к. е. н., в. о. доцента, Хомка В. М., к. е. н., ст. викладач, Брик Г. В. СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

к. е. н., в.о. доцента, Хомка В. М.

к. е. н., ст. викладач, Брик Г. В.

Львівський національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Головною рисою розвитку економіки є висока динамічність бізнесу, яка проявляється у швидкій зміні середовища, а саме зростаючій глобальній конкуренції, тісному взаємозв’язку учасників ринкових відносин, швидкому старінні інформації. Підприємства повинні використовувати свої конкурентні переваги на основі застосування як зовнішньої, так і внутрішньої інформації. Успішно адаптуватися до умов ринку можливо при використанні ринкових стратегій і прийомів управління бізнесом. Традиційна система бухгалтерського обліку і звітності не забезпечує належної прозорості і якості інформації, яка має вирішальне значення для оцінки перспектив розвитку підприємства і визначення стратегій управління [6, с.122].

Одним із аспектів розвитку системи бухгалтерського обліку, його раціоналізації та вдосконалення має стати запровадження стратегічного обліку. Поняття «стратегічний облік» не є широко вживаним в економічних колах нашої країни. Його лише починають використовувати економісти-науковці, а для практиків це поки що незвідана грань обліку. Факт появи такого поняття пов’язують із зародженням на початку 70-х років ХХ ст. дисципліни стратегічний менеджмент та виходом в світ книги Боба Райана «Стратегический учет для руководителя» [7]. Виникнення потреби у стратегічному обліку на підприємствах бізнесу є закономірним явищем, як реакція на потреби часу.

Аналізуючи позиції науковців щодо стратегічного напрямку бухгалтерського обліку, можна умовно виділити чотири основні підходи. Представники першого підходу, представленого, як правило, зарубіжними економістами, розуміють стратегічний облік як розширення функцій управлінського обліку [2, с. 210].

Другий підхід – передбачає виділення стратегічного обліку в окрему підсистему бухгалтерського обліку на одному рівні з фінансовим та управлінським обліком.

В свою чергу, третій підхід полягає у розумінні стратегічного напряму обліку як зорієнтованої на довгострокову перспективу системи бухгалтерського обліку, яка, ґрунтуючись на даних таких її підсистем, як управлінський, фінансовий та податковий облік, у повному обсязі забезпечує інформаційні проблеми стратегічного менеджменту.

Представники четвертого підходу наголошують на тому, що стратегічний напрям бухгалтерського обліку слід розглядати як систему, яка, ґрунтуючись на даних фінансового та управлінського обліку, здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення менеджерів суб`єктів господарювання для прийняття ними стратегічних управлінських рішень [3, с. 155].

Сіммондс, який першим запропонував поняття «стратегічний управлінський облік», розглядає його як «надання і аналіз даних управлінського обліку про бізнес та його конкурентів, які використовуються для моніторингу і розвитку стратегії такого бізнесу» [8; 9]. Отже, при визначенні економічного терміну «стратегічний управлінський облік» потрібно робити акцент на його зовнішній орієнтації

Таким чином, сучасна облікова система повинна відповідати стратегічним цілям підприємства, тому при її побудові до уваги слід брати не тільки внутрішні фактори мікросередовища, але й враховувати вплив зовнішніх факторів макросередовища. Такий підхід можна реалізувати на базі концепції стратегічного обліку. Враховуючи вище наведені твердження вчених, пропонуємо під стратегічним обліком розуміти облікову систему, яка покликана забезпечувати фахівців підприємства усією необхідною інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних цілей підприємства.

Користувачами інформації стратегічного обліку є керівництво підприємства як на вищому, так і на нижчих рівнях управління. Керівникам вищого рівня інформація стратегічного обліку потрібна для прийняття стратегічних рішень та їх моніторингу, керівникам нижчих рівнів – для реалізації стратегії [5, с. 185].

Стратегічний облік, як складова системи управління підприємством і обліково-аналітичного забезпечення процесу прийняття стратегічних управлінських рішень, призначений для планування майбутньої стратегії й тактики функціонування підприємства загалом та окремих структурних підрозділів зокрема.

Стратегічний облік враховує зовнішні фактори макросередовища, орієнтований на облік невизначеності, базується на стратегіях, які розробляє підприємство. Найважливішою інформацією, яку необхідно використовувати в стратегічному обліку, є інформація, сформована у результаті моніторингу зовнішнього середовища підприємства. Водночас у стратегічному обліку формується інформація для здійснення моніторингу внутрішнього середовища.

Стратегічний облік варто розглядати як складову системи стратегічного управління підприємством. Сам по собі облік не є самоціллю та існує насамперед для того, щоб сприяти розробці і впровадженню ділової стратегії, слугує засобом досягнення успіху у бізнесі.

