доктор історичних наук, Годлевська В. Ю. ФОРМУВАННЯ ПАРТІЙНОЇ ТА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМ В ІСПАНІЇ В РОКИ ПРАВЛІННЯ ІСПАНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РОБІТНИЧОЇ ПАРТІЇ (1982–1996 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

УДК 94(460)

 

ФОРМУВАННЯ ПАРТІЙНОЇ ТА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМ В ІСПАНІЇ В РОКИ ПРАВЛІННЯ ІСПАНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РОБІТНИЧОЇ ПАРТІЇ (1982–1996 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

доктор історичних наук, Годлевська В. Ю.

Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця

 

Автором здійснено огляд історичної науки з проблеми формування партійної та виборчої систем Іспанії в умовах утвердження демократичних засад. Важливе значення для практики наукового історичного дослідження має окреслення й аналіз історіографічної літератури. Автором були використані порівняльно-історичний, типологічний, історико-системний методи, що дозволило з достатньою повнотою, точністю та достовірністю опрацювати наявні наукові дослідження з зазначеної проблеми.

Ключові слова: Іспанія, демократизація, консолідація демократії, виборча система, партійна система.

 

Доктор исторических наук, Годлевская В.Ю. Формирование партийной и избирательной систем в Испании в годы правления Испанской социалистической рабочей партии: историография проблемы / Винницкий национальный технический университет, Украина, Винница.

Автором осуществлен обзор исторической науки по проблеме формирования партийной и избирательной систем Испании в условиях утверждения демократических устоев. Важное значение для практики научного исторического исследования имеет определение и анализ историографической литературы. Автором были использованы сравнительно-исторический, типологический, историко-системный методы, что позволило с достаточной полнотой, точностью и достоверностью обработать имеющиеся научные исследования по указанной проблеме.

Ключевые слова: Испания, демократизация, консолидация демократии, избирательная система, партийная система.

 

Doctor of historical Sciences, Godlevska V. The formation of the party and electoral systems in Spain during the reign of the Spanish socialist workers' party: the historiography of the problem / Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnitsa.

The author reviewed historical science on the problem of formation of the party and electoral systems of Spain in terms of democratic principles. Essential to the scientific practice of historical research is the identification and analysis of historiographical literature. The author used comparative-historical, typological, historical and systematic methods, allowing with sufficient completeness, accuracy and reliability to handle available scientific research on the problem.

Keywords: Spain, democratization, consolidation of democracy, electoral system, party system.

 

Вступ. В останній чверті ХХ ст. Іспанія здійснила успішний перехід від авторитарного до демократичного суспільства. Трансформація франкістського авторитарного режиму в демократичний пройшла через класичних три етапи: підготовчий (лібералізація), етап прийняття рішень (встановлення демократії) та фазу адаптації (консолідації або утвердження демократії). Період консолідації демократичного режиму припав на час правління Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.).

Консолідація демократії в Іспанії супроводжувалася утвердженням розгалуженої партійної системи, в тому числі регіональних підсистем. Це питання ґрунтовно вивчається в науковій літературі.

Детальну характеристику політичної системи Іспанії дає американський дослідник Р. Гюнтер у роботі «Іспанія після Франко. Становлення багатопартійної системи». Він виділяє в її рамках три регіональні підсистеми: баскську, каталонську і галісійську [1]. Він також вважає, що іспанським політичним партіям бракувало стабільності та внутрішньої консолідації [2, p. 35, 36, 56].

Формуванню конкурентної партійної системи присвячені дослідження П. Роман Марухан. Вона є автором розділу «Партії та партійна система» у колективній монографії «Політична система Іспанії». Авторка висвітлила процес формування партійної системи, визначивши її як помірковану багатопартійну, охарактеризувала еволюцію провідних політичних сил (Іспанської соціалістичної робітничої партії та Народної партії), дослідила взаємовідносини між владною партією та впливовими регіональними партіями в Каталонії та Країні Басків. Вона є також автором ряду статей з досліджуваної проблеми [3].

Місце націоналістичних партій на політичній арені Іспанії вивчає X. П. Фусі. Він одним з перших почав досліджувати питання зв'язків націоналістичних партій з іспанським урядом, вивчати конкретні аспекти участі націоналістичних партій в політиці [4].

