Мельник Н. А. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ

Мельник Н. А.

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, м. Луганськ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ

Вимоги сучасної ринкової економіки, посилення впливу зовнішнього середовища, значно змінили умови діяльності українських підприємств. Зміна умов функціонування спричинила появу нових проблем в діяльності підприємств, що вимагають осмислення і розробки практичних рекомендацій щодо їх розв’язання. До таких належить і проблема забезпечення і підтримки економічної безпеки підприємства.

Незважаючи на значну кількість публікацій з цієї тематики, необхідно зазначити, що комплексного погляду на засоби, джерела чи підґрунтя забезпечення та підтримки економічної безпеки підприємства, за сучасних умов, в літературі немає.

Не можливо не погодитись з точкою зору Шкарлета С.М., щодо виділення двох концептуальних підходів щодо семантики і морфологічного трактування економічної безпеки, а саме: статичного (економічна безпека як стан) і діяльністного (економічна безпека як діяльність) [1]. Саме діяльностний підхід покладено в основу того, що необхідність забезпечення та підтримки економічної безпеки зумовлюється об'єктивною потребою підприємства у стабільному функціонуванні і досягненні цілей його діяльності.

Як показує досвід функціонування вітчизняних підприємств, розглядати економічну безпеку та процес її підтримки необхідно у контексті стратегічного управління. Зарубіжними та вітчизняними науковцями проведено значну кількість досліджень з питань економічної безпеки підприємств у цьому аспекті, а саме: П. Колпаковим [2], Г. Лянним [3], І. Шевченко [4], Л. Шемаєвою [5] та іншими. Вони докладно розкрили питання стратегічного управління економічною безпекою підприємств, запропонували методичні основи формування підрозділів реалізації економічної безпеки на підприємствах, та комплексні підходи щодо її оцінки тощо. Але, не всі питання економічної безпеки підприємств розкриті глибинно та обґрунтовано, що і викликало зацікавленість у подальшому дослідженні.

Враховуючи домінуючу роль ресурсної теорії у стратегічному управлінні, вважаємо за доцільне розглядати саме збалансованість ресурсного забезпечення процесу реалізації комплексу стратегій підприємства як підґрунтя забезпечення і підтримки його економічної безпеки у динамічному ринковому середовищі.

У процесі забезпечення та підтримки високого рівня економічної безпеки підприємства акцент необхідно робити не лише на ефективності використання ресурсів, а й на виявленні їх нових елементів і комбінацій як джерел забезпечення процесу реалізації комплексу стратегій підприємства.  Слід брати до уваги, що ресурси мають різну природу, не є однаково доступними для всіх підприємств на ринку, а також мають різний ступінь мобільності та взаємозамінності. Саме це є основою виникнення ресурсних диспропорцій, які підприємства повинні вчасно виявляти.

Ресурси підприємства - це узагальнююча категорія, що проявляється через різні їх види. Так, наявність доступу до ресурсних джерел, ефективне використання різноманітних ресурсів та їх комбінацій підсилює економічну безпеку підприємства. Це спричиняє необхідність вивчення й аналізу ресурсного потенціалу підприємства.

Ресурсний потенціал підприємства — це система взаємозв'язаних та до певних меж взаємозамінних, у певний спосіб організованих ресурсів, що спрямовані на реалізацію комплексу стратегій підприємства. Ресурсний потенціал може сприяти реалізації комплексу стратегій підприємства лише тоді, коли на досягнення певних цілей спрямована кожна із його складових. Відсутність або невідповідність потрібної складової означає зупинку процесу реалізації комплексу стратегії, а також додаткові витрати часу і коштів на її створення або заміну.

Важливе значення має не лише обсяг цих складових, їхня відповідність одна одній, а й те, як використовуються окремі елементи ресурсного потенціалу. А це залежить від рівня взаємодії, співвідношення частин ресурсного потенціалу, а також прийнятого комплексу стратегій так і окремих складових, що знаходять вираження в ресурсних, функціональних і продуктових стратегіях. Результати аналізу ресурсного потенціалу, а також окремих його складових є основою для вибору стратегій та визначення термінів їх виконання; визначення напрямків та швидкості нагромадження, зміни структури ресурсного потенціалу та окремих складових; забезпечення і підтримки економічної безпеки підприємства.

