Стадник В. В. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Стадник В. В.

Національний університет «Львівська політехніка»

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Основним критерієм благополуччя суспільства є стан здоров'я населення. У всіх цивілізованих країнах здоров'я нації вважається найважливішою соціальною цінністю, що характеризує рівень соціального розвитку країни. Проблема зміцнення здоров'я населення є одним із пріоритетних у діяльності держави. Про соціальну значущість даної проблеми свідчить той факт, що зниження показників здоров'я студентської молоді негативно відображаються на стані здоров'я в подальшому житті та майбутній трудовій діяльності [2]. Неважко припустити, що чекає в недалекому майбутньому країну, в якій в активний працездатний вік вступає одне хворе покоління за іншим.

У зв'язку з цим виняткової уваги заслуговують фактори формування здоров'я студентської молоді як особливої соціальної групи. Здоров'я визначається безліччю факторів, однак вирішальне значення серед них належить фізкультурно-оздоровчій діяльності. Заняття оздоровчою фізичною культурою здатні докорінно змінити ставлення студентів до власної особистості [1]. В останні роки з'явилися деякі позитивні зміни: стали з'являтися численні спортивні центри, розширилося лікувально-оздоровче обслуговування. До позитивних явищ можна віднести й будівництво спортивних і фізкультурних споруд, що відповідають сучасним вимогам, а також збереження фізичної культури як навчального предмета в середніх і вищих навчальних закладах, проведення масових фізкультурних заходів тощо. На жаль, численні фізкультурно-оздоровчі послуги (сауни, солярії, масажні кабінети, тренажерні зали, гірськолижні бази і т. і.) не в змозі вирішити проблему зміцнення здоров'я широких верств населення, оскільки доступні вони вкрай малому колу забезпечених людей. Перехід на платне надання багатьох видів фізкультурно-оздоровчих послуг суттєво обмежив контингент студентської молоді, яка могла б ними скористатися.

Актуальність проблеми дослідження зумовлена необхідністю формування у студентської молоді цінностей здоров'я, здорового способу життя, адекватного вимогам нових суспільних відносин. У сучасному суспільстві до вищих цінностей відноситься не тільки саме здоров'я, але і ті фактори, від яких воно безпосередньо залежить, серед яких фізкультурно-оздоровчій діяльності належить важлива і значуща роль [5, 6]. У той же час саме від ступеня залучення студентської молоді у фізкультурно-оздоровчу діяльність багато в чому залежить її фізичне, психічне та соціальне здоров'я. Ставлення молоді до здоров'я і факторам, які формують його, являє собою систему індивідуальних, виборчих зв'язків особистості з соціальним середовищем, а також певну оцінку індивідом свого фізичного стану [2]. Питання погіршення здоров'я студентської молоді в даний час настільки гостре, що вирішити проблему відновлення і зміцнення здоров'я можна тільки залучаючи цілу систему соціально-профілактичних технологій. Системний підхід до формування здоров'я студентської молоді означає використання економічних, соціальних, правових, культурних, духовно-моральних та інших факторів, серед яких одне з центральних місць належить фізкультурно-оздоровчій діяльності, роль якої в сучасних умовах неухильно зростає [4].

У детермінації здоров'я студентської молоді провідну роль відіграє спосіб життя – поведінковий фактор, що залежить від знань і його вміння регулювати та визначає ставлення до власного здоров'я і навколишнього світу [3 ]. Хвороби сучасної молоді, зокрема, студентської молоді, насамперед, зумовлені повсякденним способом життя, тобто недотриманням режиму дня, недостатністю фізичної активності, відсутністю загартування, вживанням алкоголю, тютюну та ін.. Загалом стан здоров'я студентської молоді залежить від безлічі факторів і умов, які знаходяться в складній взаємодії один з одним. При цьому їх значення нерівноцінні: вони можуть впливати на здоров'я позитивно чи негативно, можуть бути постійними або змінними, деякі з них впливають сильніше, інші слабше.

Фізкультурно-оздоровча діяльність є соціальним процесом, які реалізується у руховій активності людини і оздоровчих процедурах, що сприяють зміцненню здоров'я, підвищенню ефективності трудової та іншої соціальної діяльності людини [2]. Доступними всім видами фізкультурно-оздоровчої діяльності є ранкова гімнастика, ходьба, ходьба на лижах, біг, плавання, туристичні походи, спортивні та рухливі ігри тощо. Фізкультурно-оздоровча діяльність є основним чинником, який студенти можуть використовувати для зміцнення здоров'я. Однак при позитивному ставленні до фізкультурно-оздоровчої діяльності загалом, більшість студентів активної участі в ній не приймають. Процес фізичного виховання у ВНЗ не досягає рівня формування активного ставлення студентської молоді до власного здоров'я. В ціннісному свідомості студентської молоді здоров'я тільки декларується, але активне ставлення до здоров'я як до головної цінності, від якої залежить повноцінне життя, ще не сформовано. На жаль, провідними мотивами фізкультурно-оздоровчої діяльності студентської молоді є поліпшення зовнішності і лише потім поліпшення стану здоров'я. Значною мірою така мотивація обумовлена відсутністю знань, умінь і навичок здорового способу життя.

У зв'язку з цим необхідно формувати практичні навички та знання основ здорового способу життя підготовці студентів ВНЗ. Саме викладач фізичного виховання у ВНЗ повинен вміти формувати у підростаючого покоління особистісні орієнтації та переконання в тому, що здоров'я – це індивідуальна соціальна цінність.Разом з тим, здоровий стиль життя, будучи необхідним компонентом професійного статусу викладача, сприяє більш високій загальній пізнавальній активності студентів, а також формуванню переконання майбутніх фахівців у необхідності особистої участі у вирішенні проблеми здорового способу життя.

Література:

  1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента : учебник / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. – М. : Альфа, 2009. – 335 с.
  2. авидівська Н. Н. Фундаметалізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров'язбережувального навчання студентів: монографія / Завидівська Н. Н.. – К. : УБС НБУ, 2012. – 402 с.
  3. Григорович Е. С. Физическая культура в жизни студента / Е. С. Григорович, В. А. Переверзев. – Минск, 2008. – 227 с.
  4. Евсеев Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Ростов на/Д: Феникс, 2008. – 380 с.
  5. Купчинов Р. И. Физическое воспитание / Р. И. Купчинов. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 352 с.
  6. Физическая культура : учебник / [под ред. Е. С. Григоровича]. – Минск : Вышэйшая школа, 2005. – 260 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.