Проблема формування партійної системи Іспанії в зазначений період є малодослідженою в Україні. Вивченню цього питання приділив увагу Ю. Г. Бєловолов, аналізуючи становлення демократичної політичної системи Іспанії після смерті Ф.Франко [5, c. 36-48.].

Цілком репрезентативною є російська історіографія. Так, зокрема, процес формування партійної системи в поставторитарний період досліджено С. М. Хенкіним. Він прослідковує еволюцію провідних політичних сил, подає характеристику їх програм. Особливу увагу приділив діяльності Іспанської соціалістичної робітничої партії та Народної партії. Автор зазначає, що в Іспанії сформувалася модель поміркованої багатопартійності. В ході процесу демократизації всі провідні партії рушили до центру, змінивши ідеологічну парадигму [6].

Запорукою стійкості партійно-політичної системи, що склалася в Іспанії, на думку Н. В. Кірсанової, стало поєднання принципів консенсусу та альтернативності у взаємодії двох провідних партій (Іспанської соціалістичної робітничої партії та Народної партії). Аналізуючи процес автономізації в Іспанії, Н. В. Кірсанова звертає особливу увагу на роль націоналістичних рухів. Більшість проблем, пов'язаних з територіальним устроєм Іспанії, на її думку, знайшло розв’язання завдяки консенсусу між регіональними політичними силами [7, c. 75].

Російський політолог В.М. Кутузова досліджувала процес становлення націоналістичних рухів, політику партій, їх участь у виборчому процесі, ідейні доктрини найбільших націоналістичних партій, визначаючи напрями їх еволюції, а також погляди поміркованих націоналістів на територіальний устрій Іспанії, проблему насильства і тероризму [8; 9].

Проблема формування партійної системи досліджується також іспанськими науковцями Х. Валлєсом, М. Касіаглі, Р. Котарело, Х. Р. Монтеро, Л. Н'єто, Ч. Пауелом, М. Раміресом, М. Токаль Лоренте [10–20].

Процеси трансформації політичної системи в Іспанії в останній чверті ХХ століття актуалізували вивчення формування інституту виборів як однієї з фундаментальних основ демократії.

Серед досліджень іспанських науковців варто виокремити праці М. Руіса Гонтрераса, Х. М. Перейри, Х. Рамона Монтеро, Р. Перес Гомеса, М. Л. Маркеса, Х. Капо Гіола, П. О. Рубалькаба, П. Сантолая Мачеті, П. де Вега, І. Лаго Пеньяса [21–28].

У монографії М. Руіса Гонтрераса «Образ політичних партій. Електоральна поведінка в Іспанії на загальних виборах 1993 і 1996 років» розглядається не лише електоральна поведінка іспанців у вказаний період, але і багато інших аспектів виборчого процесу: комунікативна стратегія партій в ході передвиборної боротьби, імідж політичних лідерів, зміна економічного, політичного і соціального контексту виборів, роль засобів масової інформації в передвиборний період, вплив мережі телевізійного мовлення [21].

У 1998 р. вийшла збірка наукових робіт іспанських дослідників «Дискусії про виборчу систему: двадцять років ефективності виборчої іспанської системи (1977–1997)» під редакцією Х.М. Перейри [22]. Автори публікацій досліджують функціонування виборчої системи Іспанії, можливості та необхідність її реформування, особливості виборчих систем в автономіях (зокрема Каталонії, Андалусії, Галісії), прояв націоналізму у виборчій поведінці іспанців. Більшість дослідників стверджують, що виборча система Іспанії хоч і не ідеальна, але на практиці продемонструвала свою дієвість. Жодна з політичних сил не опротестовувала результати виборів, посилаючись на недосконале законодавство.

Автор наукової статті «Виборча система і іспанське керівництво» Х. Капо Гіоль, опублікованої в «Іспанському журналі політичних наук» (1999), аналізує виборчу іспанську систему в контексті проблем, що виникли з появою урядів меншості за парламентської підтримки партій автономних областей [23].

П. О. Рубалькаба у своїй статті «Дискусії про виборчу систему: 30 років критики і продуктивності», опублікованої в іспанському виданні «Теми для дискусій» (2008), вказує, що виборчий закон був ухвалений практично одностайно. Але, не дивлячись на те, що виборча іспанська система частково піддавалася критиці через деякі аспекти дисфункціональності, вона продемонструвала позитивний результат в найосновнішому: утримувати високі позиції в керованості і конституційній стабільності [24].

