Бойчук М. В. БУДОВА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ «МУЗИКА» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Бойчук Марія Володимирівна

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

БУДОВА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ «МУЗИКА» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

В умовах кардинальних змін в усіх сферах людської діяльності, пов’язаних із глобальною комп’ютеризацією, розвитком науки, техніки і мистецтва значною мірою зросли темпи збагачення словникового складу багатьох мов, зокрема англійської. Нові поняття в науці потребують нових слів. Це супроводжується появою термінів і у музичній сфері.У словниковому складі мови термінологічна лексика відіграє значну роль.

 

Проблеми термінології детально досліджували такі лінгвісти як Ахманова О.С., Винокур Г.О., Гриньов С.В., Даниленко В.П., Закреницька Л.А., Огуй О.Д., Реформатський О.О. та інші.

 

Дослідження термінологічної лексики спирається на визначення терміна. Єдиного визначення терміна в лінгвістичній літературі ще немає, тому завдання дати таке визначення залишається актуальним. Академічний тлумачний словник української мови дає таке визначення терміну – слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо [1].

 

О. Я. Коваленко звертає увагу на те, що усі терміни об’єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі знань. У кожній термінологічній системі утворюються певні групи, для яких загальним є їхня приналежність до класу предметів, або до класу процесів, властивостей тощо [2].

 

За словами Васенка Л.А., терміносистема — це система термінів у певній галузі/підгалузі наукового або технічного знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію [3].

 

На думку В. Лейцика існують різні методи конструювання терміносистем:

 

 • Ієрархічний (родо-видові відношення); відтворення видових термінів шляхом використання родових термінів у вигляді терміноелементів, наприклад, musicalinstruments (рід) –windinstruments, percussioninstruments.

 • Генетичний; виділяють похідні терміни з основних за принципом «об'єкт — ознака — процес»: musicmusicalplayingmusic.

 • Операційний; відбирають терміни з текстів певної тематики на основі критеріїв частотності[4].

 

Саме за допомогою останнього методу нами був проведений аналіз англійських музичних термінів за тематичним критерієм. Проаналізувавши 300 термінів взятих з інтернет ресурсу – он-лайн словника «GlossaryofMusicalTerms»[5] ми виділили наступні підтеми:

 

 • До першої підгрупи ми віднесли терміни на позначення музичних інструментів. Їхня кількість склала 46 слів (15.3%) (piano, violin, drum, reed, pizzicato).

 • До другої групи – терміни, що позначають людину чи групу людей (виконавця дії). Їхня кількість склала 24 слова (8%) (conductor, quartet, chorus, castrato, duet, maestro,concertmaster, stringquartet, ensemble, sextet).

 • Третя підгрупа – терміни, що позначають музичні стилі, напрями та періоди. Їхня кількість – 8 слів (2.6%) (baroque, rococo, classicism, renaissance.)

 • Четверта підгрупа – музичні форми та їхні частини. Загальна кількість термінів – 82 (27.3%)(fugue, galliard, hymn, medley, minuet, musette, sonatina).

 • П’ята підгрупа – музичні знаки та символи. Кількість слів – 32 (10.6%) (key, modes,timesignature, pentatonicscale, clef).

 • Шоста підгрупа – терміни на позначення дії. Кількість слів – 7 (2.3%) (orchestration, tuning).

 • Сьома підгрупа – терміни, що позначають якість, або спосіб відтворювання звуку. Їхня кількість склала 56 слів (18.6%) (drone, grave, monotone, atonal, chordprogression, wholenote,dissonance, toneless, falsetto).

 • Восьма підгрупа – терміни, що позначають музичні юніти. Кількість слів – 46 (15.3%) (chord,cadence, coda, glissando, harmony, consonance).

 

Отже, зважаючи на викладене вище, ми можемо зробити висновок, що сучасна музична терміносистема англійської мови – це велика, відносно стійка і закріплена традицією лексико-семантична підсистема, що входить у загальну термінологічну системунаціональної мови науки.Вона є динамічною, відкритою системою з ієрархічноюбудовою, яка поступово розвивається івдосконалюється, поповнюючись новими термінами напозначення реалій сучасного музичного життя.

 

Література:

 

1.Бурячок А.А. Словник української мови: в 11 томах. Том 10.  Київ: «Наукова думка», 1979.657 с.

 

2.Коваленко О.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу: Навчальний посібник / О.Я. Коваленко.– К.: Логос, 2001. – 290 с.

 

3.Васенко Л.А., Фахова українська мова:. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 

4. Lejczyk W., Biesiekirska L. Terminoznawstwo: przedmet,metody, struktura. —Bialystok, 1998. —184 s.

 

5. Glossary of musical terms[Електронний ресурс] – режим доступу:http://www.classicalworks.com/html/glossary.html

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.