Смольницька М. С., канд. екон. наук, Тарасова І. І. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА

Магістрант Смольницька М. С.

канд. екон. наук, доц. Тарасова І. І.   

Вінницький торговельно-економічний інститут

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті досліджено походження, сутність, економічний зміст та зв’язок категорій «дохід» та «операційний дохід». Досліджено думки та погляди багатьох історичних та сучасних класиків, а також законодавче регулювання цих  категорій.

Ключові слова: дохід, операційний дохід, операційна діяльність, класифікація доходів, класифікація операційних доходів.

Economic content and nature of the operating income of the enterprise
  Abstract. The article studies the origin, nature, economic substance and communications categories of "income" and "operating income". Investigated thoughts and views of many historical and modern classics of, as well as legislative regulation these categories.
  Keywords: income, operating income, operating activities, income classification, the classification of operating income.

 Формування та створення ринкової економіки потребує від під­приємств України раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення стратегії фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки отриманих результатів. Доходи підприємств та населення є одним із найважливіших показників економічного рівня держави та розвитку суспільства в цілому. Тому сама їх сутність та економічна природа заслуговують на увагу фахівців, оскільки категорія «дохід» є методологічною передумовою для розуміння рівня життя населення і лежить в основі системи національних рахунків, яка відображає результати функціонування національної економіки та обґрунтування економічної політики держави.

    Постановка проблеми. В ринковому середовищі, в якому, безумовно, перебуває вітчизняна економіка є серед найбільш вживаних понять поняття «доходи». Від того наскільки точним і науково обґрунтованим буде визначення даного поняття залежить точність і правильність похідних від нього. Отже, актуальність нашого дослідження очевидна.

    Ціль статті. Дослідити зв’язок категорій «дохід» та «операційний дохід». Визначити значимість, походження та економічну сутність категорії «операційний дохід».

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню економічної категорії «дохід» та «операційний дохід»в цілому присвячена значна кількість праць як закордонних класиків, так і вітчизняних провідних науковців, зокрема: Ф. Кене, А. Сміт,                 Д. Рікардо, Т. Ленейко, С. Панчишин, Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер,                  А. Вагнер, Дж. Р. Хікс, М. Туган- Барановський, Й. Г. Тюнен, В. С. Джевонс,               Л. Вальрас, А. Маршалл, Дж. Кларк, Ф. Ф. Бутинець, М. С. Пушкар,                            П. І. Юхименко,П. М. Леоненко, В. В. Сопко, О. А. Подолянчук, О. І. Ястремський, О. Г. Грищенко, В. С. Сухарський, П. Тарнавська, Р. М. Пушкар, В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй, Л. Г. Мельник,                         О. І. Корінцева, І. М. Бойчук, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча,                             С. Панчишин, Н. Холод,  Т. І. Ленейко, Г. А. Оганян, С. Лозинська, І.  С. Бланк, Ж. К. Нестеренко, Н. М. Любченко, М. М. Бердар та інших.

Виклад основного матеріалу. Почнемо наші наукові пошуки із з’ясування терміну “доходи”. З англійської мови слово «дохід» перекладається як «income» - пов'язують зі староанглийским «incuman» приплив, приплив, наплив «in + cumana» приходити, прибувати. Вираз «incoming» спочатку означало наближення дичини до мисливця. Звідси «income» вступник потік грошовий коштів на рівні як окремо взятої людини, так і національної економіки. Тому найбільш часте використання терміна пов'язане з визначенням особистого й національного доходу.

В українській мові слово має споконвічно слов'янську етимологію: давньоруське доходи від «доходити», що має значення досягати певного місця, межі, розміру, бути на результаті. Тотожне грецькому «hodos» - шлях, дорога [15].

   В Економічній енциклопедії (т. 1) поняття «дохід» розглядають у двох аспектах. За першим - дохід характеризують як різницю між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут продукції. Автори вважають, що дохід підприємства неідентичний прибутку на суму заробітної плати працівників. Він складається, на їхню думку, із суми прибутку та заробітної плати працівників. За другим аспектом, поняття «дохід» визначається як «гроші або матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності (виручка)» [13, с. 363].

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття «дохід» трактують таким чином: «Дохід, - ходу, гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною або фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності (виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.)» [12, с. 324].

Отож, з даних визначень, зрозуміло,що категорію «дохід» можна розглядати як загальний дохід від підприємницької діяльності або ж  як різницю між виручкою від реалізації продукції і наданих послуг та витрат. Саме цих два різних значення вносять неясність при трактуванні визначення доходу.

Поняття «дохід» широковживане та бага­тозначне. У широкому розумінні «дохід» означає будь-яке надходження грошових коштів або ма­теріальних цінностей, що мають грошову оцінку. В економічному змісті дане поняття регламентується рядом нормативних документів, серед яких можна виділити Конституцію України, яка статтею 67 зобов'язує громадян щорічно звітуватися про свій майновий стан та отримані доходи перед податковими органами            [1, ст. 67].