Х. Рамон Монтеро, досліджуючи формування виборчої системи, проаналізував парламентські вибори від 1977 р. до 1986 р. Він виокремив два цикли в цьому процесі: перший цикл виборів – вибори вступні (1977) і вибори перехідного періоду (1979); другий цикл – виборчі кампанії: вибори «катаклізмів» (1982) і вибори «очікування» (1986). Новий цикл – перспективи на майбутнє, що характеризувався, на думку автора, відносною невизначеністю. Дослідив причини невдач правих сил, зокрема Народного альянсу [25; 26; 27].

Х. М. Більбао Арессе вважав, що в Іспанії через вплив націоналістичних партій, потрібна виборча система, яка здатна генерувати стабільні уряди. Ця робота містить аналіз можливостей реформування виборчого законодавства. Крім того, автор проаналізував вибори, які проводилися з 1979 р. і дійшов висновку, що з кожним разом збільшувалась кількість мандатів від двох найбільших партій та встановилась рівновага націоналістичних партій [29].

Ґрунтовним дослідженням зазначеної проблематики є науковий доробок російського науковця О. А. Куракіної. Коло її наукових інтересів зосереджено навколо питання виборчого процесу та електоральних технологій Іспанії [30; 31]. Її дисертаційна робота є першим в російській науці комплексним дослідженням електоральних процесів Іспанії з урахуванням впливу медіаполя, що змінилося, і дії нових інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідницею показані канали і форми взаємодії головних учасників виборчих процесів – політичних партій, електорату, ЗМІ. Особливий акцент зроблений на взаємозв'язок партійних і виборчих систем. При розгляді результатів виборів враховувався увесь спектр явищ, що визначають електоральні переваги і поведінку виборців.

Агілера де Прат дослідив функціонування партійної системи Іспанії в перше десятиліття демократії, з 1977р. по 1987 р. Вибори 1977 і 1979 років продемонстрували тенденцію до стабільності. Прихід до влади соціалістів у 1982 р. автор вважає радикальною зміною. Вибори 1986 р. і референдум щодо вступу до НАТО в 1987 р. показали перевагу двох найвпливовіших партій: Іспанської соціалістичної робітничої партії та Народного альянсу [32].

Детальніше розглянуті тенденції розвитку виборчого законодавства, опитування забезпечення виборчих прав громадян, висунення кандидатів, фінансування виборів, порядку проведення виборів в Іспанії в колективній роботі «Сучасні виборчі системи: Іспанія, США, Фінляндія, Японія». Автором розділу про Іспанію є А. Г. Орлов [33].

Висновки

Таким чином, історіографічна база даної проблеми цілком репрезентативна, достовірна й різноманітна. Однак ця проблема не досліджена у вітчизняній іспаністиці. При вивченні формування виборчої системи в демократичній Іспанії були використані роботи іспанських і російських дослідників, які одностайні в тому, що становлення виборчої системи проходило послідовно з дотриманням легітимних процедур і врахуванням позицій найбільших політичних сил. Запорукою успіху, вказують науковці, було те, що основи виборчої системи були закладені в іспанській конституції.

 

Література:

1. Gunter R. Spain after Franco: the making of competitive party system / Gunter R., Sani G. y Shabad G. – Berkely. etc. : Univ. of California press, 1986. – 516 p.

2. Spain in the 1980s: The Democratic transición a new international role / Ed. By Clark R.P., Haltzel M. H. – Cambridge (Mass.) : Ballinger. 1987. – XIII, 206 p.

3. Román Marugán Р. Los sistemas de partidos: un caleidoscopio de interés / Paloma Román Marugán // Política y sociedad. – 1995. – № 20. – Р. 71–84.

4. Fusi j. El desarrollo autonómico / J. Fusi // Historia de transicion 1975–1986. – Madrid : Alianza Universidad, 1996. – Р. 444–464.

5. Беловолов Ю. Г. Политическая система современной Испании (1975–1995) / Ю. Г. Беловолов. – Донецк : Донецкий госуниверситет, 1997. – 71 с.

