Корчевна К. Ю. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Корчевна Катерина Юріївна

Вінницький інститут економіки Тернопільського Національного  Економічного університету.

СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі розвитку ринкових відносин в Україні в вдосконалення організації бюджетного процесу, адже саме ефективне використання фінансових ресурсів бюджету держави свідчить про рівень її економічного та соціального розвитку. Особливої ролі набуває вивчення зарубіжного досвіду, оскільки всі поступальні, прогресивні та водночас суперечливі питання щодо розвитку сучасної економічної системи в цілому і організації бюджетного процесу зокрема відбиває досвід розвинутих країн світу.

Питання формування і особливо вдосконалення теорії і практики бюджетного процесу займають вагоме місце в наукових дослідженнях таких  вчених, як: В. Опаріна, К. Павлюка, Ю. Пасічника, В. Суторміної, В. Федосова, Я. Чугунова.С. Юрія та інших. Однак, окремі аспекти використання зарубіжного досвіду у вітчизняному бюджетному процесі до цих пір залишаються малодослідженими та потребують подальших розробок.

Метою статті є  теоретичне обгрунтуваня організації складання проекту бюджету, в зарубіжних державах та розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо його удосконалення в Україні, вивчення та аналіз проблемних аспектів, які потребують вирішення.

Бюджетний процес – це регламентована нормами бюджетного права діяльність держави та територіальних громад зі складання, розгляду та затвердження бюджету, його виконання, а також зі складення та затвердження звіту про його виконання.

Розглядаючи бюджетний процес у державах - членах ЄС та в Україні, відмітимо, що бюджетний  рік у Швеції, Данії, Німеччині, Нідерландах та Франції, аналогічно як і в Україні, збігається з календарним і триває з 1 січня по 31 грудня, а у Великобританії він починається 1 квітня і закінчується 31 березня, в Ні­герії та США з  1 жовтня по 31 вересня, в Австралії починається з 1 червня і закінчується 31 травня.

Аналізуючи організацію бюджетного процесу в державах - членах ЄС, варто відзначити, що в Швеції проект бюджету складається на плановий рік і два наступних роки, в Данії - на плановий рік і три наступні роки, а в Нідерландах - на плановий рік і наступні чотири роки. У Німеччині бюджет складається на наступний рік у контексті п'ятирічного фінансового плану (в якому перший рік є поточним фінансовим роком).  У Франції бюджет складається на наступний рік, бюджетні плани - на чотири роки, включаючи наступний рік. Видатки бюджету представляються в цілому і за функціональною класифікацією. [ 3 ]

У Великобританії бюджетні асигнування затверджуються щорічно терміном на рік, а бюджетні плани складаються на три роки з переглядом раз на два роки. У бюджетних документах вказуються окремо видатки, за якими встановлються трирічні ліміти (основний обсяг видатків бюджету  видатки, які плануються на три роки, а встановлюються  щорічно (соціальні платежі, виплати відсотків по борг).[ 5 ]  

Використовуючи позитивний зарубіжний досвід бюджетного планування в Україні, в редакції Бюджетного кодексу  від 08.07.2010 р. введено механізм середньострокового бюджетного планування і прогнозування, орієнтований на стратегічні пріоритетні завдання. Так, відповідної до ст.21 Бюджетного кодексу Міністерство фінансів України за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановими два бюджетні періоди, який грунтується на Програмі діяльності уряду, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах.

Щодо учасників бюджетного процесу, які наділені повноваженнями щодо складання проекту закону про державний бюджет в Україні, відповідно до положень ст. 32 Бюджетного кодексу України, органом виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, зокрема організаційна і методична робота з питань складання державного бюджету покладена на Міністерство фінансів України.

В Швеції, Данії, Німеччині та Нідерландах повноваження з підготовки державного бюджету, аналогічно як і в Україні  закріплені за Міністерством фінансів.

У Франції повноваження з підготовки, виконання бюджету, обліку та звітності, податкової та митної політики надані  Міністерству з економіки, фінансів та промисловсті, що  складає не лише проект бюджету, а й передбюджетний звіт, в якому міститься оцінка стану економіки і бюджету, загальні орієнтири в економічній бюджетній політиці.

У Великобританії таким органом є казначейство, що наділено  досить широкими повноваженнями щодо розробки  складання і виконання державного бюджету. Бюджет складається на основі узгоджених в уряді фінансових агрегатів, які публікуються в рамках бюджетних документів та  обговорюються  (але не затверджуються) в парламенті.

Досліджуючи першу стадію бюджетного процесу складання проекту державного бюджету, слід зазначити, що в Україні на законодавчому рівні даний процес регулюється главою 6 Бюджетного кодексу України і триває з січня по вересень року, що передує плановому.

  Розглядаючи тривалість стадії складання проекту бюджету в країнах ЄС варто відмітити, що у Швеції даний процес  аналогічно як і в Україні, триває з січня по вересень.

Тривалість стадії складання проекту бюджету в Німеччині близько 9 місяців - з грудня року, що передує року, в якому починається підготовка бюджету, до вересня, коли проект закону про бюджет подається до парламенту. [ 7 ]

У Нідерландах тривалість процесу складання проекту бюджету - близько 11 місяців - з листопада року, що передує року, в якому  починається підготовка бюджету, до третього вівторка вересня, тобто Дня бюджету року, що передує початку нового  фінансового року, коли міністр фінансів вносить проект бюджету до палати представників парламенту.

У Франції проект бюджету подається до законодавчого органу влади до першого вівторка жовтня наступного року, тобто за три місяці до початку року.

