Растворов В. О. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ TQM ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Бакалавр, Растворов Владислав Олександрович

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

 

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ TQM ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 

Однією з найбільш чудових соціальних трансформацій поточного сторіччя по праву є становлення на уламках другої світової війни Японії як могутньої економічної держави. Керуючись новаторськими концепціями Демінга (1993), Джуран (1988) та ряду інших авторів, японські керівники та інженери взяли на озброєння методи, які в кінцевому підсумку перетворилися у всеосяжну систему управління, засновану на базовій концепції якості. У принциповому плані ця система являє собою нове слово у способі мислення. Традиційна точка зору свідчила, що якість має врівноважуватися витратами на його забезпечення.

Демінг і Джуран наполягали на тому, що підвищення якості веде до зниження загальних витрат і що системний підхід до вдосконалення технологічних процесів буде сприяти вирішенню обох задач. Японські керівники вирішили цю управлінську концепцію, інженери навчилися методам статистичного контролю якості і застосували їх на практиці, робітники пройшли відповідну підготовку і включилися в процес технологічного вдосконалення, і в результаті стався різкий якісний стрибок (Ішікава 1985; Имаи 1986).[1]

До початку 80-х років керівники в Європі та Америці, прагнучи зупинити руйнування своїх традиційних ринків і розширити свою частку у світовій економіці, приступили до пошуку шляхів відновлення колишньої конкурентоспроможності. Протягом наступних 15 років все більше і більше компаній приходили до розуміння принципів, що лежать в основі управління якістю, і застосовували їх на практиці - спочатку в промисловому виробництві, а потім і в сфері обслуговування. Зазначена управлінська система має безліч назв, однак найбільш інших поширена формула "тотальне управління якістю" (TQM). [2]

Система TQM існує в багатьох варіантах, однак важливо інше - усвідомити її саме як систему, що включає в себе одночасно і управлінську концепцію, і ефективний комплекс засобів підвищення продуктивності технологічних процесів. Наводимо деякі загальні елементи концепції тотального управління якістю (Файгенбаум, 1991; Манн, 1989; Сенге, 1991):

• Пріоритетне увагу якості

• Акцент на задоволення потреб клієнта ("задоволення клієнта")

• Обов'язкова участь і включення співробітника в процес підвищення якості ("наділення повноваженнями")

• Підхід до організації як до системи ("оптимізація")

• Відстеження статистичних показників технологічних процесів ("управління за фактом")

• Керівництво ("бачення")

• Підвищена увага підготовці співробітників ("перетворення в самонавчальну організацію").[1]

В основі концепції TQM лежить бачення організації як системи взаємопов'язаних процесів, що дуже ефективно в плані повної інтеграції зусиль для підвищення показників на всіх рівнях. Усі працівники зобов'язані мати чітке уявлення про свою організацію і завданнях що стоять перед нею. При цьому відсутність реальних корективів в організаційній культурі, в першу чергу в нижчих управлінських ланках, часто веде до загибелі багатьох зачатків методології TQM в самому зародку. Як зазначає Хейлперн (1989): "Ми прийшли до висновку, що головна перепона до переваги в якості має не технічну, а поведінкову природу". На відміну від більш ранніх, концепція TQM вимагає чіткої керівної ролі з боку вищої управлінської ланки і твердих гарантій того, що середня ланка забезпечить участь співробітників у технологічному процесі (Хілл, 1991).

Другим неодмінною умовою успішної реалізації концепції TQM є стратегічне планування. Досягнення кінцевих цілей і планів будь-якої організації безпосередньо залежить від розробки і правильного використання ним стратегічного плану підвищення якості. Відповідальність керівництва компанії перед своїми працівниками, акціонерами полягає саме в тому, щоб забезпечити взаємозв'язок свого підходу до проблеми якості з практичними цілями, які можуть бути реально досягнуті. Демінг (1993) назвав цей фактор "постійністю мети", а його відсутність вважав джерелом почуття невпевненості у завтрашньому дні у персоналу організації. Очевидно, що стратегічне планування одночасно вимагає і посилює необхідність широкої участі керівників та працівників всіх рівнів, без чого орієнтований на завдання робочий процес навряд чи можливий. (Шиба, Грехем і Уолден, 1994).[2]

Тільки після адекватного впровадження цих двох нових підходів можна сподіватися на успіх у здійсненні третього перетворення - реалізація принципу безперервного підвищення якості. Результати в підвищенні якості, а з ними задоволення запитів споживача і підвищення власної конкурентоспроможності в кінцевому підсумку грунтуються на застосуванні навичок у вдосконаленні технологічного процесу. У багатьох випадках програми TQM дозволяють досягти цих цілей за рахунок збільшення капіталовкладень у підготовку кадрів та прикріплення працівників (часто на добровільній основі) до груп, зайнятим вирішенням цієї проблеми. У рамках концепції TQM основна теза полягає в тому, що співробітник, безпосередньо зайнятий у тому чи іншому процес, краще за інших знає, як його вдосконалити. Наділення таких працівників повноваженнями для внесення корисних змін до близьких їм процесах є одним з компонентів культурної трансформації, яка лежить в основі TQM.

Збір статистичних даних є стандартним і основним кроком, що вживаються працівниками та спеціальними групами для виявлення шляхів удосконалення технологічного процесу. До найбільш ефективних засобів TQM належать: (а) графік Парето - графічний метод для виявлення найбільш часто зустрічаються проблем, які відповідно вимагають першорядного уваги; (б) графік статистичного контролю - аналітичний метод для підтвердження ступеня варіювання в рамках невдосконалений процесу; (в) схема послідовності операцій - метод об'єктивного документування ходу процесу в поточний момент. Мабуть, найбільш поширеним і важливим у цьому плані інструментом є діаграма Ішикави (або діаграма "риб'яча кістка"), право авторства на яку належить Каору Ішикава (1985). Цей метод являє собою просте і в той же час ефективний засіб, що надає членам робочої групи можливість ефективно взаємодіяти у виявленні причин основних порочності досліджуваного процесу і таким чином намічати шляхи для його вдосконалення.[3]

У разі її реальної реалізації, концепція TQM може за багатьма напрямками зіграти важливу роль і для самих працівників, і для збереження їх здоров'я. У самому широкому сенсі організація, що здійснює якісні перетворення, значно підвищує шанси на економічне виживання як свої власні, так і своїх співробітників. Більш того, в основі діяльності такої компанії, швидше за все, буде лежати повага до колективу. Експерти в області тотального управління якістю часто говорять про "спільні цінності", які повинні бути стрижнем у поведінці і керівництва, і кадрового складу організації (Ховард, 1990).

Якщо підсумувати все сказане, TQM являє собою всеосяжну управлінську систему, засновану на філософії управління, яка робить акцент на людський фактор трудової діяльності. Система забезпечується потужним комплексом технологій, які використовують дані, які отримані із самих технологічних процесів для документування, аналізу і безперервного вдосконалення цих процесів.

Література:

1. Гиссин В.І. Управління якістю продукції: Навч. посібник. - Ростов н / Д: Фенікс, 2000.

2. Мішин В.М. Управління якістю: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

3. Управління якістю продукції. Довідник. - М.: Видавництво стандартів, 1985.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.