6. Хенкин С. М. Испания после диктатуры (социально-поли¬тические проблемы перехода к демократии) / С. М. Хенкин. – М. : Наука, 1993. – 200 с.

7. Испания в начале XXI века : учеб. пособие / отв. ред. С. М. Хенкин. – М. : МГИМО (У) МИД России, 2006. – 168 с.

8. Кутузова В. М. Националистические партии в политической системе Испании / В. М. Кутузова // Латинская Америка. – 2005. – № 11.

9. Кутузова В. М. Роль умеренных националистических партий в политической системе Испании : автореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.02 / Кутузова Виктория Милорадовна. – М., 2007. – 20 с.

10. Nieto L. Lopez. Las elecciones de la transición / L. Lopez Nieto // Transicion politica y consolidacion democratica. Espana (1975–1986). – Madrid : Centro de investigaciones sociologicas, 1992. – Р. 81–105.

11. Cotarelo R. Los partidos políticos / R. Cotarelo // Transición política y consolidación democrática. España (1975–1986). – Madrid : Centro de investigaciones sociológicas, 1992. – Р. 299–327.

12. Powell Ch. Espana en democracia. 1975 – 2000 / Ch. Powell. – Barcelona : Plaza Janez, 2001. – 688 p.

13. Montero Gibert J. R. Los estudios sobre los partidos políticos: Una revisión crítica / José Ramón Montero Gibert, Richard Günther // Revista de estudios políticos. – 2002. – № 118. – Р. 9–38.

14. Torcal Loriente М. Cambio cultural, conflictos políticos y política en España / Mariano Torcal Loriente, José Ramón Montero Gibert // Revista de estudios políticos. – 1995. – № 89. – Р. 9–34.

15. Caciagli M. Elecciones y partidos en la transición española / М. Caciagli. – Madrid : Centro de investigaciones sociológicas, 1986. – 292 p.

16. Ramirez M. El sistema de partidos en España, 1977–1987 / Ramirez M. // Rev. De estudios politicos. (Nueva Época). – Madrid. – 1988. – № 59. – P. 7–27.

17. Ramirez M. El sistema de partidos en España tras las elecciones de 1982 / Manuel Ramírez Jiménez // Revista de estudios políticos. – 1982. – № 30. – Р. 7-20.

18. Ramirez M. El sistema de partidos en España tras las elecciones de 1989 / Manuel Ramírez Jiménez // Revista de estudios políticos. – 1990. – Р. 29-40.

19. Ramirez M. El sistema de partidos en España: 1977-1987 / Manuel Ramírez Jiménez // Revista de estudios políticos. – 1988. – Nº 59. – Р. 7-26.

20. Valles Josep M. La politica autonomica como politica de reforma institucional / Valles Josep M. // Transicion politica y consolidacion democratica. Espana (1975–1986). – Madrid : Centro de investigaciones sociologicas, 1992. – Р. 365–389.

21. Ruiz Gontreras M. La imagen de los partidos políticos. El comportamiento electoral en España durante las elecciones generales de 1993 у 1996 / М. Ruiz Gontreras. – Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007. – 504 р.

22. Pereira J. M. (coord.) El sistema electoral a debate : veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977–1997) / Juan Montabes Pereira. – Sevilla : Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Parlamento de Andalucía. – 1998. – 412 р.

23. Capo Giol J. Sistema electoral y gobernalidad española / Jordi Capo Giol // Revista española de ciencia política. – 1999. – № 1. – Р. 55–80.

24. Rubalcaba Pablo O. El sistema electoral a debate: 30 años de críticas y de rendimientos / Pablo Oñate Rubalcaba // Temas para el debate. – 2008. – Р. 48–50.

25. Montero Gibert J. R. Elecciones y ciclos electorales en España / José Ramón Montero Gibert // Revista de derecho político. – 1988. – № 25. – Р. 9–34.

26. Montero Gibert J. R. El debate sobre el sistema electoral: rendimientos, criterios y propuestas de reforma / José Ramón Montero Gibert // Revista de estudios políticos. – 1997. – № 95. – Р. 9–46.

27. Montero Gibert J. R. Los fracasos políticos y electorales de la derecha española: Alianza Popular, 1976-1986 / José Ramón Montero Gibert // Revista española de investigaciones sociológicas. – 1987. – № 39. – Р. 7–44.

