Григор’єва О. В., к. е. н., Левчук О. В. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

УДК 338.48 (045)

 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

студентка Григор’єва О. В., к. е. н., доцент Левчук О. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

У данній статті було досліджено динаміку розвитку міжнародного туризму за останні роки. Розкрито регіональні особливості розвитку туризму в світі. Туристична галузь стала складовою частиною стратегічних, економічних та соціальних концепцій розвитку країн по всьому світі, вона допомагає створювати нові робочі місця, сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей економіки. Відбувається скорочення тривалості й збільшення кількості туристичних подорожей. Спостерігається активне залучення держав у конкурентну боротьбу за вплив на параметри туристського потоку.

Ключові слова: міжнародний туризм, макрорегіони світу, туристичні потоки, кон’юктура туристичного ринку, субрегіони, регіони, напрями.

 

Григорьева О. В., Левчук Е. В., Региональные особенности развития международного туризма, Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

В данной статье было исследовано динамику развития международного туризма за последние годы. Раскрыто региональные особенности развития туризма в мире. Туристическая отрасль стала составной частью стратегических, экономических и социальных концепций развития стран по всему миру, она помогает создавать новые рабочие места, способствует развитию многих связанных с ней отраслей экономики. Происходит сокращение продолжительности и увеличение количества туристических путешествий. Наблюдается активное вовлечение государств в конкурентную борьбу за влияние на параметры туристического потока.

Ключевые слова: международный туризм, макрорегионы мира, туристические потоки, конъюнктура туристического рынка, субрегион, регионы, направления.

 

Hryhorieva O. V., Levchuk E. V., Regional features of development of international tourism, Vinnytsia trade and economic institute KNTEU, Ukraine, Vinnytsia

This article has been studied the dynamics of development of international tourism in recent years. Disclosed regional features of development of tourism in the world. The tourism industry has become an integral part of strategic, economic and social concepts for the development of countries around the world, helping to create new places of job, contributes to the development of many related industries. There is a reduction in the duration and increase the number of tourist trips. There is active involvement of the states in competition for influence on the parameters of the tourist flow.

Keywords: international tourism, the macro-regions of the world, tourist flows, the situation in the tourist market, subregions, regions, areas.

 

Вступ. Для сучасного міжнародного туризму характерна значна просторова нерівномірність. У загальному вигляді вона відображає різні соціально-економічні рівні країн світу [1]:

– на розвинені країни припадає – 57% туристичних прибуттів;

– на країни, що розвиваються – 30%;

– на країни транзитивної економіки – 13%.

Динаміка міжнародного туризму за останні роки значно вирізняється. Характерною рисою є зростання прибуття іноземних туристів у світі. Близькі до середньосвітового рівня показники характерні для Європи та Америки. Що стосується макрорегіонів, то найвиразнішою динамікою вирізняються Азія та Океанія, в яких темпи зростання в 9 разів перевищують середньосвітові. В свою чергу Африканський макрорегіон відрізняється високими темпами росту, втім суттєво не впливає на світову динаміку [3].

Західноєвропейські країни в умовах сучасності одержали найбільшого розвитку міжнародного туризму. На їх частку припадає понад 70% світового туристичного ринку та приблизно 60% валютних надходжень. Америка отримала 20%, Азія, Африка та Австралія – менш ніж 10% разом узяті.

На сьогодні стан розвитку туризму характеризується такими основними показниками [5]:

– щорічно у світі здійснюється близько 808 млн. подорожей, понад 52% з яких в межах Європи; приблизно 60% всіх подорожей пов’язано з відпочинком;

– частка туризму у світовому експорті товарів і послуг складає близько 13%, а у країнах ЄС − 14%, туризм формує 8% сукупного ВВП країн ЄС і забезпечує близько 11% економічного зростання;

– відбувається скорочення тривалості й збільшення кількості туристичних подорожей;

– спостерігається активне залучення держав у конкурентну боротьбу за вплив на параметри туристичного потоку;

– одним з найпріорітетніших напрямів розвитку туризму є створення ефективних механізмів встановлення та підтримання рівноваги між збереженням природних та інших ресурсів та туристичною діяльністю.

Всесвітня організація з туризму у своїй класифікації виділяє країни, що є переважно постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і країни що є, в основному, реципієнтами (Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія). Найбільше число зайнятого населення в туристичній сфері спостерігається в країнах Східної Азії (Корея, Японія, Китай) – 74819 тис. осіб. Далі йдуть країни Південної Азії – 30795 тис. осіб. В Європі цей показник складає 24301 тис. осіб [4].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Grigoryeva.doc

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.