к. е. н., Слободяник Н. П., Вергелес А. В. ЛОГІСТИЧНА КООРДИНАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА

УДК 65.012.34 (045)

 

ЛОГІСТИЧНА КООРДИНАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., доцент, Слободяник Н. П., Вергелес А. В.

Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету, Україна, м. Вінниця

У роботі «Логістична координація матеріальних потоків як конкурентна перевага підприємства» розглянуто суть механізму логістичної координації процесу управління на підприємстві.

Ключові слова: матеріальні потоки, підприємство, конкурентоспроможність, логістичні операції.

 

Вергелес А. В. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ / Винницкий торгово - экономический институт Киевского национального торгово - экономического университета, Украина, г. Винница.

В работе «Логистическая координация материальных потоков как конкурентное преимущество предприятия» рассмотрена сущность механизма логистической координации процесса управления на предприятии.

Ключевые слова: материальные потоки, предприятие, конкурентоспособность, логистические операции.

 

Vergeles A. V. LOGISTICS COORDINATION OF MATERIAL FLOW AS A COMPETITIVE ADVANTAGE BUSINESS / Vinnitsa Commerce - Economic Institute of the Kyiv National Trade - Economic University, Ukraine, Vinnitsa.

In "Logistical coordination of material flows as a competitive advantage of the company" looks into the mechanism of coordination of logistics management in the enterprise.

Keywords: material flows, company, competitiveness, logistics operations.

 

Вступ:

В умовах посилення конкуренції необхідною є інтеграція виробничих підприємств і торговельних організацій в єдину логістичну мережу для оптимізації матеріальних потоків і мінімізації витрат. Потрібні розробки організаційно - економічних механізмів і методичних інструментів координації наскрізних матеріальних потоків на принципах логістичного менеджменту.

Особливості логістичного підходу до координації матеріальних потоків і побудови на цій основі господарської діяльності підприємств, полягають у наступному: управління процесом товароруху стає найбільш пріоритетним напрямком у діяльності підприємства; логістика передбачає комплексний (наскрізний) підхід до управління матеріальними потоками, їх оптимізації, що обумовлює інтеграцію постачання, виробництва і збуту в єдиний процес. [3]

Відомо, що реалізація готової продукції характеризується наявністю конфліктів, що виникають в ході розподілення функцій по різних підрозділах. Логістична координація спрямована на подолання таких конфліктів шляхом оптимізації витрат за окремими напрямами і мінімізації витрат у цілому за матеріальним потоком. Ефективність виконання функцій логістичного управління визначається кінцевою метою ринкової стратегії того чи іншого підприємства - найбільш повне задоволення споживачів за рахунок постачання необхідного їм продукту.

Для забезпечення виробничого процесу здійснюються закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та інгредієнтів, тобто формується сфера постачання вихідними речовинами. Проходячи через виробництво, вихідні речовини перетворюються на виході в готову продукцію, яка після упаковки, маркування, комплектування, транспортування надходить на ринок у вигляді товару.

Підприємство слід визначати і розглядати, в першу чергу, як учасника процесу руху товарів, і вже в другу - як самостійну господарську одиницю . Для реалізації мети свого існування і забезпечення своєї конкурентоспроможності підприємство повинне шукати резерви не тільки всередині себе, але перш за все, у сфері взаємозв'язку з іншими учасниками процесу руху товару. Джерело підвищення конкурентоспроможності підприємства - результат синтезу цих двох напрямків діяльності. Концепція інтегрованої логістики, обумовлена глобалізацією економіки, передбачає інтеграцію видів логістичної діяльності як всередині компанії, так і поза нею, з постачальниками і споживачами. Розглядається загальний логістичний ланцюг, в який включені ланки з безлічі постачальників , виробників і споживачів. Концепція поширюється на всі типи підприємств: виробників , оптову та роздрібну торгівлю , підприємства послуг, організації державної сфери. Дана концепція отримала широке поширення за кордоном і являє собою реалізацію мети логістики як управління рухом товарів шляхом об'єднання учасників цього процесу. [1]

Ефективним шляхом протистояння конкурентам може стати створення комплексних промислово – торговельно - транспортних логістичних об'єктів та мереж. Вони повинні базуватися на таких принципах і напрямах інтеграції, як:

- організаційна (системна) інтеграція. Забезпечення взаємодії та узгодженої спряженості всіх елементів системи інтегрованого підприємства;

- управлінська інтеграція. Створення єдиного управління інтегрованим підприємством і матеріальним потоком на основі логістичної координації;

- логістична інтеграція. Координація всіх процесів матеріального потоку, сформованого за єдиною наскрізною технологією (починаючи від закупівлі вихідних сировини і матеріалів і закінчуючи поставкою готового товару споживачеві);

- комплексна інтеграція. Інтеграція за всіма зазначеними вище напрямками.

Аналіз використаних за кордоном інструментів логістичної координації показує: щоб підприємство вижило на ринку і було конкурентоспроможним, необхідний комплексний підхід до управління логістичних принципів.

Логістична роботи підприємства - процес вдосконалення роботи за рахунок використання концепцій логістики, спрямованих на оптимізацію потоково - розподільних процесів (матеріальних, фінансових, інформаційних або їх поєднань). Досягти оптимальних результатів можна лише, використовуючи маркетинг в взаємозв'язку з логістикою.

Розгляд підприємства є основою методологічного підходу організації управління підприємством і в цілому матеріалопотоком. Необхідний потік може бути визначений в результаті діяльності маркетингу, можливі варіанти вхідного потоку (ресурси) можуть бути розраховані і визначені постачальниками.

