Бондар Н. Д. АКТУАЛЬНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

УДК 796.072;796.5

 

Бондар Н. Д.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Вінниця.

 

Анотація. У статті проводиться аналіз значення іноземної мови для фахівців туристичної галузі, формування мовних комунікативних здібностей сучасних спеціалістів, удосконалення процесу формування іншомовної компетенції, яка є необхідним компонентом повноцінної професійної підготовки фахівців у галузі туризму.

Ключові слова: «диференціація професійної підготовки», «туристична галузь», «тенденція», «мовні комунікативні здібності», «іншомовна компетенція».

 

Бондарь Н.Д.

Актуальность усовершенствования иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов отрасли туризма / Винницкий торгово-економический институт Киевского национального торгово-економического университета, Украина, г. Винница.

Аннотация. В статье проводится анализ значения иностранного языка для специалистов туристической отрасли, формирования языковых коммуникативных способностей современных специалистов, усовершенствования процесса формирования иноязычной компетенции, которая является необходимым компонентом полноценной профессиональной подготовки специалистов в отрасли туризма.

Ключевые слова: «дифференцирование профессиональной подготовки», «туристическая отрасль», «тенденция», «языковые коммуникативные способности», «иноязычная компетенция».

 

Bondar N.

Urgency of Raising Foreign Language Proficiency of Future Experts of Tourism / Vinnytsia Institute of Trade and Economics, Ukraine.

Annotation. The meaning of the foreign language for the experts of tourism is analyzed in the article. The improvement of the process of formation of linguistic communicative competence as a necessary component of the professional background of modern specialists in tourism is revealed.

Keywords: «differentiation of professional education», «tourism», «tendency», «linguistic communicative skills», «foreign competence».

 

Вступ. В сучасних умовах вивчення іноземної мови у вищих закладах освіти є важливим напрямком оптимізації підготовки нової генерації спеціалістів, максимального задоволення освітніх потреб особистості і суспільства, диференціації професійної підготовки, умовою, за якою наша країна входить до світового освітнього простору [1].

Цілком очевидно, що на тлі процесів глобалізації все більшого значення набувають іншомовні комунікативні здібності сучасних спеціалістів. При цьому все більшої актуальності набуває завдання удосконалення процесу формування іншомовної компетенції, що є невід’ємним компонентом повноцінної професійної підготовки та передумовою продуктивної діяльності фахівців у галузі туризму.

Варто зазначити, що сьогодні на Європейському континенті розмовляють на більш, ніж 225 мовах. Багато європейців вважають, що багатомовний спосіб життя є нормою. Не випадково статистичні дані свідчать, що майже половина громадян Європейського Союзу розмовляють принаймні ще на одній мові, окрім своєї рідної.

Англійська продовжує збільшувати свою частку (нішу) як найбільш розповсюджена іноземна мова. Загалом найпоширенішими мовами Європейського Союзу є англійська (для 13% населення вона є рідною; для 34% – іноземною); німецька (відповідно 18% та 12%); французька (12% – 11%); італійська (13% – 2%); іспанська (9% – 5%); польська (9% – 1%). Щодо української мови, то вона зазвичай класифікується як регіональна європейська мова, на якій розмовляють в основному в Україні та сусідніх з нею державах. Це безперечно ускладнює проблему міжкультурного спілкування та створює перепони на шляху приєднання нашої держави до загальноєвропейського інтеграційного процесу [3].

В наш час актуальним є включення до “Європи знань” через знання мов, інтенсифікація процесу оволодіння мовами, інтегрування в світовій освітній простір, де домінує тенденція всіх педагогічних систем до універсалізації, інтернаціалізації, глобалізації, діалогу культур, інтелектуального, культурного спілкування.

В цьому процесі важливим є володіння універсальними для всіх мов і культур еталонними стандартами, фактами; урахування специфічного, індивідуального, автентичність сприймання засвоєння інформації; її культурна і когнітивна ідентифікація; збіг в ціннісних орієнтаціях і судженнях.

В процесі оволодіння іноземною мовою відбувається когнітивний розвиток особистості суб’єкта навчання. Парадигма його розумових дій повинна бути включена в процес пізнання нової цивілізації, культури, які відрізняються багатьма параметрами, категоріями, рівнем абстрагування, обсягом понять [2].

