д.мед.н. Білай И. М., д.мед.н. Дарій В. І., к.фарм.н., Демченко В. О., к.мед.н., Красько М. П., к.фарм.н. Остапенко А. О. АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОКІНЕТИКИ ПРОВІЗОРАМ-КУРСАНТАМ НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

УДК: 37.018.46.016:615.015.015]:615.15-057.875

 

АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОКІНЕТИКИ ПРОВІЗОРАМ-КУРСАНТАМ НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

д.мед.н. Білай И. М., д.мед.н. Дарій В. І., к.фарм.н., Демченко В. О., к.мед.н., Красько М. П., к.фарм.н. Остапенко А. О.

Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

 

В роботі розглянуті основні принципи проведення практичних занять з клінічної фармакокінетики для провізорів-курсантів передатестаційного циклу підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти. Приділена увага цільовим видам діяльності контролю вихідного рівня знань, необхідного, щоб засвоїти матеріал поточною заняття, формуванню вмінь самостійно користуватися основними фармакокінетичними характеристиками лікарських засобів та використанню результатів проведених досліджень для корекції режиму дозування.

Ключові слова: викладання клінічної фармації, післядипломна освіта, фармакокінетика.

 

Белай И. М., Дарий В. И., Демченко В. О., Красько Н. П., Остапенко А.А. Аспекты преподавания фармакокинетики провизорам-курсантам на передаттестационных циклах повышения квалификации / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

В работе рассмотрены основные принципы проведения практических занятий по клинической фармакокинетики для провизоров-курсантов передаттестационного цикла повышения квалификации на факультете последипломного образования. Уделено внимание целевым видам деятельности контроля исходного уровня знаний, необходимого, чтобы усвоить материал текущего занятия, формированию умений самостоятельно пользоваться основными фармакокинетическими характеристиками лекарственных средств и использованию результатов проведенных исследований для коррекции режима дозирования.

Ключевые слова: преподавание клинической фармации, последипломное образование, фармакокинетика.

 

Bilay I. M., Dariy V. I., Getalo O. V., Demchenko V. O., Krasko M. P., Ostapenko A. O. Teaching aspects of pharmacocinetics pharmacist-students on pre-certification training / Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

The main principles of practical classes in clinical pharmacokinetics for pharmacists-interns at the faculty of post-graduate education are considered in this work. The attention is paid to the aiming forms of activities, to final knowledge level control, which is necessary for mastering the current lesson material, to the forming of skills of independent application of drugs basic pharmacoсinetics characteristics and using of conducted research results for dosage correction.

Key words: teaching clinical pharmacy, postgraduate education, pharmacoсinetics

 

Фармакокінетика вивчає процеси надход¬ження, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських засобів в організмі хворої людини. Інши¬ми словами, фармакокінетика дозволяє оцінити ди¬наміку концентрації лікарського засобу в організмі. Основним завданням фармакокінетики є виявлення зв'язків між концентрацією лікарського засобу та його метаболіту в рідинах і тканинах та фармакодинамічним ефектом [1,5,6].

На підставі даних про фармакокінетику того чи іншого препарату визначають дозування, оптималь¬ний шлях уведення, режим застосування препарату та тривалість лікування. Регулярний контроль вмісту лікарських засобів в біологічних рідинах дозволяє своєчасно корегувати лікування [1].

Знання основних засад фармакокінетики, вміння використовувати їх практично набувають особливої цінності в тих випадках, коли незрозумілі причини неефективності лікування або поганої переносимості хворим лікарського препарату, а також в лікуванні хворих, що страждають від захворювання печінки та нирок, за одночасного застосування декількох лікарських засобів [2,З,4].

Клінічна фармакокінетика досліджує процеси надходження, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин в організмі людини, а також наявність зв'язків між концентрацією лікарської речовини і/чи її метаболітів у біологічних рідинах і тканинах та фармакотерапевтичним ефектом. Фармакокінетичні дослідження дозволяють забезпечити таке дозування лікарських препаратів, яке створює їх необхідну концентрацію в середо¬вищах організму для досягнення оптимального лікувального ефекту.

