к. і. н., Ткаченко І. В. ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Ткаченко І. В., к. і. н., доцент

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна, м. Суми.

Досліджуються проблеми формування індивідуального та національного людського капіталу шляхом інвестування в його розвиток, визначаються пріоритетні напрями інвестицій. Наголошується важливість усвідомлення індивідом необхідності інвестицій у власний людський капітал, формування відповідального ставлення до питання набуття суспільно значущих навичок і знань.

Ключові слова: індивідуальний людський капітал, національний людський капітал, інвестиції, капітал здоров’я, капітал знань, інтелектуальний капітал, соціальний капітал.

Ткаченко И. В. Проблемы инвестирования в индивидуальный и национальный человеческий капитал / Государственное высшее учебное заведение «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины», Украина.

Исследуются проблемы формирования индивидуального и национального человеческого капитала путем инвестирования в его развитие, определяются приоритетные направления инвестиций. Акцентируется важность осознания индивидом необходимости инвестиций в собственный человеческий капитал, формирование ответственного отношения к вопросу приобретения общественно значимих навыков и знаний.

Ключевые слова: индивидуальный человеческий капитал, национальный человеческий капитал, инвестиции, капитал здоровья, капитал знаний, интеллектуальный капитал, социальный капитал.

Tkachenko I.V. Problems of investing in individual and national human capital / State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”, Ukraine.

The problems of the formation of individual and national human capital by investing in its development are investigated, priority areas of investment are defined. The importance of understanding by the individual need for investment in their own human capital, formation of responsible attitude to the question of the acquisition of socially significant skills and knowledge are stressed.

Keywords: individual human capital, national human capital investment, capital health, knowledge capital, intellectual capital, social capital.

 

Вступ. Для сучасної України найактуальнішим питанням є створення конкурентоспроможної економіки та розвиток перспективних, високотехнологічних виробництв. В умовах побудови інноваційної економіки постає проблема формування людського капіталу як стратегічного ресурсу та основного фактору економічного зростання.

Дослідники виділяють три основні форми людського капіталу – індивідуальний, людський капітал фірми, національний людський капітал (НЛК). Складовими індивідуального людського капіталу є капітал здоровя, капітал освіти та інтелектуальний капітал. До людського капіталу фірми зараховують структурний та організаційний капітал, а також нематеріальні активи фірми. Національний людський капітал охоплює такі показники, як соціальний капітал, національні конкурентні переваги та національні інтелектуальні пріоритети [1, с. 13].

Формування індивідуального людського капіталу передбачає пріоритетність інвестування у капітал здоровя, оскільки саме воно є умовою ефективного використання складових людського капіталу. На початку ХХІ століття лідери світової науки зарахували проблему здоров`я до кола глобальних проблем. Наука диференціює поняття фізичного, психічного, соціального і духовного здоров`я. Важливим напрямом інвестування є державні видатки на охорону здоровя, збільшення мережі лікувальних закладів та їх матеріальне забезпечення.

Однак, в умовах затяжної економічної кризи та недофінансування сфери охорони здоровя видається слушною думка дослідників, які перевагу надають проблемі формування у людини розуміння необхідності інвестування у власний капітал здоровя упродовж усього життя. Необхідною є пропаганда на державному рівні здорового способу життя, яке передбачає фізичну активність, здорове харчування, відмову від шкідливих звичок, організацію побуту (житлових умов), умов праці та відпочинку [2].

Варто зауважити, що ведення здорового способу життя не завжди вимагає значних матеріальних витрат, і тому необхідним у даному випадку є поширення інформації про можливість самостійного примноження капіталу здоровя та подовження строку функціонування людського капіталу.

Одним із напрямів інвестування в індивідуальний людський капітал є витрати на загальну та спеціальну, формальну та неформальну освіту, а також підготовку на робочому місці. Здатність людини усвідомити необхідність отримання знань упродовж усього життя залежить від загального рівня культури, її світогляду, який формується у родині та на етапі отримання загальної освіти. Отже, вигідність матеріальних та нематеріальних інвестицій у даному випадку є очевидною.