Особливої популярності набуває тенденція вивчення іноземної мови майбутніми фахівцями туризму, оскільки, лише занурюючись у мовне середовище можна швидше подолати мовний бар’єр і почати вільно говорити і спілкуватися. Крім того, перебуваючи в адекватному мовному середовищі, ті, хто вивчає туризм, мають можливість познайомитися з культурою, побутом, традиціями та іншими реаліями країни, мову якої вони вивчають.

Оволодіння іноземними мовами – тривалий процес, важлива передумова особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Ефективна іншомовна підготовка фахівців / майбутніх фахівців сфери туризму вимагає якісно нових підходів до змістової та організаційно-методичної сторін лінгводидактичної діяльності. При цьому не викликає сумніву, що основним, методичним принципом навчання іноземної мови має залишатися принцип комунікативності [4].

Даний підхід особливо актуальний у підготовці спеціалістів для туристичної галузі, оскільки він полягає у створенні таких ситуацій, що є максимально наближеними до особливостей реального процесу комунікації. Це дає змогу цілеспрямовано розвивати необхідні навики та вміння, практикувати використання мовних форм та мовленнєвих зразків для потреб професійної діяльності.

Однією з найважливіших складових загального рівня володіння іноземною мовою спеціалістів, які працюють в галузі туризму, є їхня соціокультурна компетенція. Таким чином, соціокультурний зміст у викладанні іноземних мов відіграє надзвичайно важливу роль. Відповідно, зміст дисципліни повинен містити велику кількість автентичного матеріалу, який стимулюватиме у студентів рефлексію, сприятиме їхньому розумінню власної культури й соціальних норм поведінки, викликатиме зацікавленість і повагу до інших культур.

У структурі соціокультурної компетенції зазвичай виділяють уміння адекватного сприйняття, ідентифікації і тлумачення самого поняття “культура”, здатність встановлювати зв’язок між власною та іноземною культурою, розпізнавати і застосовувати різні стратегії для встановлення контактів з представниками інших соціокультурних груп, уміння виконувати роль посередника між власною та іноземною культурами, ефективно керувати розв’язанням непорозумінь і міжкультурних конфліктів [3].

Саме міжкультурний підхід до навчання дає можливість адекватно сприймати іншомовні поняття та вживати їх у різноманітних соціально-зумовлених ситуаціях.

Серед низки іншомовних компетенцій фахівців галузі туризму чільне місце займає лексична компетенція як невід’ємний компонент компетенції лінгвістичної.

Традиційно вважається, що компетенція – це норма освітньої підготовки студента, при цьому визначається роль ключових компетенцій, загальних для всіх професій та спеціальностей, універсальних у різних ситуаціях. Компетентність, стосовно компетенції, виступає як інтегративне поняття, що характеризує людину як суб'єкт, який реалізує в практичній діяльності компетенції, якими він володіє.

Формування компетентності, тобто здатності застосовувати знання та вміння в реальній життєвій ситуації, є однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти. Компетентністний підхід до підготовки фахівців у ВНЗ полягає в набутті та розвитку у студентів набору ключових, загальногалузевих та предметних компетенцій, які визначають його успішну адаптацію в суспільстві.

Ні для кого не секрет, що останніми роками туристична індустрія переживає період бурхливого розвитку, що, в свою чергу призводить до виникнення нових лексичних одиниць, які постійно переміщуються з однієї сфери функціонування в іншу. Відтак, окремим лінгводидактичним завданням є відбір релевантних професійним контекстам туристичної галузі реалій, з’ясування засобів їх лексичного відображення, розробка та реалізація їхнього засвоєння у практиці навчання іноземної мови.

Це сприяє кращому засвоєнню обґрунтованих лінгвокраїнознавчих знань про конкретну країну.

Сьогодні актуальною є розробка нової моделі гуманітарної освіти, формування мотивації навчання дає можливість впливати на оцінку структур навчання, які пропонуються студенту; на визначення проміжної і кінцевої мети; на побудову педагогічного процесу, який відповідає інтересам, цілям, потребам студентів.

