Загниборода І. А. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Загниборода І. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

У ході аналізу конкретних сторін діяльності конкурентів часто виникають питання і проблеми загального характеру, пов'язані з необхідністю пояснення мотивів тих чи інших дій. Обмежитися при їх аналізі тільки внутрішніми особливостями й умовами діяльності підприємства недостатньо, тому що не всі параметри, що визначають орієнтацію підприємства в області конкуренції є керованими. Багато які з них диктуються конкурентним середовищем, у якому знаходиться і діє підприємство. Його діагностика являє собою специфічний самостійний етап дослідницького процесу, необхідний для формування більш повної і точної уяви про внутрішні механізми поводження конкурентів.

Конкурентне середовище – це комплекс чинників, які створюють умови та правові основи для успішного розвитку конкуренції. До таких чинників відносно підприємства відносяться: держава та її політика в галузі регулювання конкуренції; підприємства, які вступають на ринок і тим самим загострюють конкурентну боротьбу; споживачі продукції, котрі чинять тиск на підприємства галузі; постачальники сировини, матеріалів, комплектуючих виробів на галузевий ринок; виробники товарів-замінників, які займають частину галузевого ринку; безпосередньо підприємства – продавці (виробники) продукції. [4]

Конкуренція на ринку продажу будівельних матеріалів – це суперництво, насамперед за покупця, оскільки торговельне підприємство більшою мірою є посередником на ринку, елементом інфраструктури (об’єктом), який сприяє взаємодії виробника (продавця) і споживача (покупця) поряд з іншими функціями, зокрема виробничими.

При аналізі конкурентного середовища підприємства на ринку будівельних матеріалів найважливішим є виділення цінової та споживчої конкуренції. У першому випадку порівнюються суми виробничих (реалізаційних) затрат з мінімальними прибутками товаровиробників продукції відносно середніх цін на аналогічну продукцію, що є на ринку реалізації. У другому – до уваги береться набір якісних технічних, економічних характеристик будівельної продукції, що виготовляється, їх відповідність вимогам споживачів на ринку збуту.

На ринку будівельних матерів, як і на будь-якому іншому ринку, якщо товар виробника не має кращих властивостей порівняно з ідентичним товаром конкурентів, у цьому разі боротьба за ринок збуту зосереджується на ціні. В першу чергу, характеристики основних видів продукції конкурентних компаній не мають значних відхилень по якості і підприємство-виробник може знизити рівень цін порівняно з конкурентною ціною і завдяки цьому досягти переваг над своїми конкурентами. Підприємства-виробники будівельної продукції як правило мають велику кількість дистриб’юторів по всій території країни. Всі вони є внутрішніми конкурентами між собою та борються за увагу клієнта шляхом цінової конкуренції, застосовуючи навіть демпінг, що негативно діє як на конкурентів-дистриб’юторів, так і на інших виробників. [1]

Іншою важливою складовою конкурентного середовища є конкурентоспроможність підприємства. Під цим поняттям розуміють реальну та потенційну здатність проектувати, виготовляти й реалізовувати продукцію, яка за своїми ціновими та іншими параметрами привабливіша, ніж продукція конкурентів. Конкурентоспроможність послуг визначається комплексом споживчих (якісних та кількісних) характеристик, що дозволяють задовольняти особливі умови будівельного ринку. Конкурентоспроможна продукція легко та швидко реалізується на ринку по найменш витратним каналам збуту. Фактично послуга проходить перевірку на ступінь задоволення суспільних потреб. Комерційно вигідний збут товару можливий лише на конкретному ринку в певних умовах конкуренції. [3]

Таким чином, результативність діяльності на ринку будівельних матеріалів залежить від поводження продавців і покупців у таких питаннях як цінова політика і практика, відкриті і таємні угоди між підприємствами, продуктова і рекламна стратегії, витрати на дослідження і розробки, інвестиції у виробниче устаткування, тактика вирішення юридичних питань і т.д. Поводження у свою чергу залежить від структури відповідного ринку, яка характеризується чисельністю і розподілом продавців і покупців, рівнем фізичної (об'єктивної) і уявлюваної (суб'єктивної) диференціації, що розрізняє конкуруючі продукти, наявністю чи відсутністю бар'єрів для входу нових фірм, рівнем вертикальної інтеграції, починаючи від виробництва сировини до роздрібної торгівлі і ступенем диверсифікованості виробництва.

На структуру ринку будівельних матеріалів, у свою чергу, впливає безліч базових умов. Наприклад, з боку пропозиції базові структуроутворюючі умови включають розміщення і власність на основні види сировини; характер відповідної технології; тривалість використання продукту, тимчасові характеристики виробництва, витрати на одиницю випуску й ін.

Перелік найбільш важливих базових умов з боку попиту включає: цінову еластичність попиту при різних цінах, доступність товарів-замінників і перехресну еластичність попиту на них, темпи росту і тимчасові коливання попиту, метод здійснення покупок покупцями (наприклад, по прейскуранту, шляхом відкритого чи закритого аукціону і т.п.) і ринкові характеристики продукту. До інших базових умов можна віднести законодавче середовище, у якому функціонують галузі, а також домінуючі соціально-економічні цінності ділового середовища.

Для завоювання певних позицій на ринку, підприємства розробляють конкурентні стратегії. Для торговельного підприємства конкурентна стратегія – це спосіб отримання стійких конкурентних переваг у кожній стратегічній одиниці бізнесу підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різноманітних і мінливих потреб споживачів краще, ніж це роблять конкуренти. Успіх реалізації конкурентних стратегій багато в чому залежить від обґрунтованого вибору джерел набуття ключових конкурентних переваг, які прийнято називати базовими конкурентними стратегіями. [5]

Таким чином, аналіз конкурентного середовища – важливий напрямок маркетингових досліджень, що має на меті уточнення питань привабливості ринків і використовується для вироблення стратегії фірми в області виробництва і збуту. Контроль за конкурентами дає можливість задовольнити специфічні запити покупця і споживача раніше і краще за інших фірм. Знаючи сильні і слабкі сторони конкурентів можна оцінити їх потенціал та цілі, теперішню і майбутню стратегії. Це дозволяє фірмі стратегічно точно сконцентрувати свою увагу на тому напрямку, де конкурент слабший. Таким чином, можна розширити свої власні переваги в конкурентній боротьбі. Для того, щоб підприємство змогло вижити в сучасному ринковому середовищі, воно повинно мати конкурентні переваги, які є основою бізнес-стратегії підприємства. [1]

Література:

1. Дідківська Л.І. Розвиток конкуренції у сфері товарного обігу // Актуальні проблеми економіки – 2007.-№7.с. 25-31

2. Татар М.С. Особливості концептуального визначення категорій конкуренції та конкурентоспроможності // Економіка та держава – 2012.-№1. с. 61-64

3. Сумець О. М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека / О. М. Сумець, М. Б. Тумер. — К.: Хай-Тек-Пресс, 2008 — 399 с.

4. Хвевик Ю.М. Сутність конкуренції та фактори впливу на стан ринкового конкурентного середовища // Інвестиції: практика та досвід. - 2009.-№4.с. 53-57

5. Шубалий О.М. Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі ринку // Актуальні проблеми економіки - 2008.-№1.с. 70-77

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.