28. Peñas I. Lago. Participación y resultados electorales en España / Ignacio Lago Peñas, José Ramón Montero Gibert // Revista española de investigaciones sociológicas. – 2010. – № 130. – Р. 97–115.

29. Bilbao Arrese J. M. Ley Electoral y sistema de partidos en España / Jesús Mario Bilbao Arrese // Revista de estudios políticos. – 1994. – Nº 85. – Р. 313-322.

30. Куракина А. А. Избирательный процесс и электоральные технологии в современной Испании: дис. … канд. политических наук : 23.00.02 / Куракина Александра Андреевна. – Москва, 2009. – 174 c.

31. Куракина А. А. Избирательные стратегии политических партий Испании / А.А. Куракина // Латинская Америка. – 2009. – № 1. – С. 65–76.

32. Cesáreo R. Aguilera de Prat. Balance y transformaciones del sistema de partidos en España (1977-1987) / Cesáreo R. Aguilera de Prat // Reis: Revista española de investigaciones sociológicas. – 1988. – Nº 42. – Р. 137-154.

33. Современные избирательные системы : вып. 3.: Испания, США, Финляндия, Япония / А. Г. Орлов, В. И. Лафитский, И. А. Ракитская, Т. О. Кузнецова ; науч. ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. – М. : Новости, 2009. – 448 с.

 

References:

1. Gunter R. Spain after Franco: the making of competitive party system / Gunter R., Sani G. y Shabad G. – Berkely. etc. : Univ. of California press, 1986. – 516 p.

2. Spain in the 1980s: The Democratic transición a new international role / Ed. By Clark R.P., Haltzel M. H. – Cambridge (Mass.) : Ballinger. 1987. – XIII, 206 p.

3. Román Marugán Р. Los sistemas de partidos: un caleidoscopio de interés / Paloma Román Marugán // Política y sociedad. – 1995. – № 20. – Р. 71–84.

4. Fusi j. El desarrollo autonómico / J. Fusi // Historia de transicion 1975–1986. – Madrid : Alianza Universidad, 1996. – Р. 444–464.

5. Belovolov Yu. G. Politicheskaya sistema sovremennoy Ispanii (1975–1995) / Yu. G. Belovolov. – Donetsk : Donetskiy gosuniversitet, 1997. – 71 s.

6. Khenkin S. M. Ispaniya posle diktatury (sotsialno-poli¬ticheskie problemy perekhoda k demokratii) / S. M. Khenkin. – M. : Nauka, 1993. – 200 s.

7. Ispaniya v nachale XXI veka : ucheb. posobie / otv. red. S. M. Khenkin. – M. : MGIMO (U) MID Rossii, 2006. – 168 s.

8. Kutuzova V. M. Natsionalisticheskie partii v politicheskoy sisteme Ispanii / V. M. Kutuzova // Latinskaya Amerika. – 2005. – № 11.

9. Kutuzova V. M. Rol umerennykh natsionalisticheskikh partiy v politicheskoy sisteme Ispanii : avtoref. dis. … kand. polit. nauk : 23.00.02 / Kutuzova Viktoriya Miloradovna. – M., 2007. – 20 s.

10. Nieto L. Lopez. Las elecciones de la transición / L. Lopez Nieto // Transicion politica y consolidacion democratica. Espana (1975–1986). – Madrid : Centro de investigaciones sociologicas, 1992. – Р. 81–105.

11. Cotarelo R. Los partidos políticos / R. Cotarelo // Transición política y consolidación democrática. España (1975–1986). – Madrid : Centro de investigaciones sociológicas, 1992. – Р. 299–327.

12. Powell Ch. Espana en democracia. 1975 – 2000 / Ch. Powell. – Barcelona : Plaza Janez, 2001. – 688 p.

13. Montero Gibert J. R. Los estudios sobre los partidos políticos: Una revisión crítica / José Ramón Montero Gibert, Richard Günther // Revista de estudios políticos. – 2002. – № 118. – Р. 9–38.

14. Torcal Loriente М. Cambio cultural, conflictos políticos y política en España / Mariano Torcal Loriente, José Ramón Montero Gibert // Revista de estudios políticos. – 1995. – № 89. – Р. 9–34.

