к. е. н., Ривак О. С. СТАН ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

к. е. н., доцент, Ривак О. С.

Львівський інститут економіки і туризму

СТАН ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Нині туризм – це галузь світової економіки, що характеризується високими темпами розвитку. Згідно даних Барометру міжнародного туризму ЮНВТО у 2012 році міжнародні туристичні прибутки зросли більш ніж на 4%. ЮНВТО прогнозує в 2013 році зростання кількості міжнародних туристичних прибутків на 3-4%. За оцінкою ВТО, питома вага туризму у створенні валового національного продукту країн світу у 2010 році сягнула 11,3%.

Міжнародний туризм – цілеспрямована діяльність, пов’язана з наданням послуг іноземним туристам на території держави, яка їх приймає (в’їзний туризм), і громадянам країни постійного проживання, котрі мандрують за її межами (виїзний туризм).

Туристична привабливість території формується передусім наявністю природних туристичних ресурсів, історико-культурних ресурсів,задовільного стану навколишнього середовища,рівня соціально-економічного розвитку території.

Україна поки що не належить до світових лідерів розвитку міжнародного туризму. Обсяг наданих туристичних послуг у 2010 році становив 0,75 % ВВП України, у тому числі іноземним туристам – 0,09 % ВВП України, туристам, що виїжджали за кордон – 0,49 % ВВП України [1,c.92]. Доход від надання туристичних послуг(без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обовязкових платежів) у 2011 становив 4 937 716 тис., або 0,46 % ВВП[2, c. 16].Надходження валюти від надання туристичних послуг нерезидентам України становили 70,96 млн. дол. США проти витрат резидентів України, що виїжджали за кордон, які становили 214,32 млн. дол. США.[1, c. 92]

Чисельність туристів, яких було обслуговано у 2010 році зменшилась, у порівнянні з 2009 роком, з 2 290 097 осіб до 2 280 757 осіб в основному за рахунок осіб, охоплених внутрішнім туризмом (чисельність таких осіб зменшилась за окреслений період з1 094 170 осіб до 649 299 осіб). Натомість збільшилась чисельність іноземних туристів з 282 287 осіб до 335 835 осіб. Збільшилась чисельність громадян України, які виїжджали за кордон і з 913 640 осіб до 1 295 623 осіб. Частка іноземних туристів які відвідали Україну у 2010 році з метою дозвілля, відпочинку, спортивно-оздоровчого туризму у загальній чисельності іноземних екскурсантів становила 69,5%, з метою лікування – 12,9%. Частка громадян України, які виїжджали за кордон з метою дозвілля, відпочинку, спортивно-оздоровчого туризму у загальній чисельності таких українських екскурсантів становила 93,8 %, з метою лікування – 0,1 %. З наведених статистичних даних видно, що виїзний туризм перевищував в’їзний на 74 % [1 ,c. 77].

Висновки. Спостерігається тенденція, яка є вкрай негативним явищем, щодо зменшення у 2010 році порівняно з 2009 роком на понад 40 % кількості внутрішніх туристів та збільшення кількості туристів-громадян України, які виїжджали за кордон за цей же період майже на 30 %.І хоча чисельність іноземних туристів за окреслений період зросла, загальна чисельність усього обслужених туристів зменшилась. Така тенденція може спричинити до збитковості, а той банкрутства вітчизняних туристичних закладів, які часто бувають не конкурентоспроможні у порівнянні із зарубіжними. Такі підприємства повинні отримати державну підтримку в плані вжиття владними структурами заходів націлених на підвищення можливостей фінансування інвестиційної і інноваційної діяльності вітчизняних туристичних закладів, з різних джерел фінансування. Для цього Уряд України покликаний передусім здійснювати політику направлену на збільшення доходів державного бюджету та покращення інвестиційного клімату, що можна здійснити, опираючись на досвід передових країн світу, за рахунок подолання хронічного дефіциту державного бюджету, який спостерігається в Україні з 2003 року і спричиняє інфляцію, посилення податкового тиску, витіснення приватних інвестицій і нарощування державного боргу. Збільшення доходів державного бюджету та покращення інвестиційного клімату передбачає також необхідність значного зменшення податкового тиску, значного спрощення дозвільної системи, використання фіскальних та монетарних важелів для протидіяння значного перевищення імпорту над експортом ( яке спостерігається в Україні з 2006 року і спричиняє нарощування валового зовнішнього боргу України, необхідність покриття якого спричиняє виведення капіталу з України), недопущення ні інфляції ні дефляції, зміцнення національної валюти(надмірне знецінення якої підвищує ціни імпортних товарів і послуг, спричиняє збільшення вартості валового зовнішнього боргу у національній валюті, переважання низькотехнологічного вітчизняного експорту у загальній його структурі). Отож, розвиток туристичного бізнесу в Україні потребує підвищення туристичної привабливості території, а це означає також необхідність здійснення політики щодо вдосконалення структури національної економіки в напрямку забезпечення її самодостатності, зменшення відкритості, відмови від вузької спеціалізації зовнішньої торгівлі з високою часткою низько- технологічного експорту, в структурі якого переважає продукція металургійного комплексу, а також продовольчі товари та сировина для їх виробництва, мінеральні продукти, продукція хімічного комплексу, деревина та вироби з неї, тобто продукція тих галузей, які спричиняють вичерпування ресурсів, виснаження грунтів, вирубування лісів, завдають великої шкоди навколишньому середовищу. Політика Уряду і Національного банку України покликана забезпечити стабільне економічне зростання, що базуватиметься на розширенні інвестиційного та внутрішнього споживчого попиту, зміцненні конкурентоспроможності української економіки, підвищенні ефективності використання економічних ресурсів і науково-технологічного прогресу, нарощуванні інвестицій у людський капітал, серед яких особливе місце посідають видатки на освіту, охорону здоров’я і мобільність робочої сили, а також покращення показників, які визначають якість життя, природних ресурсів, стан господарства, довкілля, в тому числі – екосистем і територій, що охороняються, забезпечити економічну свободу, “формою реалізації якої є національна самоорганізація суспільства – конституційно і державно само- організована спільнота (громада) на основі єдиної національно-демократичної ідеології титульної нації і національних меншин, самодостатньої, соціально-орієнтованої економічної системи, сповідування принципів загальнолюдських цінностей, добробуту і захисту громадян” [3 ,c. 133].Ці заходи покликані забезпечити туристичну привабливість нашої держави і на цій основі збільшити міжнародні туристичні потоки і збільшити вигоди від міжнародного туризму.

Література:

  1. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні. Статистичний бюлетень. – Київ: Державна служба статистики України. – 2011. – 92 с.

  2. Туристична діяльність в Україні у 2010 році. Статистичний бюлетень. – Київ: Державна служба статистики України. – 2012.

  3. Яковенко Р.В. Національна економіка: навч.посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград,: «КОД», 2010. – 548 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.