Фармакокінетика є однією з молодих фармацевтичних дисциплін, які швидко й інтенсивно розвиваються. При про¬веденні фармакокінетичних досліджень широко використовують радіоімунні, хроматографічні, мікробіологічні, полярографічні, спектрофотометричні, мас-спектрометричні методи кількісного визначення вмісту лікарських речовин у біологічних середо¬вищах. Для визначення фармакокінетичних показників організм людини чи експериментальної тварини розглядається як особ¬ливе біологічне середовище, де відбувається розподіл лікарських речовин в органах, тканинах, клітинах, субклітинних структурах, їх біотрансформація, а також взаємодія лікарських речовин із тканинними рецепторами.

Знання основних етапів фармакокінетики та чітке уявлення обставин, що визначають рух ліків в організмі конкретного пацієнта (лікарські форми пре¬паратів, їхні шляхи уведення до організму людини, особливості всмоктування з місць уведення, особ¬ливості розподілу у ньому, а також особливості ме¬таболізму і виведення ліків та їхніх метаболітів за його межі), дозволяє клінічним провізорам признача¬ти лікарські засоби так, як це потрібно для вирішен¬ня завдань фармакотерапії.

У зв'язку з цим метою занят¬тя є вивчити провізорів-курсантів на етапі післядиплом¬ної освіти загальних засад аналізу результатів прове¬дення раціональної фармакотерапії на оснсзі вивчен¬ня фармакокінетичних параметрів для їхнього подальшого застосування при вирішенні питань клінічної фармакології.

Цільовими видами діяльності провізорів-курсантів є:

- навчитися використовувати основні фармакокінетичні процеси абсорбції, розподілу, біотрансформації, екскреції та взаємодії лікарських препаратів залежно від стану функціональних систем організму хворого;

- вміти розраховувати основні фармакокінетичні параметри та використовувати їх для корекції режи¬му дозування лікарських засобів.

Ілюструючи наочно актуальність даної тематики, викладач пропонує провізорам-курсантам розв'язати ситуаційне завдання, що демонструє, як неправиль¬ний облік конкретних особливостей фармакокінети¬ки лікарських препаратів у даного хворого може при¬звести до зниження якості фармакотерапії, що про¬водиться, та до появи побічних ефектів. Важливість практичного заняття з клінічної фармакокінетики може бути проілюстрована також за допомогою таб¬лиць, що демонструють зміни фармакокінетичних параметрів за різних патологічних станів та акценту¬ють увагу провізорів-курсантів щодо наявності серед ряду лікарських засобів однієї групи виражених відмінностей біоритмів та часових фармакокінетич¬них параметрів.

Контроль готовності провізорів-курсантів до засвоєння вмінь поточного заняття проводиться у звичайній формі з використанням теоретичних питань, ситуаційних за¬дач, які повинні охоплювати клінічні ситуації, що забез¬печує вихідний рівень знань з геми, що вивчається.

По завершенню цього етапу провізори-курсанти по¬винні чітко уявляти такі фармакокінетичні парамет¬ри, що характеризують:

•- надходження лікарського препарату до систем¬ного кровообігу (всисання, розподіл, біодоступність, біоеквівалентність, ефект першого проходження);

- розподіл лікарського засобу в організмі (почат¬ковий, справжній та уявний об'єм розподілу);

- метаболізм та виведення ліку (елімінація, кліренс та його різновиди: сумарний, нирковий, печінковий та інші):

- період напіввиведення лікарського засобу з плаз¬ми, напівперіод "біологічного життя", елімінації та напіввиведення речовини з організму, коефіцієнт (кво¬та) елімінації.

Аналізуючи з історії хвороби режим дозування лікарського засобу конкретного хворого, провізор-курсант може дати витяг відносно відповідності ре¬жиму особливостям фармакокінетики лікарського засобу. Ураховуючи складність питань приватної клінічної фармакології конкретних препаратів, провізо¬ри-курсанти повинні користуватися відповідним дові-дниковим матеріалом.

3. Групі провізорів-курсантів у 2-3 персони проводи¬ти вивчення вмісту теофіліну та антипірину на фотоелектроколориметрі з подальшим розрахунком основ¬них фармакокінетичних параметрів.

По закінченню практичного етапу заняття у про¬візорів-курсантів повинне бути сформоване уявлення про те, як використовуються фармакокінетичні па¬раметри та характеристики лікарського засобу щодо вибору найбільш раціонального шляху уведення, на¬вантажувальної та підтримувальної доз, кратності призначення лікарського засобу Отримані дані про¬візори-курсанти подають у протокольному зошиті та доповідають наприкінці заняття. Роль викладача на цьому етапі полягає в корекції методики досліджен¬ня, роз'ясненні незрозумілих питань.

