Поплавська Г. В. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Поплавська Г. В.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Луцький педагогічний коледж,

Луцьк, просп. Волі, 36, 43010

У статті розкриваються питання доцільності використання мультимедійних засобів навчання на різних типах занять (лекційні, практичні та лабораторні роботи). Даються рекомендації щодо проведення лекційних занять з використанням мультимедія.

Ключові слова: мультимедійні технології, мультимедійні презентації, інформаційні технології, електронні підручники, анімація, відеоролики.

 

Поплавская А. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Луцкий педагогический колледж,

Луцк, просп. Свободы, 36, 43010

В статье раскрываются вопросы целесообразности использования мультимедийных средств обучения на различных типах занятий (лекционные, практические и лабораторные работы). Даются рекомендации относительно проведения лекционных занятий с использованием мультимедиа.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедийные презентации, информационные технологии, электронные учебники, анимация, видеоролики.

 

Poplavska G.V.

USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS OF FUTURE TEACHERS

Lutsk Teachers College,

Luck, Voli,36, 43010

 

The article describes the rationale for the use of multimedia training on different types of classes (no lectures, practical and laboratory work). The recommendations on lectures using media.

Keywords: multimedia technology, multimedia presentations, information technology, electronic books, animation, videos.

 

Мультимедійні технології є на сьогоднішній день найбільш "модним" напрямом використання інформаційно-комп’ютерних технологій у сфері освіти.

У широкому сенсі "мультимедія" означає спектр інформаційних технологій, що використовують різноманітні програмні та технічні засоби з метою найбільш ефективного впливу на користувача (що став одночасно і читачем, і слухачем, і глядачем). Завдяки застосуванню в мультимедійних продуктах і послугах одночасної дії графічної, аудіо (звукової) і візуальної інформації ці засоби володіють великим емоційним зарядом і активно включають увагу користувача (слухача).

Підвищення якості вищої освіти визначається використанням нових методів і засобів навчання. Активне навчання потребує залучення студентів до навчального процесу. Широке застосування мультимедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: на етапі самостійної підготовки студентів, на лекціях, практичних та лабораторних заняттях.

Експериментально встановлено, що у ході усного викладення матеріалу за хвилину слухач сприймає і здатний обробити до однієї тисячі умовних одиниць інформації, а в разі "підключення" органів зору – до 100 тисяч таких одиниць [1]. Тому абсолютно очевидна висока ефективність використання в навчанні мультимедійних засобів, основа яких – зорове та слухове сприйняття матеріалу.

Як основний технічний засіб мультимедійних технологій, безумовно, виступає комп’ютер, оснащений необхідним програмним забезпеченням і мультимедійним проектором. Звісно, що комп’ютер не замінює собою викладача, а є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником.

Завдяки своїм можливостям і розвитку технічних засобів мультимедійні технології можуть застосовуватися під час проведення практично всіх видів навчальних занять.

У процесі читання лекції викладач, маючи у своєму розпорядженні обмеження на час, викладає основні поняття курсу і дає направляючі вказівки і пояснення студентам по змісту самостійно вивченого матеріалу. У цих умовах для підвищення якості й ефективності навчання збільшується значення візуалізації навчальної інформації.

Викладач у мультимедійній лекційній аудиторії отримує замість дошки та крейди потужний інструмент для представлення інформації в різнорідній формі (текст, графіка, анімація, звук, цифрове відео та ін). Істотним є те, що відсутня необхідність ведення студентами конспектів, оскільки вся навчальна інформація подається їм у електронному вигляді.

Мультимедійні лекції можна використовувати для викладання практично всіх курсів. Якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності, як показує практика, істотно зростає.

Традиційно на лекційних заняттях використовуються презентації — набір слайдів, представлених у певному порядку. Презентація демонструється на великому екрані за допомогою мультимедійного проектора і служить ілюстрацією до розповіді викладача. Як інформаційне наповнення презентації можуть бути використані різні види інформації (текстова, аудіо, графічна, анімація, відео та ін.).