В якості інструменту, що використовується логістичною службою, рекомендується застосування нормативного методу обмеження витрат для досягнення конкурентоспроможності продукції за вартістю. Підтримання конкурентоспроможності необхідно проводити постійно і періодично розробляти і включати в бізнес-план заходи щодо зниження собівартості всього ланцюга: постачання - виробництво - збут. [2]

Для уникнення втрат внаслідок невірної оцінки рівня попиту з боку клієнта підприємства-виробника доцільно застосовувати логістичну концепцію "реагування на попит".

Удосконалення управління необхідно здійснювати виходячи з мети випуску певної, маркетинговими службами, продукції з заданими параметрами і характеристиками, що дозволяють забезпечити конкурентоспроможність. Ставиться мета - організація виробництва даної продукції з найменшими витратами. Для цього розробляються і встановлюються кожній службі граничні нормативи витрат, виконання яких забезпечує конкурентоспроможність продукції за вартістю.

Розраховуються витрати кожної ланки проходження потоку і загальні витрати виявляються найбільш витратні етапи, розробляються заходи щодо ресурсозбереження. Розраховуються витрати повного ланцюга руху і порівнюються з нормативом. Якщо витрати виходять вище нормативу, то розробляються додаткові заходи щодо їх мінімізації. Отриманий на виході підприємства заданий продукт реалізується за розробленими заздалегідь логістичними схемами в розрахунку на певного споживача.

Реакцію ринку на рівень логістичного обслуговування підприємства можна визначити через втрати частини покупців, викликані погіршенням сервісу. Щоб визначити, чи добре спрацювало підприємство в плані рівня логістичного сервісу, чи є зміни негативного характеру, необхідний інструмент виявлення проблеми і економічний механізм її усунення. Тут пропонується використовувати показник, що визначає якість потоку на виході, в області розподілу товару підприємства - коефіцієнт повноцінності вихідного потоку.

Коефіцієнт повноцінності вихідного потоку підприємства - показник, що характеризує якісну сторону поставок і відображає фактичний рівень задоволення заявленого попиту клієнтів на продукцію потрібного обсягу, асортименту та якість в потрібний час. [4]

Коефіцієнт повноцінності (Кп) визначається як відношення обсягу фактичних продажів до обсягу потенційних продажів і вимірюється у відсотках.

Розраховувати коефіцієнт повноцінності рекомендується по групам покупців, виділеним в результаті сегментування. Розрахунок коефіцієнта за групами покаже картину адекватності дій підприємства установкам, прийнятим ним відповідно з необхідністю забезпечення конкурентоздатності на ринку, і надасть інформацію менеджменту для прийняття управлінських рішень.

Пропонований показник покликаний бути індикатором, що визначає появу проблем. У разі, якщо показник виявив відхилення від нього або попередніх значень, або значень відповідних періодів з урахуванням сезонності, то далі проводиться подетальний аналіз, покликаний виявити причини змін. При такому підході економиться час: швидкий результат без попереднього проведення аналізів , що дозволяє приймати рішення більш своєчасно.

Висновок: Позитивні результати пропонованої структури організації логістики наступні: виключається копіювання функцій; підвищується кваліфікація персоналу за рахунок знання технологій, методів і прийомів логістики в кожній сфері діяльності; виконується оптимізуюча функція працівниками зі спеціалізованими знаннями; зберігається велика частина існуючої організаційної структури; забезпечується з'єднання горизонтальної та вертикальної інтеграції управління; підвищується стійкість системи .

Різноманітні підходи до планувань матеріальних потоків на різноманітних підприємствах дозволяють розробити ефективну систему методик прийняття управлінських рішень. Методика планування логістики універсальна, оскільки може використовуватися на будь-яких підприємствах.

Слід відзначити, що більшість методів і моделей, які широко застосовуються в різних галузях логістики, виникли зовсім недавно, тому мають деякі упущення та недоліки. Завдяки інтеграції елементів логістичної інфраструктури можливо ефективно управляти матеріальними, інформаційними потоками та запасами упродовж усього логістичного ланцюга.

 

Література:

1.Алькема В. Г. Система економічної безпеки логістичних утворень: [монографія] / Алькема В. Г. – К, : Дорадо-Друк, 2011. – 470 с.

2.Бондарєва І. О. Систематизація показників оцінки матеріального потоку підприємства /І. О. Бондарева, Н. О. Селезньова // Вісник Хмельницького Національного університету. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького національного університету, 2009. - №6 – Т. 3. «Економічні науки». – С. 179-182.

3. Стройко Т. В. Логістична інфраструктура: теоретичний аспект/ Т.В.Стройко //Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 7-8 квітня 2009 року).—Полтава.—2009.—С.105-106.

4. Хобта В. М. Розвиток системи управління матеріальними ресурсами підприємства: Монографія. – Донецьк: «Друкінфо», - 2012. – 143 с.

 

References:

1.Alkema V. G. The system of economic security logistics entities: [ monograph ] / VG Alkema - K : Dorado - Print , 2011. - 470 p.

2.Bondaryeva I. A. Ordering of material flow indicators for assessing enterprise / IO Bondarev, N. Seleznev / / Bulletin Khmelnytsky National University. - Inc : Publisher Khmelnitsky National University , 2009. - № 6 - T. 3. " Economics ". - S. 179-182 .

3. Ñòðîéêà T. V. Logistics infrastructure: a theoretical perspective / T.V.Stroyko / / Marketing of food market of Ukraine. Proceedings of the International Scientific Conference ( Poltava, 7-8 April 2009 ). , Poltava. -2009.- p.105 -106.

4. Hobta V. M. Development of material management company: Monograph. - Donetsk : " Drukinfo " - 2012. - 143 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.