Павловська О. П., к. е. н., Кульганік О. М. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Студентка- магістр Павловська О. П.,

Науковий керівник: к. е. н., доцент, Кульганік О. М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В діяльності підприємства оптимізація структури капіталу спрямована на забезпечення підвищення його ринкової вартості, що досягається розв’язанням таких завдань, як формування достатнього обсягу капіталу для забезпечення заданих темпів економічного зростання, мінімізація фінансового ризику за умови досягнення очікуваного рівня прибутковості капіталу та мінімізація середньозваженої його вартості. Оптимальна структура капіталу визначається таким співвідношення його власних і позикових джерел, при якому забезпечується оптимальне співвідношення між трьома складовими: рівнем рентабельності власного капіталу, рівнем фінансової стійкості та рівнем середньозваженої вартості капіталу, тобто максимізується ринкова вартість торговельного підприємства.

Дослідженню структури капіталу та його оптимізації, як окремого напрямку було приділено досить багато праць, як зарубіжних та і вітчизняних науковців. Можна відмітити наукові досягнення в цій галузі таких вчених, як, Ю. Брігхема, Ф. Модільяні М. Міллера,Е. Нікбахта, С. Росса,Дж.Г. Сігела,Дж.К. Ван Хорна, Дж.К. Шима, В.В. Ковальова, О.С. Стоянової, В.М. Суторміної та ін., а безпосередньо в торгівлі - І.О. Бланка[1]., Н.О. Власової, Я.С. Вітвицький [2], А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакової, Л.О. Лігоненко [3], В.А. Сідун.

            Метою роботи є вивчення та обґрунтування рекомендацій щодо оптимізації структури капіталу торговельного підприємства в сучасних умовах здійснення господарської діяльності. Визначення оптимального співвідношення власного та позикового капіталу. Формування оптимальної структури капіталу потребує теоретичного і практичного розгляду з урахуванням економічних умов сьогодення (змінами нормативно-правового законодавства, нестабільною ринковою економікою, зниженню рівня доходів споживачів тощо) на підприємствах [2]. Виходячи з проведеного дослідження оптимізації капіталу проаналізуємо аналітичну частину на прикладі ДП «Державна картографічна фабрика», що займається виготовленням та реалізацією поліграфічної продукції. Підприємство створене 1972 року та функціонує на ринку поліграфічної продукції уже більше 30 років, знаходиться в м. Вінниця за адресою вул. 600-річчя 19.

Процес оптимізації структури капіталу підприємства здійснюється за такими етапами: аналіз капіталу підприємства; оцінка основних факторів, які визначають формування структури капіталу; оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності; оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості.

Виходячи з першого процесу оптимізації можна сказати, що основною метою аналізу капіталу підприємства є виявлення тенденцій динаміки обсягу і складу капіталу в передплановому періоді, їх вплив на фінансову стійкість та ефективність використання капіталу. У процесі проведення такого аналізу розраховуються і вивчаються в динаміці такі коефіцієнти: коефіцієнт автономії; коефіцієнт фінансового левериджу; коефіцієнт фінансової залежності; коефіцієнт фінансової стійкості. Таким чином, розрахунок коефіцієнтів, які свідчать про фінансову стійкість ДП «Державна картографічна фабрика» наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Динамічний аналіз фінансової стійкості ДП « ДКФ»

Показник

Роки

Абсолбтне відхилення, ±

2010

2011

2012

2011 р. до 2010 р.

2012 р. до 2011 р.

Коефіцієнт автономії

0,74

0,59

0,68

- 0,15

0,9

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,052

0,14

0,15

0,35

- 0,16

Коефіцієнт фінансової залежності

1,34

1,66

1,45

0,32

- 0,19

Коефіцієнт фінансової стійкості

2,9

1,4

2,2

- 0,5

0,08

 

Виходячи з табл.1, коефіціє́нт автоно́мії показує, яку частину у загальних вкладеннях у підприємство складає власний капітал. Оптимальне значення більше 0,5 з даних розрахунків можна спостерігати, що коефіцієнт у 2011 р. зменшився, а в 2012 навпаки зріс, але значення не відхиляються від норми, за всі роки спостереження він більше 0,5, це є позитивним  для підприємства.  Коефіцієнт фінансового лівериджу характеризується відношенням довгострокових зобов’язань і джерел власних коштів підприємства. В аналізованому періоді даний показник збільшується з кожним роком, відповідно 0,054; 0,14; 0,15, ця тенденція до збільшення є позитивною оскільки оптиальне значення данного показника =1. Коефіцієнт фінансової залежності показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, даний показник у 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшився на 0,32, а в 2012 р. порівняно з 2011 р. зменшився до 1,45. Коефіцієнт фінансової стійкості показує, яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел. Рекомендоване  значення 0,75.

Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності. Ефект фінансового важеля показує, на скільки відсотків збільшується рентабельність власного капіталу в результаті залучення позичених коштів в оборот підприємства. Для таких розрахунків був обраний критерій максимізації фінансової рентабельності та механізм фінансового важеля. [3]. Розрахуємо дані показники на основі підприємства ДП « Державна картографічна фабрика» дані обрахунки зведемо в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз ефекту фінансового важеля та фінансової рентабельності ДП «ДКФ»

Показник

Роки

Абсолютне відхилення +/-

2010

2011

2012

2011 до 2010

   2012 до 2011

Фінансова рентабельність

3,74

3,64

2,71

0,1

-0,93

Ефект фін.важеля

-1,09

-0,72

-0,8

0,37

0,08

Аналізуючи табл..2, можна сказати, що ефект фінансового важеля на ДП «Державна картографічна фабрика» має мінусове значення, що означає зменшення фінансової рентабельності на суму показника, що становить відповідно у 2010 р. - 1,09 %;2011 р. -  0,72 %; 2012р. - 0,8 %.  Фінансова рентабельність відображає розмір прибутку на  одиницю власних коштів після розрахунків з  бюджетом та кредиторами підприємства. Даний показник зменшується, що є негативним для підприємства.

Результати процесу оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності ДП «Державна картографічна фабрика»  можна відобразити в таблиці 3.

Таблиця 3

Оптимізації структури капіталу ДП «ДКФ» за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності

Показники

Роки

Абсолют.відхил.+/-

2012 до 2010

2010

2011

2012

Власний капітал,тис.грн

4150

4482

4611

461

Обсяг позикового капіталу,тис.грн

1425

3089

2092

667

Загальний обсяг капіталу,тис.грн

5575

7571

6703

1128

Коефіцієнт фінансового важеля %

0,052

0,14

0,15

0,098

Рентабельність активів, %

38

59

21

-17

Мінімальна ставка процента за кредит, %

15

15

15

0

Мінімальна процентна ставка з урахуванням премії за  кредит %

15

16

15,5

0,5

Бухгалтерський прибуток з урахуванням процентів за кредит,тис.грн

2118,5

4466,9

1407,6

-710,9

Сума процентів за кредит,тис.грн

213,7

463,3

313,8

-100,1

Бухгалтерський прибуток без урахування суми процентів за кредит,тис.грн

1904,8

4003,6

1093,4

-811,4

Ставка податку на прибуток

0,21

0,21

0,21

0

Сума податку на прибуток

400

840,7

229,6

-170,4

Чистий прибуток,тис.грн

1504,8

3162,9

863,8

-641

Чиста рентабельність ВК %

36,2

70,56

18,9

-17,3

 

Як видно з наведеної таблиці, найбільше значення чистої рентабельності власного капіталу досягалось у 2011 р. а отже оптимальна структура капіталу була на підприємстві у 2010р. за який приріст фінансової рентабельності збільшився майже на 35%. У 2012 р. структура порушилась, оскільки скоротився позиковий капітал, зменшився бухгалтерський прибуток, скоротилась рентабельність активів. Отже, здійснення таких розрахунків з використанням механізму фінансового важеля дозволяє визначити оптимальну структуру капіталу, яка призводить до максимізації рівня фінансової рентабельності.

Таким чином, дослідження поняття методики оптимізації структури капіталу дало змогу зробити такі висновки: оптимізація структури капіталу – це важливий етап стратегічного аналізу капіталу, який полягає у визначенні такого співвідношення між вартістю, втіленою в кошти підприємства, які йому належать і приносять прибуток, та вартістю, інвестованою в грошові кошти, що залучаються на основі їх повернення, за якого досягається максимальна ефективність діяльності підприємства. У процесі оптимізації структури капіталу необхідно враховувати кінцевий результат діяльності підприємства, тобто фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. Під час розрахунку оптимального співвідношення власного та позикового капіталу необхідно враховувати не тільки вже відпрацьовані методи оптимізації структури капіталу, але й показники резерву капіталу, рентабельності капіталу підприємства та кредитоспроможності.

Література:

  1. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003.
  2. Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. Я.С. Витвицького.- Івано-Франків.: ІМЕ, 2002.- 320 с.
  3. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підруч. Для вузів/За ред. Проф. Н.М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999 – 800 .с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.