Фірсова Л. А., к. е. н., Яковишина Н. А. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Фірсова Лілія Анатоліївна

Науковий керівник: к.е.н., доцент Яковишина Надія Андріївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Постановка проблеми. Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку в управлінні господарською діяльністю, німецький вчений-економіст І.Ф.Шерр ще наприкінці XIX століття писав, що «Бухгалтерський облік — непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кожного підприємства».  Бухгалтерський облік організовується в основному для отримання користувачами необхідної інформації з метою прийняття правильних управлінських рішень. У зв’язку з цим виникає необхідність раціональної організації обліку всіх активів підприємства та джерел їх утворення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням організації обліку зобов’язань, в тому числі довгострокових, присвячені роботи таких вітчизняних науковців як Сльозко Т.М., Лень В.С., Островерха Р.Е. та інші. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О. значну увагу приділяли організації обліку кредитних операцій та розрахунків з використанням векселів. Кундря-Висоцька О.П. у своїх роботах описує організацію обліку розрахунків за позиками банку.

Метою написання даної статті є дослідження організації обліку довгострокових зобов’язань підприємства в системі прийняття управлінських рішень.

Основний виклад матеріалу. Бухгалтерський облік в ринкових умовах виконує завдання інформаційного забезпечення управління, контролю за збереженням власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищення ефективності виробництва та зменшення ризику втрати коштів, пов’язаного зі зміною умов виробництва, інвестування у нові підприємства та види діяльності. Для управління підприємством бухгалтерський облік повинен надавати своєчасну якісну інформацію, що вимагає його належної організації. Організація бухгалтерського обліку - це цілеспрямована діяльність керівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та удосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів. Важливу роль відіграє організація обліку саме довгострокових зобов’язань підприємства, особливо довгострокових кредитів банку.

Основними завданнями організації обліку довгострокових зобов’язань є:

1)  забезпечення своєчасної та повної реєстрації даних у документах та облікових регістрах;

2)  чітке документування розрахунків;

3)  достовірне відображення інформації щодо зобов'язань у формах

фінансової звітності;

4)  створення дієвої системи внутрішнього контролю зобов'язань [1, с.61].

Кваліфікованому фахівцю потрібні знання з організації обліку довгострокових зобов'язань, щоб організувати їх синтетичний та аналітичний облік. Йому потрібно знати, які для цього потрібно використовувати первинні документи, яких термінів нарахування і сплати боргів слід дотримуватися, які для цього виконувати облікові процедури та у якій обов'язковій послідовності. У зв’язку з цим необхідно правильно організувати бухгалтерський облік, який допоможе в прийнятті управлінських рішень. Для цього  на підприємстві здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, в основі яких лежать документування, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, оцінка зобов'язань, бухгалтерський баланс та звітність.  Все ці складові ведення бухгалтерського обліку формують облікову політику підприємства та фіксуються в наказі про облікову політику.

В даному наказі повинні врегульовуватись питання відображення з обліку довгострокових зобов’язань, якими є:

-       зазначення строків проведення інвентаризації зобов’язань підприємства;

-       первинні документи з обліку зобов’язань та графік їх документообігу;

-       перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для

-       відображення в бухгалтерському обліку операцій з зобов’язаннями.

Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові зобов’язання визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», згідно якого до довгострокових зобов’язань належать довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання та інші довгострокові зобов’язання [2].

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України передбачена наступна класифікація довгострокових зобов’язань: довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов’язання з оренди, відстрочені податкові зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання.

Всі господарські операції, пов’язані з виникненням та погашенням довгострокових зобов’язань повинні бути належним чином задокументовані.

Основні документи та регістри, що застосовуються при обліку довгострокових зобов’язань наведені в таблиці 1 [3, с.448].

Таблиця 1

Основні документи та регістри, що застосовуються при обліку довгострокових зобов’язань

Вид зобов’язань

Підстави для відображення в обліку

Синтетичний облік

Аналітичний облік

50 Довгострокові позики

Договір позики, бухгалтерські довідки-розрахунки, виписки банку про надходження та погашення позики

Журнал 2, розділ 1

Журнал 2, розділ 3 «Аналітичні дані до рахунка 50»

51 Довгострокові векселі видані

Договори, реєстри векселів виданих

Журнал 3, розділ 1

За векселями виданими

52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями

Рішення про випуск облігацій, виписка з реєстру випуску, документи на отримання активів за продані та про розрахунки за викупленими облігаціями

Журнал 3, розділ 2

За кожним випуском облігації

Продовження табл.1

Вид зобов’язань

Підстави для відображення в обліку

Синтетичний облік

Аналітичний облік

53 Довгострокові зобов’язання з оренди

Договір фінансової оренди з розрахунком плати за устаткування та фінансових витрат, виписки банку про розрахунки, бухгалтерські довідки-розрахунки

Журнал 3, розділ 2

За кожним договором

54 Відстрочені податкові зобов’язання

Бухгалтерські довідки-розрахунки

Журнал 3, розділ 2

 

55 інші довгострокові зобов’язання

Договори про відстрочку зобов’язань за податками та внесками до фондів, договори про фінансову допомогу, акти звірки зобов’язань, бухгалтерські довідки-розрахунки

Журнал 3, розділ 2

За видами зобов’язань

 

На підприємстві також повинен бути організований поточний контроль погашення зобов’язань, що полягає у щоденному перегляді виписок банку, а також записів у регістри бухгалтерського обліку. Оцінка зобов’язань залежить від їх змісту та терміну погашення [4].

