Бойко Т. Г. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСБО ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бойко Тетяна Григорівна

Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи

Національного банку України

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСБО ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В сучасних умовах подолання фінансової кризи в Україні здійснюється адаптація національної системи обліку та звітності до міжнародних стандартів, а також впроваджуються у практику нові підходи і методики обліку активів суб’єктів господарювання та джерел їх фінансування. Це нерозривно пов’язано з удосконаленням системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є поточні зобов’язання підприємства.

У процесі здійснення своєї підприємницької діяльності суб’єкт господарювання взаємодіє з іншими підприємствами, а також з організаціями які поставляють матеріальні цінності, обладнання, інші активи, включаючи виробничі запаси, надають послуги, виконують роботи, необхідні для забезпечення діяльності підприємства. У результаті виникає поточна кредиторська заборгованість перед вітчизняними та іноземними постачальниками та підрядниками.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками проводяться в готівковій та безготівковій формі або зарахуванням взаємних вимог на підставі первинних документів (накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, виписок банку).

Відображення в обліку даних операцій регулюється і Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 13 «Подання поточних активів і поточних зобов’язань». Ознайомившись з вищезазначеними Положеннями слід зазначити певні відмінності певні відмінності.

Для визнання заборгованості перед постачальниками та підрядниками, у відповідності до міжнародних та національних вимог, повинні виконуватись такі вимоги:

– існує ймовірність зменшення економічних вигід внаслідок погашення данної заборгованості;

– її оцінка може бути достовірно визначена.

Щодо оцінки заборгованості перед постачальниками та підрядниками, то тут виникають певні відмінності. Відповідно до ПБО 11, такі зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення, а от МСБО13 наголошує на тому, що для визначення балансової вартості використовують такі види оцінок як історична собівартість, поточна собівартість, вартість розрахунку (платежу), теперішня вартість, справедлива вартість [2].

За МСБО зобов’язання відображаються в пасиві балансу як сальдо рахунку «Рахунки до сплати» в розділі «Поточні зобов’язання».

В національній практиці особливості відображення дебіторської заборгованості в обліку регламентуються ПБО 10 «Дебіторська заборгованість».

Потрібно зазначити, що на відміну від національної практики, в міжнародній не існує окремого стандарту, який би регламентував питання відображення в обліку дебіторської заборгованості. Натомість за кордоном обліківці частіше відображають дебіторську заборгованість як фінансовий актив, тому і облік ії здійснюється відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». При цьому у названих міжнародних стандартах не дається чіткого визначення поняття дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. У відповідності до МСБО 39 дебіторська заборгованість – це непохідний фінансовий актив з фіксованим платежем, які підлягає визначенню та не має котирування на активному ринку. Дебіторська заборгованість (як визначено у параграфі 9 МСБО 39) оцінюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка [6].

Узагальнюючи все вищевикладене потрібно зазначити, що відображення в обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками відповідно до національних стандартів дещо відрізняється від міжнародних вимог. Але це все питання часу, адже наразі відбувається адаптація бухгалтерського обліку до МСБО.

Отже, удосконалення існуючої в Україні системи обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками можливе лише за умови її уніфікації, з міжнародною, але при одночасному урахуванні національних особливостей. Це дозволить повністю розкрити облікову інформацію для ефективного управління господарською діяльністю підприємств.

Література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 р. №20 із змінами та доп. від 10.01.2012

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 13 «Подання поточних активів та зобов’язань» – www.minfin.gov.ua

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затв. наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237

4. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. – К.: КНЕУ, 2005. – 260с.

5. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Каравела, 2011. – 624с.

6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2012) – www.minfin.gov.ua

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.