Корецька С. І., Михайлик М. О., Сажина І. Г. ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ФІРМ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВИДІВ ПОСЛУГ

УДК: 656.96

 

ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ФІРМ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВИДІВ ПОСЛУГ

Корецька С. І., Михайлик М. О., Сажина І. Г.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна, Кременчук

 

Розглянуто необхідність подальшого розвитку нових логістичних підходів до організації транспортно-експедиційного обслуговування. Були проведені дослідження та з’ясовані основні проблеми по вивченню діяльності транспортно-експедиційних фірм для виявлення видів послуг, що надаються підприємствам різних галузей, які пов'язані з виконанням функцій логістики. Це зумовлює створення та розвиток логістичних систем, що забезпечується зацікавленістю всіх учасників ланцюга. З урахуванням логістики фірми, визначеністю стратегії на ринку, яка вимагає високу якість послуг.

Ключові терміни: транспортно-експедиційна діяльність, договір транспортної експедиції, експедитор, вантажовідправник, вантажоодержувач, експедиторська розписка, складська розписка.

 

Корецкая С. И., Михайлик М. А., Сажина И. Г. Изучения деятельности транспортно-экспедиционных фирм для выявления видов услуг/ Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Украина, Кременчуг.

Разсмотрено необходимость дальнейшего развития новых логистических подходов к организации транспортно-экспедиционного обслуживания. Были проведены исследования и выяснены основные проблемы по изучению деятельности транспортно-экспедиционных фирм с целью выявления видов услуг предприятиям различных отраслей, связанных с выполнением функций логистики. Создание и развитие логистических систем обеспечивается заинтересованностью всех участников цепи. С учетом логистики фирмы определенности стратегии на рынке, которая требует высокое качество услуг.

Ключевые слова: транспортно-экспедиционная деятельность, договор транспортной экспедиции, экспедитор, грузоотправитель, грузополучатель, экспедиторская расписка, складская расписка.

 

Koretskaya S., Sazhyna I., Mikhaylik M. Study of forwarding firms for detection of services / Kremenchug Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk

In the article the need for further development of new approaches to logistics freight forwarding service, studies on the study of forwarding companies to identify the types of services provided to businesses in various industries, which are connected with the functions of logistics. Creation and development of logistics systems provided interest of all members of the chain. Given the logistics company define its strategy in the market that requires high quality services.

Key words: forwarding activity, contract transport expedition, forwarder, shipper, consignee, forwarding receipt, warehouse receipt.

 

Вступ. Діяльність українських підприємств на ринку транспортно-експедиторських послуг в багатьох випадках характеризується недостатнім застосуванням або неефективністю їхнього маркетингового забезпечення. Конкретними управлінськими проблемами при цьому є: недосконалість стратегічного та тактичного управління транспортно-експедиторською діяльністю в країні; низький рівень застосування інструментів маркетингу; неузгоджене застосування маркетингових інструментів і логістичних принципів у процесі діяльності на ринку транспортно-експедиторських послуг. Зазначені фактори призводять до того, що посилення процесу інтернаціоналізації та інтеграції українського ринку до європейського та світового супроводжується втратою українськими транспортно-експедиторськими компаніями конкурентних позицій на користь зарубіжних компаній, які мають більший досвід використання інструментів маркетингу в своїй діяльності [1]. Це підтверджує необхідність проведення глибоких маркетингових досліджень ринку транспортно-експедиторських послуг в Україні та розробки практичних рекомендацій щодо впровадження в діяльність транспортно-експедиторських підприємств ефективних ринково-орієнтованих методів роботи [1]

Викладення основного матеріалу. Транспортно-експедиторське обслуговування розглядається як комплексна система доставки, що включає перевезення товару від виробника до споживача i виконання пов’язаних з нею вантажно-розвантажувальних робіт, пакування, складування, зберігання, страхування, ведення розрахунків тощо. У розвинутих країнах експедитор є основною сполучною ланкою між вантажовідправником, перевізником i вантажоодержувачем. Протягом останніх 10-15 років відбуваються докорінні зміни частки експедиторського капіталу в транспортному підприємництві й експедиторських послугах, в організації процесу перевезення вантажів. Вони є наслідком науково-технічної революції на транспорті, що виявилася у контейнеризації вантажної маси i переході на мультимодальні технології організації перевезень [2]

