Михайлов В. , Михайлов В. , Коростильова Ю. НОРМА МАСИ ТІЛА ЯК КРИТЕРІЙ В ОЦІНЮВАННІ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК

Михайлов Віталій1, Михайлов Володимир2оростильова Юлія 3

НОРМа МАСИ ТІЛА ЯК критерій в оцінюванні СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВЯ ЖІНОК

1Національний університет «Львівська політехніка»

2Навчально-спортивна база літніх видів спорту

3Національна збірна команда України

 

Михайлов Виталий 1, Михайлов Владимир 2, Коростылёва Юлия 3

НОРМА МАССЫ ТЕЛА КАК КРИТЕРИЙ В ОЦЕНИВАНИИ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

 1Национальный университет «Львовская политехника»,

 2Учебно-спортивная база летних видов спорта,

 3Национальная сборная команда Украины

 

VitaliyMykhaylov1, VolodymyrMykhaylov2, YuliyaKorostylova3. BODY MASS NORMASTHEASSESSMENT CRITERION OF WOMEN’S SOMATIC HEALTH

1Lviv Polytechnic National University,

 2Educational-Sports Base of Summer Sports Events,  

3The Ukraine National Team

 

Анотації. Контроль та оцінювання маси тіла є однією із складових у визначенні соматичного здоров’я людини. Мета дослідження – визначити відповідність вимогам соматичного здоров’я різних норм маси тіла в залежності від зросту жінок. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, методи математичної статистики. Встановлені розбіжності у вимогах 8 методик до норм маси тіла жінок у діапазоні зросту від 1,45÷1,91 м за наступними показниками: величина, розмах, варіативність норм та динаміки приросту маси тіла на 1 см зросту. Знайдено, що індекси маси тіла для різних норм мають різну динаміку та варіативність і не завжди відповідають вимогам соматичного здоров’я жінок.

Ключові слова: соматичне, здоров’я, ІМТ, зріст, маса, жінки.

 

Виталий Михайлов1, Владимир Михайлов2, Юлия Коростылёва3. Норма массы тела как критерий в оценивании соматического здоровья женщин.

1Национальный университет «Львовская политехника»,

2Учебно-спортивная база летних видов спорта,

3Национальная сборная команда Украины.

 

Контроль и оценка массы тела является одной из составляющих в определении соматического здоровья человека. Цель исследования – определить соответствие требованиям соматического здоровья различных норм массы тела в зависимости от роста женщин. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение, методы математической статистики. Установлены расхождения в требованиях 8 методик к нормам массы тела женщин в диапазоне роста от 1,45÷1,91 м по следующим показателям: величина, размах, вариативность и динамика прироста массы тела на 1 см роста. Найдено, что индексы массы тела для различных норм имеют разную динамику и вариативность и не всегда отвечают требованиям соматического здоровья женщин. При оценке норм массы тела следует учитывать профессиональные, спортивные, эстетические, оздоровительные и другие требования.

Ключевые слова: соматическое, здоровье, ИМТ, рост, масса, женщины.

 

VitaliyMykhaylov1, VolodymyrMykhaylov2, YuliyaKorostylova3. Body Mass NormastheAssessment Criterion of Women’s Somatic Health.

1Lviv Polytechnic National University,

2Educational-Sports Base of Summer Sports Events,

3The Ukraine National Team. Monitoring and evaluation of body weight is one of the components in the defining of human somatic health. The aim of the research is to define the adequacy of somatic health and different body mass norms depending on women’s height. The methods of the research are: theoretical analysis and generalization, methods of mathematical statistics. The disagreements in the requirements by 8 techniques to female body mass norms in height range 1.45÷1.91 m were found. They are: size, scope, variation, and dynamics of body weight increase comparing to 1 cm of height. Body Mass Indexes of different norms were found to have different dynamic and variation and they not always properly qualify women’s somatic health. Professional, sports, aesthetic, health-improving and other requirements should be taken into consideration in body weight norm assessment.

Key words: somatic, health, BMI, height, weight, women.

