Плужник А. В. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 338.246:71:339.9

Плужник Андрій Васильович, асистент

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

В даній статті розглянуто основні підходи до визначення ролі економічної безпеки. Визначено необхідність в науковому обґрунтуванні економічної безпеки в національній економіці. Розглянуто основні концепції економічної безпеки. Проведено порівняльне дослідження співвідношення цілей та інтересів на різних рівнях економічної безпеки. Встановлено необхідність застосування комплексного, синергетичного підходу до економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека, національна економіка, глобалізація.

 

Плужник Андрей Васильевич, ассистент

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка

В данной статье рассмотрены основные подходы к определению роли экономической безопасности. Определена необходимость в научном обосновании экономической безопасности в национальной экономике. Рассмотрены основные концепции экономической безопасности. Проведено сравнительное исследование соотношения целей и интересов на разных уровнях экономической безопасности. Установлена необходимость применения комплексного, синергетического подхода к экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная экономика, глобализация.

 

Andriy W. Pluzhnyk, assistant

THE ROLE OF ECONOMIC SECURITY IN SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

This paper reviews the main approaches to the role of economic security. The necessity of the scientific rationale for the economic security of the national economy. Revealed the basic concept of economic security. A comparative study of relationship goals and interests at different levels of economic security. Established the need for an integrated, synergistic approach to economic security.

Keywords: economic security, national economy, globalization.

 

Сучасна глобальна економічна система характеризується наявністю катастроф, криз та інших негативних явищ, що виникають регулярно на міжнародному, національному, місцевому та локальному рівнях. В сучасній економіці одним з найголовніших завдань є стійкість розвитку всіх економічних і соціальних процесів. Це стосується глобальних економічних систем, національної економіки, економіки міст та регіонів, економіки транснаціональних корпорацій і маленьких підприємств. Глобальні ризики та загрози є небезпечними для суб’єктів всіх рівнів і ніхто не може бути абсолютно захищеним. Це породжує необхідність у науковому обґрунтуванні забезпечення захищеності як національної економіки, територіальних громад, підприємств, так і окремої людини, їх господарської діяльності, соціального життя та економіки в цілому. Стан захищеності всіх цих суб’єктів залежить від сформованих у суспільстві економічних відносин у формі динамічної інституціональної системи взаємозв'язків і мотивів економічних суб’єктів по задоволенню зростаючих матеріальних, технічних, соціальних та екологічних потреб. Зростання цих потреб породжує потужні стимули активізації економічної і соціальної діяльності економічних суб'єктів в досягненні конкурентних переваг і можливостей, усунення економічних загроз та мінімізації ризиків, які стоять на шляху досягнення цілей забезпечення економічної безпеки.

Важливою умовою реалізації завдань сучасної економіки України є перехід до моделі сталого розвитку із забезпеченням оптимального рівня державного регулювання, що гарантує нормальне функціонування багатоукладної економіки. Це забезпечить оптимальне функціонування національної економіки в цілому і на всіх її рівнях, дозволить досягти збалансованого вирішення соціально-економічних завдань при підвищення ролі економічної безпеки в умовах глобалізацій них процесів.

При науковому дослідженні економічної безпеки використовується взаємозв'язок сучасних і класичних економічних теорій, застосовується системний підхід і взаємозв'язок між економічними науками: економетрика, соціальна економіка, регіональна економіка, національна економіка, кібернетика, інституціональна економіка, економіка підприємства та інші. Використовуються сучасні економічні моделі зростання, інноваційного розвитку, теорії циклічного розвитку та інші.

В економічній науці є декілька концептуальних підходів, що до економічної безпеки. Відкритий або директивний підхід, заснований на ідеях максимального контролю, ізоляції економічної системи від зовнішніх загроз та ризиків і жорстке реагування на внутрішні. Така система була притаманна радянському союзу та іншим країнам по сьогодні. Економічна безпека розгадалась як економічна стабільність, помилково сприймаючи можливість управління всіма існуючими процесами і позитивного впливу на економічні процеси. Частково ці принципи, з різним успіхом, намагаються застосовувати сьогодні в країнах з перехідною та ринковою економікою.

Ліберальний або класичної школи підхід до забезпечення економічної безпеки, що ґрунтується на можливостях досягнення рівноваги, на сьогоднішній день не зустрічається в економіці. Більшість розвинутих країн тримають рівень зовнішньої економічної безпеки завдяки надлишковим фінансовим ресурсам, що дозволяє забезпечувати відносний внутрішній лібералізм в економіці не виключаюся державного контролю. Така практика застосовується в США, деяких європейських країнах та інших країнах.

Концепція нарощування потенціалу економічної безпеки, що активно використовувалась в після воєнний період країнами Європи та Азії, ґрунтується на активному державному регулюванні за умов обмеженості ресурсів (дефіциту одних і надлишку інших). При цьому незважаючи на загальну сукупність зовнішніх і внутрішніх ризиків досягається максимізація обороту і прибутковості капіталу. Функціонування такого підходу до економічної безпеки є не доцільним без зовнішньої «страховки» на випадок настання негативних наслідків для економіки. Зокрема подібний підхід використовують в Китаї, деяких країнах ЄС, США, Японії та ін.