У Великобританії терміни підготовки і подання бюджету у парламент законом не встановлені. Загальним орієнтиром є встановлений регламентом палати громад термін завершення дебатів з асигнувань поточного року - 5 серпня. [ 5 ]

Аналізуючи форму підготовки проекту бюджету, варто відзначити, що не у всіх країнах бюджет затверджується у формі єдиного нормативно-правового акту. Так, проект бюджету Швеції розробляється у вигляді двох документів: проект закону про фіскальну політику, в якому встановлено ліміти для сукупних обсягів доходів і видатків, що представляється у парламент до 15 квітня, та Єдиний документ - проект закону про бюджет, що вноситься до 20 вересня.[ 6 ]

У Нідерландах бюджет складається з 23 бюджетних законопроектів, які приймаються палатою представників окремо, а потім передаються на схвалення сенату. [ 8 ]

У Великобританії річний бюджет готується у формі пакету проектів ряду бюджетних законів, до якого включаються фінансовий закон (закон про доходи), закон про видатки з консолідованого фонду та закони про видатки.

Проект бюджету в Данії, Німеччині, Франції, аналогічно як і Україні, складається у формі єдиного документу.

У країнах ЄС, аналогічно як і в Україні, наявна значна кількість документів, які роз'яснюють проект закону про державний бюджету.

У таблиці 1 подано схеми парламентського контролю за виконанням бюджету і обліковими системами у міністерствах і відомствах країн ЄС.

Таблиця 1

Складові частини системи парламентського контролю за виконанням бюджету

Країна

Незалежне контрольно-ревізійне відомство  

Мета/сфера діяльності         

Характер парламентського контролю

Австрія           

Бюджетне управління Міністерства фінансів           

Контроль за виконанням бюджету.       

Квартальні звіти міністра фінансів

Франція           

Cour de Comptes (Рахункова палата); 7 управлінь, де зайнято понад 200 осіб          

Кожна палата проводить ревізійні перевірки щорічних звітів і виконання бюджету різними гілками влади        

Річні звіти підрозділів Рахункової палати

Німеччина           

Федеральна рахункова палата (BRH -- ФРП)           

Ревізійна перевірка державних проектів, фінансово-бюджетних питань, пов’язаних з державним управлінням     

Ревізійна комісія

Велика Британія           

Національна рахункова палата

Офіційний висновок ревізора про річні звіти          

Річні звіти Генерального контролера-ревізора

Швеція           

Жодного незалежного орґану

Перевіряє міністерства, державні адміністрації, державні компанії та фонди

Парламентські ревізори

Нідерланди           

Вища державна рада (ARK)

Ревізійний висновок за результатами перевірки рахунків державних установ           

Річні звіти ARK про показники фінансово-бюджетної діяльності уряду

Україна

Верховна Рада України, Президент України та Рахункова палата, Міністерство Фінансів

Контроль за виконанням бюджету, дотриманням граничних меж витрачання бюджетних коштів і обліковими системами, що застосовуються різними гілками влади.          

місячний звіт, квартальний звіт, річний звіт,

 

 

Отже, бюджетний процес у зарубіжних країнах характеризується своїми особливостями, обумовленими формою державного устрою, формою правління, рівнем економічного розвитку країни та історичними традиціями. В бюджетному процесі держав - членів ЄС дається взнаки насамперед його демократизм, підзвітність і підконтрольність здійснення перед народом.

Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні і в ряді зарубіжних країн дозволяє зробити висновок про те, що, незважаючи на особливості організації бюджетного процесу, практично в кожній з досліджуваних країн його стадії співпадають. Зокрема, складання проекту бюджету, розгляд і затвердження, виконання та затвердження звіту про виконання бюджету.

Хоча такі стадії відрізняються своїми учасниками, строками, процедурою розгляду і затвердження бюджетів та здійснення контролю за виконанням бюджетів.

Таким чином, для вдосконалення бюджетного процесу в Україні доцільно перейняти досвід держав - членів ЄС у частині: зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів, посилення відповідальності учасників бюджетного процесу, підвищення рівня прозорості на всіх стадіях бюджетного процесу.

Література:

1. Гусєв Ю.В. Модернізація бюджетного процесу в Україні в контексті інтеграційних процесів/ Ю. Гусєв // Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин. Збірник матеріалів VІI міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів УАЗТ 18 квітня. 2007 року. К.: УАЗТ, 2007 – 416 с.

2. Пігенко В., Рахімкулов Е. Парламентський контроль за бюджетом. Подібності і відмінності у практиці різних країн світу/ Володимир Пігенко та Едуард Рахімкулов // http://pdp.org.ua.

3. Теремцова Н.В. Правові засади порядку розгляду проекту бюджету в Україні та у країнах із розвиненою економікою (порівняльний аналіз)/Н. Теремцова// Малий і середній бізнес (Право, Держава, Економіка). – 2011. - № 1-2. – С. 44-53.

4.  Павлюк KB Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної  економіки України: [монографія] / Павлюк К.В. - К: НДФІ, 2006-586 с.

5.  Сайт казначейства у Великобританії. [Електронний  ресурс] Режим доступу: United Kingdom НМ Treasury http://www.hm-trea- sury.gov.uk/

6. Сайт Міністерства фінансів Швеції. [Електронний ресурс] - Режим доступу: Department of Finance of Sweden http://www.hhs.se/ Finance/

7.  Сайт Міністерства фінансів Німеччини. [Електронний  ресурс] - Режим доступу: Federal Ministry of Finance of Germany http://www.bun-desfinanzministeriurm.  de/DE/BMF_Startserte /node.html?_nnn=true

8. Сайт Міністерства фінансів в Нідерландах. [Електронний ресурс] - Режим доступу: Ministry of  Finance of Netherlands http.//www.minfin/nl/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.