Олесенко І. С., д. е. н., проф., Ткачук О. М. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП «МИХАЛИЧ І КО»)

Студентка-магістр Олесенко Інна Сергіївна,

науковий керівник: д. е. н., проф., Ткачук Ольга Михайлівна,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП «МИХАЛИЧ І КО»)

Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить: критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;визначити «болючі» точки у фінансовій діяльності підприємства;знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення. Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно стежити за наявністю та використанням ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану. Це обумовлює актуальність теми даної роботи. З початку розвитку економічної науки проблема ефективного функціонування підприємств вийшла на перший план і залишається першочерговою й сьогодні.

Методичні основи дослідження ефективності діяльності підприємств досить широко висвітлені у роботах таких економістів як Гетьман О.О., Горфінкель В.Я., Савицька Г.В., Стражев В.І., Швандар В.А. та інших. Вивчення їх праць дало можливість узагальнити теоретичні та методичні основи підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності в сучасних умовах. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства є необхідною і важливою складовою управління підприємством. Основна мета такого аналізу - дати об'єктивну оцінку фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства для того, щоб прийняти ефективні управлінські рішення.

Метою статті є дослідження та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Михалич і Ко» в сучасних конкурентних умовах. ПП  «Михалич і Ко» являється одним із найбільших у Вінницькому регіоні виробників овочевих та рибних консервів, макаронних виробів, згущеного молока,  що розповсюджуються як у межах держави, так і за її межами. Робота підприємства направлена на розвиток та удосконалення продукції підприємства,  розширення асортименту, запуск у виробництво нових виробів та ліній виробництва продуктів харчування. Якість продукції ПП «Михалич і Ко» відповідає світовим стандартам якості, про що свідчить відповідність її міжнародним стандартам якості та попит серед покупців. На підприємстві працює відділ контролю якості, що дозволяє підтримувати стандарти якості продукції ПП «Михалич і Ко». Це дає можливість підтримувати якість продукції та на досить високому рівні конкурувати на ринку виробництва певних  продуктів харчування.

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності. Фінансова ліквідність означає готовність і спроможність підприємства виконувати свої зобов'язання у повному обсязі й у встановлені кредитною угодою строки. Це визначається політикою підприємства щодо збереження ліквідності, основне завдання якої - уникнення неліквідності і неплатоспроможності завдяки пошуку в необхідних обсягах резервів коштів та інших ліквідних активів [2, с.273]. З метою поглиблення аналізу фінансово-господарського стану  проаналізуємо діяльність ПП «Михалич і Ко» (табл.1).

Як засвідчують розраховані дані табл.1, коефіцієнт покриття ПП «Михалич і Ко» у 2010 р., 2011 р., 2012 р. становив відповідно 6,2; 11,8; 11,9, тобто постійно зростав, що  показує сприятливий стан ліквідності активів підприємства. Це означає, що на кожну 1 гривню поточних зобов’язань (боргів) підприємство мало відповідно 6,2 грн, 11,8 грн, 11,9 грн поточних активів. Значення коефіцієнта покриття у звітному періоді перебуває у межах >1, а це свідчить про те, що - підприємство своєчасно погашає борги.

Таблиця 1

Аналіз фінансового стану ПП «Михалич і Ко» за 2010-2012 рр.

 

Показник

Роки

 

Норматив-не значення

Абсолютне відхилення, +/-

2010

2011

2012

2011 р. до 2010 р.

2012 р. до 2011 р.

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

6,2

11,8

11,9

>1

5,6

0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

5,2

10,5

7,9

1

5,3

-2,6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,35

0,18

0,09

>0 збільшен-ня

0,17

-0,09

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

10090

14024

16035

>0 збільшен-ня

3934

2011

 

Коефіцієнт швидкої ліквідності (інше найменування цього коефіцієнта – коефіцієнт “лакмусового папірця”). На відміну від попереднього, він враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). У літературі [4] наводиться орієнтовне нижнє значення  коефіцієнта швидкої ліквідності, що дорівнює 1. Значення цього коефіцієнта у ПП «Михалич і Ко» значно перевищує вказану норму, це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має: у 2010 р. -5,2, у 2011 р. – 10,5 , у 2012 р. -7,9 грн ліквідних активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно. Даний показник ПП «Михалич і Ко» у 2010-2011рр. був близький до нормативного значення і становив відповідно 0,35 та 0,18, а у 2012р. показник знизився до 0,09. Це означає, що підприємство на даний час не здатне моментально або протягом кількох робочих днів, погасити свої короткотермінові зобов'язання. Цей індикатор має особливе значення для постачальників матеріальних ресурсів і банків, що кредитують підприємство.

Чистий оборотний капітал по підприємству зростає порівнюючи  2010 р., 2011 р. та 2012 р. Так, у 2011 р. він становив 14024 тис. грн, що на 3934тис.грн більше ніж у 2010 р., а у 2012 р. він зріс в порівнянні з 2011р. на 2011тис.грн і становив 16035тис.грн.