15. Caciagli M. Elecciones y partidos en la transición española / М. Caciagli. – Madrid : Centro de investigaciones sociológicas, 1986. – 292 p.

16. Ramirez M. El sistema de partidos en España, 1977–1987 / Ramirez M. // Rev. De estudios politicos. (Nueva Época). – Madrid. – 1988. – № 59. – P. 7–27.

17. Ramirez M. El sistema de partidos en España tras las elecciones de 1982 / Manuel Ramírez Jiménez // Revista de estudios políticos. – 1982. – № 30. – Р. 7-20.

18. Ramirez M. El sistema de partidos en España tras las elecciones de 1989 / Manuel Ramírez Jiménez // Revista de estudios políticos. – 1990. – Р. 29-40.

19. Ramirez M. El sistema de partidos en España: 1977-1987 / Manuel Ramírez Jiménez // Revista de estudios políticos. – 1988. – Nº 59. – Р. 7-26.

20. Valles Josep M. La politica autonomica como politica de reforma institucional / Valles Josep M. // Transicion politica y consolidacion democratica. Espana (1975–1986). – Madrid : Centro de investigaciones sociologicas, 1992. – Р. 365–389.

21. Ruiz Gontreras M. La imagen de los partidos políticos. El comportamiento electoral en España durante las elecciones generales de 1993 у 1996 / М. Ruiz Gontreras. – Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007. – 504 р.

22. Pereira J. M. (coord.) El sistema electoral a debate : veinte años de rendimiento del sistema electoral español (1977–1997) / Juan Montabes Pereira. – Sevilla : Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Parlamento de Andalucía. – 1998. – 412 р.

23. Capo Giol J. Sistema electoral y gobernalidad española / Jordi Capo Giol // Revista española de ciencia política. – 1999. – № 1. – Р. 55–80.

24. Rubalcaba Pablo O. El sistema electoral a debate: 30 años de críticas y de rendimientos / Pablo Oñate Rubalcaba // Temas para el debate. – 2008. – Р. 48–50.

25. Montero Gibert J. R. Elecciones y ciclos electorales en España / José Ramón Montero Gibert // Revista de derecho político. – 1988. – № 25. – Р. 9–34.

26. Montero Gibert J. R. El debate sobre el sistema electoral: rendimientos, criterios y propuestas de reforma / José Ramón Montero Gibert // Revista de estudios políticos. – 1997. – № 95. – Р. 9–46.

27. Montero Gibert J. R. Los fracasos políticos y electorales de la derecha española: Alianza Popular, 1976-1986 / José Ramón Montero Gibert // Revista española de investigaciones sociológicas. – 1987. – № 39. – Р. 7–44.

28. Peñas I. Lago. Participación y resultados electorales en España / Ignacio Lago Peñas, José Ramón Montero Gibert // Revista española de investigaciones sociológicas. – 2010. – № 130. – Р. 97–115.

29. Bilbao Arrese J. M. Ley Electoral y sistema de partidos en España / Jesús Mario Bilbao Arrese // Revista de estudios políticos. – 1994. – Nº 85. – Р. 313-322.

30. Kurakina A. A. Izbiratelnyy protsess i elektoralnye tekhnologii v sovremennoy Ispanii: dis. … kand. politicheskikh nauk : 23.00.02 / Kurakina Aleksandra Andreevna. – Moskva, 2009. – 174 c.

31. Kurakina A. A. Izbiratelnye strategii politicheskikh partiy Ispanii / A.A. Kurakina // Latinskaya Amerika. – 2009. – № 1. – S. 65–76.

32. Cesáreo R. Aguilera de Prat. Balance y transformaciones del sistema de partidos en España (1977-1987) / Cesáreo R. Aguilera de Prat // Reis: Revista española de investigaciones sociológicas. – 1988. – Nº 42. – Р. 137-154.

33. Sovremennye izbiratelnye sistemy : vyp. 3.: Ispaniya, SShA, Finlyandiya, Yaponiya / A. G. Orlov, V. I. Lafitskiy, I. A. Rakitskaya, T. O. Kuznetsova ; nauch. red. A. V. Ivanchenko, V. I. Lafitskiy. – M. : Novosti, 2009. – 448 s.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.