труда, организационно-экономический механизм, системный поход, управление.

 

Tuzhylkina O. V. System approach to the formation of the system to ensure the effective motivation / Poltava University of Economics and Trade, Ukraine, Poltava

Inconsistency motivational expectations of employees, business motivational events and factors of influence, spontaneous motivation management reduces its effectiveness. The article reasonably conjecture about the need for a systematic approach to the management of motivation, particularly developed an organizational and economic mechanism to ensure effective work motivation.

Key words: human resources, motivation, organizational and economic mechanism, systematic approach, management.

 

Вступ.

Управління мотивацією в сучасних умовах передбачає використання підходів, які дають змогу комплексно врахувати зміни та їхній вплив на різних рівнях. З цієї точки зору логічним є обґрунтування думки про те, що процес забезпечення ефективної мотивації праці повинен бути адаптованим до конкретних умов управління мотивацією на основі певного наукового підходу.

В умовах трансформаційної економіки в Україні стало зрозумілим, що закони ринку обумовлюють переважання інших мотивів і ціннісних орієнтацій, ніж за часів економіки соціалізму. Визначення цінностей сучасного українського працівника, як основної діючої особи функціонування економічного механізму, уможливлює відповідь на питання, наскільки можливо входження України у сферу цивілізованого ринку.

Дослідженню різних аспектів мотивації праці присвячені праці багатьох сучасних вчених: Л. Бунтовська, Н. Волгін, Б. Генкін, В. Герчиков, В. Данюк, Г. Дмитренко, М. Дороніна, Г. Куліков, О. Кібанов, Т. Костишина, Ю. Одєгов, М. Семикіна, С. Цимбалюк, Л. Червінська та інші. У ході своїх досліджень науковці підкреслювали необхідність всебічного урахування мотиваційних аспектів при вирішенні проблем соціально-економічного напрямів. Віддаючи належне попереднім науковим напрацюванням у дослідженні зазначеної проблематики, слід зазначити, що питання, пов’язані із забезпеченням мотивації праці, потребують подальших досліджень можливості застосування різних наукових підходів.

Метою статті є обґрунтування комплексної системи заходів і дій забезпечення ефективної мотивації праці на різних рівнях і напрямах на основі системного підходу.

З метою підвищення ефективності системи управління пропонуємо системний підхід до забезпечення ефективної мотивації праці. У сучасній вітчизняній практиці спостерігається спонтанність управління мотивацією, що значно знижує її ефективність за рахунок неузгодженості мотиваційних очікувань працівників, мотиваційних заходів підприємств і чинників впливу.

Проблему забезпечення ефективної мотивації праці можливо розв’язати за рахунок оптимізації співвідношення державного регулювання, моделей забезпечення ефективної мотивації праці безпосередньо на підприємстві та самомотивації працівника.

Основними складовими чинної моделі соціально-економічного розвитку будь-якої країни є ринкові відносини та державне регулювання економіки. Таке регулювання здійснюється за допомогою розробки і реалізації державних програм з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни, секторів національної економіки, регіонів і підприємств; мотивації і стимулювання створення нових робочих місць задля досягнення рівноваги на ринку праці; обґрунтування витрат на відтворення робочої сили в процесі формуванні реального мінімального споживчого бюджету або прожиткового мінімуму.

Основними завданнями формування та забезпечення ефективної мотивації праці на державному та регіональному рівнях мають бути: розробка заходів, спрямованих на забезпечення зростання номінальної та реальної заробітної плати та формування джерел її подальшого підвищення; удосконалення механізмів державного і колективно-договірного регулювання оплати праці; відновлення функцій заробітної плати з розширеного відтворення робочої сили і наближення її рівня до реальної вартості робочої сили на ринку праці; реалізація заходів щодо посилення соціальних гарантій, захисту прав працівника та зниження ризиків у сфері праці; розробка заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня населення; забезпечення зростання добробуту та якості життя населення; формування трудового потенціалу працівників ринкового типу, здатних забезпечувати економічні та соціальні інтереси особистості, підприємства, держави [1].

Забезпечення ефективної мотивації праці – важливе завдання, від успішного виконання якого залежить ефективність діяльності підприємства. При визначенні мети запропонованих підприємством мотиваційних пропозицій слід ураховувати місію підприємства, стратегічні завдання його розвитку, трудомотивуючі чинники, які умовлені цінностями, потребами, внутрішнім спонуканням працівників. Крім забезпечення персоналу робочими місцями та заробітною платою, підприємство має цілеспрямовано мотивувати персонал, створюючи умови для забезпечення ефективної мотивації праці, підвищення якості трудового життя.

Переорієнтація на системний підхід до формування системи забезпечення ефективної мотивації праці має ґрунтуватися на усвідомленні пріоритетності мотиваційних очікувань працівників, активізації їхніх матеріальних, організаційних, моральних, лідерських мотивів, що збігаються зі стратегічними цілями підприємств.

Системний підхід передбачає погляд на мотивацію, як на відкриту соціотехнічну систему, він заснований на всебічному врахуванні психологічних принципів мотиваційного процесу індивідуальної та групової діяльності, а також діючих методах мотивації залучення, утримання й ефективної праці. Системний підхід включає управління мотивацією праці на всіх рівнях з використанням різних видів мотивації.

Згідно з системним підходом ефективна мотивація праці формується та забезпечується на трьох взаємозалежних рівнях: особистісному, груповому, організаційному [2].

Основними принципами формування та забезпечення ефективної мотивації праці на особистісному рівні є своєчасність, диференційний підхід і зв'язок із інтересами працівника. Важливими чинниками забезпечення ефективної мотивації працівника на особистісному рівні є зрозумілість завдання, його відповідність компетенції, компетентності й інтересам працівника.

Згідно із системним підходом [3] ефективна мотивація на груповому рівні формується та забезпечується за рахунок: створення умов для ефективної групової роботи – чітке формулювання завдання, достатня забезпеченість ресурсами, взаємодоповнюючі здібності та сформований баланс ролей у групі; наявності чітких критеріїв оцінки внеску кожного члена групи й розвитку персональної відповідальності за результат; наявності особливих стимулів, що спонукатимуть надати допомогу й підтримку інших членів; згуртованості та співробітництва членів групи.

Важливою особливістю забезпечення ефективної мотивації праці в на організаційному рівні є необхідність регулярної корекції чинних мотиваторів відповідно до заходів, незалежно від їхнього характеру та спрямованості.

Системний підхід до забезпечення ефективної мотивації праці на організаційному рівні полягає у об’єднанні всіх категорій працівників на основі єдності інтересів – лояльність до підприємства, професії й результатів праці; підтримці цінності матеріальних і нематеріальних мотиваторів; зміні способів мотивування як елементу організаційних перетворень; підтримці балансу повноважень і відповідальності працівників під час виконання посадових обов'язків. З метою посилення мотивації слід змінювати характер, обсяг, зміст праці.

Складові системного підходу до забезпечення ефективної мотивації праці представлені на рис. 3.1.

 

Повний текст за посиланням Ctattya_Tuzhilkna.doc

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.