У перевізному процесі можна виділити дві складові. Перша - це власне переміщення вантажів з пункту навантаження в пункт доставки. Друга являє собою комплекс операцій по забезпеченню їх переміщення. Перевезення сполучена з виконанням ряду допоміжних операцій, які обслуговують її організацію та здійснення. До таких операцій відносяться, наприклад, вироблення оптимальних маршрутів перевезення вантажів, підготовка їх до перевезення, прийняття, зважування, навантаження, супровід вантажів, контроль за їх перевезенням, при необхідності перевантаження з одного виду транспорту на інший, досилання частини вантажу, вивантаження вантажів в пункті призначення, організація їх зберігання, виконання офіційних і митних формальностей при перетині кордону і т.д.[3]

Хоча друга складова транспортного процесу виконує службову роль по відношенню до першої, її роль і значення у здійсненні оптимального руху товарів на внутрішньому та міжнародному ринку важко переоцінити. Значимість допоміжних операцій визначається тією обставиною, що без них неможливо здійснення перевезення [3]

Транспортний посередник як ніхто інший професійно орієнтується в проблемах, які йому необхідно вирішувати для виконання зобов'язань за обома договорами. Головна умова, що пред'являється до нього в цій ситуації, - повний "нейтралітет" по відношенню до контрагентів, з якими він вступив в договірні відносини, нерозголошення комерційних таємниць своїх клієнтів [4]

Для вантажовласника (вантажовідправника, вантажоодержувача) важливо укласти договір з тим перевізником, який міг би здійснити перевезення в оптимальному режимі: з дотриманням нормативних умов і вимог, що пред'являються до транспортування конкретного вантажу, з мінімальними витратами [4]

Перевізника ж цікавлять насамперед питання пошуку клієнтів для перевезень вантажів, обслуговування транспорту на закордонних маршрутах, виконання митних та інших формальностей, справляння провізних платежів[4]

Бурхливий розвиток економіки, суттєве зростання обсягів торгівлі, науково-технічний процес не могли не позначитися на стані транспортно-експедиційного обслуговування. Тут у наявності тенденція відмови від послуг спеціалізованих транспортно-експедиторських фірм[5]

Однак вона не торкнулася багатьох інших галузей таких, наприклад, як нафтохімія, борошномельна, маслоробна та ін. Представляють їх компанії воліють доручати транспортно-експедиційне обслуговування при транспортуванні їх товару спеціалізованим фірмам. Кількість таких фірм неухильно зростає, а сфера діяльності постійно розширюється [5]

Таким чином, паралельно з тенденцією відмови в ряді галузей від послуг спеціалізованих транспортно-експедиторських фірм в різних галузях спостерігається подальше їх зростання, зміцнення матеріальної бази, придбання фірмами у власність рухомого складу та його інфраструктури. Це дозволило істотно розширити види транспортно-експедиційних послуг, у тому числі здійснення перевезень, виконання комплексу транспортних послуг аж до реалізації варіанту "від складу до складу"[5]

Ще одна тенденція у розвитку транспортно-експедиційного обслуговування пов'язана з глобальною контейнеризацій перевезень. Вона торкнулася насамперед перевезень штучних (генеральних) вантажів, а також окремих вантажів, що перевозяться у контейнерах ніздрюватими судами-контейнеровозами, на ролл-трейлерах (судах з горизонтальним способом завантаження і вивантаження), контейнерними маршрутними поїздами і швидкісними автотягачами в зчепі з контейнерними шасі [3]

Глобальна контейнеризація перевезень скоригувала види транспортно-експедиційних послуг. Тут акцент зміщений у бік виконання операцій по комплектуванню та розукомплектуванню контейнерів, підбору однотипних вантажів при їх комплектуванні, організації перевалки контейнерів з одного виду транспорту на інший, розширення контейнерного парку, створення та експлуатації контейнерних складів і терміналів [3]