Господарським Кодексом України дохід визначається як основна мета діяльності підприємств, причому він прирівнюється до прибутку, що на нашу думку, є помилкою, оскільки, виходячи з економічної сутності понять дохід і прибуток, вони мають принципово відмінне значення. Статтею 142 Господарського Кодексу регламентується порядок створення, розподілу та використання доходу суб'єктів господарювання [2, ст. 142].

    Цивільним Кодексом України регламентується порядок визначення доходу при укладанні договорів цивільно-правового характеру. Серед них доходи при укладанні втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором та особи-підприємця [3].

       Податковим Кодексом України регламентується визначення доходів для суб’єктів господарювання, у третьому розділі цього Кодексу  «Податок на прибуток підприємств» чітко визначається порядок визначення доходів та їх склад, доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування, ставки податку тощо. В 135 статті визначено доходи ,що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування це доходи від операційної діяльності та інші доходи. Також у статті 135 зазначено, що - дохід від операційної діяльності включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо) [4, с.124].

         Таким чином ми бачимо, що «дохід» це та економічна категорія,про яку зазначено в Конституції України, Цивільному, Господарському, Податковому Кодексах. Стає зрозумілим ,що держава намагається контролювати доходи фізичних осіб та суб’єктів господарювання, що інколи ускладнює їх діяльність,але на превеликий жаль,на даний момент це є найбільше джерело наповнення бюджету держави і тому контроль над доходами буде тільки збільшуватися.

На сьогодні основним нормативним актом, який регламентує порядок визначення та відображення доходів суб'єктами господарювання в бухгалтерському обліку є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [6]. Основні положення даного стандарту запозичено з міжнародної практики ведення бухгалтерського обліку та спрямоване на стандартизацію обліку.Також згідно з П(С)БО 15 «Дохід», визнані дохо­ди класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід (виручка) від реалізації про­дукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи [6].

Також, Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18(МСБО18) регламентує порядок відображення доходів,та визначає їх як -  валове надходження економічних вигод протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу [7].

Таким чином одним з найбільш актуальних питань сьогодення є невідповідність податкового та бухгалтерського законодавства. Запровадження законів,на користь податкового законодавства але перешкоджають діяльності підприємств і діють лише в інтересах держави.

Отож, дослідивши поняття «дохід» ми можемо проаналізувати економічний зміст показника «операційний дохід». З’ясуємо, що представляє цей термін як економічна категорія.

Дослідимо походження слова «операція» - походить від лат.«ореrātiō» «справа, дія, вплив", далі з «operari» «працювати, трудитися», пов'язане з «opus»  «робота, праця» (сходить до прадавноєвр. op- «працювати, виробляти»). Російською операція в хірургічному та у військовому значенні зустрічається вже у Петра I; запозичене через польську мову «ореrасjа», «ореrаtiо» (починаючи з Парацельса, 1536 р.) [16]. Отож, з даного визначення можна зробити висновок, що операція це діяльність, а дохід від операційної діяльності це доходи від дій, що спрямовані на отримання доходу.

          Визначимо, що складає операційний дохід. З метою визнання доходу та визначення його суми в обліку розріняють дохід від: реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери); надання послуг; використання активів підпри­ємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом яких є отримання відсотків.

 У Національному стандарті бухгалтер­ського обліку - П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», зазначено, що «операційна діяльність - основ­на діяльність підприємства, а також інші ви­ди діяльності, які не є інвестиційною або фі­нансовою діяльністю» [5]. Там же наведено ви­значення поняття: «Основна діяльність - операції, що пов’язані із вироб­ництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою ство­рення підприємства і забезпечує основну ча­стину його доходу».Будь-яка основна дія­льність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення, стандартами бухгалтерського обліку відносяться до «звичайної господар­ської діяльності» [5].

Ж. К. Нестеренко повторює офіційне визначення операційної діяльності та основної діяльності [5, 35]  та зазначає, що інша операційна діяльність включає реалізацію інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів, одержання або сплату санкцій. Разом з тим, до складу інших доходів від операційної діяльності відносяться:безоплатне одержання оборотних активів;вартість виявлених унаслідок інвентаризації надлишків [8, с.93].

         Н. М. Любченко, також повторює офіційне визначення операційної діяльності [5, 36] та зазначає, що доходи від звичайної операційної діяльності класифікуються таким чином: дохід (виручка) від реалізації продукції;іші операційні доходи, до складу яких входять: дохід від опера­ційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць, дохід від реалізації оборотних активів, списання дебіторської за­боргованості, реалізація іноземної валюти, одержані гранти та субсидії, одержані штрафи, пені, неустойки, інші операції [9, с.51].

