Сазонова С. В., к. е. н., Гельман В. М. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

магістрант Сазонова Світлана Валеріївна

наук. кер.: к. е. н., доцент, Гельман Валентина Миколаївна,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Відповідно до частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України (далі – БК України), бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Слід звернути увагу на те, що в цій статті БК України законодавець підкреслив неприбутковий характер діяльності бюджетних установ [1].

Управління фінансами бюджетних установ у широкому смислі включає діяльність щодо управління фінансами як самої установи, так і відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, якому підпорядковується установа. Управлінська діяльність органу державної влади або місцевого самоврядування в даному випадку полягає у формуванні, розподілі та використанні бюджетних коштів, відповідно до його повноважень, здійсненні контролю за дотриманням бюджетного законодавства підпорядкованими установами, а також контролю за ефективністю, результативністю і цільовим використанням бюджетних коштів.

У вузькому значенні управління фінансами бюджетної установи включає діяльність щодо управління фінансами лише цієї установи. Зміст такого управління полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей установи. Під фінансовим механізмом слід розуміти систему управління фінансами, призначену для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності [2].

Специфіка діяльності бюджетних установ зумовила відмінну від промислових підприємств структуру фінансових ресурсів [3].

Фінансові ресурси бюджетної установи – це фонди грошових коштів цільового призначення, які виступають у формі нагромаджень і надходжень і формуються у процесі розподілу та перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту й національного доходу, концентруються в бюджетних установах та використовуються за основними напрямками діяльності таких організацій [3].

Слід зазначити, що основною формою забезпечення бюджетних установ фінансовими ресурсами є бюджетне фінансування, яке полягає у безповоротному, безвідплатному відпуску коштів з державного та місцевого бюджетів на забезпечення функціонування бюджетних установ та організацій з метою виконання загальнодержавних функцій та функцій місцевого самоврядування [4, с. 120].

В сучасних умовах збільшення дефіциту бюджетів різного рівня, за рахунок яких фінансуються бюджетні установи, гостро постало питання необхідності пошуку додаткових позабюджетних джерел фінансування, в тому числі за рахунок здійсненню бюджетними установами діяльності, що приносить дохід [5, с. 234].

Основними джерелами фінансових ресурсів бюджетних установ є:

1) бюджетні асигнування;

2) надходження від наданих даною установою платних послуг фізичним та юридичним особам, а також від виконання робіт;

3) виручка від реалізації продукції власного виробництва;

4) виручка від реалізації основних засобів та здачі майна в оренду (суборенду);

5) доходи від дольової участі в діяльності інших підприємств;

6) гранти;

7) дарунки;

8) благодійні внески фізичних та юридичних осіб тощо [1; 5, с. 235].

У діяльності бюджетних організацій важливу роль відграє комплексний аналіз ефективності використання її фінансових ресурсів [3]. Такий аналіз дає можливість оцінити перспективи використання незадіяних ресурсів, а також виявити випадки неефективного, нецільового використання фінансових ресурсів та вжити заходи для їх попередження в майбутньому.

Отже, управління фінансами бюджетних установ спрямовано, в першу чергу, на організацію найбільш ефективної роботи управлінського персоналу установи щодо пошуку коштів, формування фондів та раціонального їх використання з метою реалізації цілей даної установи.

Література:

1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

2. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. –460 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.org/fp_P/1-5.htm.

3. Писаренко Т.М. Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров’я Волинської області): Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.М. Писаренко; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2001. – 19 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/36199.html.

4. Шокіна Ю. О. Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ // Управління розвитком. – 2012. – №3. – С. 120 – 123.

5. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.; под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 496 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.