В ході заключного етапу заняття провізори-курсанти оформлюють самостійну роботу у вигляді таб¬лиць та завдань, розв'язують ситуаційні завдання та проводять корекцію листків призначень залежно від конкретної клінічної ситуації з урахуванням фармако¬кінетичних параметрів використовуваних лікарських засобів з наступним вибором дозувань, режиму та кратності дозування, а також корекцією доз при по¬рушенні функції нирок та печінки, коморбідній пато¬логії (серцева недостатність, артеріальна гіпертен¬зія, цукровий діабет, бронхіальна астма та ін.).

Таким чином, вивчення провізорами-курсантами засад аналізу фармакокінетики лікарських засобів необхідне для використання чи вирішення пи¬тань проведення раціональної та безпечної фармако¬терапії. При цьому звертається увага на цільові види діяльності провізорів-курсантів, контроль готовності їх до засвоєння поточного заняття, а також формування вміння самостійно користуватися основними фармакокінетичними характеристиками лікарських засобів та використовувати результати проведених досліджень задля корекції режиму дозування.

 

Література:

1. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. Практическое дозирование лекарств / Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич // Спец. вы¬пуск серии "Рациональная фармакотерапия". - М; Лите¬ра, 2005. - 288 с.

2. Клінічна фармакологія: Підручник / О.М. Біловол, О.Ф. Возіанов, I.K. Латогуз та ін. - К.: Здоров'я, 2005. - Т. 1. - 608 с; Т. 2. -684 с.

3. Клінічна фармакологія : Навчально-методичний посібник : метод. вказівки студентам фармацевтичних факультетів та інтернам-клінічним провізорам для самостійної підготовки / М.Ю. Коломоєць, Є.П. Ткач, Є.І. Шоріков и др. - Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2007. - 467 с.

4. Клінічна фармакологія: підручник / кол. авторів; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – К. : Медицина, 2008.

5. Чекман І. С. Фармакокінетика і фармакодинаміка препаратів заліза / І.С. Чекман // Клініч. фармація. - 2005. - Т. 9, N 2. - С. 4-9

6. Ярош О.К. Фармакокінетика і біоеквівалентність - дві складові якості лікарських засобів / О.К. Ярош // Вісн. фармакології та фармації. - 2005. - N 5. - С. 22-23.

 

References:

1. Belousov Yu.B., Gurevy`ch K.G. Kly`ny`cheskaya farmakoky`nety`ka. Prakty`cheskoe dozy`rovany`e lekarstv / Yu.B. Belousov, K.G. Gurevy`ch // Specz. vypusk sery`y` "Racy`onal`naya farmakoterapy`ya". - M; Ly`te¬ra, 2005. - 288 s.

2. Klinichna farmakologiya: Pidruchny`k / O.M. Bilovol, O.F. Vozianov, I.K. Latoguz ta in. - K.: Zdorov'ya, 2005. - T. 1. - 608 s; T. 2. -684 s.

3. Klinichna farmakologiya : Navchal`no-metody`chny`j posibny`k : metod. vkazivky` studentam farmacevty`chny`x fakul`tetiv ta internam-klinichny`m provizoram dlya samostijnoyi pidgotovky` / M.Yu. Kolomoyecz`, Ye.P. Tkach, Ye.I. Shorikov y` dr. - Chernivci : Bukovy`ns`ky`j derzhavny`j medy`chny`j universy`tet, 2007. - 467 s.

4. Klinichna farmakologiya: pidruchny`k / kol. avtoriv; za red. O.Ya. Babaka, O.M. Bilovola, I.S. Chekmana. – K. : Medy`cy`na, 2008.

5. Chekman I. S. Farmakokinety`ka i farmakody`namika preparativ zaliza / I.S. Chekman // Klinich. farmaciya. - 2005. - T. 9, N 2. - S. 4-9

6. Yarosh O.K. Farmakokinety`ka i bioekvivalentnist` - dvi skladovi yakosti likars`ky`x zasobiv / O.K. Yarosh // Visn. farmakologiyi ta farmaciyi. - 2005. - N 5. - S. 22-23.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.