Демченко К. В. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

студентка-cпеціаліст, Демченко К. В.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Використання відеоматеріалів у процесі навчання значно впливає на якість засвоєння знань, отриманих під час заняття. Саме тому виникає необхідність в обґрунтуванні ефективності цієї методики. Проблема застосування відеоматеріалів з психологічної точки зору є досить актуальним питанням сьогодення.

Діяльність особистості при вивченні іноземної мови тісно пов’язана зі значною кількістю психологічних чинників. Використання відеоматеріалу на заняттях сприяє засвоєнню навчального матеріалу довготривалою пам’яттю, а також збільшенню уваги та можливістю управління нею завдяки активізації пізнавальної діяльності, покращенню мотивації та емоційному впливу.

Застосування відеоматеріалів у процесі навчання значно спонукає до комунікативної діяльності, яка є необхідною при вивченні іноземних мов [4]. Зважаючи на той факт, що студенти проявляють зацікавленість до засобів масової інформації, які для них є найбільш видовищними та здатними викликати зацікавленість, використання такого засобу може підтримувати увагу досить тривалий час, знижувати рівень втомленості, і саме тому це підтверджує ефективність даної методики [1]. Проте, акцент ставиться на те, щоб студенти одержували задоволення від фільму не тільки завдяки цікавому сюжет, але й також через розуміння мови [5].

Психологічний фактор візуалізації навчального матеріалу безпосередньо пов'язаний із емоційним впливом на студентів. Використання відеоматеріалів виконує роль засобу гармонізації взаємин, уявлення, думок усіх учасників навчального процесу. Саме тому дана гармонізація забезпечує збереження їхнього емоційного сприйняття навчальної дійсності і реакцію на дійсність, що створює оптимальний психологічний клімат для навчання та отримання кращих результатів. Переваги емоційного чинника відображаються також у концепції «цілісного навчання», де основою виступають дані нейрофізіологічних та нейропсихологічних досліджень проміжної симетрії півкуль головного мозку [7].

Результати використання відеоматеріалів є більш ефективними, якщо в процесі викладання ставиться акцент на створенні позитивного настрою під час заняття. Позитивні емоції тонізують роботу головного мозку, активізують сприйняття, розуміння, процес осмислення, увагу, пам'ять уяву. Дослідження показали, що при використанні відеоматеріалів в студентів виникає повне задоволення від свої можливості користування іншомовними комунікативними вміннями, а також відбувається усвідомлене включення вольових зусиль у випадку перешкод в процесі навчання. Візуалізація орієнтує студента на пошук систематичних закономірностей та зв`язків. Але переваги використання аудіовізуальних засобів є ефективним тоді, коли сприйняття породжує розумову активність, яка поєднується з різними видами пізнавальної діяльності [5].

При описі емоційного фактору увага звертається на формування особистісного ставлення студентів до побаченого під час заняття. Особиста думка, спричинена враженням від фільму зумовлює ефективність використання даної методики. Успішне досягнення результатів в такому випадку можливе лише при систематичному показі відеофільмів, а також в разі методично організованої демонстрації [5].

Під час перегляду відеоресурів матеріал ефективно засвоюється через певні асоціації, шо викикають у студентів завдяки наочності та візуалізації навчального матеріалу. При цьому засвоюється інформація, спричинена асоціаціями про акторів,тобто носіїв мови, персонажів, їх міміку, жести, зовнішність, настрій. У такому випадку засвоюється інформація про цілий комунікативний комплекс. Він може включати в себе емоційний стан носія, мову, інтонацію. Поза увагою не залишається також екстралінгвістичний компонент подій відеоматеріалу, оскільки середовище або ж оточення має свій певний емоційний вплив [2].

Під час перегляду створюється атмосфера спільної пізнавальної діяльності, і саме за цих умов навіть слухач, якому важко сконцентруватись стає більш уважним. Для розуміння змісту відеоматеріалу необхідно докласти певних зусиль. Таким чином спостерігається перетворення мимовільної уваги на довільну. Слід наголосити, що інтенсивність уваги впливає на процес запам`ятовування [4]. При застосуванні відеофільмів викладач отримує величезну можливість керувати увагою кожного студента та групової аудиторії, впливати на обсяг довготривалої пам`яті та збільшувати міцність запам`ятовування, що в свою чергу зумовлює інтенсифікацію навчального процесу й створює сприятливу атмосферу для формування комунікативної компетенції [5].

На занятті, де застосовуються відеофільми, студенти використовують слуховий та зоровий аналізатори. Майже 80% всієї інформації із зовнішнього середовища надходить за допомогою саме цих аналізаторів. Таким чином було визначено, що використання різних каналів надходження інформації позитивно впливає на міцність запам’ятовування країнознавчого та мовного матеріалу [5].

Для інтенсифікації навчального процесу важливим є також і мотиваційний фактор. Мотивація є внутрішнім двигуном, що заохочує та спонукає людину виконувати певну послідовність дій для того, щоб досягти певної цілі [1]. Використовуючи відеоматеріали, відбувається значний прогрес у підвищенні мотиваційного рівня серед студентів. Відеофільми можуть стати значною рушійною силою для створення внутрішньої мотивації, оскільки вони позитивно впливають на пізнавальні процеси та сприяють формуванню творчого мислення [5].Актуальне питання сьогодення також полягає у впливі викладача на мотивацію, а також його відповідальності за її формування мотивації. Позитивною стороною використання відеоматеріалів може послужити той факт, що викладач легко отримує можливість впливати на позааудиторну мотивацію студента.

Отже, використання відеоресурсів є досить ефективним методом у вивченні іноземної мови завдяки правильній стратегії застосування завдяки чому підвищується рівень успіху студентів, закріплюються навики та набуваються нові знання.

Література:

1. Баженова Л. П., С. С. Кулєзньова Мотиваційна база формування вмінь аудіювання під час підготовки перекладачів в контексті Болонського процесу // Наук. вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 8 – С. 348– 352

2. Буханець І. Ю. Автентичний художній фільм у контексті навчання міжкультурного спілкування// [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apfil/2011_2/Bukhanets.pdf

3. Волкова О. А. Нові можливості використання сучасних аудіовізуальних матеріалів// Науково-практична конференція КПІ, – 2012

4. Ліпська В. В. Використання відеофільмів на заняттях іноземної мови як засіб формування комунікативної компетенції студентів у вузі //Наук. вісник НУБіП України. – 2010.

5. Матяш Н. А. Місце відео в процесі навчання іноземних мов //Англійська

мова та література,-2003. – №26– С.2-4

6. Федоренко Ю. П. Доцільність і особливості використання аудіо і відео матеріалів на уроках іноземної мови //Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.