Мезенцева О. М. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Мезенцева О. М.

Кіровоградський національний технічний університет

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Для забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємств торгівлі вагомим, а можливо і найважливішим, чинником є забезпечення їх економічної безпеки. Вивченням питань сутності економічної безпеки підприємств різних галузей, обґрунтуванням її складових займалося багато вітчизняних вчених, зокрема [1-5]. Але на сьогодні недостатньо вивченими залишаються питання забезпечення економічної безпеки за її складовими на підприємствах торгівлі.

Проаналізувавши літературні джерела, нами для підприємств торгівлі Кіровоградської області запропоновані заходи забезпечення економічної безпеки за такими її складовими: правова, фінансова безпека, охорона та безпека праці, соціальна безпека, безпека особистості, інформаційна та екологічна безпека.

Правова безпека має забезпечуватися через ефективну реалізацією чинних законодавчих та нормативних актів, знанням і розумінням їх власниками, керівниками та працівниками.

Фінансова безпека має реалізовуватися державною підтримкою розвитку підприємств торгівлі та приватним інвестиційним забезпеченням на місцевому рівні, своєчасним і достатнім кредитуванням та фінансуванням, ефективним розподілом виділених коштів на формування та розвиток підприємств; усебічним знанням і врахуванням ситуації на споживчому ринку за різними напрямами діяльності підприємств торгівлі; наявністю інформації про споживачів, контрагентів, конкурентів, внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності підприємств; ефективним захистом власності та комерційних таємниць; постійною і наполегливою діяльністю щодо відшкодування збитків і повернення боргів; створенням безпечних умов зберігання грошей, матеріальних цінностей, технічних засобів, транспорту і торговельного обладнання; забезпечення умов щодо дбайливого ставлення до майна, відповідальності за крадіжки матеріальних цінностей і їх псування тощо.

Охорона та безпека праці має забезпечуватися постійним поліпшенням умов праці, організацією охорони праці у відповідності до чинного законодавства, додержанням заходів протипожежної безпеки та захисту навколишнього середовища, запровадженням проведення моніторингу безпеки праці на місцях та розробкою відповідних заходів.

Соціальна безпека має ґрунтуватися на повній та ефективній зайнятості працівників, організації праці та заробітної плати, що дозволяє підвищити рівень оплати праці та доходів, відповідній підготовці та перепідготовці кадрів, підвищенні їх кваліфікації, забезпеченні соціального захисту, що передбачено чинним законодавством.

Безпека особистості має реалізовуватися через відповідну систему захищеності, своєчасну виплату заробітної плати за відпрацьований час, захист особистих інтересів людини, її власності, гідності, прав і свобод.

Інформаційна безпека підприємств має забезпечуватися організацією збору інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище; здійсненням інформаційно-аналітичного дослідження споживачів, контрагентів та конкурентів, інформаційного аудиту та інформаційного моніторингу на підприємствах торгівлі; аналітичною обробкою інформації; організацією системи інформаційного забезпечення рішень власника та керівництва підприємств торгівлі; виконанням усіма працівниками підприємств торгівлі норм і правил роботи з інформацією та допуску їх до неї; своєчасним виявленням спроб і можливих каналів витоку інформації, що стосується комерційної таємниці.

Екологічна безпека має ґрунтуватися на основі дотримання чинного законодавства у сфері природного навколишнього середовища та природокористування, екологічної свідомості працівників при організації торговельного процесу, інших послуг; здійснення екологічних платежів тощо.

На наш погляд, планування заходів економічної безпеки підприємств торгівлі Кіровоградської області має включати: визначення пріоритетних напрямів та об’єктів, на яких зосереджуються зусилля безпеки; розподіл сил і засобів для вирішення завдань щодо забезпечення безпеки, визначення термінів їх виконання; розробку форм і методів діяльності сил безпеки і здійснення організаційних заходів; розробку дій та організацію управління персоналом у кризових ситуаціях.

Безперечно, запропоновані заходи потребують ретельного наукового обґрунтування та деталізації, що має стати предметом подальших наукових пошуків при визначенні шляхів та механізмів забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємств торгівлі.

Література:

1. Береза З. В. Суть та складові економічної безпеки підприємства / З. В. Береза // Наука й економіка. – 2009. - № 4 (16). – С. 59-64.

2. Дмитрієв І. А. Визначення переліку складових економічної безпеки підприємства / І. А. Дмитрієв, А. О. Близнюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць. – Луганськ, 2011. – №23(1)/2011. – С. 220-225.

3. Економічна безпека торговельного підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.05 / Г. Є. Дем'яненко; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 18 с.: рис. — укp.

4. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарев, О. М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

5. Хомів О. В. Структура елементів економічної безпеки торговельних підприємств / О. В. Хомів // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – № 3. – С. 196-202.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.