Максюта В. В. ДІАГНОСТИКА ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

УДК 331.101.6:339.37

 

Максюта Вікторія Василівна, аспірант

ДІАГНОСТИКА ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Вищий навчальний застава Укоопспілки «Полтавський університет економіки й торгівлі»

 

Максюта Виктория Васильевна, аспирант

ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАГРУЗКИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Высшее учебное заведение Укоопсоюза "Полтавский университет экономики и торговли"

 

Victoria V. Maksuta, postgraduate

FACTORS DIAGNOSIS IN INCREASING WORKLOADS IN RETAIL CONSUMER COOPERATIVES

Higher education institution Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade"

В даній статті проведено діагностику факторів зростання середньомісячного навантаження в роздрібній торгівлі споживчої кооперації за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона. Виявлено ступінь впливу ряду факторів на продуктивність праці та запропоновані найефективніші, на думку автора, способи її підвищення.

Ключові слова: коефіцієнт кореляції Пірсона, продуктивність праці, роздрібна торгівля споживчої кооперації, середньомісячне навантаження на одного працівника,фактори підвищення продуктивності праці.

 

В данной статье проведена диагностика факторов роста среднемесячной нагрузки в розничной торговле потребительской кооперации с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Выявлено степень влияния ряда факторов на производительность труда и предложены эффективные, по мнению автора, способы ее повышения.

Ключевые слова: коэффициент корреляции Пирсона, производительность труда, розничная торговля потребительской кооперации, среднемесячная нагрузка на одного работника, факторы повышения производительности труда.

 

In this article the diagnosis of growth of average load factors in the retail consumer cooperatives done by using Pearson's correlation coefficient. Revealed the impact of several factors on productivity and proposed the most effective way to improve it, according to the author.

Keywords: Pearson correlation coefficient, productivity, retail, consumer cooperatives, the average workload per employee, ways to increase productivity.

 

В ринкових умовах господарювання ефективне управління персоналом торгівельних підприємств можливе за рахунок досягнення оптимального рівня продуктивності праці. Зростання її в роздрібній торгівлі споживчої кооперації досягається не лише впровадженням новітніх досягнень в області техніки, технології та управління підприємством, але в першу чергу за рахунок діагностики факторів зростання середньомісячного навантаження та виявленні найефективніших резервів її підвищення.

Значний вклад в дослідження проблеми управління продуктивністю праці внесли Л.І. Абалкін, В.В. Адамчук, А.М. Амосов, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, І.М. Герчикова, В.К. Гупалов, Г. Емерсон, О.І. Здоров, А.В. Калина, В.В. Кривошей, М.Х. Мескон, Д.С. Сінк, Н.О. Павловська, Н.Я. Пітель, В.А. Плаксов, А. Ревенко, В. Філева, Ю. Фоміна, В.В. Шалімов, та інші вчені.

На основі даних таблиці 1 нами проведена кореляція методом Пірсона. Так, виміряний ступінь впливу на середньомісячне навантаження, у % до попереднього року (У) наступних змінних: частки обороту мережі, розташованої у сільській місцевості, % (Х1 ); продажу продовольчих товарів у торговій мережі, у % до попереднього року в діючих цінах (Х2 ); витрат на оплату праці, у % до обороту (Х3 ); товарних запасів в торговій мережі, у % до попереднього року (Х4 ); кількості магазинів, у % до попереднього року (Х5); торгової площі магазинів, у % до попереднього року (Х6 ); оборотності товарів, у % до попереднього року (Х7 ).

Таблиця 1

Показники господарської діяльності підприємств роздрібній торгівлі споживчої кооперації в 2002-2010 рр. [2-5]

 

Роки

У

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

2002

119,4

57,1

99,9

7,00

105,53

88,79

89,02

100

2003

128,1

55,7

106,3

6,60

109,56

90,92

92,09

100

2004

126,77

56,2

113,6

6,60

103,43

89,61

92,41

92,5

2005

133,07

55,4

113,8

6,59

126,89

92,85

94,24

94,59

2006

121,51

54,8

106,1

6,85

116,30

89,63

90,63

105,71

2007

121,23

55,0

98,1

6,88

101,07

90,04

91,09

100

2008

130

56,8

121,4

6,85

114,71

91,38

92,56

89,19

2009

119,78

58,9

105,1

6,61

105,03

86,15

87,11

96,97

2010

133,94

57,3

121

6,17

101,85

97,16

97,82

93,75

 

 

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що на підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації на протязі 2002-2010 рр. продаж продовольчих товарів у торговій мережі, кількість магазинів та торгова площа магазинів не мали лінійного статистичного зв'язку з продуктивністю праці, але не виключена наявність нелінійного зв'язку. Так, на продуктивність праці взагалі не впливає зростання чи скорочення кількості магазинів, розмір їх торгівельної площі, а головне не має значення продовольчі чи не продовольчі товари необхідно реалізувати.

 

Повний варіант статті за посиланням Stattya_Maksyuta.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.