Для цього в процесі вивчення іноземної мови приділяється увага комунікативній функції студентів, а також пізнавальній – в такому обсязі і співвідношенні, які були б необхідними і доцільними з точки зору кінцевих цілей навчання студентів вузу.

При цьому, головними завданнями вищої освіти в сфері вивчення іноземних мов е: забезпечення фундаментальної наукової, професійної і практичної підготовки студентів; здобування знань і навичок володіння іноземної мови студентами різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей; удосконалення наукової і професійної підготовки.

Успішне вирішення цих завдань в значній мірі залежить від того, як швидко та інтенсивно відбудуться процеси адаптації студентів до навчального процесу у вищому навчальному закладі. [5]

Для реалізації особистісно-дієвого підходу до навчання студентів викладачі іноземних мов повинні знати інтелектуальні здібності, мотиви, інтереси, особливості процесу мислення, рівень культури розумової праці студента, що передбачає дії, при яких кожен викладач ставиться до студента як до унікальної особистості, визнає його права, дає можливість йому самореалізуватися.

В ході постійних занять увага викладачів іноземних мов зосереджена на тому, що метою навчання є не тільки оволодіння студентами певними знаннями, вміннями, навичками, а й вплив на формування основних якостей особистості студента.

В процесі навчання звертаємо увагу на створення умов самореалізації та самоствердження особистості, розвитку її вподобань та формуванню гуманності в повсякденних відношеннях. На досягнення цього впливає: чітке визначення мети та завдань вивчення іноземних мов у вузі; конкретизація їх за рівнями підготовки; визначення оптимального обсягу навчального плану кожного рівня; раціональний розподіл часу в межах навчального плану за видами діяльності між практичними, теоретичними та самостійними формами навчання; диференціація та індивідуалізація навчання.

Вивчення іноземних мов зорієнтоване на фундаменталізацію підготовки спеціалістів туристського профілю, яка здійснюється у двох взаємопов’язаних напрямках: профілювання фундаментальної підготовки, що передбачає оптимізацію змісту фундаментальних дисциплін з ціннісними орієнтирами дисциплін професійного напрямку; фундаментальність професійного вивчення іноземних мов – підвищення світоглядно-методологічного рівня викладання спеціальних курсів з іноземних мов.

Висновки. Резюмуючи вищесказане варто підкреслити, що вивчення іноземної мови тісно пов’язане з реалізацією принципів професійно-орієнтованого підходу до процесу навчання і специфікою викладання іноземної мови з визначеною метою підготовки фахівців туристичної галузі.

 

Література:

1. Биркун Л.В. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови / Биркун Л.В. – Oxford University Press. – 1998. – 48c.

2. Воробьева С.А. Деловой английский язык для сферы туризма. Your Way to Tourism / Воробьева С.А. – М. : Филоматис, 2006. – 352 с.

3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Пассов Е.И. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.

4. Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму: навчально-методичний посібник / [В.Т.Лозовецька, Л.Б.Лук’янова, Л.В.Козак та ін.] : за заг. ред. В.Т. Лозовецької – К. : 2010. – 382 с.

5. Oxford University Press. Power, Pedagogy & Practice. 1997. – 400 p.

 

References:

1. Byrkun L.V. Komunikatyvni metody ta materialy dlya vykladannya angliyskoyi movy / Byrkun L.V. – Oxford University Press. – 1998. – 48 s.

2. Vorobeva S.A. Delovoy angliyskiy yazyk dlya sfery turizma. Your Way to Tourism. / Vorobeva S.A. – M. : Filomatis, 2006. – 352 s.

3. Passov E.Y. Kommunikativnyi metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu / Passov E.Y. – М. : Prosveshchenie, 1991. – 223 s.

4. Formuvannya profesiynoi kompetentnosti fakhivtsya sfery poslug i turysmu: navchalno-metodychnyi posibnyk / [V.Т. Lozovetska, L.B. Lukyanova, L.V. Kozak ta in.] : za zag. red. V.Т. Lozovetskoyi – К. : 2010. – 382 s.

5. Oxford University Press. Power, Pedagogy & Practice. 1997. – 400 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.