Поверляк Т. І. СУТНІСТЬ ПОКАЗНИКА «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ»

Поверляк Тетяна Ігорівна, здобувач

Львівський національний аграрний університет

СУТНІСТЬ ПОКАЗНИКА «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ»

Для будь-якого підприємства оцінка його фінансового стану відіграє важливу роль в плануванні роботи. Необхідність оцінки та прогнозування фінансового стану викликана збитковістю та неплатоспроможністю значної кількості підприємств, незадовільною структурою їх капіталу. Реальне відображення фінансового стану підприємства ускладнюється недосконалими методичними підходами до його оцінки. Ці проблеми є актуальними для підприємств України незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності.

Фінансовий стан – це важлива характеристика підприємства, яка відображає результати господарської діяльності та визначає його фінансову спроможність. Результати аналізу фінансового стану дозволяють формувати відповідну фінансову політику та розробляти заходи, направлені на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання [1, c. 1]

Вищою формою стійкості підприємства є його спроможність розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру фінансових ресурсів і при необхідності мати можливість залучати позикові кошти, тобто бути кредитоспроможним. Кредитоспроможним є підприємство при наявності в нього передумов для одержання кредиту і спроможності своєчасно повернути взяту позику зі сплатою належних відсотків за рахунок прибутку або інших фінансових ресурсів. За рахунок прибутку підприємство не тільки погашає свої зобов'язання перед банками, бюджетом, страховими компаніями та іншими підприємствами, але й інвестує кошти в капітальні витрати [4].

У системі складових елементів економічної стабільності підприємства фінансова стійкість займає одне із головних місць. Тому необхідним є пошук шляхів досягнення певного ступеня фінансової стійкості підприємства. Для забезпечення фінансової стабільності функціонування підприємства у перспективі необхідно визначати конкретний рівень фінансової стійкості та здійснювати її кількісну оцінку. Велике значення мають визначення ”певного ступеня” фінансової стійкості, низки чинників, що обумовлюють межу стійкості, обґрунтованості методичних підходів до її оцінки, особливо в умовах економіки кризового періоду. Кожне підприємство має визначити межу своєї фінансової стійкості. Недостатня фінансова стійкість підприємства може призвести до його неплатоспроможності, а надлишкова – сприятиме створенню ”зайвих” запасів та резервів, у зв’язку з чим зростуть витрати на їх утримання, спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування темпів економічного розвитку підприємства [6, c. 4].

Фінансова стійкість підприємства відображає такий стан його фінансових ресурсів і такий ступінь їхнього використання, при якому підприємство має можливість вільно маневрувати грошовими коштами, здатне забезпечити безперервний процес виробництва та реалізації продукції, а також покриття витрат на його розширення та оновлення [3].

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов’язаннями. Тому оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснювати поетапно, на підставі відповідних показників фінансової стійкості, які характеризують фінансовий стан підприємства [5].

Для підтримки фінансової стійкості важливий не тільки ріст абсолютної величини прибутку, але і його рівня щодо вкладеного капіталу або витрат підприємства, тобто рентабельності. Успіх фінансово-господарської діяльності підприємства, а отже і його фінансова стійкість, багато в чому залежить від показників забезпеченості підприємства засобами та відповідними джерелами їх формування [4].

Декотрі науковці підкреслюють [2, c. 354]«…фінансова стійкість формується під впливом рентабельності діяльності. Якщо підприємство збиткове, малорентабельне, якщо величина прибутку падає, говорити про задовільний фінансовий стан, фінансову стійкість не доводиться...»

Тому рентабельність є показником, який з одного боку характеризує підприємство як показник економічної стійкості, а з іншого – як показник фінансової стійкості, поряд із відповідними коефіцієнтами.

На основі вище сказаного, для визначення рівня впевненості підприємства на ринку на основі аналізу фінансового стану, пропонуємо використовувати показник «фінансово-економічна стійкість».

Рентабельність – це показник, який займає чільне місце у формуванні визначення фінансово-економічної стійкості та, більше того, допомагає розв’язати проблему підбору необхідних коефіцієнтів для визначення цього показника.

За допомогою показників рентабельності можна оцінити економічну стійкість підприємств. Рентабельність (від нім. rentabel — дохідність, прибутковість) — це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Підприємство вважають рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечує суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Посилаючись на сказане вище – на зв'язок між поняттями фінансової стійкості та рентабельності, сформульовано нове поняття «фінансово-економічна стійкість». І на підставі цього, пропонуємо оцінювати діяльність підприємств за допомогою показників фінансово-економічної стійкості. В даному випадку фінансово-економічна стійкість – це характеристика підприємства на основі показників рентабельності, що відповідають за економічну стійкість, та відповідних коефіцієнтів, що дають змогу оцінити рівень фінансової стійкості.

Комплекс цих показників дозволить оцінити стан підприємств – суб’єктів ринкової економіки як з позиції економічної, так і фінансової стійкості.

Література:

1. Клементьєва О. Ю. Фінансовий стан підприємства та його прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. Ю. Клементьєва. ‒ К., 2008. ‒ 20 с.

2. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. – К. : Знання, 2000. – 378 с. ‒ С. 354

3. Лащенко О. Ю. Управління фінансовою стійкістю підприємства / Ю. О. Лащенко, В. В. Якименко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Laschenko_210.htm.

4. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://bookdn.com/book_437_glava_3_1.2._Ponjattja_f%D1%96nansovo%D1%97_st.html.

5. Фінанси підприємств: підручник / [А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова] ; керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. ‒ 3-тє вид., перероб. та доп. ‒ К. : КНЕУ, 2000. ‒ 460 с. ‒ Електронний ресурс. – Режим доступу: http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/index.html.

6. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / [М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька]. ‒ К. : КНЕУ, 2005. ‒ 592 с. – розділ 7. – С. 4.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.