 

Постановка проблеми. Контроль та оцінювання маси тіла є однією із складових у визначенні соматичного здоров’я людини [1]. Особлива увага цьому питанню приділяється жіночим контингентом, оскільки нормальна маса тіла виступає не тільки як характерна ознака здоров’я та дотримання здорового способу життя, але значною мірою краси тіла та зовнішньої привабливості. Для періоду навчання у ВНЗ характерна підвищена активність у пошуку ефективних засобів регулювання маси тіла [11, 15]. Звичайно, застосовуючи певні засоби і методи фізичного виховання можна досягнути виразного коригуючого впливу. Прийняті орієнтири повинні відповідати нормам маси тіла, які встановлені для соматичного здоров’я, зокрема показникам індексу маси тіла людини [1, 6].

Зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Дослідження проведено відповідно до завдань теми 2.2.5 «Удосконалення фізичного виховання студентів ВНЗ» Зведеного плану наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту на 2006–2010 роки, № держреєстрації 0106U012607.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Спеціальна література подає декілька підходів до визначення оптимальної маси тіла людини. Практика регулювання маси тіла достатньо поширена у видах спорту естетичного характеру: художня та спортивна гімнастика, спортивні танці, атлетичний фітнес, бодібілдинг [8, 17]; у видах спорту, в яких результат залежить від розвитку фізичних якостей [3, 10], в тому числі від витривалості [16]. До професій, в яких обов’язково враховується маса тіла, відноситься, наприклад, робота манекенниць, стюардес, служба в військових формуваннях [2, 18, 19]. Зрозуміло, що використання у дослідженнях різних формул спонукає проведення порівняльного аналізу з метою встановлення їхніх основних характеристик та пошуку найкращої з можливим подальшим вдосконаленням [9].

Усі формули для розрахунку норми маси тіла обов’язково включають зріст людини. Серед найпростіших є індекс Кетле – . За цим автором показник 0,390 од. характеризує оптимальне співвідношення маси тіла до зросту у жінок [5]. Запропонований Кетле-Гульд-Кауп індекс маси тіла (ІМТ) має формулу:  [10, 13]. Норма ІМТ у межах 18,7÷23,8 од. визначає середній рівень соматичного здоров’я жінок [1], який оцінюється у максимальну кількість балів із своїм оптимальним значенням – 21,4 од. [6].

За формулою Брока-Бругша необхідну масу тіла людини отримують:  (при зрості до 165 см);  (при зрості 166÷175 см);  (при зрості понад 176 см) [5]. Оскільки ця методика запропонована більше як 100 років тому, то її періодично удосконалювали. Відповідно до сучасних уявлень норму маси тіла людей віком до 40 років обчислюють: , а кінцевий результат коректують з урахуванням конституції тіла людини [13]. Брейтман запропонував керуватись нормою: ,а Татонь:  [12]. Лоренц норму маси тіла рекомендує знаходити за таким співвідношенням:  [4, 17]. Дещо складнішою виглядає методика Наглера. На 152,4 см зросту автор нараховує 45 кг. При зрості понад 152,4 см на кожний наступний дюйм (2,45 см) додається 900 г плюс 10% від отриманого значення [13, 17].

Формула, яка запропонована Міжнародним Червоним Хрестом (МЧХ) і яка використовується в системі контролю функціональних можливостей серцево-судинної системи і фізичної підготовленості жінок – КОНТРЕКС-2, має вигляд: . У розрахунках оптимальної маси тіла ця формула крім зросту передбачає поправку на вік людини [14].

Мета дослідження – визначити відповідність різних норм маси тіла вимогам середнього рівня соматичного здоров’я жінок.

Завдання дослідження.

1. Порівняти різні методики розрахунку норм маси тіла у жінок.

2. Встановити придатність різних норм маси тіла для оцінювання соматичного здоров’я жінок.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення спеціальної літератури; методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Для порівняння різних методик розрахунку норми маси тіла у жінок проведено попередню математичну обробку формул з метою адаптації до можливостей MS Excel. Масу тіла за формулою ІМТ розрахували для індексу 21,4 од. [6], а норму за Кетле – для 0,390 од. Формули Брока-Бругша, Лоренца, Брейтмана, Татоня залишили в авторському варіанті. Вимоги Наглера, які мають описовий вигляд, представили рівнянням. У розрахунках за вимогами МЧХ використали частину, яка враховує зріст, і не приймали до уваги вік жінок. Формули, за якими проводилось обчислення, подані у таблиці 1.

 

 

Повний варіант статті за посиланням statya_Mihaylov.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.