На етапі побудови інноваційної економіки великі вимоги висуваються до якості спеціальної освіти, яка покликана забезпечити вигоди індивіду у вигляді збільшення доходів та в масштабах держави призвести до зростання валового національного продукту. За розрахунками вчених найбільш інтенсивно формування людського капіталу відбувається у сфері вищої освіти, що й зумовлює більшу частку державних інвестицій у структурі інвестицій у вищу освіту [3, с. 154]. Інвестиції в освіту та самоосвіту сприяють формуванню інтелектуального капіталу, складовими якого є знання, інформація, досвід, організаційні можливості, інформаційні канали.

На думку дослідників питання накопичення, розвитку та використання людського капіталу пов’язане зі станом національного людського капіталу і умовами його формування [1, с. 12]. Ефективність інвестицій у національний капітал залежить від факторів, що впливають на формування соціального капіталу. До їх числа слід зараховувати інституційне середовище, яке, на думку науковців, повинне бути сприятливим і справедливим та визначатися правовою та адміністративною інфраструктурою [3, с. 158]. У контексті даної проблеми інвестиціями у національний людський капітал варто вважати «соціогуманітарну, морально-етичну «експансію» в усі сфери нової економіки, визначальною складовою якої поряд з матеріальними факторами є людський капітал. На сучасному етапі формування української економіки видається вкрай важливою думка А. М. Колота про необхідність утвердження високих суспільних цінностей та формування сучасної корпоративної культури, визнання морально-духовних цінностей рушійною силою розвитку [4, с. 47].

Висновки. Інвестиції в індивідуальний людський капітал мають підвищити професійний рівень та продуктивні здібності людини, що видається можливим лише за умови усвідомлення нею доцільності набуття нових знань, навичок, досвіду та основної умови їх реалізації – здоровя. Соціальний капітал як основна складова національного людського капіталу потребує інвестицій для формування ефективного інституційного середовища, яке має суттєвий вплив на примноження людського капіталу. В той же час інститути соціальної держави можливо сформувати лише з урахуванням духовної, моральної та етичної складової.

 

Література:

1. Янин Д. А. Инвестиции в человеческий капитал инновационных производств как фактор повышения конкурентоспособности России / Д. А. Янин // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2013. – № 1. – С. 11-16.

2. Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.]; за наук. ред. Є. Приступи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-1114.html?page=7#47738

3. Шурпа С. Я. Інтегральна оцінка ефективності інвестування у людський капітал в Україні / С. Я. Шурпа // Экономика и управление. – 2013. – № 3. – С. 154-160.

4. Колот А.М. Наука про працю – теоретико-методологічне оновлення / А.М. Колот // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 45-49.

References:

1. Yanyn D.A. Investicyi v chelovecheskyj kapital innovacyonnych proizvodstv kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti Rossii / D.A. Yanyn // Vestnik Moskovskogo universiteta imeni` S. Yu. Vytte. Seryiya 1: Ekonomika I upravlenie. – 2013. – № 1. – S. 11-16.

2. Fizychna rekreaciya : navch. posib. dlya stud. vyshh. navch. zakl. fiz. vykhovannya i sportu / Prystupa Ye. N., Zhdanova O. M., Lynecz` M. M. [ta in.]; za nauk. red. Ye. Prystupy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://do.gendocs.ru/docs/index-1114.html?page=7#47738

3. Shurpa S. Ya. Integral`na ocinka efektyvnosti investuvannya u lyuds`kyj kapital v Ukrayini / S. Ya. Shurpa // Ekonomika i upravlenie. – 2013. – №3. – S. 154-160.

4. Kolot A.M. Nauka pro pracyu – teoretyko-metodologichne onovlennya / A.M. Kolot // Ukrayina: aspekty praci. – 2013. – № 1. – S. 45-49.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.