На підставі використання методу експертних оцінок, пропонується наступна шкала, щодо оцінки рівня збалансованості ресурсного забезпечення процесу реалізації комплексу стратегій (відповідності ресурсного потенціалу  потребам реалізації комплексу стратегій) підприємства, як підґрунтя забезпечення і підтримки його економічної безпеки у динамічному ринковому середовищі, що подано у табличній формі.

Таблиця 1

Оцінка збалансованості ресурсного забезпечення процесу реалізації комплексу стратегій підприємства

 

Рівень збалансованості

Загальне визначення рівня збалансованості

Інтервал значень рівня збалансованості

Відсутній

Перед визначенням будь-яких конкретних цілей необхідні попередні заходи з формування ресурсного потенціалу підприємства, або слід відмовитись від реалізації обраного комплексу стратегій.

0 ... 0,2

Низький

Необхідно посилити збалансованість ресурсного потенціалу шляхом мобілізації наявних ресурсів, залучення з зовнішніх джерел, взаємозамінності ресурсів, якщо це не є можливим, то переглянути комплекс стратегій підприємства.

0,2 ... 0,4

Середній

Рівень збалансованості ресурсного потенціалу дає змогу починати роботи з реалізації комплексу стратегій. Для забезпечення відповідного саморозвитку окремих складових ресурсного потенціалу у процесі реалізації комплексу стратегій треба «підсилити» окремі складові ресурсного потенціалу шляхом використання мобілізації ресурсів, їх взаємозамінності, та/або залучення їх зовні.

0,4 ... 0,7

Високий

Ресурсний потенціал відповідає потребам  реалізації комплексу стратегій підприємства, що дозволить забезпечити і підтримати високий рівень економічної безпеки підприємства

0,7 ...0,9

 

Здобуті значення дозволяють зорієнтуватись щодо характеру заходів, які потрібно здійснити на підприємстві для забезпечення і підтримки його економічної безпеки: приступити до реалізації комплексу стратегій, або прийняття рішення про відмову від його виконання.

Таким чином, враховуючи вагомість ресурсного потенціалу при реалізації комплексу стратегій підприємства, і, як наслідок, у забезпеченні і підтримці його економічної безпеки, вважаємо за доцільне рекомендувати:

проводити постійний аналіз та оцінювання кількісного та якісного складу ресурсного потенціалу підприємства;

акумулювати ресурси та  зосереджувати їх на ключових довгострокових цілях підприємства;

створювати бар’єри для трансферу ресурсів серед конкурентів;

підтримувати оптимальний рівень ресурсного потенціалу, що за умов зростання ризику для економічної безпеки, матиме стратегічне значення для підприємства;

надавати переваги використанню взаємозамінності ресурсів при реалізації комплексу стратегій підприємства перед залученням ресурсів зовні;

скорочувати тривалість періоду відтворення окремих складових ресурсного потенціалу для забезпечення ресурсної рівноваги і підтримки досягнутого рівня економічної безпеки підприємства.

Таким чином, досягнення та підтримка високого рівня економічної безпеки підприємства є можливим на основі постійного пошуку унікальних ресурсних комбінацій для реалізації його комплексу стратегій.

Література:

 1. Шкарлет С.М. Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку: автореф. дис. доктора екон. наук / С.М. Шкарлет. – К., 2008.–35 с.

2. Колпаков П.А. Концептуальные основы экономической безопасности фирмы: автореф. дис. канд. екон. наук / П.А. Колпаков. – М., 2007. – 25 с.

3. Лянной Г. Система экономической безопасности предпритяия / Г.Лянной // BOS – журнал о личной и коммерческой безопасности. –2006. –№7.–С.16-19.

4. Шевченко І. Особливості формування економічної безпеки підприємства / І. Шевченко // Наука молода. – 2010. – №10. – С. 178-181.

5. Шемаєва Л.Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища: автореф. дис. д-ра. екон. наук / Л.Г. Шемаєва. – К., 2010. – 39 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.