Платоспроможність підприємства відбиває наявність у нього коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення. Характерними ознаками платоспро-можності підприємства є наявність у нього достатніх коштів на розрахун-ковому рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості [1, с. 58]. Проаналізуємо  платоспроможність  ПП  «Михалич  і  Ко»  за 2010-2012 рр., використовуючи  для  розрахунків  бухгалтерську та статистичну звітність (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз платоспроможності ПП «Михалич і Ко» за 2010-2012 рр.

 

Показник

Роки

Норматив-не значення

 

Абсолютне відхилення, +/-

2010

2011

2012

2011 р. до 2010 р.

2012 р. до 2011 р.

Коефіцієнт автономії  (фінансової незалежності)

0,65

0,67

0,64

>0,5

0,02

-0,03

Коефіцієнт фінансування

0,55

0,48

0,56

<1

-0,07

0,08

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

0,84

0,9

0,9

>0,1

0,06

-

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,96

0,96

1,09

>0, збільшення

0

0,13

 

Здійснивши розрахунки у табл.2, ми бачимо, що коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) у ПП «Михалич і Ко» близький до нормативного значення, хоча спостерігається спад на 0,03 у 2012р. порівняно з 2011р. Це означає, що підприємство має фінансову стійкість та незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт фінансування у звітному періоді був <1, а саме коливався від 0,48 до 0,56, тобто мав нормативне значення, а значить ПП «Михалич і Ко» має можливість погашення своїх зобов’язань за рахунок власного капіталу і не є  залежним від залучених засобів. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами 2010-2012рр. залишався майже незмінним, це означає, що підприємство не тільки може погасити зобов’язання, але й має резерви для розширення своєї діяльності. Для здійснення своєї господарської діяльності ПП “Михалич і Ко” у 2010-2012рр. мало незмінне високе значення коефіцієнта маневреності власного капіталу, що позитивно характеризує фінансовий стан підприємства. Даний показник показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована.

Показники прибутковості або рентабельності є найбільш поширеними критеріями оцінки ефективності діяльності підприємства. Аналіз рента-бельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Проведемо аналіз динаміки рентабельності ПП «Михалич і Ко» за 2010-2012 рр. (табл. 3).

Таблиця 3

Аналіз динаміки  рентабельності ПП «Михалич і Ко» за 2010-2012 рр.

 

Показник

Роки

Норматив-не значення

Абсолютне відхилення, +/-

2010

2011

2012

2011 р. до 2010 р.

2012 р. до 2011 р.

Коефіцієнт рентабель-ності активів

0,04

0,17

0,19

>0 збільшення

0,13

0,02

Коефіцієнт рентабельно-сті власного капіталу

0,03

0,26

0,47

>0 збільшення

0,23

0,21

Коефіцієнт рентабельно-сті діяльності

0,02

0,08

0,1

>0 збільшення

0,06

0,02

 

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання активів підприємства, тобто наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства.  Як видно з табл.3 у ПП «Михалич і Ко» коефіцієнт рентабельності активів знаходився на низькому рівні у 2010 р, а у 2011-12 рр. ситуація покращилася і даний коефіцієнт становив 0,17 та 0,19 відповідно. Рентабельність капіталу (інше найменування цього показника - коефіцієнт «прибуток: капітал» (RОЕ- return on equity)) характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує власний капітал. У ПП «Михалич і Ко» коефіцієнт рентабельності власного капіталу постійно збільшувався і у 2012р. досяг значення 0,47. Це свідчить про ефективне вкладення коштів в підприємство. Коефіцієнт рентабельності діяльності характеризує ефективність господарської діяльності підприємства. З даних таблиці 3 спостерігається його високе зростання від 0,02 у 2010 році до 0,1 у 2012 році [3, с.73].

Отже, проаналізувавши основні показники фінансово-господарської діяльності ПП «Михалич і Ко», можна зробити такі висновки: підприємство працює прибутково, має високі показники ліквідності та платоспроможності, має резерви для розширення своєї діяльності. Тобто даний суб’єкт господарювання ефективно веде фінансово-господарську діяльність та має перспективи для зростання. На нашу думку підприємству необхідно збільшувати економічну рентабельність. Домогтися цього можна або стримуючи ріст активів, або збільшуючи масу прибутку, шляхом зниження собівартості; або необхідно прискорити оборотність оборотних коштів, що також дасть збільшення маси прибутку. Крім того, підприємство не використовує позикові кошти для регулювання (підвищення) рентабельності, хоча така необхідність існує.

Література:

  1. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюк М.А. - К.: ЗАТ "Нічлава", 2007.-204с.
  2. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: підруч. для вузів/ за ред. Проф. Н.М. Ушакової.- К.: Хрещатик, 1999. - 800с.
  3. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посібник/ В.О. Мец - К.: КНЕУ, 2008. - 132 с.
  4. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: підручник/ В.М.Шелудько - К.: Знання, 2006. - 439 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.