Оскільки економічна безпека передбачає постійний розвиток соціально-економічних відносин, є можливим застосування згідно з теорією економічного зростання - екстенсивного та інтенсивного методів.

Екстенсивний підхід до формування і застосування економічної безпеки полягає в тому, що буде збільшена кількість ресурсів фінансових, технічних, людських для досягнення достатнього рівня. Позитивним в екстенсивному підході є збільшення кількості робочих місць із залученням кваліфікованих працівників, можливість більш повно охопити весь спектр ризиків та загроз і мати значний ресурс для прогнозування майбутніх кризових явиш та небезпек.

Інтенсивний підхід до розгляду та застосування економічної безпеки передбачає максимально ефективне використання ресурсів для досягнення необхідного рівня. Сюди входить ефективне використання фінансових ресурсів (зокрема і бюджетних), максимальне використання доступних технологічних ресурсів, впровадження економії в усіх сферах, підвищення кваліфікації працівників, застосування раціоналізації та інновацій. На нашу думку, доцільним буде поєднання інтенсивного та інтенсивного підходу, в тій мірі, в які забезпечить максимізацію рівня економічної безпеки.

Різноманітність історично складених, наукових та оперативних заходів економічної безпеки, призвело до значної кількості, часто не сумісних підходів та концепцій, зокрема основні: функціональний, системний, диференційований, відкритий та змішаний, нормативно-правовий і синергетичний.

Економічна безпека є постійно динамічною категорією, зміст якої постійно змінюється під впливом зміни загроз та ризиків на міжнародному, національному, місцевому та мікрорівні. Однією з проблем національної безпеки України є неузгодженість підходу по досягненню економічної безпеки на різних рівнях, адже від загальної економічної безпеки індивідів залежить безпека територіальної громади, так і від сукупності територіальних громад залежить безпека національної економіки. Те саме стосується співвідношення економічної безпеки підприємств, корпорацій, споживачів і національної економіки – вони всі є синергетично взаємопов’язані.

Категорія «економічна безпека» має ряд особливостей та спільних ознак при визначенні її ролі в економічному та суспільному розвитку на різних рівнях (табл.1).

Таблиця 1

Особливості ролі економічної безпеки в економічному та соціальному розвитку на різних рівнях

 

Міжнародний та макрорівень

Мезорівень (регіон, місто)

Мікрорівень

-   відмінності національних інтересів;

-   прагнення до само ідентифікації і виділення із загальних інтересів;

-   реалізація власних інтересів в процесі глобалізації;

-   максимізація позитивних переваг географічних, кліматичних і інших ресурсів;

-   мінімізація впливів недоліків інституціональних систем;

-   прагнення до самодостатності, стійкості розвитку.

-   відмінності місцевих (муніципальних) інтересів;

-   конкурентна боротьба за фінансові, інвестиційні, людські ресурси;

-   прагнення до конкурентної реалізації інтересів в національній економіці;

-   нерівність по всім видам ресурсів;

-   уникнення загострення політичних та економічних конфліктів на місцевому рівні;

-   прагнення до самодостатності, стійкості розвитку.

 

-   посилення конкуренції на всіх рівнях;

-   боротьба за ресурси і споживачів;

-   інформаційна та технологічна боротьба;

-   прагнення до монополізації;

-   мінімізація регулювання;

-   фізичний захист;

-   прагнення до самодостатності, стійкості розвитку.

 

 

 

Спільні та взаємопов’язані аспекти, цілі, інтереси, загрози та небезпеки на всіх рівнях економічно соціальних відносин робить можливим та необхідним застосування комплексного, синергетичного підходу до економічної безпеки, що переважно базується на інституціональній теорії. Це проявляється через загальний взаємозв’язок економічної безпеки від рівня індивіда до глобального, оскільки безпека на кожному рівні можлива лише за досягнення допустимого рівня безпеки на попередньому.

 

Література:

1. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С.Власюк; Нац. інститут проблем міжнародної безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. - К., 2008. - 48 с.

2. Поняття та зміст економічної безпеки [Електронний ресурс] Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12lcizeb.pdf

3. Економічна безпека: навчальний посібник. / [О.Є. Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко] – КНТ. – 2009. – 400 с.

 

References:

1. O.S. Vlasyuk Theory and practice of economic security in the sciences of economics / O.S.Vlasyuk, Nat. Institute for International Security at the National. Security and Defense Council of Ukraine. - K., 2008. - 48 p.

2. The concept and content of economic security [electronic resource] Mode of access: archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12lcizeb.pdf

3. Economic security: a tutorial. / [O. Korystin, O. Baranowski, L. Gerasimenko] - CST. - 2009. - 400 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.