Під час проведення групових і практичних занять також доцільно використовувати презентації, проте тут є свої особливості. Презентацію можна демонструвати як за допомогою проектора, так і (під час проведення занять в комп’ютерному класі) на екранах моніторів. Під час проведення таких видів занять доцільно використовувати презентації як частину заняття, наприклад, у вступній частині заняття для повторення раніше пройденого матеріалу. У даному випадку презентацією може керувати і викладач, і студент.

Останнім часом багато уваги приділяється створенню й удосконаленню електронних підручників з різних дисциплін. Важливим моментом тут є використання мультимедійних засобів для підвищення наочності інформації до такої міри, яка не порівняна з використанням звичайних "паперових" підручників. Електронні підручники з великим успіхом застосовуються на різних заняттях і в ході самостійної підготовки.

Ще одним аспектом застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі є навчальні програми. Дані програми застосовуються, як правило, на практичних заняттях і дозволяють імітувати будь-які процеси та явища або працювати як електронний тренажер.

Досвід використання електронних підручників, навчальних програм і електронних тренажерів показує, що їх ефективність залежить, у першу чергу, від наявності зворотного зв’язку зі студентами.

Демонстрація навчальних відеофільмів є одним із компонентів мультимедійних технологій. Наявність спеціальних програм — відеоредакторів дозволяє досить швидко змонтувати фільм із відзнятих фрагментів, накласти звук на відеоряд і додати необхідні коментарі — субтитри.

Висновок. Отже, використання мультимедійних технологій дозволяє істотно підвищити ефективність навчального процесу. Проте, поряд з очевидними перевагами даних технологій існують проблемні питання їх використання:

• для створення і використання мультимедійного матеріалу необхідне знання персонального комп’ютера та навички роботи зі спеціальним програмним забезпеченням, яке є не у кожного викладача або студента;

• створення мультимедійних продуктів — процес, який вимагає серйозних часових затрат і знань з різноманітних галузей;

• зловживання спецефектами і надмірні обсяги інформації, які представлені мультимедійними засобами, можуть відволікати увагу в процесі навчання;

• часто під час розробки мультимедійних засобів навчання акцент робиться не на навчання, не на допомогу студенту, а на технологію програмної реалізації.

Попри все, частина проблем може бути успішно вирішена, наприклад, залучення спеціалістів у галузі мультимедійних технологій або підвищення кваліфікації викладацького складу на спеціальних курсах і семінарах.

У цілому, мультимедія є виключно корисною і плідною навчальною технологією, завдяки притаманній їй якості гнучкості, інтерактивності та інтеграції різноманітних типів мультимедійної навчальної інформації. Мультимедійні засоби навчання є перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надати масиви інформації у більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації, і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівню сприйняття конкретного контингенту студентів. Вирішивши проблемні питання, можна підняти процес навчання на якісно новий рівень.

 

Література:

1. Іванов В. Ф., Мелещенко О. К. Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування. — К.: ІЗМН, 2006. — 352 с.

2. Крилов І. В. Інформаційні технології: теорія і практика — К.: Центр, 2006. — 128 с.

3. Морева Н. А. Современная технология учебного занятия / Под ред. Н. А. Морева. — М.: Просвещение, 2007. — 156 с.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации педагог. кадров / Под ред.Е. С. Полат. — 2-е изд.; стер. — М.: Академия, 2005. — 272 с.

 

References:

1. Ivanov, VF, Meleschenko AK Modern computer technology and mass communication: Aspects of application. - K. IZMN, 2006. - 352 p.

2. I. Krylov Information Technology: Theory and Practice - K.: The Center, 2006. - 128 p.

3. Morev NA Modern technology uchebnoho Classes / Ed. N. A. Morev. - M.: Education, 2007. - 156 p.

4. New Projects Teaching and Information Technology in the system of education: learning.manual for students of ped. universities and systems Improving teacher qualifications. personnel / Under red.E. S. Polat. - 2nd ed.; Erased. - Moscow: Academy, 2005. - 272 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.