При цьому варто зауважити, що побудова стратегічного обліку на підприємстві має бути індивідуальною, оскільки кожне підприємство унікальне. «Унікальність кожного підприємства полягає в неповторності індивідуальних якостей, які характеризуються показниками економічного потенціалу (можливість випускати продукцію) та його складовими (обсягом матеріальних, трудових, енергетичних, грошових, інформаційних ресурсів), рівнем технічного забезпечення, технологій, кадровим складом працівників, управлінською командою, організацією, культурою та багатьма іншими» [4, с.180].

Основними завданнями стратегічного обліку є:

– аналіз середовища функціонування бізнесу;

– виявлення тенденцій змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства;

– визначення сильних та слабких сторін підприємства та загроз і нових можливостей бізнесу;

– виявлення проблем та їх аналіз;

– формування стратегії діяльності суб’єкта господарювання;

– визначення стратегічної мети, тактичних цілей та поточних завдань підприємства;

– розроблення системи показників;

– моніторинг реальних показників та визначення відхилень від цілей та завдань;

– контроль зобов’язань, грошових та матеріальних потоків суб’єкта господарювання;

– аудит ефективності управлінських рішень;

– зміна стратегії та корегування планів підприємства [1, с. 203].

Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання визначається внутрішнім та зовнішніми факторами, тому необхідний аналіз середовища функціонування бізнесу з метою виявлення змін та основних тенденцій таких змін. «Сучасний бізнес повинен швидко адаптуватися до змін в оточуючому середовищі: в політиці, економіці, суспільстві, технології, без чого неможливо забезпечити своє майбутнє» [2, с. 156]. Виявити тенденції змін необхідно для того, щоб розробити стратегію виживання підприємства в умовах нестабільності, жорсткої конкуренції, коливання попиту і пропозиції, скорочення життєвих циклів технологій і товарів, прискорення науково-технічного прогресу тощо. «Існує зовсім мало фірм, які можуть протистояти ринковим чи економічним факторам. Тільки дуже великі компанії мають істотний вплив на ринки… Найкращим виходом з ситуації є вивчення того, як «ужитися» з проблемами ринків, на яких мають справу підприємства, і повернути на свою користь фактори цих ринків для отримання максимальної вигоди» [4, с. 184].

Світова та вітчизняна практика діяльності підприємств свідчить, що стратегічний облік сьогодні є виробничою необхідністю. Сферою стратегічного обліку є перехрещення функцій фінансового, управлінського обліку з фінансовим менеджментом. Виконуючи свої завдання за допомогою аналізу, планування, прогнозування, моніторингу, контролю, аудиту ефективності через визначення основних тенденцій і проблем за допомогою системи показників, стратегічний облік дає змогу зменшити невизначеність в діяльності підприємства, визначити пріоритетні напрями розвитку і зосередити на них свої зусилля, підвищити його готовність до непередбачуваних ситуацій.

Процес побудови системи стратегічно орієнтованого обліку може бути успішним за умови дотримання таких вимог: наявність професійного менеджменту, спеціальних ресурсів, виділених для цієї мети, та активної участі вищого керівництва компанії. Насамперед, необхідно залучати професійний управлінський персонал, експертів, які мають значний досвід у сфері обліку та стратегічного менеджменту. У деяких випадках навіть доцільно скористатися послугами консалтингової компанії. Запровадження системи стратегічного обліку має передбачати залучення професійних менеджерів і аналітиків, виділення ресурсів та активну участь керівництва, що надасть підприємству вагомі переваги, адже забезпечить відносну стабільність розвитку.

Література:

1. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: учебн. пособ. / М.В. Володькина. – К.: Знание-Прес, 2002. –336 с.

2. Гудима О. В. Проблеми та перспективи запровадження стратегічного обліку на вітчизняних підприємствах / О. В. Гудима // Держава та регіони. – 2010. – №1. – с. 210-215.

3. Дресвяннікова Д. М., Особливості впровадження стратегічного обліку на підприємстві / Д. М. Дресвяннікова // Управління розвитком. – 2011. – №7. – с. 155-159.

4. Криштопа І. І. Стратегічний облік, як перспективний напрям розвитку бухгалтерського обліку / І. І. Криштопа // Економічні науки. – 2011. – №8. – с. 180-187.

5. Кундря-Висоцька О. П., Змістові характеристики стратегічної парадигми обліку / О. П. Кундря-Висоцька // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3. – с. 185 -189.

6. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): моногр. / М.С.Пушкар. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334 с.

7. Райан Б. Стратегический учет для руководителей / Б.Райан. – [Пер. с англ. под. ред. В.А.Микрюкова]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 224 с.

8. Simmonds K. Strategic management accounting // Management accounting. - 1981. - № 59(4).- P. – 26-29.

9. Simmonds K. Strategic management accounting for pricing: a case example // Accounting and Business Research. - 1982. - № 12(47). P. – 206-214.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.