Основу довгострокових зобов'язань складають кредити банків. Кредит – це надання банком грошових коштів юридичним та фізичним особам у тимчасове користування на визначених умовах.

Підприємства досить часто залучають позики банків на умовах своєчасного повернення та сплати відсотків за користування для розширення виробництва, його модернізації, реконструкції, а також у разі нестачі власних обігових коштів. Раціональна організація обліку позик банків призначена забезпечити повну і своєчасну сплату відсотків та  повернення позикових коштів, тому є однією з найважливіших ділянок облікової роботи [5, с. 297].

Важливим етапом організації обліку кредитів банку є забезпечення умов для підготовки необхідного комплекту документів (заява, картка зі зразками підписів,  свідоцтво про реєстрацію, установчий договір, форми фінансової звітності,   витяги з рахунків підприємства тощо) та кредитного договору.

Важливим моментом є облік суми зобов’язання після одержання кредиту, нарахування та сплата відсотків, погашення зобов’язання та переведення довготермінового зобов’язання в поточне, коли до дати погашення довготермінового кредиту залишається менше, ніж 12 місяців. Доцільним тут є формування календарного графіка нарахування та сплати відсотків, погашення позики (таблиця 2) [6, с.103.].

Таблиця 2

Календарний графік нарахування відсотків та погашення довготермінової позики

Зміст операції

Термін виконання

Документ

Виконавець

1

2

3

4

Укладення кредитної угоди (наприклад, на 2 роки, щомісячна сплата відсотків

За домовленістю з банком

Кредитна угода

Головний бухгалтер, керівник

Отримання позики на рахунок у банку

Згідно з угодою

Витяг банку

Банк

Нарахування відсотків

Щомісяця на останню дату

Бухгалтерська довідка

Бухгалтер з обліку позик

Сплата відсотків

Щомісяця до 5-го числа наступного місяця

Платіжне доручення

 

-

Переведення довготермінового зобов’язання за позикою в поточне

По завершення 12-ти місяців після укладення угоди

Бухгалтерська довідка

 

-

Погашення позики

У термін, визначений кредитною угодою

Платіжне доручення

 

-

 

Суттєвим моментом в оцінці довгострокових зобов’язань є вимога відображати ті з них, на які нараховуються відсотки, за їх теперішньою вартістю. Теперішня вартість – дисконтована вартість майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов’язання у процесі звичайної діяльності підприємства [4].

Розглянемо організацію обліку довгострокових зобов’язань на Публічному акціонерному товаристві «ПлазмаТек».

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

За організацію бухгалтерського обліку на ПАТ «ПлазмаТек» відповідає його власник, а ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером.

Підприємство самостійно визначає облікову політику в особі його керівника та головного бухгалтера відповідним наказом.

В наказі «Про облікову політику підприємства» наводяться  основні положення бухгалтерського обліку, які забезпечують його незмінність протягом поточного року. Додатком до наказу є розроблений підприємством робочий план рахунків та номенклатура справ.

Для обліку довгострокових зобов’язань робочим планом рахунків компанії «ПлазмаТек» передбачено рахунки 50 «Довгострокові позики» та 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» та їх відповідні субрахунки. Оскільки підприємство отримує позики з різних банках, доцільно було б обліковувати їх на рахунках третього порядку, які дадуть змогу детально охарактеризувати дані синтетичного обліку довгострокових кредитів підприємства. Наприклад:

501.1 «Довгострокові кредити ОТП-банку в національній валюті»

501.2 «Довгострокові кредити банку Пумб в національній валюті»

502.1 «Довгострокові кредити ОТП-банку в іноземній валюті»

502.2 «Довгострокові кредити банку Пумб в іноземній валюті».

Аналітику до цих рахунків можна вести в розрізі видів та предмету кредиту.

Так як підприємство бере позики в різних банках, то можна було б складати календарний графік нарахування відсотків та погашення довготермінової позики.

В Наказі про  облікову політику  ПАТ  «Плазматек» щодо   довгострокових  

зобов’язань зазначено тільки те, що з метою підтвердження реальності фінансової звітності проводиться інвентаризація. Цей процес здійснюється один раз на рік перед поданням фінансової звітності не раніше, ніж за два місяці до кінця звітного року спеціально створеною комісією з трьох осіб.

Висновки. Бухгалтерський облік надає  інформацію про стан підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам. Належним чином організований облік допоможе в прийнятті управлінських рішень. Важливу роль відіграє організація обліку саме довгострокових зобов’язань підприємства. Однією з найважливіших ділянок облікової роботи є організація обліку довгострокових кредитів банку, що забезпечить повну і своєчасну сплату відсотків та своєчасне повернення позикових коштів

Систему бухгалтерського обліку необхідно постійно впорядковувати та удосконалювати. Нами було розглянуто організацію обліку довгострокових зобов’язань на ПАТ «ПлазмаТек» і запропоновано шляхи її удосконалення.

Література:

  1. Ачкасов А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку»/ А.Є. Ачкасов, А.П. Косяк . – Х.: ХНАМГ, 2010. – 134 с.
  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Наказ    М-ва  фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.
  3. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку: навч.посіб./ В.С. Лень. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.
  4. Хмелевська А.В. Організація обліку. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bookdn.com/book_599_glava_5_Tema_5.%C2%A0Organ%D1%96za%D1%81%D1%96ja.html
  5. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч.посіб./ Р.Е. Островерха – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. – 2012. – 408 с.
  6. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку: навч.посіб./ О.П. Кундря-Висоцька. – К.: Алерта, 2007. – 223 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.