Для координації діяльності транспортно-експедиторських фірм регіонального рівня створена Міжрегіональна асоціація експедиторів (МАЕ). Що стосується міжнародного рівня, то національні асоціації експедиторів заснували в 1926 р Міжнародну федерацію асоціацій транспортних експедиторів (ФІАТА). Це неурядова організація, головна мета якої - забезпечення інтересів експедиторів на ринку міжнародних транспортних послуг [4]

Основними завданнями ФІАТА є:

- Об'єднання експедирування як галузі, надання їй організуючого начала;

- Доведення до споживачів інформації з переліком надаваних експедиційних послуг;

- Поліпшення якості надаваних членами ФІАТА послуг шляхом прийняття різних правил, що стосуються порядку надання експедиційних послуг, надання членам ФІАТА необхідної інформації;

- Розробка та впровадження в практику експедиторських фірм уніфікованих документів;

- Надання підтримки та захист інтересів експедиторів;

- Зміцнення і розширення зв'язків з перевізниками та їхніми організаціями;

- Професійна підготовка на міжнародному рівні експедиторських кадрів.

ФІАТА має у своєму складі дійсних членів, які представлені національними асоціаціями [4]

 

Висновки. Попит на експедиторські послуги щорічно зростає. Це пов'язане з тим, що функції організації 215 змішаних сполучень передаються із торговельних і промислових компаній у чисто транспортні. Замовники перевезень на експедиторському ринку вимагають надання високо якісної послуги. Традиційне експедирування має мало майбутнього, тому що все більше необхідне управління усім ланцюжком поставок. Глобалізаційні процеси впливають на діяльність вітчизняного транспорту і вимагають сучасні логістичні технології, реалізація транспортних умов зовнішньоторговельних контрактів здійснюється на основі партнерства із західними операторами. Воно базується на адекватності технічного й технологічного рівня виробничої бази, на професійній кваліфікації експедиторів і транспортників, відповідно норм і звичаїв експедиції вантажів в Україні й за кордоном. Основний економічний ефект від застосування прогресивних схем доставки пов'язаний з економією витрат на пакуванні, підвищенням схоронності вантажів, прискоренням доставки, економією витрат на вантажно-розвантажувальні роботи, скороченням експлуатаційних витрат на перевезення. Для створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг необхідно почати з формулювання та закріплення на законодавчому рівні визначення нових основних понять, які стосуються транспортно-експедиторської діяльності.

 

Література:

1. Наумов В. О. Тенденції розвитку експедиторських послуг/ В. О. Наумов // журнал «Перевізник» . – № 9. – 2013 – С. 28-31.

2. Плужников К. І. Транспортне експедирування: підручник. М .: Консульт, 1999. С. 48-56.

3. Перерозподіл функцій в транспортно–експедиторській діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vk.com/doc44044133_437453870?hash=f5a6c9a8f8d50bb3be&dl=5ea3f3e0dfd976811e

4. Транспортні-експедиційні логістичні послуги[Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Ira/Downloads/Upsal_2013_12_26.pdf

5. Експедирування ринкових відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/441/429

References:

1. Naumov V. O Tendentsii rozvytku ekspedytorskykh posluh/ V. O Naumov // zhurnal «Pereviznyk» . – № 9. – 2013 – S. 28-31.

2 . Pluzhnykov K. I. Transportne ekspedyruvannia: pidruchnyk. M .: Konsult, 1999. S. 48-56.

3. Pererozpodil funktsii v transportno–ekspedytorskii diialnosti [digital resource].–Access: https://vk.com/doc44044133_437453870?hash=f5a6c9a8f8d50bb3be&dl=5ea3f3e0dfd976811e

4. Transportni-ekspedytsiini lohistychni posluhy [digital resource]. – Access: file:///C:/Users/Ira/Downloads/Upsal_2013_12_26.pdf

5. Ekspedyruvannia rynkovykh vidnosyn [digital resource]. – Access: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/441/429

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.