М. М. Бердар визначає операційну(основна)діяльність як діяльність підприєм­ства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції, това­рів, послуг. Він також вказує джерела надходжень: аванси, що одержані від покупців;інкасації дебіторської заборгованості; цільове фінансування; кредити та позики;інші надходження та відтік грошових коштів це оплата рахунків постачальників;аванси, що видані;виплата заробітної плати;платежі до бюджету та позабюджетних фондів; сплата відсотків за кредит; інші виплати [11, с.73].

І. А. Бланк дає визначення операційної діяльності - це основний вид діяльності підприємства, з метою здійснення якої вона створена. Характер операційної діяльності підприємства визначається насамперед специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Операційний дохід І. А. Бланк описує як доходи підприємства, що є фінансовою базою розвитку його операційної діяльності [14, с.118].

Г. В. Нашкерська, подає детальну класифікацію доходів відповідно до їх поділу за видами діяльності, яку здійснює окремий суб'єкт господарювання (табл.1.3). Також автор зазначає, що такий підхід дає можливість оцінити вплив кожного суттєвого виду доходів на фінансовий результат діяльності підприємства звітного періоду [10, с. 389-390].   

Таблиця 1.3

Класифікація доходів за видами діяльності.

Доходи від операційної діяльності

Доходи від фінансової діяльності

Доходи від іншої звичайної діяльності

Дохід від реалізації

Інші операційні доходи

-від участі в капіталі

-від реалізації фінансових інвестицій

-продукції товарів,робіт,послуг

 

-інші фінансові доходи

-від реалізації необоротних активів

-реалізація інших активів

-операційна курсова різниця

Джерело: розроблено Г. В. Нашкерською [10, с. 389-390].

       Дана класифікація на табл. 1.3 чітко відображає усі види доходів підприємства. Отoж, ми бачимо, що доходи  від операційної діяльності це дохід від реалізації  продукції товарів, робіт, послуг, а також інші операційні доходи від реалізації інших активів та операційної курсової різниці.

Досліджуючи та з’ясовучи економічний зміст категорії «операційний дохід» ми спочатку дослідили категорію «дохід». Узагальнюючи наведені визначення та інтегруючи думки авторів, схиляємось до розуміння, що дoхід  підприємства - це економічна категорія, що означає одержання підприємством певних активів (грошей, матеріальних ресурсів) чи зменшення сум зобов’ язань, що спонукають до збільшення сум власного капіталу (за мінусoм збільшення сум капіталу із внесків власників або учасників). Отже, економічна суть доходів полягає у відшкодуванні витрат на ведення діяльнoсті й отримання відповідної суми прибутку, яка забез­печує досягнення стратегічної мети підприємства - приріст власного капіталу, а логічна та структурована класифікація доходів дає можливість ефек­тивно ними управляти, та бути складовою сучасної системи управління.

З’ясувавши  зміст категорії дохід, далі ми з’ясували зміст операційного доходу. Досліджуючи цю економічну категорію можна зробити висновок, нами було відмічено, що цей термін почав широко з’являтися в економічній літературі з 2007 року. В джерелах до 2007 року цей термін характеризується дуже рідко або взагалі не згадується, тому ця категорія є відносно новою. Слово «операція» перекладається з латинської мови як «дія, справа, вплив», тому якщо опиратися на переклад цього слова, то дохід від операційної діяльності можна вважати доходом від діяльності підприємства. Проте таке твердження вносить неясність при визначенні доходів, що відносяться до операційної діяльності, адже проведення фінансової та інвестиційної діяльності це також є  операції, що приносять дохід і їх також можна віднести до операційного доходу.  

Література:

1. Конституція України, № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

2.  Господарський Кодекс України, № 436-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua

3.  Цивільний Кодекс України, № 435 від 16.01.2003 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/.

4. Податковий Кодекс України, № 2755-VI від 02.12.2010 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/

5. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15  "Дохід" N 290 від 29.11.99 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/

7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18(МСБО18)// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/

8. Нестеренко Ж. К. Бухгалтерський облік промислових підприємств : [навчальний посібник] / Ж. К. Нестеренко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 311 с.

9. Навчальний посібник «Фінанси підприємств» Н.М.Любенко Київ  «Центр учбової літератури» 2009 рік с.51-73

10. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : навчальний посібник / Г.В.Нашкерська.- К. :Кондор,2009. - 503 с.

11. Навчальний посібник «Фінанси підприємств» М. М. Бердар Київ  «Центр учбової літератури» 2010 рік с.71-77

12. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., донов.та CD) / Уклад. голов. ред..         В.Т. Бусел. К. : Ірпінь : ВТ “Перун”, 2007. - 173 с.

13. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол. : ... С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр “Aкадемія”, 2000. - 864 с.

14. І.А.Бланк «Управление прибылью»2007 с.105-229

15. Електронний ресурс:«Економика:вначале было слово»                                                                                                    http://dictionary-economics.ru/word/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4

16. Словник:М.Фасмера.

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.