Граб І. М. СУТНІСТЬ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Граб Інна Миколаївна

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

СУТНІСТЬ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Для здійснення діяльності вони мають у своєму розпорядженні грошові кошти. Функціонування підприємства передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємства.

 

Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливим елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання виручки.

 

Рух грошових коштів, який відбувається в процесі діяльності, може здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах.

 

Існують різні підходи до визначення поняття «готівковий обіг».

 

Так, у широкому розумінні готівковий обіг – це обіг грошових коштів у вигляді готівки.

 

На думку Орлюк О. П. «готівковий обіг» - це обіг законних платіжних засобів (банкнот та розмінної монети), які обслуговують потреби економіки країни. У свою чергу готівкові розрахунки являють собою розрахунки за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо пов’язані з реалізацією продукції та іншого майна[3].

 

Петрук О.М. пропонує наступне визначення: «Готівковий обіг – це одна із складових грошового обороту в якій рухаються державні грошові знаки, що представляють собою сукупність платежів, здійснюваних готівкою. Він опосередковує, в основному, оборот грошових доходів населення та в меншій мірі – внутрішньо господарський оборот»[4].

 

Колектив авторів Загородній А. Г., Вознюк Г.Л. трактують готівковий обіг, як рух грошей у готівковій формі з метою обслуговування економічного обороту країни. За своєю специфікою готівковий обіг пов'язаний переважно з формуванням та витрачанням грошових доходів населення[5].

 

Отже, можна зробити висновок, що готівковий обіг – це частина грошового обороту, яка являє собою безперервний рух готівки та інших цінностей у сфері обігу і виконання нею функції засобу обігу та засобу платежу.

 

Готівка традиційно посідає важливе місце у платіжній системі України і відіграє важливу роль у забезпеченні здійснення населенням готівкових платежів.

 

Готівка – грошові знаки (банкноти, монети) України, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави[1].

 

Готівка використовується:

 

- для кругообігу товарів і послуг;

 

- для розрахунків не пов`язаних безпосередньо з рухом товарів і послуг, а саме: розрахунків по виплаті заробітної плати, премій, пенсій; по виплаті страхових відшкодувань за договорами страхування; при оплаті цінних паперів і виплат по них прибутку; по платежах населення за комунальні послуги і інше.

 

Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

 

Готівкова форма розрахунків має свої позитивні та негативні сторони.

 

Перевагами готівкової форми розрахунків є такі: повна гарантія платежів; висока швидкість платежів; неможливість виникнення дебіторської заборгованості.

 

Водночас слід визначити такі основні недоліки готівкової форми розрахунків: висока вартість обслуговування, зокрема, здійснення касових операцій, необхідність інкасування, збереження тощо; необхідність особистої присутності продавця і покупця; обов’язковий збіг моменту відпуску товару та його оплати; незручність здійснення розрахунків; розрахунки готівкою можуть застосовуватись у міжгосподарських взаємовідносинах, якщо це невеликі за сумою платежі[2].

 

Отже, грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням.

 

Література:

 

1. Правління Національного Банку, Постанова «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» (Інструкція, п.4) 01.06.2011 N 174

 

2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» ВНЗ. – 6-те видання доп. і перер. – Житомир: ПП «Рута», 2005.- 756 с.

 

3. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с .

 

4. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник. /за ред. Ф. Ф. Бутинця. К.: Кондор, 2007. - 461 с.

 

5. Фінансово-економічний словник: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, 2007 ISBN 978-966-346-393-3. Видавництво – К.: «Знання», 2007.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.