Єрусова Г. О. ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

Єрусова Ганна Олександрівна

пошукувач кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

 

Розвиток світового і зокрема європейського освітнього простору об’єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування. Розбудова нашої держави на демократичних засадах вимагає переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, спрямування її на забезпечення всебічного зростання культурного, інтелектуального, духовного потенціалу особистості. Це відображено в нормативних документах, які регламентують діяльність дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Законі України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Державній Національній програмі «Освіта: Україна ХХІ століття», Національній Доктрині розвитку освіти України, Базовому стандарті дошкільної і початкової освіти. Підготовка дітей до навчання у школі відіграє важливу роль у становленні особистості, адже без неї неможлива ефективна навчальна діяльність та розвиток здатності і потреби до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти. У розв’язання проблеми становлення особистості дитини значний внесок зробили видатні українські педагоги ХХ-го століття К. Ушинський, В. Сухомлинський. Огляд наукових досліджень другої половини ХХ століття І. Адамек, Ш. Амонашвілі, М. Безрук, Т. Беньової, Р. Буре, Б. Зельцермана, С. Козлової, Є. Кравцової, В. Кудрявцева, М. Поддьякова, В. Ядещко та ін. свідчить, що проблема підготовки дітей до школи є актуальною для різних країн світу [1].

Дійсно, питання підготовки дітей до школи знайшла широке відображення у світовій й вітчизняній історико-педагогічній науці. Вивчення зазначеної проблеми започатковано класиками та досліджується сучасними вченими з проблематики психології і педагогіки (Ю. Бабанський, Л. Виготський, О. Гаманюк, О. Запорожець, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Русова, Ж. Піаже, Ф. Фребель та ін.).

У працях науковців розкрито окремі психологічні, педагогічні і методичні аспекти зазначеної проблеми (Т. Кондратенко, В. Котирло, Г. Кравцов, Н. Ніжегородська, Н. Пушкін, Є. Сапогова, К. Щербакова, F. Nylor, Y. Ossola, D. Cadman, D. Wilson, L. Miller, G. Cummings); обґрунтовано систему організованих занять з дітьми молодшого віку (О. Усова, Ф. Сохін); розроблено методику розвитку компонентів навчальної діяльності на спеціальних заняттях з дітьми (Л. Артемова, Л. Венгер, А. Давидчук, Т. Доронова, П. Лучанська); досліджено різні аспекти готовності дитини до школи (М. Безруких, І. Дубровіна, Я. Коломінський, Р. Нємов, Є. Панько); з’ясовано роль сім’ї в цьому процесі (О. Докукіна, В. Тостовий, S. Valter, A. Rydell, D. Cookson, M. Roussey, I. Senecal, V. Stein та ін.). Особливу увагу приділено наступності в навчанні та вихованні дітей молодшого шкільного віку (Л. Артемова, Т. Бондаренко, А. Бурма, В. Кузь, Л. Калмикова, О. Кононко, О. Проскура, О. Савченко, Д. Струннікова, Т. Назаренко, Л. Федорович Н. Черепна).

Про гостроту проблеми підготовки дитини до школи свідчать праці А. Богуш, Т. Бондаренко, Н. Бібік, Л. Іщенко, М. Вашуленка, О. Кононко, С. Лаврентьєвої, Т. Піроженко, З. Плохій, К. Прищепи, Н. Черепані, Т. Четиз, Н. Шиліної. У них звернено увагу не тільки на можливості дитини у засвоєнні предметних знань, але й на те, що надмірне і раннє перевантаження дитини негативно впливає на її здоров’я, загальний розвиток, змінює сенс і зміст навчально-пізнавальної діяльності [4].

Історіографічний аналіз проблеми дає підстави стверджувати, що вивчення історико-педагогічних аспектів становлення й розвитку пропедевтики початкового навчання, підготовки до навчання у школі сьогодні представлені в дисертаційних дослідженнях Н. Безлюдної, Т. Бондарнеко, М. Дочевої, І. Корякіної, Г. Петроченко, Г. Сухорукової, Н. Шкляєвої та інших вчених.

Констатуючи суттєвий внесок науковців, як теоретиків, так і практиків, у розробку означеної проблеми, відмітимо, що серед досліджень відсутні праці, у яких процес підготовки дитини до школи ґрунтується на цілісній концепції творчого використання педагогічної цінного історичного досвіду і забезпечується комплексом історично складених, національно спрямованих організаційно-педагогічних умов. Тому в умовах швидкого зростання обсягу знань освітні завдання полягають перш за все у вихованні творчої особистості, здатної швидко реагувати на зміни, креативно мислити, легко пристосовуватися. Сьогодні технологія навчання досягла такого рівня, що будь-які знання можна дати дитині незалежно від віку, відтак вчителів та вихователів хвилює не стільки чому вчити, а як учити, тобто методи і засоби навчання особливо у підготовці до школи. Отже, попередній освітній досвід може спонукати вчителя до формування власної позиції щодо внесення коректив у навчальні плани та методику підготовки дитини до школи.

Література:

1. Бондаренко Т.М. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ століття) : дис. ...канд. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» [Електронний ресурс] / Т.М. Бондаренко // Режим відкритого доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/341637.html

2. Гаманюк О. Психолого-педагогічні проблеми підготовки дитини до навчання у школі: [Електронний ресурс] / О. Гаманюк // Режим відкритого доступу : http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/gnvp/GNVP_50_2.pdf

3. Федорович Л.О. Діяльність педагога в організації взаємодії сім’ї, дошкільного закладу і школи щодо підготовки дітей до переходу в умови навчально-виховного комплексу : [Електронний ресурс] / Л.О. Федорович // Режим відкритого доступу : http://www.ukrdeti.com/2005/1_a2_2005.html

4. Черепаня Н.І. Організаційно-педагогічні умови підготовки дитини до школи : дис. …канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / Н.І. Черепаня ; Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – О., 2006. – 207 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.